Reggiane Re 2005 ,,SAGITTARIO’’ 3R 6R

Transkrypt

Reggiane Re 2005 ,,SAGITTARIO’’ 3R 6R
6R
5
6R
3R
1
3R
16
7
4
9
17
14
22R
23
26
19R
15
12
18
25
12
22R
Re 2005 nale¿a³ obok myœliwców Fiat G55 i Macchi Mc 205N do tzw.5 serii W³oskich samolotów
myœliwskich. Prototyp wyposa¿ony w silnik DB 605 Al oblatano 30.04.1942 r. Seryjne samoloty mia³y zabudowan¹
licencyjn¹ odmianê tego silnika FIAT-Tifone. Sagittario okaza³ siê bardzo dobrym samolotem, silne uzbrojenie,
dobra zwrotnoœæ, du¿y zasiêg i wysoka prêdkoœæ, czyni³a z niego jeden z najlepszych myœliwców tego czasu. Mimo
du¿ego zamówienia do chwili kapitulacji W³och 03.09.1943r. Zdo³ano zbudowaæ 2 prototypy i 34 samoloty w dwóch
seriach. Pierwsz¹ jednostk¹ wyposa¿on¹ w Re 2005 by³a 362 Squadriglia, której piloci toczyli ciê¿kie boje nad Sycyli¹.
Sagittario wzbudzi³ du¿e zainteresowanie Luftwaffe, która przeje³a drugi prototyp, odes³any po wielu testach ze
œmig³em VDM do przeciw-lotniczej obrony Ploesti.
Dane techniczne :
Rozpiêtoœæ
D³ugoœæ
Masa w³asna
Masa max
Prêd. Maks.
Pu³ap
Zasiêg
Uzbrojenie
10R
8R
Reggiane Re 2005 ,,SAGITTARIO’’
2
Wing-span
Lenght
Empty weight
Max. Take-off
Max speed
Ceiling
Range
Armament
- 11 m
- 8,73 m
- 2600 kg
- 3610 kg
- na wys. 6950 m - At 6950m - 628,5 km/h
- 12000 m
- 1250 km
- 3x20 mm Mauser MG 151/20A
2x12,7 mm Breda-SAFT MC. 12,7 + 1000 kg bomb
Re 2005 belonged, together with Fiat G55 and Macchi Mc 205N, to the so called fifth series of Italian
fighters. The prototype equiped with LB 605 Al engine had its first flight on April 1942. Serial planes of this type had
a licenced variant of this engine FIAT-Tifone. Sagittario turned out to be a very good plane. Its story arming, good
mobility,big range and high speed made it one of the best fighters at that time. Despite mass production order only
2 prototypes and 34 planes were produced in 2 series before the Italian capitulation, 362 Squadriglia was the first unit
equiped with Re 2005 fighters. This squadron was engaged in heavy fighting over Sycyli. Sagittario attracted great
attention of the Luftwaffe which intercepted the latter prototype. After many tests with VDM propeller it was used
during air-defense of Ploesti oil-fields Romania.
11
21R
10RESIN
16
7
18
17
20R
13
24
14
23-26
22R
8RESIN
MALOWANIE / PAINTING
KAD£UB I GÓRNE POWIERZCHNIE SKRZYDE£
OVERALL FUSELAGE AND UPPER SURFACE WINGS
DOLNE POWIERZCHNIE
UNDER SURFACE WINGS AND HORIZONTAL
STABILIZE
WNÊTRZE KAD£UBA
COCPIT INSIDE
VERDE OLIVA SCURO FS 34086
CIEMNO OLIWKOWO-ZIELONY
DARK OLIVE GREEN
3RESIN
4
5
11
9
18
6RESIN
23
19RESIN
15
25
GRIGIO AZZURRO SCURO FS 36076
CIEMNO NIEBIESKO-SZARY
DARK BLUE GREY
GRIGIO OPACO
SZARY MATOWY
MATT GREY
12
13
26
1
20RESIN
21RESIN 24
2