LIKWIDATOR PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN

Transkrypt

LIKWIDATOR PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN
LIKWIDATOR
PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU
MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. w likwidacji
05-230 KOBYŁKA ul. Napoleona 2,
ogłasza
PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż niżej wyszczególnionych maszyn:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nazwa środka trwałego
Tokarka kłowa TUD-50
/1500z wyposażeniem
Dłutownica 7403 z lampą
oświetleniową
Frezarka poziomowa FXJ-40
z wyposażeniem/jeden
z silników niesprawny/
Szlifierka do ostrzenia NPB
140
Wózek widłowy elektryczny
WW 1212/baterie do
regeneracji/
Przecinarka ramowa OH-254
Ukosowarka elektryczna do
blach TKF152WR
Maszyna do ukosowania
blach PUL-MAX
Suszarka elektryczna do
elektrod SEL 400
Myjnia mechaniczna ze
stołem obrotowym typ MOO
Nr 2351
Wciągarka kozłowa ręczna nr
138
Napełniacz oleju NK-0031
nr493
Gwinciarka GWD6/8
Nr inw.
Rok prod.
400-0015
1969
404-0003
1984
402-0012
1975
405-0019
1983
746-0026
1985
403-0007
1980
424-0007
1985
424-0008
1980
477-0002
1972
Ilość
( szt.)
1
1
Cena w zł
(brutto)
6.000,00
22.000,00
1
13.000,00
1
400,00
1
2.500,00
1
1
1
1
2.500,00
500,00
4.000,00
400,00
1
W1-112
W1-150
W1-116
W1-111
300,00
1
1
1
300,00
400,00
800,00
Oględzin maszyn można dokonać w każdy dzień roboczy w godzinach 10.00-13.00 pod
adresem: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Kobyłce ul. Napoleona 2, zwany dalej „Spółką”, aż do dnia poprzedzającego przetarg, po
uprzednim umówieniu wizyty z Panem Zbigniewem Dziejarskim, tel. 22 786 18 47.
Oferta powinna zawierać:
 aktualne dane oferenta/pełna nazwa, adres, nr NIP, REGON, dane kontaktowe;
 proponowaną cenę brutto
 oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
 potwierdzenie wpłaty wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki, Sekretariat Likwidatora do dnia 28.07.2016 r. do
godz. 10.00 z dopiskiem „Zakup maszyn”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Kobyłce
przy ul. Napoleona 2, sala konferencyjna I piętro.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej na konto Nr 38 1240 6074 1111 0000 4999 2487 BANK PEKAO S.A.
O/WOŁOMIN w terminie do dnia 27.07.2016 r. Jako termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu
gotówki na konto Spółki.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej lub w przypadku, jeżeli Nabywca, który wygrał przetarg, uchyli się od
uregulowania należności i odbioru przedmiotu przetargu. Wadium wpłacone przez Oferentów,
których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty. Wadium wpłacone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, Przewodniczący Komisji
bezpośrednio po otwarciu ofert kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej. Postąpienie
wynosi 100 zł. Wygrywa oferent, który wylicytuje najwyższą cenę.
Demontażu i odbioru przedmiotu przetargu Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny
koszt w terminie do 7 roboczych dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Likwidator Spółki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Podobne dokumenty