Nr 3 – Zasady stosowania oznakowania w zależności od sposobu

Transkrypt

Nr 3 – Zasady stosowania oznakowania w zależności od sposobu
3. ZASADY STOSOWANIA OZNAKOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
WYDZIELENIA DROGI DLA ROWERÓW
3.1. Nieprawidłowe oznakowanie w przypadku fizycznego rozdzielenia ruchu pieszego
i rowerowego.
Zgodnie z pkt 4.2.19 Rozporządzenia o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych „jeżeli droga dla rowerów i droga dla pieszych rozdziela się na dwie
osobne drogi przeznaczone jedna dla rowerów, druga dla pieszych, na początku każdej z
dróg umieszcza się odpowiednio znaki C-13 i C-16.
W związku z przywołanym zapisem wnioskuję o wprowadzenie jednolitych zasad
oznakowania i przyjęcie standardu, zgodnie z którym należy stosować osobno znaki C-13
i C-16 przy fizycznym wydzieleniu drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy pomocy pasa
rozdzielającego w postaci pasa zieleni lub pasa o nawierzchni odmiennej niż nawierzchnia
rozdzielanych ciągów.
Wnioskowana zmiana oznakowania będzie sprzyjać czytelności zastosowanych rozwiązań i
zmniejszać ryzyko wystąpienia ewentualnych konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami.
W celu zminimalizowania kosztów oraz uniknięcia nadmiernego zagęszczenia znaków
pionowych, zasadne wydaje się właściwe oznakowanie jedynie dróg dla rowerów znakami
C-13, gdyż przeznaczenie pozostałego (nieoznakowanego) ciągu jako chodnika („drogi dla
pieszych”) nie budzi wątpliwości i nie wymaga znaków C-16.
Wystarczającą wielkością wnioskowanych znaków jest rozmiar średni lub mały (zgodnie z
normami zawartymi w Rozporządzeniu o szczegółowych warunkach technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych).
Wnioskowany rodzaj oznakowania jest już stosowany na terenie Olsztyna.
Przykładowe lokalizacje:
^ ul. Schumanna (w rejonie skrzyżowania z ul. Sielską).
Rozdzielenie w postaci pasa zieleni oraz pełne oznakowanie.
Wyraźny przebieg drogi dla rowerów (odmienny kolor nawierzchni oraz zastosowanie
oznakowania P-10 w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych) można uznać za
wystarczający argument wykluczający konieczność stosowania znaku C-16.
^ ul. Artyleryjska (w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną).
Rozdzielenie w postaci pasa wykonanego z kostki granitowej.
Wyraźny przebieg drogi dla rowerów (odmienny rodzaj nawierzchni oraz zastosowanie
oznakowania P-10 i P-11 w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystów przez ulicę podporządkowaną) można uznać za wystarczający argument
wykluczający konieczność stosowania znaku C-16.
Wnioskuję o zastosowanie opisanego sposobu oznakowania w następujących
lokalizacjach:
3.1.1) ul. Sielska (w rejonie skrzyżowania z ul. Lotniczą).
Wniosek o zmianę widocznego znaku C-16/C-13 na znak C-13.
3.1.2) ul. Sielska (w rejonie skrzyżowania ze starym przebiegiem ul. Sielskiej, w pobliżu
sklepu Biedronka). Wniosek o zmianę widocznego znaku C-13/C-16 na znak C-13.
3.1.3) ul. Sielska (w pobliżu zjazdu na teren starego campingu). Wniosek o:
- znak C-13 po prawej stronie drogi dla rowerów dla jadących w kierunku centrum miasta;
- znak C-13/C-16 /z kreską pionową/ w pasie zieleni dla jadących w kierunku granic miasta.
3.1.4) ul. Sielska (w rejonie skrzyżowania z ul. Bartnicką). Wniosek o:
- zamianę lokalizacji słupka znaku na prawą stronę drogi dla rowerów (dla jadących w stronę
centrum miasta);
- zmiana widocznego znaku C-16/C-13 na znak C-13;
- zmiana znaku C-13/C-16 (stojący w pasie zieleni, z niewidocznym licem) dla jadących w
stronę granic miasta na znak C-13.
3.1.5) ul. Płoskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Bukowskiego). Wniosek o:
- zmianę lokalizacji słupka znaku na prawą stronę drogi dla rowerów;
- zamianę widocznego znaku C-16/C-13 na znak C-13.
3.1.6) ul. Witosa (w rejonie skrzyżowania z ul. Płoskiego).
Wniosek o zmianę widocznego znaku C-16/C-13 na znak C-13.
3.1.7) ul. Krasickiego (odcinek pomiędzy ul. Wańkowicza a ul. Barcza). Wniosek o:
- ustawienie znaku po prawej stronie drogi dla rowerów;
- zamianę widocznego znaku C-16/C-13 na znak C-13 (dla jadących w stronę ul.
Wańkowicza);
- umieszczenie na istniejącym słupku znaku C-13a (dla jadących w stronę ul. Barcza).
3.1.8) ul. Nowowiejskiego (w pobliżu Kościoła Garnizonowego).
Wniosek o zmianę widocznego znaku C-13/C-16 na znak C-13.
3.1.9) al. Piłsudskiego. Wniosek o:
- przeniesienie słupka widocznego znaku C-13/C-16 na pas zieleni pomiędzy chodnikiem i
drogą dla rowerów widoczny za najbliższym zjazdem;
- zmianę widocznego znaku C-13/C-16 na znak C-13.

Podobne dokumenty