Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Transkrypt

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości.
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o podział nieruchomości.
2. Załączniki:
a) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – odpis z księgi wieczystej,
b) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość
podlegającą podziałowi,
c) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
planu miejscowego,
d) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości,
w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
e) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
f) protokół z przyjęcia granic nieruchomości *);
g) wykaz zmian gruntowych *);
h) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości
jest inne niż w księdze wieczystej *);
i) mapę z projektem podziału *).
* jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty
wymienione w pkt. f)-i) dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej
opinii lub pozwolenia; dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
III. OPŁATY
Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn. zm.) nie podlegają opłacie skarbowej czynności
urzędowe załatwiane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
IV. MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530,
z wyjątkiem wtorku w godz. 800-1600.
V. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.
Postępowanie o podział nieruchomości jest dwuetapowe. W pierwszym etapie opiniowany
jest wstępny projekt podziału, opinia jest wydawana w formie postanowienia, natomiast
w drugim
etapie
postępowania,
po
przedłożeniu
przez
stronę
projektu
podziału
nieruchomości, jest wydawana decyzja zatwierdzająca ten projekt.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
postanowienia.
Od
decyzji
przysługuje
odwołanie
do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
VII. INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Gminy
w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6, w pokoju nr 14 (II piętro) lub pod numerem
telefonu 76 84-03-113, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, z wyjątkiem wtorku
w godz. 800-1600.

Podobne dokumenty