Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w zakresie

Transkrypt

Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w zakresie
Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych
w Województwie Lubuskim na rok szkolny 2014/2015
Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego Marszałka Województwa
Lubuskiego na stypendia motywacyjne 2014/2015. Wszystkie informacje, wniosek
oraz inne dokumenty można znaleźć na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w
Zielonej Górze w dziale Stypendia, lub klikając w poniższy link:
http://www.bip.lubuskie.pl/82/1134/Stypendia_motywacyjne_dla_najzdolniejszych_uc
zniow_w_Wojewodztwie_Lubuskim_na_rok_szkolny_2014_2F2015/
Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz poradami
dostępnymi na wskazanej stronie internetowej.
Wnioski (wraz z informacją i wzorem oświadczenia) dostępne są również u pedagoga
szkolnego i w sekretariacie szkoły. Po otrzymaniu świadectwa wniosek należy
wypełnić bezzwłocznie i dostarczyć do sekretariatu w terminie do 10 lipca (w celu
weryfikacji i dalszej procedury w szkole). Ostateczny termin w urzędzie mija 15 lipca.
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, których trudna sytuacja materialna
stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Tym samym stypendia przyznawane będą
w oparciu o 4 kryteria:
1. dochód - przeciętny, miesięczny dochód przypadający na członka rodziny
stypendysty, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia
wniosku – nie większy niż 1078 zł (czyli dwukrotność kryterium dochodowego
określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
– Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) lub 1246 zł (jeśli w rodzinie jest
osoba niepełnosprawna);
2. średnia ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technicznych na poziomie minimum 5,0 obliczona w oparciu o
świadectwo promocyjne za ostatni ukończony rok szkolny;
3. wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w punktach;
4. udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych za dwa poprzednie lata
szkolne.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto w rodzinie
(zaśw. Z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy w przypadku gosp. rolnych, itd.),
oświadczenie o dochodach, oraz świadectwo i zaświadczenia uzyskanych tytułów
finalisty/laureata. Z uwagi na ewentualne opóźnienia w pracy urzędów proszę
traktować sprawę jako pilną i uzyskać wymagane zaświadczenia bezzwłocznie.
Ważne informacje dla uczniów przechodzących z gimnazjum: we wniosku
o przyznanie stypendium, w miejscu pieczęci szkoły (w lewym górnym rogu) należy
umieścić pieczęcie obu szkół, a wniosek powinien zostać podpisany przez obu
dyrektorów szkół. Przy czym we wniosku w punkcie II. Danych dotyczących szkoły
należy wpisać dane I Liceum Ogólnokształcącego oraz imię i nazwisko dyrektora
naszej szkoły, tj. p. Ewa Habich. Imię i nazwisko opiekuna pozostawić wolne. Mile
widziana jest opinia opisowa nauczyciela prowadzącego/wychowawcy z gimnazjum.
Nadmieniamy, że podjęcie się opieki nad uczniem przez nauczyciela I LO jest
dobrowolne i odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.
W związku z powyższym do dnia 15 lipca pedagog szkolny pełni dyżur codziennie
w godz. 11-13 – w swoim gabinecie lub sekretariacie szkoły.