Zobacz artykuł

Komentarze

Transkrypt

Zobacz artykuł
r
RITTAL Sp. z o.o.
ul. Królewska 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 27 84
fax (22) 724 08 52
e-mail: [email protected]
http://www.rittal.pl
Tech-Info 0 801 380 320
Abstract
•
die Zusamenfassung
•
Ñîäåðæàíèå
à
CHARAKTERYSTYKA FIRMY
Rittal Sp. z o.o. powsta³a 1 lipca 1999 roku jako polski dystrybutor niemieckiej firmy
Rittal GmbH. G³ówna siedziba firmy mieœci
siê w Grodzisku Mazowieckim, gdzie znajduje siê g³ówne biuro, sta³a ekspozycja produktów Rittal oraz centralny 3-poziomowy
magazyn o powierzchni 1400 m2. W 2000
roku wdro¿ony zosta³ certyfikat jakoœci ISO
9001.
Od samego pocz¹tku dzia³alnoœci firma
charakteryzuje siê bardzo du¿¹ dynamik¹
wzrostu, za co zosta³a dwukrotnie nagrodzona w 2000 oraz w 2002 roku Oskarem
Rittal za zajêcie pierwszego miejsca w ogólnoœwiatowym wspó³zawodnictwie efektywnoœci firmy Rittal.
Dynamiczny wzrost sprzeda¿y produktów
Rittal na terenie Polski spowodowa³ dalszy
rozwój firmy. W 2001 roku zosta³ otworzony Oddzia³ Œl¹sk w Katowicach, a w 2003 roku Oddzia³ Pomorze w Pruszczu Gdañskim.
OFERTA HANDLOWA
Szeroka gama produktów Rittal zosta³a podzielona na 6 g³ównych grup produktowych:
ä szafy sterownicze systemowe,
ä systemy zabudowy elektroniki,
ä urz¹dzenia do klimatyzacji szaf sterowniczych i systemowych,
ä elementy rozdzia³u mocy,
ä komponenty do przesy³u danych,
ä obudowy zewnêtrzne.
Do wszystkich grup produktowych oferowana jest bardzo szeroka gama akcesoriów.
Jeœli chodzi o grupê produktów dla bran¿y telekomunikacyjnej jest ona odpowiedzi¹ na
zró¿nicowane oczekiwania klientów. Szeroka gama mo¿liwoœci konfiguracyjnych produktów Rittal wraz z pe³n¹ gam¹ akcesoriów systemowych pozwala zbudowaæ indywidualne rozwi¹zania.
Rittal proponuje trzy g³ówne platformy systemowe: Rittal TE 7000, Rittal TS 8, Rittal FlexRack(i) charakteryzuj¹ce siê du¿¹ elastycznoœci¹, zmienn¹ wysokoœci¹ i g³êbokoœci¹, mo¿liwoœci¹ zabudowy na dwóch poziomach
monta¿owych oraz mo¿liwoœci¹ ³¹czenia na wszystkich powierzchniach zewnêtrznych (równie¿ przez naro¿niki).
Najwa¿niejsze zalety systemów szaf Rittal to:
ä elastycznoœæ i uniwersalnoœæ rozwi¹zañ,
ä szybki monta¿ i konfiguracja,
ä innowacyjne prowadzenie okablowania,
ä efektywne wykorzystanie przestrzeni u¿ytkowej szafy,
ä zaawansowany system wentylacji i klimatyzacji oraz monitoringu – CMC (Computer Multi Control).
1
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA 2006
Parametr/cecha
TS 8
Elastyczny system o ogromnych
mo¿liwoœciach zabudowy.
Jego zalety to wszechstronna
i szybka zabudowa wnêtrza oraz
bardzo efektywne wykorzystanie
wewnêtrznej przestrzeni
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++
+
+++
+++
+++
++
+
+
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Obci¹¿alnoœæ
do 400kg
do 1000 kg
£¹czenie
boczne
z wszystkich stron
Ch³odzenie
wentylacja
ch³odziarki
wymienniki ciep³a woda/powietrze
ch³odzenie ciecz¹ serwerów
Okablowanie
wykorzystanie przestrzeni
prowadzenie kabli
System zamkniêcia
2-punktowy
4-punktowy
Security
kontrola dostêpu
kontola wentylacji
Sk³adalnoœæ
Zabudowa wewnêtrzna
zabudowa w g³êbokoœæ
zabudowa czêœciowa
zabudowa 2-poziomowa
Design
Dziedziny zastosowañ
serwery
okablowanie strukturalne
Klasa ochrony
maks. IP 20
maks. IP 41
maks. IP 54
Norma ICE 6027-1/2
+++
R
TE 7000
Gotowe rozwi¹zanie dla systemów
okablowania strukturalnego
– szafa bez ramy noœnej.
Zapewnia b³yskawiczny monta¿,
szybkie okablowanie i konfiguracjê.
Konstrukcja systemu gwarantuje
wygodny dostêp ze wszystkich stron
FR(i)
System charakteryzuj¹cy siê
wysok¹ stabilnoœci¹.
Jego zalety to maksymalne
wykorzystanie wewnêtrznej
przestrzeni, szybka i elastyczna
konfiguracja oraz atrakcyjny
design
+++
Ponadto w ofercie Rittal znajduj¹ siê m.in. szafy rozdzielcze Basis Rittal Data Rack, wózki urz¹dzeniowe Rittal
RiLab, obudowy RNC, obudowy naœcienne typu AE, EL, QuickBox, rozdzielacze do kabli œwiat³owodowych LWL.
RITTAL Sp. z o.o.
ul. Królewska 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 27 84
fax (22) 724 08 52
e-mail: [email protected]
http://www.rittal.pl
Tech-Info 0 801 380 320
RITTAL Sp. z o.o.
Oddzia³ Œl¹sk
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. (32) 201 51 28
fax (32) 353 01 11
e-mail: [email protected]
RITTAL Sp. z o.o.
Oddzia³ Pomorze
ul. Batalionów Ch³opskich 1
83-000 Pruszcz Gdañski
tel. (58) 773 16 21
fax (58) 773 16 20
e-mail: [email protected]
2
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA 2006

Podobne dokumenty