Regulamin Forum - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Transkrypt

Regulamin Forum - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Regulamin I Pomorskiego Forum Grup Producenckich
Stare Pole, 17 marca 2014 r.
1. Postanowienia ogólne I Pomorskiego Forum Grup Producenckich, zwane w dalszej części Regulaminu
Forum GP. Forum GP odbywa się dnia 17 marca 2014 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Oddział Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.
2. Organizatorem Forum GP jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
3. Uczestnikami Forum GP są członkowie: grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, osoby
zainteresowane załoŜeniem grup producenckich, a takŜe inni mieszkańcy obszarów wiejskich
i sponsorzy.
4. W ramach Forum GP odbędą się wykłady i panele dyskusyjne.
5. Zasady uczestnictwa:
• Warunkiem udziału w Forum GP jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem doradców PODR lub
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.podr.pl;
• Uiszczenie opłaty w wysokości podanej w pkt. 7, którą naleŜy przesłać na konto Organizatora.
• Uczestnik, który dokonał opłaty za udział, a z przyczyn niezaleŜnych nie będzie uczestniczyć w Forum
GP, nie otrzymuje zwrotu wpłaty z zastrzeŜeniem pkt. 10.
6. Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. KaŜdy Uczestnik Forum GP – przedstawiciele grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, osoby
zainteresowane załoŜeniem grup producenckich, a takŜe inni mieszkańcy obszarów wiejskich wnoszą
opłatę w wysokości 40,00 zł brutto do dnia 14 marca 2014 r. (decyduje data zaksięgowania na koncie
Organizatora). Cena obejmuje opłatę za pobyt, materiały reklamowe, konferencyjne i uczestnictwo w
wykładach,
8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Forum GP w przypadku, gdy nie uiścił on
opłaty za udział.
9. Uczestnik moŜe zrezygnować z uczestnictwa w Forum GP, a rezygnacja z udziału winna być dokonana
w formie pisemnej.
10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum GP przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości
85% wpłaconej kwoty na konto Organizatora, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi pisemnego
oświadczenia o rezygnacji na 7 dni przed datą organizacji Forum GP. Organizator pomniejsza zwrot
kosztów opłaty o 15%, tzw. odstępne.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezaleŜnych.
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum GP z przyczyn od niego niezaleŜnych. W
takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Forum GP moŜe odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie
Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Forum GP.
13. Organizator Forum GP nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego,
które sponsor kieruje bezpośrednio do osób zainteresowanych.
14. Wszelkie reklamacje Uczestników Forum GP wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie
pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
15. Reklamacje Uczestników Forum GP mogą być zgłaszane nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia
zakończenia spotkania. Po upływie wyŜej określonych terminów Ŝadne reklamacje nie będą
rozpatrywane.
16. W przypadku, gdy Forum GP nie odbędzie się z przyczyn zaleŜnych od Organizatora, Organizator
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
17. Wszelkie spory wynikające z tytułu Uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29
października 1997 roku poz. 833.) Organizator Forum GP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie uŜycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane
przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako
informacje poufne i słuŜą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorami Forum GP.
20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Forum GP.
21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Forum GP. Odpowiedzialność
dotyczy odpowiednio takŜe innych przypadków spowodowania szkody wobec osób trzecich lub
Organizatora.
22. Podpisanie listy obecności podczas Forum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
a takŜe przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.