RATOWNICTWO MEDY - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

Transkrypt

RATOWNICTWO MEDY - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
Profil praktyczny
Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE
Kierunek studiów, rok i
kod obszaru efektów
kształcenia
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu, jego
statut i powiązanie
obszarowymi efektami
kształcenia
Jednostka prowadząca
Rok, semestr, formy
zajęć i liczba godzin
Kierownik i realizatorzy
Szacowane nakłady
pracy w ECTS
Założenia i cele
przedmiotu
Efekty kształcenia
Program przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia:
Metody dydaktyczne
Literatura podstawowa i
uzupełniająca
Kosmetologia rok akademicki 2013/2014, studia I stopnia, OM1
K -kierunkowy /P -podstawowy / H- humanistyczny /
O-ogólny
obowiązkowy/do wyboru
Rodzaj
studiów:
Stacjonarne/Niestacjonarne
BIOFIZYKA
OM1_W01, OM1_U06, OM1_U13, OM1_K03
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
Rok
Semestr
I
I, zimowy
wykład
10
Formy zajęć
ćwiczenia seminarium
10
-
samokształcenie
3
Punkty
ECTS
1
- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń – 10%
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji – 10%
- przygotowanie do testu zaliczeniowego – 10%
- ilość godzin pracy z nauczycielem – 70%
1. uświadomienie studentom istnienia praw fizyki, które obowiązują w mikroświecie i pozwalają
na logiczny i względnie ścisły opis zjawisk zachodzących w organizmach żywych.
2. kształtowanie świadomości powiązania fizyki z medycyną oraz wskazywanie znaczenia odkryć
w naukach przyrodniczych na rozwój medycyny.
3. wykształcenie u studentów świadomości negatywnego wpływu na zdrowie człowieka
ubocznych czynników rozwoju technologicznego (promieniowanie, hałas).
W zakresie wiedzy:
1. umieć opisywać, z fizycznego punktu widzenia, określony proces fizjologiczny zachodzący w
organizmie człowieka
2. znać naturę czynników fizycznych, na działanie których może być narażony człowiek; znać
graniczne wartości parametrów (np. dawka pochłonięta promieniowania jonizującego, itp.),
które przyjmuje się jako nieszkodliwe dla zdrowia człowieka
W zakresie umiejętności
1. Wykształcenie u studentów umiejętności prezentowania i komentowania wyników własnej
pracy oraz wykorzystywania technologii informacyjnej.
W zakresie kompetencji interpersonalnych i społecznych:
1. przygotowanie studentów do rozumnego odbioru informacji, krytycznej oceny tych informacji
oraz formułowania opinii.
W załączeniu
Wykład – pisemne zaliczenie na ocenę. Ćwiczenia – prezentacja multimedialna przygotowana w
zespole 2-osobowym na temat związany z zajęciami, obecność na zajęciach.
Wykład multimedialny, ćwiczenia.
Literatura podstawowa:
1. F. Jaroszyk „Biofizyka”, PZWL 2001
2. S. Miękisz, A. Hendrich, „Wybrane zagadnienia z Biofizyki”
Literatura uzupełniająca:
1. A. Pilawski „Podstawy biofizyki”, PZWL1985
2. A. Z. Hrynkiewicz „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii” PWN,
Warszawa,1999.
OBSZAR W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU
ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ
___________________________________
podpis autora
PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY W ROKU AKDEMICKIM 2011/2012
CZŁOWIEK JAKO UKŁAD BIOMECHANICZNY
SAMOKSZTAŁCENIE
3h
1.
2.
3.
4.
Biomechanika jako nauka
Kostno-stawowy i mięśniowy układ ruchu
Narząd ruchu
a. obciążenia statyczne
b. obciążenia dynamiczne
Biomechaniczne własności tkanek
a. prawo Hooke’a
b. definicje pojęć: wytrzymałość, plastyczność, ciągliwość, wiązkość,
kruchość, twardość
c. biomechaniczne własności tkanki kostnej
d. biomechaniczne własności tkanki mięśniowej
TEMATY
WYKŁADÓW
10 h
1.
2.
3.
4.
5.
Fale mechaniczne i ultradźwięki
Wpływ ultradźwięków na organizm człowieka
Biofizyka funkcji Ucha zewnętrznego i środkowego
Kodowanie częstotliwości w uchu wewnętrznym
Rola komórek rzęsatych w zamianie sygnału mechanicznego na sygnał
elektryczny
6. Napięcie powierzchniowe cieczy
7. Surfaktanty
8. Budowa płuc i ciśnienia występujące w płucach
9. Fizyczny mechanizm oddychania
10. Rola surfaktantu płucnego
TEMATY ĆWICZEŃ
TEORETYCZNYCH
10 h
1.
2.
3.
Promieniowanie jonizujące 4 h
Elementy biofizyki układu krążenia 4h
Fizyczne podstawy wybranych technik obrazowania w medycynie 2 h