ogloszenie o szkoleniu przewidzianym do rekrutacji kwalifikacja

Transkrypt

ogloszenie o szkoleniu przewidzianym do rekrutacji kwalifikacja
POWIATOWY URZĄD PRACY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM. 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: [email protected]
Lidzbark Warmiński, 15.11.2010r.
OGŁOSZENIE O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
KWALIFIKACJA WSTĘPNA W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB PRZYSPIESZONA
Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa, poznanie przepisów dotyczących
transportu drogowego i rządzących nim zasad, bezpieczeństwo,
obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego
i środowiska
5 osób
1.
Nazwa szkolenia
2.
Zakres szkolenia
3.
Liczba uczestników
4.
Liczba godz. szkolenia
130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych
przypadających na każdego z uczestników szkolenia
5.
Miejsce realizacji szkolenia
6.
Termin szkolenia
Teoria: Nauka Jazdy Czesław Kurowski, ul. Piłsudskiego 3, 11-100
Lidzbark Warmiński
Praktyka: drogi województwa warmińsko-mazurskiego, autostrady,
drogi ekspresowe i inne na terenie Polski
Zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej:
teren byłego lotniska w m. Chojna, powiat gryfiński, woj.
zachodniopomorskie
22.11.2010r. – 23.12.2010r.
7.
Charakterystyka osób,
Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie
dla których szkolenie jest
następujące warunki:
przeznaczone
1. Posiadanie statusu bezrobotnego (zarejestrowania w PUP)
z uwzględnieniem wymagań
2. Posiadanie prawa jazdy kat. D1 lub D wydanego po 10
wstępnych
września 2009 r. lub aktualne realizowanie kursu na prawo
jazdy kat. D1 lub D
3. Ukończone 23 lata
4. Wypełniły obowiązujący formularz „Zgłoszenie na szkolenie”
(dostępny w siedzibie Urzędu Gminy
w pok. Nr 45)
5. Spełnianie kryteriów uczestnictwa w danym kierunku
szkolenia stanowiące załącznik do „Ogłoszenia o szkoleniu
przewidzianym do realizacji” (dostępne poniżej)
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłaszać się do
specjalisty ds. rozwoju zawodowego, pok. Nr 45 tel. (89) 7670151
wew. 45 w celu wypełnienia zgłoszenia.
W przypadku dużej liczby osób spełniających powyższe kryteria
o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
POWIATOWY URZĄD PRACY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM. 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: [email protected]
8.
Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010
w sprawie kierowców wykonujących przewóz drogowy
- Certyfikat Ukończenia Szkolenia

Podobne dokumenty