gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Transkrypt

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
35-959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3
Tel/fax 0048 17 872-18-61
wf.ur.edu.pl, e-mail: [email protected]
STUDIA PODYPLOMOWE
GIMNASTYKA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
POCZĄTEK KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW JUŻ W GRUDNIU 2015 r.
UCZESTNICY:
 absolwenci szkół wyższych (poziom licencjat oraz magisterski) posiadający uprawnienia
pedagogiczne
CZAS TRWANIA:
 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota, niedziela)
KOSZT STUDIÓW:
 1400 zł jeden semestr
WARUNKI NABORU:
 złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami
WYMAGANE DOKUMENTY:
 formularz zgłoszenia
 odpis dyplomu ukończenia studiów
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych
(lekarz pierwszego kontaktu)
 2 zdjęcia legitymacyjne
 ksero dowodu osobistego
UPRAWNIENIA:
Program studiów zapewnia absolwentowi pozyskanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności
w zakresie stymulowania rozwoju ruchowego, koordynowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz podejmowanie działań w celu profilaktyki wad postawy
ciała. W dobie wprowadzania do szkół treści nauczania ukierunkowanych na kształtowanie zachowań
mających na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, absolwent może podjąć pracę
w placówkach oświatowych, jak również instytucjach i organizacjach pożytku publicznego związanych
z kulturą fizyczną. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające
ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
w placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela).
KONTAKT
SEKRETARIAT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
UL. TOWARNICKIEGO 3, 35-959 RZESZÓW
POKÓJ 15, CZYNNE PN.-PT. OD 8:00 DO 15:00
TEL. 17/872-18-61, E-MAIL: [email protected]