Wydział Teologiczny

Transkrypt

Wydział Teologiczny
Załącznik nr 1
Rok akademicki 2013/2014
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Kierunek/specjalność
Nauki o rodzinie
Forma
studiów
i
poziom
kształcenia
Stacjonarne
I stopnia
Kryterium – zakres kwalifikacji
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
1) uznanie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego części zewnętrznej (pisemnej).
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
1) średnia ocen z języka polskiego z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna) zgodnie ze
skalą:
Matura do 1991
5 – 100%
4 – 70%
3 – 30%
Matura po 1991
6 – 100%
5 – 80%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
Nauki o rodzinie
specjalność:
mediator i asystent rodziny
Stacjonarne
II stopnia
Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, na
kierunkach: nauki o rodzinie, etnologia, filozofia, historia, lekarski, lekarsko-dentystyczny,
pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, polityka społeczna, prawo, prawo
kanoniczne, praca socjalna, psychologia, ratownictwo medyczne, socjologia, teologia, zdrowie
publiczne oraz średnia ocen ze studiów I stopnia (bądź średnia ocen ze studiów jednolitych).
Ocena na dyplomie
waga = 40%
Średnia ocen z przebiegu studiów
waga = 60%
Brana jest pod uwagę liczba punktów (wprost przeliczanych z ocen lub z przedziałów wartości
średniej), według schematu:
126
Załącznik nr 1
Rok akademicki 2013/2014
Ocena na dyplomie
Średnia ocen z przebiegu studiów
wg skali ocen 1-6
wg skali ocen 2-5
ocena
punkty
średnia
punkty
średnia
punkty
wyróżnienie
100
5,76 – 6,00
100
4,76 – 5,00
100
5,0
90
5,51 – 5,75
95
4,51 – 4,75
90
4,5
75
5,26 – 5,50
90
4,26 – 4,50
85
4,0
50
5,01 – 5,25
85
4,01 – 4,25
80
3,5
30
4,76 – 5,00
80
3,76 – 4,00
75
3,0
10
4,51 – 4,75
75
3,51 – 3,75
60
4,26 – 4,50
70
3,26 – 3,50
55
4,01 – 4,25
65
3,01 – 3,25
45
3,76 – 4,00
60
3,00
40
3,51 – 3,75
55
poniżej
0
3,26 – 3,50
50
3,01 – 3,25
45
3,00
40
poniżej
0
Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, po uprzednim
zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
Nauki o rodzinie
Niestacjonarne
I stopnia
Nauki o rodzinie
specjalność:
mediator i asystent rodziny
Niestacjonarne
II stopnia
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z
następujących kierunków: nauki o rodzinie, etnologia, filozofia, historia, lekarski, lekarskodentystyczny, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, polityka społeczna,
127
Załącznik nr 1
Rok akademicki 2013/2014
prawo, prawo kanoniczne, praca socjalna, psychologia, ratownictwo medyczne, socjologia, teologia,
zdrowie publiczne.
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
Teologia
Stacjonarne
specjalności:
jednolite
magisterskie
teologia pastoralna
teologia
(nauczycielska lub ogólna)
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
1) uznanie wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego części zewnętrznej zgodnie ze skalą:
Punkty%
91% - 100%
71% - 90%
51% - 70%
powyżej 30%
Ocena
6,0
5,0
4,0
3,0
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata.
2) Rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej.
Ostateczny wynik stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 i 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2.
Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oznacza negatywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
1) Średnia ocen z języka polskiego z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna — ocena
celująca liczona jest jako „5”).
2) Rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej.
Ostateczny wynik stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 i 1/2 oceny wymienionej w pkt. 2.
Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oznacza negatywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego.
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
Teologia
Niestacjonarne
jednolite
magisterskie
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ:
Rozmowa kwalifikacyjna:
• motywacje wyboru studiów,
• dotychczasowa formacja religijna,
• podstawowe wiadomości z zakresu religii,
• czy kandydat akceptuje katolicki charakter studiów i zasady moralności chrześcijańskiej.
Osoby duchowne i zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie
studiów.
128