Regulamin Konkursu - zss

Transkrypt

Regulamin Konkursu - zss
REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Zima w obiektywie”
I Cele i tematyka konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd uczniowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Pawłowicach
2. Celem konkursu jest: - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
3. Tematyką zdjęć jest „Zima w obiektywie” w fotografii portretowej, krajobrazowej,
architektonicznej i reportażowej.
II Zasady konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Samorządowych
w Pawłowicach .
2. Czas trwania konkursu: 21.12.2015r -22.02.2016r
3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr
prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na
ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace.
6 Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x1600 pikseli na adres
[email protected] w formie załączników do listu elektronicznego.
7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:
a) tytuł pracy,
b) imię i nazwisko autora oraz klasę,
9. Termin składania prac upływa:22.02.2016 r. (poniedziałek)
10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie
internetowej szkoły.
III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku marca
3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Podobne dokumenty