słowo od wydawcy - Forum Ekonomiczne

Transkrypt

słowo od wydawcy - Forum Ekonomiczne
SŁOWO
OD WYDAWCY
Mam przyjemność zaprezentować kolejną, szóstą, edycję raportu Nowa Europa. Raport
z Transformacji. Raport jest prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy, którego misją jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy
państwami europejskimi.
Dotychczas odbyło się szesnaście edycji tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Le Monde i Le Soir określiły Forum Ekonomiczne mianem Davos Wschodu. Krynica stała się ważnym miejscem na mapie politycznej świata, bodaj jedynym, gdzie w tak
licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem.
Nowa Europa. Raport z Transformacji jest wydana na zlecenie Rady Programowej Forum
Ekonomicznego oraz Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Forum. Jedną
z propozycji wzbogacenia formuły Forum jest bowiem systematyczne opracowywanie oraz
publikowanie co roku raportu analitycznego o sytuacji ekonomiczno-politycznej w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym naciskiem na główne problemy i wyzwania gospodarcze oraz polityczne stojące przed poszczególnymi krajami.
Dziękuję prof. Dariuszowi Rosatiemu za koordynację raportu. Pragnę także podziękować autorom i instytucjom: Centrum Koniunktury Politycznej w Moskwie, Polskiej Akademii Nauk, Szkole Głównej Handlowej, Instytutowi Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji.
Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego
9

Podobne dokumenty