Ogłaszamy nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku

Transkrypt

Ogłaszamy nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”
Ogłaszamy nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”
Termin składania wniosków od 12 do 26 września 2014r.
Limit środków- 223 137,00 zł
Pomoc finansowa wynosi max. 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać wsparcie na:

Operacje które przyczynią się do poprawy jakości życia i/lub aktywizacji środowisk lokalnych, a dotyczyć będą: produkcji towarów , rozwoju usług, rzemiosła i
rękodzielnictwa, handlu i przetwórstwa na rzecz mieszkańców terenu objętego LSR.

operacje dotyczące: rozwoju gospodarstw agroturystycznych, przetwórstwa spożywczego opartego na surowcach lokalnych, wyrobu innych produktów tradycyjnych i
lokalnych, rękodzieła, utrzymania tradycyjnych zawodów oraz inne operacje uwzględniające racjonalne i niezbędne koszty ponoszone w celu realizacji przedsięwzięcia i
przyczyniające się do realizacji celów zawartych w LSR.
Kto może się starać o wsparcie?
Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który:
 jest pełnoletni i nie ukończył 60 lat
 nie wystąpił lub nie przyznano mu renty strukturalnej
 jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres 12
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymał płatność do gruntów rolnych
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE NA JEDNEGO BENEFICJENTA WYNOSI 100 000 ZŁ
UWAGA: Wnioskowana kwota nie może przekraczać dostępnego limitu środków w danym naborze.
Organizacja
Wnioski należy składać w siedzibie Biura LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24 w pon:9.00-17.00 wt-pt: 8.00-16.00.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskiego.pl
lub www.prow.mazovia.pl ;
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (46) 858-91-51; 795-588-621; 795-587-114; 532-515-216
LGD ocenia projekty pod względem formalnym i merytorycznej zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, która jest dostępna na stronie
Stowarzyszenia. www.ziemiachelmonskiego.pl
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione oraz złożony bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie
wniosku odpowiada wnioskodawca.
M.W.

Podobne dokumenty