Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z rodzicami?

Transkrypt

Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z rodzicami?
JAK WZMOCNIĆ DIALOG POLSKIEJ
SZKOŁY Z RODZICAMI?
Elżbieta Piotrowska-Gromniak
Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
Członek zespołu Rady Rodziców przy
Ministrze Edukacji Narodowej
www.rodzicewedukacji.pl
• Rodzice, uczniowie i nauczyciele razem w
partnerskim współdziałaniu realizują misję
szkoły, kształtują jej samorządność i dbają o
jakość nauczania oraz budują wizerunek
szkoły w lokalnej społeczności
Wspólnotę szkolną tworzą:
• Uczniowie
• Nauczyciele
• Rodzice
Organy społeczne szkoły:
• Samorząd uczniowski
• Rada rodziców
• Rada pedagogiczna
Rada szkoły – wzorcową platformą
współpracy i samorządności w szkole
W skład Rady szkoły wchodzą
przedstawiciele wszystkich uczestników
życia szkoły:
• Uczniowie/od poziomu gimnazjum/
• Nauczyciele
• Rodzice
Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z
rodzicami? 1/4
• zaakceptować, że rodzice są pierwszymi i
najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci i
ten status utrzymują przez cały okres edukacji
szkolnej
• dostrzegać w rodzicach naturalnych
sprzymierzeńców w pracy z ich dziećmi
• doceniać wszelkie przejawy współuczestnictwa
rodziców w procesie szkolnej edukacji dzieci
• informować rodziców o organizacyjno- prawnych
możliwościach wpływania na warunki i jakość
edukacji ich dzieci
Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z
rodzicami? 2/4
• umożliwiać rodzicom dokonywanie wyborów
oraz współdecydowanie o wszelkich sprawach
dotyczących dziecka w szkole
• tworzyć kulturę dobrych relacji nauczyciele rodzice, rodzice - dyrektor szkoły
• szanować prawa rodziców i prawa dzieci w
szkole i w domu
• promować współpracę i zaangażowanie
rodziców, gdzie inicjatorem powinien być
nauczyciel jako gospodarz i profesjonalista
Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z
rodzicami 3/4
• zadbać o czytelne i transparentne działania
wszystkich uczestników życia szkoły
• zaakceptować współodpowiedzialności
rodziców za edukację swoich dzieci
• postrzegać rodziców jako partnerów w
edukacji , a nie petentów
• tworzyć klimat współpracy i wzajemnego
wsparcia w środowisku szkolnym
Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły z
rodzicami 4/4
• w sposób systematyczny pracować nad dobrymi
relacjami i doskonalić komunikację między
rodzicami i nauczycielami
• wypracować wspólnie spójny system wartości i
przestrzegać go przez nauczycieli, uczniów i
rodziców
• wypracować system spójnych działań
edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu,
nauczyciele i rodzice mówią jednym głosem
• tworzyć klimat zaufania i szacunku między
nauczycielami, uczniami i rodzicami
Rada rodziców/reprezentacji ogółu rodziców/ i
dyrektor szkoły – wzajemne zrozumienie
gwarantem współpracy
• podstawą dobrej współpracy jest wypracowanie
pozytywnych relacji między radą rodziców a
dyrektorem szkoły
• Rada rodziców powinna znać i rozumieć
obiektywne ograniczenia / np. prawne,
organizacyjne, finansowe/ jakim podlega
dyrektor w swojej pracy
• dyrektor stwarza warunki do powstania rady
rodziców /Art. 53 ustawy o systemie oświaty/ i
respektuje jej uprawnienia i działania w ramach
prawa
Pozytywne relacje między dyrektorem , a
radą rodziców są ważne i możliwe dzięki:
• chęci zrozumienia stanowiska drugiej strony
• poszanowania swoich ról i kompetencji
• dobrej komunikacji i chęci współpracy ,
szczególnie w sprawach drażliwych lub w
tych, w których mamy odmienne stanowiska
• wystrzeganiu się postaw konfrontacyjnych
/np. roszczeniowość, ocenianie, agresja/
• prawidłowemu obiegowi informacji /
rzetelność, przejrzystość, terminowość/
Dobre relacje między rodzicami i nauczycielami
to poczucie bezpieczeństwa dziecka
• nauczyciel/wychowawca jako drugi po rodzicach autorytet
dziecka – pracuje w ścisłej współpracy z rodzicami
• spójność komunikatów, celów i zadań daje dziecku
poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa na
efektywność kształcenia
• pozyskanie rodziców jako sojusznika pozwala budować
autorytet nauczyciela w oczach dziecka
• wychowawca zachęca rodziców do zaangażowania się w
proces edukacji swoich dzieci oraz działania na ich rzecz
• wychowawca stwarza warunki i atmosferę dla dobrej
organizacji rodziców jednej klasy
Rodzice to wielki kapitał społeczny
szkoły
•
•
•
•
partnerzy
sojusznicy
sprzymierzeńcy
wolontariusze
Warto wykorzystać ich potencjał i
zaangażowanie dla rozwoju szkoły
JAK WZMOCNIĆ DIALOG POLSKIEJ
SZKOŁY Z RODZICAMI?
Dziękuję Państwu za uwagę
Zapraszam do współpracy
Elżbieta Piotrowska-Gromniak
Prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji
[email protected]
www.rodzicewedukacji.pl