Oświadczenie o zagubieniu, zniszczeniu karty pojazdu

Transkrypt

Oświadczenie o zagubieniu, zniszczeniu karty pojazdu
….......................................................
(miejscowość, data)
….....................................................
(imię nazwisko/ nazwa)
…......................................................
….....................................................
(adres zamieszkania/siedziba)
….....................................................
(pesel/regon)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że karta pojazdu nr ….................................. została zagubiona/
zniszczona.*
Pouczenie
art. 233
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie
(...)
Jednocześnie zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233
kk i pouczenie zrozumiałem/am i przyjąłem/am do wiadomości, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
….....…..................................
(czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty