2014 listopad currenda

Transkrypt

2014 listopad currenda
Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej
61-109 Poznań, Ostrów Tumski 9, tel/fax (61) 852 97 66
[email protected]
www.poznan.ak.org.pl
▀ KOMUNIKATY
PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
W niedzielę, 23 listopada br. obchodzić będziemy nasze
święto patronalne. Serdecznie zapraszamy członków oraz
kandydatów i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału
w spotkaniach przygotowujących nas do tej uroczystości.
Podobnie jak w latach ubiegłych, by umożliwić szczególnie wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia udział
w tych spotkaniach odbędą się one w trzech miejscach
naszej archidiecezji.
Program:
Msza św., modlitwy do bł. Edmunda Bojanowskiego,
konferencja oraz rozmowy o Akcji Katolickiej:
Czwartek, 6 listopada br. godz. 18.00 Nowy Tomyśl,
ul. Piłsudskiego 15 – parafia pw. NMP Nieustającej
Pomocy
Piątek, 7 listopada br. godz. 18.00 Poznań, Os. Piastowskie 79, parafia pw. Nawrócenia św. Pawła
Sobota, 8 listopada br. godz. 11.00 Górka Duchowna,
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
ŚWIĘTO PATRONALNE
Katedra Poznańska, 23 listopada
W niedzielę, 23 listopada br. w Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata zapraszamy wszystkich członków
Akcji Katolickiej, Księży Asystentów oraz sympatyków
naszego stowarzyszenia do katedry poznańskiej na Mszę
św. o godz. 15.00. Po Eucharystii (ok. godz. 16.45) w auli
Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4
odbędzie się okolicznościowe spotkanie.
CURRENDA nr11/152
Listopad 2014
(…) U podstaw naszej drogi wiary znajduje się chrzest,
sakrament, który daje nam Ducha Świętego, czyniąc nas
dziećmi Bożymi w Chrystusie i oznacza wejście do wspólnoty wiary, do Kościoła: nie wierzy się samemu z siebie, bez
uprzedzającej łaski Ducha Świętego; nie wierzy się także w
samotności, ale wraz z braćmi. Począwszy od chrztu każdy
wierzący jest powołany do przeżywania na nowo i uczynienia swoim tego wyznania wiary, wraz z braćmi.
Wiara jest darem Boga, ale jest również aktem głęboko
wolnym i ludzkim. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno
to mówi: „Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i
wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest
prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie
zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez
Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu” (n. 154). Wręcz je implikuje i wywyższa w zakładzie życia, który jest jakby wyjściem z naszej wolności: jest
wyjściem z samych siebie, ze swoich zabezpieczeń, ze swoich schematów mentalnych, aby powierzyć się działaniu
Boga, wskazującemu nam drogę, by osiągnąć prawdziwą
wolność, naszą ludzką tożsamość, prawdziwą radość serca,
pokój ze wszystkimi. Wierzyć to w całkowitej wolności
i radości powierzyć siebie opatrznościowemu dziejowemu
planowi Boga, jak to uczynił patriarcha Abraham, jak Maryja z Nazaretu. Wiara jest więc zgodą z którą nasz umysł i
serce wypowiadają swoje „tak” Bogu, wyznając, że Jezus
jest Panem. To „tak” przemienia życie, otwiera mu drogę ku
pełni sensu, czyni je tak nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei.
Benedykt XVI, z katechezy podczas audiencji generalnej,
24 października 2012 r.
KONFERENCJA W SEJMIE
W sobotę, 29 listopada br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. Chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu Jana Pawła II organizowana przez Zarząd KIAK. W programie m.in. refleksje
Kazimierza Michała Ujazdowskiego na temat przesłania
Jana Pawła II do Polaków w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku oraz wykład red. Jacka
Moskwy „Jan Paweł II - prorok i polityk . Papież jako mąż
stanu na arenie międzynarodowej”. Osoby zainteresowane
udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie się do
końca października w biurze DIAK. Dojazd we własnym
zakresie.
GODZINY PRACY BIURA DIAK
POSIEDZENIE RADY DIAK
sobota, 6 grudnia 2014
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00
Najbliższe posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 6 grudnia br. Rozpoczniemy je o godz. 10.00 Mszą św.
w katedrze w Poznaniu . Obrady odbędą się w Sali Archiwum Archidiecezjalnego ul. Posadzego 2. W programie m.in. zatwierdzenie Planu pracy, Kalendarium oraz
Planu finansowego na 2015 r. Szczegółowy program w
następnej currendzie.
DO NABYCIA W BIURZE DIAK
Można nabyć już
Materiały formacyjne na 2015 r. Nawróćcie się
i wierzcie w ewangelię.
NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605
Katecheza XI:
Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary
(Fides querens intelectum, intelectus querens fidem).
1. Z życia wzięte:
W pociągu obok siebie usiedli - student uniwersytetu jadący z Dijon do Paryża i skromnie ubrany mężczyzna.
W jego ręku widać było różaniec. Modlił się przesuwając paciorki. Kiedy student to zauważył zwrócił się do mężczyzny: „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga
mówi nauka. Proszę mi dać pański adres, a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. W odpowiedzi
nieznany mu mężczyzna podał mu swoją wizytówkę. Zaskoczony student przeczytał jej treść: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”.
Ludwik Pasteur (1822-1895), francuski chemik i prekursor mikrobiologii. Odkrył szczepionkę m.in. przeciwko wściekliźnie. Opracował metodę pasteryzacji (nazwa tego procesu pochodzi od jego nazwiska).
Być uczonym, a równocześnie wierzyć? Czy wiara i rozum przeciwstawiają się sobie? A może wzajemnie się
uzupełniają i jedno potrzebuje drugiego?
2. Pomiędzy wiarą a rozumem:
a) Pismo Święte:
 „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5).
 „Wiara... jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”
(Hbr 11, 1).
 „Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15).
b) Święci:
 Św. Augustyn: „Uwierz, abyś zrozumiał - oraz - zrozum, abyś uwierzył”.
 Św. Tomasz z Akwinu: „Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej
łaską przez Boga”.
 Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein): „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Bóg jest prawdą”.
c) Nauka Kościoła:
 Wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego Objawienia (Sobór Watykański I: DS
3009).
 Nauka Kościoła katolickiego głosi, że „chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą a rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela
człowiekowi wiary i daje światło rozumu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 159).
 Na pytanie, czy istnieje konflikt pomiędzy wiarą i nauką, można odpowiedzieć: skoro Bóg stworzył świat, człowieka oraz dał mu rozum, by ten świat poznawał, czy Bóg może sam sobie przeczyć? Po co człowiekowi rozum, skoro miałby tylko ślepo wierzyć? Po co mu ciekawość, skoro nie mógłby zadawać pytań i szukać na nie
odpowiedzi? Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) zawarł takie stwierdzenie: „Wiara i rozum
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim
sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 1).
3. Nasze zadania:
Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja i nieodłącznie związana z nią apologia (z j. greckiego: „obrona”, „mowa obrończa”), która zajmuje się nie tylko obroną wiary, ale także uzasadnianiem jej podstawowych prawd.
Każdy wierzący człowiek, a w szczególny sposób członek Akcji Katolickiej, winien umieć uzasadnić swoją wiarę.
Przed nami niedziela 23 listopada 2014r., uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji
Katolickiej. W kontekście zarówno kończącego się roku duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego” (2013/2014), jak
również zbliżającego się nowego roku kościelnego „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), warto zadać
sobie pytanie co uczyniłem, lub co uczynię by pogłębić swoje życie wiary. Wspomniany na początku katechezy francuski uczony Ludwik Pasteur mawiał: „Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”.
Króluj nam Chryste!
ks. Roman