KONFERENCJA - poradnik.ngo.pl

Transkrypt

KONFERENCJA - poradnik.ngo.pl
KONFERENCJA
„BEZROBOCIE, A PROBLEM WYKLUCZENIA SPOŁECZANEGO – ASPEKT KRAJOWY,
REGIONALNY I LOKALNY”
Organizator:
Termin:
Miejsce :
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
18 listopada 2010 r.
budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11 b, 40-007 KATOWICE
PROGRAM:
09.30 - 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10
Powitanie gości i otwarcie Konferencji
10.10 - 10.30
Znaczenie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym na poziomie krajowym – p. Jarosław Duda Sekretarz
Stanu w MPiPS Koordynator Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przy MPiPS
10.30 – 10.50
Regionalny wymiar Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem.
Przykłady inicjatyw realizowanych w Województwie Śląskim –
p. Halina Misiewicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej
10.50 -11.10.
Bezrobocie w Województwie Śląskim – źródło ubóstwa
i wykluczenia w regionie ? – p. Barbara Kubica – Kierownik
Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Katowicach
11.10 – 11.30
Wykluczenie społeczne górników. Skutki lokalne – wymiar (multi)
regionalny – p. Katarzyna Nowak i p. Konrad Tausz – Główny
Instytut Górnictwa w Katowicach
11.30 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 12.20
Działania na rzecz bezrobotnych podejmowane w projektach
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
– p. Jacek Kudziora – Dyrektor MOPR w Bytomiu
12.20 -12.40
„Punkty Pomocy Koleżeńskiej ich działanie i znaczenie
w środowisku lokalnym” PUP Zabrze
12.40 -13.00
Lokalne partnerstwo na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu w Jaworznie – p. Marzena Zeman-Kowalska, p.
Magdalena Piech pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworznie
13.00 -13.20.
Usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na
przykładzie brytyjskiej organizacji A4e- Przedstawiciel A4e Polska
13.20 -13.30
Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie – projekt
partnerski Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowany w ramach
Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” p. Paweł Durleta – p.o. Kierownika Wydziału Programów Rynku
Pracy WUP Katowice
13.30
Poczęstunek

Podobne dokumenty