Oświadczenie kredytobiorcy

Transkrypt

Oświadczenie kredytobiorcy
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim kredytów obrotowych z przeznaczeniem na zakup rzeczowych
środków do produkcji rolnej z oprocentowaniem ustalanym z oparciu o stawkę WIBOR
_____________________________________________________________
Imię i Nazwisko
_____________________________________________________________
rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
_____________________________________________________________
PESEL
_____________________________________________________________
Adres zamieszkania
Bank Spółdzielczy
w Radzyniu Podlaskim
Oddział w ___________________
OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY
Ja_____________________________________________________________________oświadczam,
/Imię i nazwisko/
że użytki rolne wymienione w nakazie/zaświadczeniu z Urzędu Gminy* nie
zostały i nie będą wydzierżawione, sprzedane ani przekazane w okresie
kredytowania.
_________________________________
/Miejscowość i data/
*niepotrzebne skreślić
__________________________________
/podpis Kredytobiorcy/

Podobne dokumenty