nr 22 Nowego Kuriera Zamojskiego

Transkrypt

nr 22 Nowego Kuriera Zamojskiego
PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM str. 6
nr
Wtorek 31 maja 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
22
(42)
reklama
reklama
reklama
Program TV
reklama
SZWEDÓW
POGONILI…
reklama
reklama
2
reklama
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
Zastrzegamy sobie prawo do
publikowania danych osobowych
laureatów konkursów i krzyżówek.
DTP: afisz.xyz
Druk: ZPR Media SA,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
reklama
3
REKLAMA
REKLAMA
KOCIA WYSTAWA
Wielkimi krokami zbliża się ważne między-
ZAMOŚĆ STARE MIASTO
narodowe wydarzenie, które przyciągnie wielu
miłośników kotów, nie tylko z Zamościa i okolic.
KAMERALNE
PRZYJĘCIA WESELNE
II Międzynarodową „Hetmańską” Wystawę
Kotów Rasowych w Zamościu organizuje klub
IBSCC (Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów
Brytyjskich Krótkowłosych z Lublina).
Perfekcyjna organizacja | Profesjonalna obsługa | Smakowite dania
Nocleg w komfortowym apartamencie z widokiem na Rynek Wielki dla Młodej Pary
Specjalna oferta noclegowa dla gości
Wystawę patronatem honorowym objął prezydent Andrzej Wnuk. Odbędzie się ona w hali
sportowej zamojskiego OSIR w dniach 11-12
czerwca.
Organizatorzy spodziewają się, że w Zamościu
pojawią się wystawcy z kraju i zagranicy (Litwa,
Białoruś, Ukraina, Finlandia, Niemcy). Wystawcy
mogą liczyć na międzynarodowy skład sędziowski. Koty oceniane będą przez sędziów z Polski,
Francji, Belgii i Białorusi.
Pierwszego dnia wystawy, w sobotę 11 czerwca o 15.15 odbędzie się show kotów rasy Maine
Coon. Dla zwycięzcy puchar ufundował Prezydenta Miasta Zamość. Nagrodę wręczy Zastępca
Prezydenta Andrzej Zastąpiło. Uczestnicy będą
także mogli zobaczyć show kotów rasy Brytyjski Krótkowłosy i Długowłosy tzw.Brytyjczyków.
Zwycięzca otrzyma puchar od Matki Chrzestnej
statku Ziemia Zamojska ufundowany przez Panią
Janinę Gąsiorowską.
W niedzielę, 12 czerwca od 13.15 odbędzie się
show kotów rasy Selkirk Rex i zostanie przyznany puchar od Pana Grzegorza Garbuza Dyrektora
Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.
W programie niedzielnym zaplanowany jest
pokaz kotek szylkretowych różnych ras i puchar
od Pani Janiny Gąsiorowskiej.
Oprócz pokazów i konkursów w trakcie
wystawy odbędzie się zbiórka funduszy na
rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Zamościu. Zbiórką pieniędzy na ten cel będzie zajmować się Fundacja TECTUM, której
wolontariusze będą obecni na wystawie. Koordynatorem zbiórki prowadzonej przez wo-
lontariuszy jest Pani Janina Gąsiorowska, która w czasie wystawy zaplanowała także akcję
„Malując Buziaka, Nakarmisz
Kociaka” – symboliczna złotówka za malowanie kocich twarzy na buziach dzieci wspomoże
kociaki ze schroniska. Przeprowadzana będzie
także zbiórka karmy dla zwierząt.
Współpraca z Fundacją TECTUM, Schroniskiem dla Zwierząt, a także zamojskim Ogrodem
Zoologicznym gwarantuje, że wszystkie zebrane
fundusze, a także karma trafią do potrzebujących
zwierzaków z Zamościa.
Dla osób, które z wystawy chciałyby wyjść
z własnym pupilem, będzie taka szansa. Piotr
Łachno, szef zamojskiego schroniska, na wystawę przyprowadzi kilka psów ze schroniska i będzie można je adoptować.
Cag.
OD
HOTEL MERCURE ZAMOŚĆ STARE MIASTO | UL. KOŁŁĄTAJA 2/4/6 | ZAMOŚĆ
REZERWACJA I SZCZEGÓŁY OFERTY: [email protected], 84 639 25 16
mercure.com
|
Ponad
700 hoteli w 50 krajach
|
infolinia
801 606 606
59
PLN
ZA
OSOBĘ
REKLAMA
wesela_plakat_50x80_mer_zamosc.indd 1
2016-01-19 15:41:38
4
DEKOMUNIZACJA ULIC
Sejm RP niemal jednogłośnie
uchwalił 1 kwietnia ustawę regulującą kwestię symboli komunizmu. Samorządy będą miały rok
na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających
osoby, organizacje, wydarzenia
i daty symbolizujące komunizm
lub propagujące go. Ustawa z 1
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
przewiduje, że nazwy ulic, mostów i placów nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny
system władzy w Polsce w latach
1944-1989. W myśl tejże podstawy prawnej, właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego
mają obowiązek dokonać zmiany
takich nazw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.
W Polsce jest około 1200-1400
nazw miejsc, które upamiętniają
system komunistyczny. Ile takich
miejsc jest w Zamościu?
Jest w naszym mieście ulica Małgorzaty Fornalskiej – działaczki
komunistycznej, blisko związanej
z Bierutem, z którym miała córkę
Aleksandrę. Jest także ulica Janka
Krasickiego, czołowego działacza
Gwardii Ludowej i Polskiej Partii
Robotniczej. Ale nie wszystkie
ulice, których nazwy nam się ko-
jarzą będą wymienione. Nazwa
ulicy Radzieckiej w Zamościu nie
pochodzi od „Kraju Rad”. Przed
wojną istniały w Polsce komitety
radzieckie, które skupiały radców
- wyjaśnia na naszym profilu na
Facebooku Jacek Herc, Zamościanin z ulicy Radzieckiej.
Dlatego też należy poczekać
na ostateczny wykaz nazw podlegających zmianom. Zostanie
on sporządzony po uzyskaniu
opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Póki co koszty akcji likwidującej
symbole komunizmu są trudne
do oszacowania.
Dla mieszkańców ulic, których
nazwy miałyby być zmienione
najważniejsze jest to, że nie będą
one miały wpływu na ważność
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Część dokumentów, tj. dowody osobiste oraz
paszporty, które nie posiadają adresów w ogóle nie będą podlegały wymianie.
Zmiany nazw ulic będą odbywały się zgodnie z obowiązującą dotychczas procedurą. Każda
zatem nowa nazwa, czy to zgłoszona przez społeczność danego
osiedla, czy też zaproponowana
przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Zamość, będzie opiniowana na zebraniach mieszkańców. Zgodnie z ustawą, jeśli
samorząd nie zmieni w wyznaczonym czasie dawniej nadanej
nawy, z mocy ustawy uznanej za
zakazaną, wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu
opinii IPN.
Cag.
INKUBATOR NA DWORCU
W drodze zapytania ofertowego, 20 maja, wyłoniono
wykonawcę, który opracuje
koncepcję utworzenia, organizacji i funkcjonowania
obiektu przy ul. Szczebrzeskiej
102 (wcześniej dworzec kolejowy) na potrzeby Zamojskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Do zadań wykonawcy
będzie należeć wykonanie
oddzielnych, szczegółowych
dokumentacji na koncepcję
programowo-organizacyjną,
program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie studium
wykonalności oraz analizę
rynku. Zgodnie z projektem
umowy koncepcja powinna
być gotowa do 15 lipca tego
roku. Obecnie miasto jest
w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą.
ZIP będzie zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie SSE EURO-PARK Mielec
- kompleks Szczebrzeska.
Obiekt ma zostać wyposażony w centralny system zarządzania i dostosowany m.in.
pod biura, pracownie czy sale
konferencyjne.
USTRZELILI NAGRODY
Zamojski Magistrat poinformował, że w dniach 19-20
maja zamojska straż miejska
wzięła udział w corocznym
Samych dni w szczęściu i pogodzie,
Aby dzieciństwo trwało jak najdłużej i było najszczęśliwsze,
Aby spełniały się wszystkie pragnienia,
Aby radosny dziecięcy uśmiech towarzyszył Wam każdego dnia.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka
składa
Redakcja Nowego Kuriera Zamojskiego
szkoleniu Straży Gminnych
i Miejskich we Włodawie. Tam,
podczas konkursu strzeleckiego, zamojscy strażnicy okazali
się najlepsi.
W konkursie im. Dariusza
Kazuro o Puchar Burmistrza
Włodawy strzelcy z zamojskiej Straży Miejskiej zajęli
drużynowo I miejsce. Nadmienić należy, iż łupem
jednego z nich - st. insp. Eugeniusza Mołdocha padła
nagroda indywidualna za
zajęcie pierwszego miejsca
jako najlepszego strzelca całej konkurencji.
Temat przewodni tegorocznego szkolenia strażników
to „Straż Miejska/Gminna
w służbie społeczności lokalnej”. W ramach szkolenia,
oprócz konkursu strzeleckiego, odbyło się również sympozjum oraz pokaz współpracy Straży Miejskiej we
Włodawie z Nadleśnictwem
Włodawa.
Fot.strazmiejska.zamosc.pl
NOWA SZANSA PRZECIW
WYKLUCZENIU
Od 1 czerwca do 31 grudnia
Stowarzyszenie Nowa Szansa
w Zamościu (SNSwZ) będzie
realizowało partnerski projekt
pn. „Nowe horyzonty aktywnej
integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego
- edycja 2016".
Działaniami projektu zostanie objętych 20 osób z podziałem na dwie grupy. Pierwsza
grupa to 12 osób korzystających z pomocy społecznej
MCPR w Zamościu z zawartymi kontraktami socjalnymi, zarejestrowanych w PUP
Zamość, zagrożonych marginalizacją społeczno-zawodową z Zamościa, dla których
planuje się przeprowadzenie
procesu reintegracji społeczno-zawodowej z elementami
zatrudnienia
wspieranego
(prace społecznie użyteczne,
staże, roboty publiczne).
Druga grupa to 8 osób przedstawicieli Partnerów, którzy w ramach działań projektu
wypracują kierunki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zamościu.
Projekt współfinansowany
jest przez Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej.
ZAMOJSKIE POCZĄTKI CB
Do napisania
tego tekstu skłoniło mnie znalezisko. W starych szpargałach w piwnicy znalazłem wydawnictwo
z 1992 roku pt. „PL CB RADIO KLUB MIEJSKI W ZAMOŚCIU”.
Od 1991 roku w Polsce dopuszczono
do eksploatacji cały zakres CB obejmujący 40 kanałów. Wcześniej było można
nadawać wyłącznie na jednym kanale na
częstotliwości 27,12 MHZ.
Dziś bardzo popularne CB Radio (citizens band radio - radio obywatelskie)
swój początek wzięło w okresie II wojny
światowej w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze CB Radio skonstruował w 1943
roku Al Gross. W Europie, najpierw
w Niemczech, CB pojawiło się w latach
sześćdziesiątych, gwałtowne zainteresowanie radiem CB przypadło na lata 1989
- 1990.
Radia CB umownie podzielono na:
przewoźne, przenośne i stacjonarne.
Na całym świecie kanał 9. jest kanałem
ratunkowym a 19. Tzw. .kanałem drogowym. W Polsce kanał 2. był kanałem dla
taksówkarzy .W PRL, aż do roku 2004,
aby nadawać na CB trzeba było uzyskać
pozwolenie wydawane między innymi
przez Państwową Inspekcję Radiową.
Brak takiego zezwolenia i korzystanie
z CB kończyło się dochodzeniem proku-
reklama
ratorskim, karą i konfiskatą radia. Województwa: lubelskie, chełmskie, bialsko-podlaskie i zamojskie miały kryptonim LUCYNA.
reklama
Zezwolenia na posiadanie i używanie CB Radio
zniesiono w lipcu 2007 roku. Zamojscy miłośnicy CB
także mają swoją historię. W odnalezionym po prawie 25 latach katalogu można przeczytać, że w Klubie Miejskim CB Radio w Zamościu zrzeszonych było
27 ratowników drogowych. Radiami CB w 1992 roku
posługiwali się między innymi zamojscy parlamentarzyści: Marek Jagielski znak 375 b i obecny poseł PiS
Sławomir Zawiślak znak 2517 p - taxi. W Zamościu radia CB posiadali między innymi: lek. med. Jan Żołyński
i Krzysztof Pietrynko - 2115 b, Marian Rozegnał - 2287,
Krzysztof i Konrad Słoniewscy bez znaku. Artur Sznajdrowicz - 1920 b, Leszek Maryńczak -1697 p, lek. sto-
matolog Sylwester Noworol - 3288, lek. med. Zdzisław
Berbeki - 1120 b, znany zamojski choreograf Janusz
Fik - bez znaku; Krzysztof Bojanowski - 1877 b - rzeczoznawca samochodowy, Andrzej Fedorowski - 928 r;
fotograf Jacek Gołąb -1856, ks. Józef Grzanja z Udrycz
- bez znaku.
Wg. spisu z 1992 roku Klub Miejski PL CB Radio prawie 180 miłośników CB Radio.
Dziś dzięki Radio CB już na parkingu wiemy, gdzie
„suszą misiaki” i gdzie kontrolują pojazdy „krokodyle”.
Kilka tygodni temu udało mi się rano - antena jest zainstalowana na parapecie okna - rozmawiać z kierowcą polskiego tira, który na parkingu jadł śniadanie w ....
KURSKU.
Fajna zabawa na stare lata.
tekst i foto: Marian Zacharczuk (SP 8 DIX )
IRLANDIA - KRAJ ZIELONEJ WYSPY
Wycieczki objazdowe cieszą się w dzisiej-
szych czasach coraz większym powodzeniem,
klienci, coraz częściej poza relaksem i odpoczynkiem, chcą zwiedzić dany kraj, zobaczyć
coś nowego, cenią sobie poznawanie nowej
kultury, ludzi, miejsc i powroty z wakacji z nowymi doświadczeniami. Coraz częściej też
wybierają kraje północne, Norwegię, Szkocję czy Irlandię, w tym tygodniu wybór padł
na Irlandię :) czyli kraj zielonej wyspy. Miejsc
wartych zwiedzenia jest w Irlandii mnóstwo.
Warto wspomnieć o tych najbardziej charak-
terystycznych i znanych. Na południu interesującym miastem jest Cork, skąd niedaleko
do twierdzy Cashel, wzniesionej na skale Św.
Patryka. Niedaleko Cork znajduje się również
zamek Blarney z przereklamowanym "kamieniem Blarney", którego pocałowanie automatycznie zapewnia elokwencję. Krąg Kerry to
jedna z najwspanialszych tras w Europie z zapierającymi dech widokami na małe wysepki,
strzeliste klify wsuwające się stromo w morze
i piaszczyste plaże. Najdalej na zachód wysunięty jest równie wspaniały półwysep Dingle, gdzie u wejścia do portu Dingle można
spotkać delfina Fungie - który zadomowił się
tutaj na dobre i stał się atrakcją turystyczną.
Na zachodzie na szczególną uwagę zasługują Klify Moher, osiągające wysokość 200 m.
U wybrzeży Clare leżą wyspy Aran, czyli tradycyjna Irlandia w pigułce. Nie lada gratką są ruiny prehistorycznego fortu Dun Aengus. Brunatne torfowiska, jeziora, charakterystyczne
kamienne murki oraz pasące się dziko kucyki
odnajdziemy w hrabstwie Conemara. Im dalej
na północ wyspy tym obrazy stają się bardziej
dzikie i surowe. Różnorodnego i zachwycającego piękna Irlandii nie sposób opisać w kilku
słowach. Stolica republiki irlandzkiej nie przypomina innych, pełnych gwaru zachodnich
metropolii. Być może dlatego, że zamieszkuje
ją niewiele ponad pół miliona ludzi. Do miejscowej tradycji należy kończenie wędrówki
po Dublinie zwiedzaniem istniejącego od
1759 roku słynnego browaru GUINNESSA :)
Na miejscu możemy skosztować pysznego
piwa i zobaczyć, w jaki sposób powstaje ten
najpopularniejszy - nie tylko na wyspie - napój. W stolicy Irlandii wszystkie drogi prowadzą do ... pubu. Jest ich tam ponad tysiąc.
Obok stolicy, na północy, znajduje się jeden
z najciekawszych zabytków neolitycznych,
sprzed ponad 5000 lat (starszy od piramid!) cmentarz NEWGRANGE. Turystów przyciągają
do Irlandii - Republiki oraz Irlandii Północnej
- przede wszystkim krajobrazy i ludzie. Mało
5
kto przeżywa rozczarowanie tym, co zastaje
po przybyciu na miejsce: zielonymi, spowitymi delikatną mgiełką pagórkami, dzikimi nadmorskimi urwiskami, talentem gawędziarskim Irlandczyków, niespiesznym rytmem
życia. Największym jednak zaskoczeniem
jest ogromna różnorodność krajobrazowa
tej nie tak w końcu wielkiej wyspy. Wapienne
tarasy nagiego, skalistego Burren zdają się
pochodzić z zupełnie innego zakątka świata
niż żyzne równiny Tipperary, patrząc zaś na
dziewiczo piękne klify, zatoczki i plaże zachodniego wybrzeża, trudno uwierzyć, że od
sfalowanych pastwisk w hrabstwach w głębi
kraju dzieli je ledwo kilkadziesiąt mil. Bardzo
dużo jest w ofercie wycieczek objazdowych
samolotem czy autokarem, ciężko opisać ten
niezwykły kraj tak szybko, po ofertę i zapoznanie się z programami zapraszam do biura,
chętnie pomogę.
Makuch Magdalena
ŚWIATŁO I BARWA
– PORTRETY ZAMOŚCIAN
Od 31 maja w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość
„Na Kamiennej” Młodzieżowego Domu Kultury im.
Kornela Makuszyńskiego w Zamościu można oglądać
wystawę pt.: „Światło i barwa – portrety Zamościan".
Na ekspozycji znajdują się prace młodych plastyków – wychowanków MDK Zamość przygotowane
pod kierunkiem Magdaleny Cieplechowicz – Buczak
i wykonane w technice batiku oraz czarno – białe fotografie Zamościan formatu 100X70, których autorem
jest nauczyciel fotografii Andrzej Szumowski.
Na wystawie można zobaczyć fantazyjne, ekspresyjne i barwne batiki oraz czarno-białe portrety m.in.:
nauczycieli, duchownych, polityków, artystów, dziennikarzy, animatorów kultury i innych mieszkańców
naszego miasta.
Cag.
Fot. MDK
Jerzy Tyburski
REKLAMA
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Piotr Marzec
Zamość, ul. Starowiejska 2b,
www.stacjadiagnostycznazamosc.pl
tel. 84 639 16 00
AUTO MYJNIA
Do każdego
przeglądu
SUPER
PREZENTY!
WSZYSTKIE
POJAZDY
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
reklama
reklama
6
OGŁOSZENIA DROBNE
USG PIERSI I TĘTNIC SZYJNYCH
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza na bezpłatne badania USG
piersi. Z badań mogą skorzystać pacjentki, które w poprzednim badaniu
ultrasonograficznym, bądź mammograficznym miały zdiagnozowane zmiany
w piersiach wymagające biopsji lub kontroli.
Badania będą przeprowadzane 11 i 12 czerwca w Hotelu Jubilat. Rejestracja
rozpoczyna się 3 czerwca.
Pacjenci po przebytym udarze mózgu, operacjach tętnic szyjnych, a także
uskarżający się na bóle i zawroty głowy będą mogli skorzystać z bezpłatnego
badania dopplerowskiego tętnic szyjnych. Rejestracja na te badania
rozpoczyna się 6 czerwca, badania natomiast będą się odbywały w Hotelu
Jubilat w dniach 14-17 czerwca.
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy zarejestrować się
telefonicznie wyznaczonego dnia w godzinach 08.00 - 15.00. Liczba miejsc jest
ograniczona.
• 84 638 80 90
• 84 638 80 91
• 84 638 55 12
NIERUCHOMOŚCI
Działkę budowlaną - sprzedam- przy Obwodnicy zieci Zamojszczyzny. Tel. 511 391 965
Sprzedam dom typ kandyjczyk 90 m2.
Tel. 669 622 100
Kupię łąkę - okolice Autonaprawy, ul.
Weteranów, ul. Nadrzecznej. Tel. 790 217 963
Garaż do wynajmu, Zamoyskiego, obok ZRK.
Tel. 604 243 963
Sprzedam działkę - Wólka Panieńska.
Tel. 606 949 060
Sprzedam garaż ul. Peowiaków.
Tel. 603 810 126
Okazja! Dom drewniany ocieplony sprzedam,
plac 770 m2 w Zamościu. Tel. 694 486 423
Kupię kawalerkę na Plantach z balkonem,
I piętro lub parter. Tel. 603 810 126
Wynajmę oficynę lub dom w Żdanowie lub
okolicy. Tel. 884 034 335
Sprzedam M3 Szczebrzeszyn Os. Klemensów,
parter 53,4 m2. Tel. 883 150 881
Garaż do wynajęcia na Os. Zamoyskiego (Pomarańczowe) Tel. 792 512 363
Sprzedam dom i działkę w centrum Zamościa.
Tel. 607 325 190
Wynajmę lokal 48 m2 z czynszem 800zł/mc,
ul. Wyszyńskiego 41B. Tel. 792 051 326
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2 z garażem
w bliskiej odległości. Tel. 84 638 47 08
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na ul. Polnej 23/30,
w bloku po kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 108 347
Dom 98 m2 na działce 10-arowej, zamieszkały
od 3 lat. 298.000 Sitaniec. Tel. 508 638 249
Sprzedam działkę Topornica-Kolonia 30 arów.
Tel. 603 962 136
Sprzedam mieszkanie 50 m2, I p. w Zwierzyńcu z garażem lub zamienię na Zamość - parter.
Tel. 514 208 075
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zwierzyńcu
w pobliżu rzeki Wieprz. Tel. 733 852 208
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208
Wynajmę tanio pokój mężczyźnie. Zamość ul.
Piłsudskiego. Tel. 606 749 582
Dom 98 m2 na działce 10-arowej, Sitaniec
Osiedle, cena 269 tys. Tel. 508 638 249
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, okolice
Hrubieszowskiej. Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę 6 arów, uzbrojona - ul.
Powiatowa 50. Tel. 517 792 636
Poszukuję do wynajęcia mieszkania do 45m2
w Zamościu, małżeństwo z dziećmi.
Tel. 662 639 777
Sprzedam działkę budowlaną 6 arów, Osiedle
Powiatowa. Tel. 517 792 636
Kupię łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość, Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
164 Tel. 84 671 38 49
Stancja M3, umeblowane 52 m2, I piętro.
Sprzedam lub wynajmę. Tel. 513 174 098
Sprzedam działkę budowlaną: 13 arów lub 26
arów. Zamość - Mokre Tel. 603 962 136
Okazja! Nieduży dom w Zamościu sprzedam.
Tel. 694 486 642
Sprzedam w Zawadzie działki budowlane: 12
arów (45 tys), 10 arów (38 tys) Tel. 508 403 599
M-4 sprzedam - po remoncie, w najlepszej
infrastrukturze w Zamościu. Tel. 696 108 347
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zwierzyńcu
w pobliżu rzeki Wieprz. Tel. 733 852 208 (po 18)
Do wynajęcia ładna, umeblowana kawalerka.
Zamość. Tel. 602 8-2 212
Zamienię 3 pokoje - 60 m2, parter na Oboźnej
- własność na kawalerkę. Tel. 696 901 448
Wynajmę mieszkanie 67 m2 w centrum Zamościa. Tel. 663 910 290
Zamienię kawalerkę - 38 m2 na podobne
w Szczecinie-własnościowe. Tel. 696 901 448
Sprzedam mieszkanie 40 m2. Działka 0,0204
ha. Tel. 506 405 480
Atrakcyjna działka budowlana z lasem Zwódne k/ Zamościa. Tel. 505 766 530
Sprzedam mieszkanie - 2 pokoje 52 m2 z garażem lub bez, blisko bloku Planty.
Tel. 84 638 47 08
Sprzedam dom, budynki gospodarcze na
działce 2 ha, w Zubowicach Kol. 25.
Tel. 84 530 12 77
Sprzedam działkę 1 ha z domem, okolice
Zamościa. Tel. 790 369 579
Działki w Topornicy - 1 ha lub mnie.
Tel. 663 910 290
Działki Mokre koło Zamościa. Tel. 663 962 136
Sprzedam mieszkanie - parter 31,4 m2, ul.
Orzeszkowej. Tel. 600 332 275
Sprzedam kawalerkę 36m2, z wyposażona Vp.,
Bohaterów Monte Cassino. Tel. 502 689 212
REKLAMA
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki.
Tel 782 010 140
Sprzedam działkę wraz z budynkami, Michalów - Gm. Sułów.
Tel. 697 623 245
Małe mieszkanie na parterze z balkonem, 46
m2. Tel. 507 921 302
MOTORYZACJA
Sprzedam działkę - 97 arów w pięknej
miejscowości na Roztoczu lub zamienię na
mieszkanie 2 lub 3 pokoje. Tel. 508 874 307
Wynajmę kawalerkę 32 m2, obok Hetmana,
parter. Tel. 605 477 377
Szukam domu, oficyny do zamieszkania, również na wsi. Tel. 600 530 136
Sprzedam dom 84 m2 na działce ok. 11 arów
lub zamienię na 2 lub 3 pokoje. Osiedle Karolówka. Tel. 508 874 307
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3 z balkonem, I piętro, umeblowane. Uczniom, studentom, pracującym. Cena 350 zł lub sprzedam
- tanio. Tel. 513 174 098
Kupię kawalerkę I piętro w Zamościu w rozsądnej cenie. Tel. 731 777 184
Sprzedam działkę 60 arów, rolno-budowlaną przy PKS, okolice ul. Hrubieszowskiej.
Tel. 517 792 636
Sprzedam gospodarstwo Budy/Krynice 1,24
ha. Dom, stodoła-drewno, budynek gospodarczy murowany, las 0,27 ha, teren uzbrojony.
Tel. 791 250 504
Opel Zafira 1,9 D, 2000 rok prod., stan dobry,
relingi, hak. Tel. 508 079 632
Zamienię samochód osobowy Alfa Romeo
1,4 benzyna, uszkodzony silnik - zamienię na
skuter lub motor. Tel. 575 285 758
Sprzedam skuter Toros, rok prod. 2011 - I właściciel, bardzo mały przebieg, ważne OC.
Tel. 534 169 241
Citroen SAXO 1,0 2000r. przebieg 96 tys. km,
LPG, opony zimowe, cena 4500.
Tel. 601 356 038
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Miejsce pracy: Zamość
Sprzedam budynek wielofunkcyjny, ul.
Lubelska 70A Zamość. Idealna lokalizacja na
przychodnię, przedszkole, siłownię, kwatery,
itp. Tel. 691 727 601
Aktywne pozyskiwanie
reklamodawców do gazety.
Sprzedam piętrowy wolnostojący dom na
Osiedlu Karolówka, ul Kopernika.
Tel. 881 669 406
Opis stanowiska:
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
16h. Tel. 84 671 38 49
Wymagania:
•
Dobra organizacja pracy.
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam. Cena
210 000. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej Zamościa - pow. 86m2 lub zamienię na mieszkanie
w bloku w niskiej zabudowie- parter, pierwsze
piętro, słoneczne z balkonem do 40 m2. W rozliczeniu przyjmę dopłatę. Tel. 669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy asfalcie, w pobliżu las, woda, świetlica, 10 km od Zamościa
- lub zamienię na 2-3 pokoje.
Tel. 506 571 438
Wydzierżawię lub sprzedam zakład cukierniczy w Krasnobrodzie. Tel. 607 394 234
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny
pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt: [email protected]
tel: 730 210 777
Sprzedam kartę graficzną Rodeon 6950 Gigabyte 1 GB OC 250 zł. Tel. 604 424 654
VW POLO 1,4 mpi, 2001 r., przebieg 148 tys
km, auto zadbane. Tel. 782 555 154
Sprzedam monety 2 zł 2000 - 2008 i PRL,
różne. Tel. 602 442 017 (wieczorem)
Audi 80 1,6 B, kombi, przebieg 224500, I rejestracja w kraju 07.01.2016 CZ, ABS, WK, EL, ESZ,
szary metalik. Cena 6500. Auto zadbane, koła
letnie, alufelgi, 1994. Tel. 698 880 661
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu.
Tel. 733 852 208
Sprzedam - Mercedes S400, srebrny, rok produkcji 2001. Tel. 602 479 654
Sprzedam Skodę Felicia 1,9D, combi - lub
zamienię na mniejszy, tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio 99r, uzbrojona, Zamość. Tel. 798 690 126
Peugeot 106 1.0 B w bardzo dobrym stanie.
Posiada szyberdach, relingi dachowe, hak,
radio, ocynk. Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592. Zamość,
cena 3300zł
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai, Mazda.
Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Sprzedam akumulator Centra 72Ah, cena 60zł.
Tel. 798 68 24 36
Sprzedam fotelik samochodowy, stan dobry,
cena 40 zł. Tel. 512 078 304
RÓŻNE
Sprzedam stacjonarne CB Radio President
Benjamin z: filtrem antenowym CB max 100
W / 50 ohm ,watt i swr meter 100 W Alan 150,
skrzynka antenowa Alan HQ 35. Zestaw z pełnym okablowaniem Tel. 516 903 144
Przyjmę ziemię i gruz. Teren Zamościa.
Tel. 790 217 963
Akwarium narożne z wypukłą szybą.
Tel 669 622 100
Drzwi garażowe 3-częściowe metalowe,
oszklone 2,5 x 3,00 m. Tel. 511 391 965
Sprzedam drewno opałowe. Transport.
798 682 436
Pralka automat, telewizor 32”. Cena 400 zł za 2
sztuki. Tel. 508 140 229
Pralka FRANIA, namiot rosyjski, keyboard.
Tel. 84 639 52 36
Sprzedam leczniczy hydromasaż z komputerkiem i pilotem. Tel. 537 888 540
Wózek inwalidzki, amerykanka 1 i 2 osobowa,
fotele 2 szt. Tel. 664 454 930
Łóżeczko dziecinne, lampka nocna stojąca,
walizka na kółkach. Tel. 664 454 930
Waga dziesiętna 100 kg, plecak turystyczny,
biurko. Tel. 664 454 930
Namiot 4-osobowy, rower góral 26”, kuchenka
mikrofalowa. Tel. 664 454 930
Kupię szable, bagnety, kordziki, odznaczenia,
srebra. Tel. 512 276 720
Kupię odznaczenie PCK- Kryształowe Serce
z dyplomem. Tel. 512 276 720
Regał jasny+ławka rozkładana. 250 zł.
Tel. 503 345 639
Kupię lub zamienię na inny sprzęt używane ,
sprawne CB - radio . tel 516 903 144
Sprzedam: szafa, łóżko, komoda, biurko - tanio. Tel. 698 096 669
Kupię stare radioodbiorniki sprawne i do
remontu tel 516 903 144
Oddam 2 palmy 2,5 m wysokości, zwrot za
donice i podstawki. Tel. 511 248 127
Sprzedam: plecak turystyczny, wózek inwalidzki, łóżeczko dziecinne. Tel. 664 459 930
Sprzedam: rower górski, biurko, kuchenka
mikrofalowa. Tel. 664 459 930
Stół okrągły dębowy + 4 krzesła ANTYKI.
Tel. 517 792 636
Glebogryzarkę ogrodową szer. 40cm nowa
sprzedam lub zamienię na kosiarkę do trawy
tel 882197657
Sprzedam stylowe lustro, krzesła I kanapę oraz
kute metalowe karnisze. Tel. 782 010 140
Sprzedam chłodziarkę do mleka Edakonwia
40l. Tel. 722 188 627
Sprzedam mało używaną wersalkę i łózko
z materacem. Cena do uzgodnienia.
Tel. 609 737 004
Rower górski „Maxon”, koła
26 cali, 6-biegowy, błotniki
niklowane, opony w bardzo
dobrym stanie. Cena 3000. Tel.
698 880 661
Przyjmę ziemię, Płoskie, zwrot
za transport. Tel. 792 171 441
Sprzedam wózek inwalidzki.
Sprzedam łóżeczko
dziecinne. Tel. 664 454 930
Sprzedam maszynę do szycia, walizka, nowa.
Tel. 799 056 969
Beton - pompa - sprzedaż,
roboty ziemne - kostka brukowa - piasek.
Tel. 603 989 798
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu. Tel. 733 852
208 (po 18)
Maszyna walizkowa do szycia, typ Łucznik,
używana, stan dobry.
Tel. 693 220 230
Sprzedam pralkę z suszarką, mikrofalówkę,
sokowirówkę - używane. Tel. 799 056 969
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super stan, wózek
spacerowy. Zamość. Tel. 798 690 126
Sprzedam brusy dębowe 17x17x200 - 4 szt;
okna 3-szybowe z demontażu z bloku z futrynami Tel. 84 530 12 77
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani - 120 basowe. Cena do uzgodnienia - Zamość.
Tel. 505 987 592
Sprzedam fotelik samochodowy, kuchnię
elektryczną, rower. Tel. 799 056 969
Akordeon Carlo Rossi do kapeli - cena 1200zł,
Mozart do nauki 40B. Tel. 505 987 592
Sprzedam drewno opałowe: grab, buk i inne.
Transport. Tel. 798 682 436
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki
390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami,
z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu 3-komorowym i inny sprzęt wędkarski w promocyjnej
cenie ok 800zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam nową encyklopedię medyczną – 23
tomy. Tel. 696 432 650
Sprzedam piec CO-CW Defro Optima Plus
15 KW, zakres mocy 6-19 KW - ze sterownikiem i wentylatorem, rok prod. 2011, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638 67 53
Sprzedam tapczan młodzieżowy 90cm x
210cm, cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam trampolinę - szerokość 120 cm,
cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Toaletę przenośną ze spłuczką
- nową - sprzedam. Idealna na
działkę oraz dla osoby chorej,
mającej problemy z poruszaniem się Tel. 608 119 412
Sprzedam ponton 2-osobowy
oraz duży namiot rumuński.
Tel. 600 686 563
Gorczyca, 5,2zł/kg, dowóz na miejsce.
Tel. 695 069 461
Sprzedam stół rozkładany nowy i sześć krzeseł
- w atrakcyjnej cenie. Tel 84 530 19 70 (do
godz. 8.00 i po południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu i pianki
poliuretanowej - 1000zł do negocjacji.
Przekładnię ślimakową - 700zł, siłowniki
hydrauliczne - od 50 do 300zł. Tel. 606 474 039
Sprzedam drewno opałowe, różne gatunki.
Transport. Tel. 798 682 436
Sprzedam: Wózek inwalidzki ręczny. Koncentrator tlenu. Chodzik inwalidzki.
Tel. 732 588 389
Sprzedam zabytkowy kredens pokojowy,
meble kalwaryjskie. Tel. 600 686 563
PRACA
Praca w Holandii dla uczniów, studentów
i absolwentów. Tel: 538 345 348
Zaopiekuję się osoba starsza po południu,
mam praktykę.
Tel. 690 432 900
TOWARZYSKIE
Chciałbym poznać i zaprzyjaźnić się z wrażliwą
dziewczyną do 43 lat.
Tel. 602 442 017
UWAGA
emeryci i renciści członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencista i Inwalidów
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13 Statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów utrata
członkowska następuje na mocy uchwały prezydium
zarządu związku, jeżeli członek z przyczyn nieusprawiedliwionych zalega
z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy
niż 12 miesięcy
W związku z tym Przypominamy o terminowym opłaceniu
składki członkowskiej
Nie uregulowanie opłat w terminie spowoduje skreślenie
z ewidencji członków związku
Zarząd Oddziału Okręgowego
w Zamościu
reklama
reklama
Sprzedam parasol ogrodowy
nowy i hamak, tanio.
Tel. 603 962 136
Sprzedam nowe formy do
produkcji ogrodzeń betonowych. Tel. 602 479 654
reklama
Seicento 1,1 wiśniowy metalik, 2005 r. z salonu, przebieg 36 tys km. Tel. 84 660 72 87
7
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
8
PRZYSZŁOŚĆ W BIO-ENERGII
W związku z narastającym zapotrzebowaniem na energię w świecie, podejmowane są działania, których celem jest
zwiększanie potencjału dostępności do energii poprzez rozwój źródeł odnawialnych, o których ostatnio tak dużo mówi
się i pisze w Polsce.
LIST OD LILI I ZOSI
Prawie na każdy Dzień Dziecka przyjeżdżamy
z rodzicami do Zamościa, gdzie mieszkają nasze babcie
i dziadek. Lila chodzi do przedszkola i ma cztery lata,
ja chodzę do Szkoły Podstawowej w Piasecznie i mam
lat jedenaście. Na Dzień Dziecka chodzimy do ZOO,
nad zalew i do parku. Bardzo się nam w Zamościu
podoba. Naszym koleżankom i kolegom, z którymi
jeździmy w zamojskim parku rowerami życzymy dużo
zdrowia, samych piątek, ładnej pogody i żeby nasze
plecaki były lżejsze, bo już mnie bolą plecy mówi Zosia.
W tamtym roku rodzice na Dzień Dziecka kupili
nam małego pieska maltańczyka MIJĘ. Bardzo go
kochamy i kiedy jest nam smutno, to się z nim
bawimy.
Pozdrawiamy nasze koleżanki i kolegów z Zamościa
i życzymy samych uśmiechów.
Lila i Zosia z Piaseczna
Zamość, 1 czerwca 2016 r.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w oparciu o polską
strategię energetyczną, do 2020 roku w KAŻDEJ GMINIE
POWINNY FUNKCJONOWAĆ BIOGAZOWNIE ROLNICZE
produkujące energię elektryczną i cieplną o mocy 3 megawatów. Surowcem do produkcji biogazu mają być rośliny
energetyczne i odpady rolnicze mówi inż. Janusz Usidus,
były dyrektor Zakładu Energetycznego w Zamościu, a obecnie koordynator rozwiązań patentowych bioelektrociepłowni przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oddział
w Zamościu.
Mamy już poważne sukcesy mówi inż. Usidus. Za nowatorskie technologie pozwalające w specjalnych instalacjach
zamienić kiszonkę biomasy pochodzenia roślinnego np.:
wywaru gorzelnianego, wysłodków buraczanych, wytłoków
jabłkowych czy wycierki ziemniaczanej na energię elektryczną, cieplną, nawóz organiczny a w przyszłości paliwa
silnikowe- metanowe, gazowe lub skroplone otrzymaliśmy
już osiem patentów w: Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Rumunii
i na Białorusi. Otrzymaliśmy także w Moskwie w 2013 roku
dyplom ARXIMED.
W najbliższy czwartek 2 czerwca br. w Koczergach k/Parczewa zaplanowaliśmy wizytę studyjną do wysokowydajnej
bioelektrociepłowni. Prezentowana bioelektrociepłownia
pracuje od trzech lat, wytwarzając 1,2 megawata mocy elektrycznej i 1,3 mocy cieplnej. Wybudowana w oparciu o wyłącznie polskie rozwiązania technologiczne i techniczne jest
jedną z dwóch dotychczas wybudowanych w Polsce w tej
technologii. Nad projektem pracowała grupa naukowców,
energetyków, pracowników wyższych uczelni technicznych,
w tym zamojscy energetycy.
Podczas konferencji w Koczergach k/Parczewa chcemy zainteresować samorządowców oraz tych wszystkich dla których ochrona środowiska jest priorytetem. Zainteresowanie
nowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej bez zanieczyszczania środowiska to zadanie dla nowej myśli technicznej w Polsce.
Początek zwiedzania obiektu zaplanowano 2 maja 2016 r.
o godzinie 11.00 w Bioelektrowni Koczergi k/Parczewa. Liczymy na przyjazd czytelników Nowego Kuriera Zamojskiego,
bo takie bioelektrownie to nasza przyszłość. Jest okazja zobaczyć, jak taka „fabryka prądu i ciepła” działa.
Marian Zacharczuk
OSP ŁABUNIE - 100 LAT W SŁUŻBIE BOGU,
OJCZYŹNIE I BLIŹNIEMU
Za początek pożarnictwa w Łabuniach
przyjmuje się rok 1916, kiedy to utworzono
w Łabuniach staraniem Stanisława Paczosa
Straż Ogniową „Piechur”. Organizacja straży pozwalała na niemal jawne prowadzenie
ćwiczeń terenowych skupionych w niej peowiaków (członków Polskiej Organizacji Wojskowej). Zastępcą POW w Łabuniach był Franciszek Jasiński1. W 1918 roku władze zaborcze
nakazały jej rozwiązanie. Niestety nie udało
się dotrzeć – za wyjątkiem wspomnień – do
żadnych dokumentów z tamtych lat. Jedyne
co udało się ustalić, to kilka zdarzeń, wzmianek w czasopismach regionalnych z tamtego
okresu. Mówi się także o 1917., jako roku zawiązania łabuńskiej straży ogniowej, ale miesiące różnicy nie stanowią żadnej przeszkody,
by uczcić tych, którzy od 100 lat w służbie
Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu z narażeniem życia i poświęceniem prywatnego czasu pełnią
tę szlachetną funkcję.
dokonał poświęcenia sztandaru. Rodzicami
chrzestnymi byli pp. S. Kamińska i J. Kamiński.
Hr. Szeptycki, honorowy prezes straży, który
razem z rodzicami chrzestnymi przeniósł go
na cmentarz kościelny.
Po przemówieniach druha prezesa hr. Szeptyckiego, J. Franczaka inspektora samorządu,
założyciela Łabuńskiej Straży Ochotniczej wbijano gwoździe w sztandar. Następnie przed
Domem Ludowym odbyła się defilada. Na zakończenie uroczystości inspektor samorządu
J. Franczak, w imieniu przewodniczącego wydziału powiatowego i starosty zamojskiego
życzył strażom pomyślnego rozwoju. Naczelnik straży druh Kamiński w krótkich słowach
podziękował ofiarodawcy sztandaru, druhowi
prezesowi hr. Szeptyckiemu za dar, wznosząc
okrzyk. Niech żyje! Trzykrotnie powtórzony
przez straż.
Dochód za gwoździe do sztandaru wyniósł
449, 95. wydatek na uroczystość 379,95. czysty zysk 70 zł.
Inicjatorami powołania w Łabuniach Straży
Ogniowej, której głównym zadaZ okazji tej uroczystości zaniem była walka z żywiołem
znaczyć należy obywatelską
ognia byli pracownicy sadziałalność hr. Szeptycmorządu gminnego: Jan
kiego, który jest duFranczak i Bronisław Kachem opiekuńczym
miński oraz społecznie
Mieszkańcy za tę
wszystkich straży na
zaangażowany w żyterenie gminy Ładziałalność
obywatelską
cie
mieszkańców
bunie. Straż w Łaskładają hr. Szeptyckiemu
Gminy Łabunie Alekbuniach zorganizosander hr. Szeptycki
za pośrednictwem Słowa
wała się w 1917 r.
nazywany duchem
[?], nie miała zrazu
Zamojskiego Staropolskie
opiekuńczym wszystnarzędzi. hr. Szepkich straży w gminie
„Bóg zapłać”.
tycki przyszedł jej
Łabunie. O tym, jak
z pomocą ofiarowując
wdzięczni swemu opiesikawkę, część narzędzi,
kunowi byli nasi dziadkolokal (tymczasową remiwie, ojcowie informowało
zę) pozwalając używać swe
„Słowo Zamojskie”: B[ieżącego]
konie do wyjazdów do pożarów.
m[iesiąca] w dzień Zielonych Świątek
W 1929 dzięki pomocy hr. Szeptyckiego
odbyła się w Łabuniach uroczystość poświę- straże wysłały delegatów na Powszechną
cenia sztandaru Łabuńskiej OSP. O godz. 7.30 wystawę Krajową w Poznaniu. Dom Ludowy
rano zebrały się 4 drużyny strażackie: Łabu- w Łabuniach mieści się w budynku ofiarowanie, Łabuńki, Barchaczów i Ruszów przed Do- nym przez hr. Szeptyckiego, 7 klasowa szkoła
mem Ludowym. Po raporcie drużyny i goście w Łabuniach – na 2 hektarach gruntów – daze sztandarem i orkiestrą udali się do kościo- rze hr. Szeptyckiego, który pracuje w komiteła. Mszę odprawił i okolicznościowe przemó- cie budowy szkół, radzie gminnej, komisjach
wienie w kościele wygłosił miejscowy pro- gminnych i in.
boszcz, ks. kanonik Walenty Goliński, poczem
Aleksander hr. Szeptycki ze strażakami z terenu gminy Łabunie, Łabunie lata 20.
Na zdjęciu m. in. Cięciera Józef, Piela Stanisław
Mieszkańcy za tę działalność obywatelską
składają hr. Szeptyckiemu za pośrednictwem
Słowa Zamojskiego Staropolskie „Bóg zapłać”.
B[ronisław] Kamiński, naczelnik straży – „Słowo Zamojskie”, nr 26., 29 czerwca 1930 r.
W 1918 roku od 15 do 22 kwietnia odbywał się w Zamościu Dzielnicowy Kurs Pożarnictwa. Kurs prowadził delegowany przez
Instytucję Ubezpieczeń Wzajemnych budowli
od ognia w Królestwie polskim, inspektor do
spraw pożarnictwa Otton Stark. Na kursy zapisało się 45 chętnych. […] Reprezentowane
były straże już zorganizowane z Zamościa,
Zwierzyńca, Łabuń, […] z będących w organizacji lub mających się zawiązać [..] Ruszowa,
Wielączy […]W godzinach rannych odbywały
się wykłady teoretyczne – wykładał p. Stark
w sprawach pożarniczych, specjalnie o ratownictwie w strażach ogniowych mówił p.
dr. Madler. Popołudniowe godziny przeznaczone były na ćwiczenia praktyczne, którym
pod kierunkiem p. Inspektora Starka, dzielnie
pomagali naczelnicy Straży ogniowych Zamościa – p. Badzian, Zwierzyńca – p. Guliński
i Łabuń – p. Franczak2.
W 1934 r. straż z Łabuń została wyposażona w pompę, w 1946. w centrum Łabuń
wybudowano pierwszą strażnicę - za materiał budowlany służyły rozebrane z niemieckiego lotniska baraki, w 1951. wyposażenie
straży wzbogacił amerykański samochód
studebaker US6 lub US6x4. Jego kierowcą
był Skraban Jan. Obecną strażnicę wzniesiono w 1963 roku. Pierwszym prezesem
był hrabia Szeptycki, od 1945. – Dyjak
Franciszek, 1949. – Siuma Kazimierz, 1953.
– Ciuraszkiewicz Kazimierz, 1978. – Pakos
Mieczysław, 1980. – Sobczak Edward, 1985.
– Chwedyk Janusz. Obecnym Prezesem OSP
Łabunie jest Gałek Tadeusz. Funkcję naczelnika OSP pełnili Józef Król (1926-1944);
Michał Sokołowski (1944 -1955); Zwolak
Franciszek (1955-1970), Chwedyk Janusz
(1970-1973); Wilk Bolesław (1973-1997);
Zwolak Bogusław (1997-2004); Kowalski
Henryk (2004-2011), od 2011 r. Naczelnikiem jest Umylański Sławomir.
Współcześnie „duchem opiekuńczym”
gminnych OSP jest Antoni Wojciech Turczyn – Wójt Gminy Łabunie. To między innymi dzięki jego staraniom OSP Łabunie
może się pochwalić najnowocześniejszym
wyposażeniem.
Uroczyste obchody Jubileuszu zaplanowano na 5 czerwca. Na 100-lecie łabuńskiej OSP
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie opracowała znaczek pocztowy i 68-stronicową publikację: OSP Łabunie 1916-2016.
Piotr Piela
1
Jasiński Janusz. Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna-Lublin, Biblioteka Olsztyńska nr 42, Olsztyn 1998 r., s. 30.
Kronika Powiatu Zamojskiego, nr 3-4, 1918 r., s. 62.
2
9
3D, czy medal jubileuszowy. Na miejscu zakopanej kapsuły został ustawiony kamień z napisem upamiętniającym to wydarzenie.
SZACOWNY JUBILEUSZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TUŻ TUŻ…
I Liceum
Ogólnokształcące w Zamościu
przez cały rok przygotowuje się do wielkiego
Jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły. Uroczyste
obchody będą miały miejsce już niebawem - 3
i 4 czerwca 2016 roku.
Miesiące poprzedzające wielki Jubileusz obfitowały w imprezy promujące setną rocznicę
„starego ogólniaka”. We wrześniu minionego
roku wydarzenie literackie „Ulica Poetycka Przystanek Akademicka” rozpoczęło cykl wydarzeń towarzyszących jubileuszowi. Listopadowe „Zaduszki Literackie” przywróciły pamięci
wybitne postaci związane z Liceum, nauczycieli, wychowanków oraz przyjaciół I LO. Rok 2016
rozpoczęto wspólnym kolędowaniem. Styczeń
był także miesiącem literackich zmagań.
Aby uhonorować wielkie postaci Liceum,
w ramach obchodów 100-Lecia w murach Szkoły zawisły nowe tablice pamiątkowe. Pierwsza
z nich upamiętnia wieloletniego dyrektora I LO
w Zamościu – Michała Bojarczuka. Gościem
uroczystości była jedyna wnuczka dyrektora
Bojarczuka - Marta Pfeifer, Radna Rady Miasta
Zamość. Kolejną postacią, której tablicę odsłonił dyrektor Zygmunt Kamiński, jest poeta,
futurysta, a także nauczyciel Gimnazjum im. J.
Zamoyskiego w latach 1923-1925 - Stanisław
Młodożeniec. Trzecią postacią, której organizatorzy Jubileuszu postanowili poświęcić tablicę
w historycznym gmachu jest Marek Grechuta,
który w 1963 roku ukończył I Liceum. Na legendarnych schodach pojawili się szanowni goście,
m.in. p. Julia Rodzik – nauczycielka języka polskiego, o której Marek Grechuta mówił: „ Pani
Julii Rodzikowej zawdzięczam zamiłowanie do
poezji. Z Liceum Zamoyskiego wyniosłem (…)
potrzebę ciągłego z nią obcowania. Tu leży początek mojej poezji śpiewanej”.
Znamiennym punktem obchodów Jubileuszu 100-Lecia I Liceum Ogólnokształcącego
było zakopanie na dziedzińcu szkoły kapsuły
czasu, będącej przekazem obecnych licealistów
i nauczycieli dla przyszłych pokoleń. W kapsule
znalazły się dokumenty dotyczące życia szkoły,
a także kilka przedmiotów będących świadectwem naszych czasów, tj. wydruki z drukarki
MORANDÓWKA I LEGENDA SZWEDZKIEGO STOŁU
Kamienica
Morandowska II powstała pod
koniec XVI wieku, zaprojektowana przez Bernardo Morando jako kamienica wzorcowa. Mimo, że
nie ozdabiają już jej attyki do dnia dzisiejszego
zachwyca elegancką dostojnością. Regularna,
czterookienna fasada z arkadami, zdobionymi
na włoską modłę boniowaniami. Wyżej bogaty płaskorzeźbiony fryz okuciowy z rozetami.
Elewację boczną zdobi płaski fryz utworzony z
połączonych prostokątów i owali. W podcieniu
portal arkadowy. W sali na piętrze znajduje się
polichromowany fryz roślinny ze znakami zodiaku. Budowę ukończył zięć Bernarda Morando
złotnik Abrahamowicz. Przez cały XVII wiek kamienica należała do potomków budowniczego
Zamościa i Radułów oraz Fołtynowiczów, od
których to nazwiska wzięła się druga nazwa kamienicy – Fołtynowiczowska. Wśród właścicieli
wymienić można rektora Akademii Zamojskiej
Marcina Fołtynowicza, Stanisława Niewieskie-
Na okoliczność Jubileuszu, z inicjatywy Klubu Żywego Słowa i Biblioteki szkolnej, wydana
została antologia poezji autorów związanych
z I LO. Zawiera 100 wierszy 67 twórców – profesorów, absolwentów i uczniów. Książka dostępna jest w bibliotece szkolnej.
Obok wydarzeń literackich, muzycznych
i kulturalnych, pojawiła się także impreza sportowa. „Sto kilometrów na stulecie” to przedsięwzięcie, które połączyło we wspólnych zmaganiach absolwentów, nauczycieli, uczniów
i sympatyków I Liceum. Każdy z biegaczy pokonał dystans 1 kilometra, więc 100 osób pokonało tytułowe 100 kilometrów. Na murawie
boiska zamojskiego OSIRu rozegrano również
jubileuszowy mecz piłki nożnej. Drużyna absolwentów stanęła naprzeciw reprezentacji
z Ratusza, z Prezydentem Andrzejem Wnukiem
w roli kapitana.
Warto przypomnieć, że obchody jubileuszowe przewidziano na 3 i 4 czerwca 2016 roku.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą
Świętą sprawowaną w Zamojskiej Katedrze,
następnie na scenie na Rynku Solnym przewidziano oficjalną część uroczystości, a także
spektakle i koncerty, zaś w hali OSiR zostanie
rozegrany mecz piłki ręcznej - Absolwenci kontra Uczniowie. W budynku szkoły będzie można
obejrzeć wystawę prac uczniów i absolwentów,
go. Jak podaje Andrzej Kędziora w Encyklopedii
Miasta Zamościa tu wynajmował mieszkanie
architekt Henryk Ittar „…piętro górne całe, to
jest pokojów pięć z kuchnią, spiżarnią na ganku
będącą i strychem całym, tudzież na dole pokojami 3, komórkami na drwa 2, i piwnicami 2”.
W pierwszej połowie XX wieku kamienica należała do rodziny Wojnarowskich.
Przez ponad 400 lat istnienia była świadkiem
wielu niezwykłych wydarzeń, królewskich odwiedzin, wielkich oblężeń, najważniejszych
uroczystości i zwykłego codziennego życia.
Widywała kłócące się na rynku przekupki, handlujących Żydów i Zamościan spieszących się
do pracy. Minionej niedzieli zobaczyła przedsięwzięcie ekstraordynaryjne. Tuż po hejnale, kilka
minut po godzinie 12.00 Stowarzyszenie Turystyka z Pasją wraz z Zamojską Grupą Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego,
Towarzystwem Szabli i Miecza, Żółtym Regimentem z Gniewu i Chorągwią Zamku w Zawieprzycach im. Atanazego Miączyńskiego przedstawiło
zgromadzonym
na Rynku Wielkim
widzom
„Legendę Stołu
S z we d z k i e g o
czyli Odprawę
Posłów Szwedzkich
podług
Sienkiewicza
podaną”. Gdy
wybrzmiały
pierwsze kwestie, barwny korowód ciągnący
od Morandówki
sprawił, że stoły
spotkać się w kawiarenkach, skorzystać z poczęstunku, a także nabyć pamiątki. W sobotę
także przewidziano kawiarenki w salach lekcyjnych, ponadto tego dnia będzie można wybrać
się na spacer po Zamościu z przewodnikiem.
Zwieńczeniem uroczystości będzie Bal Absolwentów (4 czerwca). Po szczegółowe informacje dotyczące obchodów 100-lecia zapraszamy
na stronę: www.100lat.1lo.com.pl i konto na
Facebooku.
Wszystkich, którzy czują się związani ze Szkołą: absolwentów, emerytowanych pracowników, uczniów, rodziców i sympatyków serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe.
Agnieszka Ciurysek z IVh
zaczęły uginać się od wielości jadła. Sobiepan
grany przez Tomasza Banacha podejmował gości królewskim gestem, smakowitym jadłem i
zacnymi trunkami. Pan Zagłoba w osobie Marka
Kasprzyka znajdował respons w każdej sytuacji.
Jego Szwedzka Jasność Karol Gustaw grany
przez Jacka Bełza bezskutecznie prośbą, groźbą i
podstępem próbował wkraść się w mury Zamościa. Asystował mu Jan Sapieha (Leszek Sobuś)
i Forgell (Katarzyna Kamińska). Jako dwór Jana
Zamoyskiego wystąpiły panie Teresa Madej,
Jadwiga Kozłowska, Anna Polak oraz pełniące
równocześnie role narratorów opowieści Sylwia Jagoda i Dominika Lipska, zaś jako zaufany
oficer Zamoyskiego wystąpił Grzegorz Łapiński.
Choć nie obyło się bez drobnych problemów
technicznych, mamy nadzieję, że publiczność
dobrze się bawiła.
Przedstawienie nie byłoby możliwe gdyby
nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Zamość,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o., Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Zamojskiego Domu Kultury, Straży Miejskiej, ZGRH
Jana Sobiepana Zamoyskiego, Towarzystwa Szabli i Miecza, Żółtego Regimentu z Gniewu, Chorągwi Zamku w Zawieprzycach im. Atanazego
Miączyńskiego, Bistro Zamościanka i oczywiście
Restauracji Morandówka, którym w tym miejscu
serdecznie dziękujemy. Patronat medialny nad
imprezą sprawował Nowy Kurier Zamojski.
Kolejna możliwość obejrzenia „Legendy Stołu
Szwedzkiego” już 4 czerwca w sobotę o godz.
18.00 podczas Jarmarku Hetmańskiego.
Zapraszamy.
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
OBUWIE I ODZIEŻ SPORTOWA
ZNANYCH MAREK
Galeria Revia Park
Lubelska 40, Zamość
tel. kom. 501-860-932, 792-860-932
reklama
10
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
PRÓBA U POLI NEGRI”
Rajza z Barbarą Rybałtowską po domach kultury w Warszawie
Domu Kultury Rakowiec; odbyła tu
spotkanie autorskie i wystawiła mini koncerty
piosenkarskie.
korespondent w Warszawie „Nowego Kuriera
Zamojskigo”.
„Śpiewa, tańczy, recytuje,
pisze teksty i stepuje”.
Majową podróż koncertową po Warszawie
odbyła Barbara Rybałtowska – pisarka,
piosenkarka, autorka tekstów piosenek,
aktorka, malarka; absolwentka II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Zamościu,
wieloletnia
członkini
Warszawskiego Koła Zamościan. Podróży po
warszawskich ośrodkach kultury towarzyszył
17 maja 2016 r. Barbara Rybałtowska
w Teatrze Kępa (PROM Kultury Saska Kępa)
wystawiła własny spektakl pt. „Próba u Poli
Negri” – barwną opowieść o życiu Poli Negri
– wielkiej legendzie polskiego i światowego
kina. Akcja monodramu rozgrywa się w domu
artystki w San Antonio – w trakcie próby recitalu
z filmowymi przebojami dzwoni dziennikarz
z Polski z prośbą o wywiad. W rolę gwiazdy
wcieliła się Barbara Rybałtowska (reżyseria –
Anna Matysiak-Stadnicka, akompaniament –
Paweł Olszewski).
17 oraz 18 maja 2016 r. Barbara Rybałtowska
gościła w Klubie Lekarza Warszawskiego
Towarzystwa Lekarskiego oraz w osiedlowym
Barbara Rybałtowska debiutowała jako
piosenkarka i autorka tekstów w Studenckim
Teatrze
Satyryków.
Karierę
estradową
rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca
„Mazowsze”, zasłynęła jako piosenkarka
i autorka znakomitych przebojów: „Nie warto
było”, „Była raz taka ziemia”, „Sobą być”. Zna
i ceni sztukę Barbary Rybałtowskiej także
publiczność Paryża – podczas długoletniego
pobytu śpiewała w Paryżu romanse cygańskie
i z repertuaru kabaretowego.
20 maja 2016 r. Barbara Rybałtowska
uczestniczyła jako autorka w Targach Książki
w Warszawie; na stoisku wydawnictwa Axis
Mundi składała autografy autorskie, głównie
na książkach wydanych w serii pt. „Saga”: „Bez
pożegnania”, „Szkoła pod baobabem”, „Koło
graniaste”, „Mea Culpa”, „Czas darowany nam”,
„Jak to się skończy”.
Artystyczną podróż po Warszawie Barbara
Rybałtowska zakończyła spotkaniem autorskim
23 maja 2016 r. w Domu Kultury Śródmieście
zorganizowanym w ramach
cyklu
spotkań
„Kobiety
niezwykłe”.
Warszawa, 28 maja 2016
Kazimierz J. Latuch
„ZAPAMIĘTANE NIEZAPISANE”
WYSTAWA O ZAMOJSZCZYŹNIE W LATACH WOJNY
W warszawskim Domu Spotkań z Historią
odbył się 24 maja 2016 r. wernisaż dwujęzycznej
wystawy „Zapamiętane Niezapisane. O wojnie
na
fotografiach
Feliksa
Łukowskiego”
[„Remembered not documented. Images of
war in Feliks Łukowski's photographs”].
Organizatorami wystawy są Dom Spotkań
z Historią i Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie oraz Muzeum Zamojskie
w Zamościu, partnerem – Stowarzyszenie
Miłośników Wożuczyna i okolic. Wystawa
została zrealizowana pod kierunkiem dr
Zuzanny Bogumił z Instytutu Socjologii
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
w ramach projektu badawczego „Z kolekcji
zdjęć Feliksa Łukowskiego – rekonstrukcja
życia wsi polskiej w latach 40. XX w. na
Zamojszczyźnie.
W ramach ekspozycji zaprezentowano
fotografie z kolekcji Feliksa Łukowskiego
z czasu II wojny światowej – około 60 zdjęć
z życia kilku zamojskich wsi (Siemnic,
Wożuczyna, Rachań, Dzierążni w pow.
Tomaszów Lubelski) w latach 40. XX w. Na
zaprezentowanych zdjęciach (mimo, że to
był niezwykle dramatyczny okres w dziejach
Zamojszczyzny) nie ma wielu śladów wojny –
pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek
etnicznych. Są to przede wszystkim fotografie
ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości
z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie
przypominają
zdjęcia
dokumentujące
ekshumacje, fotografie partyzantów, Niemców
z Besarabii, Kozaków.
Fotografie zestawione zostały z relacjami
świadków: mieszkańców Siemnic, Wożuczyna,
Rachań i okolic - Kazimiery Seń, Danuty
Jachimskiej,
Teresy
Antoniuk,
Barbary
Litwińczuk, Jana Pąka, Zofii i Adolfa Sierpińskich,
Ryszarda Wiśniewskiego, Honoraty Szpindy,
Stefana Nogaja, Stanisława i Antoniego
Cyców, Stanisława i Marii Wiśniewskich, Anieli
Wiśniewskiej i Sabiny Dobosz. W pamięci
świadków ówczesnych wydarzeń, inaczej niż
na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym
tragicznym wymiarze.
Wernisażu wystawy dokonali: Ewa Mazur
– przedstawicielka Domu Spotkań z Historią
i współkuratorka wystawy, dr Łukasz Michalski
– doradca podsekretarza stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr
hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki
Specjalnej, Andrzej Urbański – dyrektor
Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Małgorzata
Łukowska – córka Feliksa Łukowskiego oraz
Zuzanna Bogumił – współkuratorka wystawy.
W uroczystości uczestniczyli ponadto:
Henryk Szkutnik – kustosz Muzeum
Zamojskiego, Barbara Typek – przewodnicząca
Stowarzyszenia Przyjaciół Wożuczyna i Okolic
oraz Barbara Łukowska-Trafisz, Katarzyna
Trafisz i Maria Łukowska – córka i wnuczki
Feliksa Łukowskiego, niektórzy członkowie
Warszawskiego
Koła
Zamościa
oraz
korespondent w Warszawie „Nowego Kuriera
Zamojskiego”.
Podczas wernisażu wystawy można było
zakupić album „Świat chałup, stodół i opłotków.
Wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego
z Siemnic pow. Tomaszów Lubelski. Fotografie
z lat 40.i 50. XX wieku” wydany przez Muzeum
Zamojskie (Zamość 2005).Warszawa, 24 maja
2016 r.
Kazimierz J. Latuch
11
Historie z pasją
SPACERKIEM PO ZAMOJSKICH RYNKACH…
„Płyta” Rynku Wielkiego i schody ratuszowe
Fontanna na Rynku Wodnym
Najciekawszą i najpiękniejszą pierzeją rynku jest pierzeja północna, z Ratuszem i kamienicami ormiańskimi. Pierwsze wzmianki
o Ratuszu sięgają roku 1591. Początkowo wybudowano go na dwóch parcelach i tylko wieża
ratuszowa „wychodziła” na płytę rynku. Po kolejnych przebudowach wzmocniono przyporami i podwyższono do obecnej wysokości (52
m) wieżę i dobudowano monumentalne barokowe schody (2 połowie XVIII w.). Z wieży ratuszowej, od końca kwietnia do połowy października rozbrzmiewa hejnał, ale grany tylko w trzy
strony świata. Jak to zwykle z miejskimi legendami bywa wersji tłumaczących ten fakt jest
kilka, najpopularniejsza mówi, że Jan Zamoyski
zakazał grać hejnału w kierunku zachodnim ze
względu na zatarg z Krakowem.
Kamieniczki ormiańskie to najelegantsze
i najbardziej zdobne kamienice Rynku Wielkiego. Wygląd swój, jak sama nazwa wskazuje, zawdzięczają kupcom ormiańskim, którzy
zostali sprowadzeni do Zamościa przez Jana
Zamoyskiego w 1585 roku. Każda z nich ma
swoją nazwę, zaczynając od Ratusza: Pierwsza, zielona - Kamienica Wilczkowska - nazwę wzięła od nazwiska jej właściciela Jana
Wilczka, który był burmistrzem Zamościa, jest
nazywana czasami Pod Janem Chrzcicielem
- od płaskorzeźby przedstawiającej owego
świętego umiejscowionej w sztukaterii na rogu
kamienicy, na drugim piętrze. Żółta kamienica
nazywana - Rudomiczowską -od nazwiska jej
właściciela Bazylego Rudomicza. Choć wśród
ormiańskich kamienic dekorację ma najskromniejszą, to z kolei życiorys jej właściciela jest
niezwykle barwny i ciekawy. Bazyli Rudomicz
mieszkał i pracował w Zamościu w połowie XVII
wieku. Był profesorem Akademii Zamojskiej,
lekarzem, prowadzącym własną praktykę, sędzią, rajcą miejskim i właścicielem sklepu korzennego, był także pisarzem, a najciekawszym
jego dziełem jest “Efemeros”, czyli pamiętnik,
który pisał przez ostatnich 16 lat swojego życia, dzień po dniu. Jest on świetnym źródłem
informacji o życiu codziennym XVII -wiecznego
Zamościa. Czerwona kamienica, pośrodku, tak
zwana kamienica Bartoszewiczowska - nazywana od nazwiska jej właściciela Gabriela Bartoszewicza lub inaczej kamienica Pod Aniołem
- od płaskorzeźby przedstawiającej archanioła Gabriela, umieszczonej pomiędzy oknami
pierwszego piętra. Kolejną wśród kamieniczek
ormiańskich jest kamienica Szafirowa (od niebieskiej barwy fasady) lub inaczej kamienica
Pod Małżeństwem (od płaskorzeźby przedstawiającej mężczyznę i kobietę pomiędzy
oknami drugiego piętra). W owych czterech
kamienicach opisanych powyżej mieści się Muzeum Zamojskie. Ostatnia - kamienica Pod
Madonną - już do muzeum nie należy, jednak
warto zwrócić na nią uwagę. Wzrok przykuwa
tu płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę
depczącą smoka a także troszkę odmienną
niż w przypadku wcześniejszych kamienic
dekoracja, wczesnobarokowa uderzająca nas
feerią barw i bogactwem ornamentów.
Rynek Wodny i Rynek Solny są to dwa
mniejsze rynki (zaprojektowane w wymiarach
50x50 m) umiejscowione na krótszej osi miasta.
Nazwa Rynku Wodnego prawdopodobnie
wzięła się od bliskości Wielkiej Zalewy (rozlewisko rzek broniące dostępu do twierdzy od
południa). Nie pełnił funkcji handlowej, przewidziany był do zabudowy rezydencjonalnej, nie
do końca jednak udało się ten zamiar osiągnąć.
Początkowo były tu domy podcieniowe, niezachowane. Od XIX wieku rynek ma wymiary
66x36 m i nie pokrywa się kształtem z dawnym
kwadratowym rynkiem. W południowej części
rynku znajduje się dawny kościółek św. Anny,
ufundowany przez ordynatową Annę z Gnińskich Zamoyską dla sióstr klarysek (obecnie
aula koncertowa szkoły muzycznej) oraz przylegający do niego klasztor, projektu Jerzego de
Kawe, fundowany przez Jana Jakuba Zamoy-
PYTANIE KONKURSOWE: Jaki poza Wielkim, Solnym i Wodnym rynek można
było jeszcze niedawno odwiedzić na Starym Mieście w Zamościu?
Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na adres mailowy: [email protected]
gmail.com wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród
w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy do zabawy!
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 19 Nowego Kuriera Zamojskiego. Szatelenka to przywieszany do paska przybornik dla pań na najróżniejsze drobiazgi, takie jak klucze, zegarek, notesik, nożyczki itp., w losowaniu zwyciężyła pani Jadwiga G. ze Skokówki. Gratulujemy!
Dawny kosciół i klasztor siostr Klarysek,
obecnie Szkoła Muzyczna
Od prawej Kamienica pod Madonną
i kamienica Szafirowa
skiego IX ordynata (obecnie szkoła muzyczna). Rynek Wodny jest po rewitalizacji. Zmieniono mu nawierzchnię, do pozostawionych
drzew dokomponowano roślinność ozdobną,
fontannę, kulę mającą nawiązywać swym idealnym kształtem do koncepcji miasta idealnego
i latarnie.
Rynek Solny, jest położony w części miasta,
która dawniej była zamieszkana głównie przez
Żydów. Prawdopodobnie nigdy nie osiągnął
zamierzonych wymiarów (50x50 m). Nazwa
pochodzi od handlu składowaną tu solą (sprowadzaną z Drohobycza; od 1618 roku istniało
tu nawet bractwo solarzy). Był to plac targowy.
Od połowy XVII wieku przy Rynku Solnym aż
do początku XIX wieku, na tyłach Ratusza znajdowały się jatki. Następnie wybudowano tu
istniejące do dziś oficyny Ratusza, które służyły,
jako więzienie. Stąd też nad wejściem do oficyn umieszczono płaskorzeźby przedstawiające
wagę, rękę i oko, czyli symbole sprawiedliwości.
W piwnicach udostępniona jest do zwiedzania
trasa turystyczna, ukazująca odkrycia archeologiczne w postaci kanału, cysterny i studni;
zdjęcia i grafiki dotyczące zamojskiego Ratusza
a także część ekspozycji ukazująca Ratusz, jako
więzienie. Na przeciw wyjścia z oficyn można
zobaczyć kotwicę pochodzącą ze statku “Ziemia
Zamojska” i budynek dawnej mleczarni. Całą zachodnią pierzeję rynku zajmuje okazały gmach
Akademii Zamojskiej. Założona w 1594 roku,
po Krakowie (1364 rok) i Wilnie (1579 rok) była
to trzecia wyższa szkoła w Rzeczypospolitej. W odezwie Jana Zamoyskiego na otwarcie
Akademii, znalazły się słynne słowa kanclerza:
Takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Współorganizatorem Akademii oprócz jej
fundatora Jana Zamoyskiego,
był Szymon Szymonowic. To
on sprowadził do Zamościa
pierwszych profesorów, sam
wykładał na Akademii i był
opiekunem syna Jana Zamoyskiego - Tomasza. Zorganizował Drukarnię Akademicką,
w której wydał po raz pierwszy
swoje słynne Sielanki (1614 rok). W roku
1654, w Drukarni Akademii po raz pierwszy
użyto w Polsce “ó”. Po
okresie
świetności
Fragment dekoracji Kamienicy
Wilczkowskiej
Akademia obniżyła poziom kształcenia i podupadła. Od 1746 roku biskup Jerzy Laskarys
rozpoczął powolną reformę Akademii. Jednak 1
września 1784 roku decyzją Nadwornej Kancelarii Wiedeńskiej Akademia została zamknięta.
Do 1809 roku funkcjonowało tu Liceum Królewsko-Cesarskie, następnie Austriacy ulokowali tu
koszary. Podczas II wojny światowej miała tu
swoją siedzibę niemiecka żandarmeria. Obecnie mieści się w tym budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Po prawej
stronie od Akademii widoczny jest kościół św.
Katarzyny (dawny kościół reformatów pod
wezwaniem św. Piotra z Alcantary). W 1939
roku ukrywano tu obraz Jana Matejki „Hołd
Pruski”. W północnej pierzei Rynku Solnego
zwraca uwagę kamieniczka nazywana Domem
Rabina (ul. Zamenhofa 14), z ciekawym fryzem
przedstawiającym wić roślinną wyrastającą
z dzbana. Zaraz obok, w pierzei wschodniej
znajduje się hotel „Senator” związany z osobą
Witolda Paszta (wokalisty zespołu VOX). Rynek
ten został zrewitalizowany. Posłużył on także,
jako plener jednej z reklam.
REKLAMA
Najbardziej reprezentacyjna obecnie
część miasta, czyli Rynek Wielki z Ratuszem
i kamienicami to w założeniu urbanistycznym
centrum części mieszczańskiej. O Rynku Wielkim w Zamościu mówi się, że jest to najpiękniejszy plac XVII-wiecznej Europy. Ma wymiary 100
x 100 metrów, czyli jest idealnym kwadratem.
Rynek Wielki nawiązuje swoją koncepcją to antycznego forum, to tutaj spotykali i spotykają
się mieszkańcy miasta, to tu odbywały i odbywają się najważniejsze uroczystości w Zamościu. Otoczony jest dookoła arkadowymi podcieniami kamienic, które nadają mu spójnego
wyglądu i niezwykłego uroku.
12
ERASMUS+ W ZAMOJSKIM EKONOMIKU
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Zamościu (Ekonomik) realizował w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016
r. projekt pt.: „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Kształcenie i szkolenia
zawodowe.
Wyjazd uczestników do Niemiec poprzedzony był licznymi spotkaniami w sprawach
organizacyjnych, językowych, kulturowych. Ze
względu na realizację staży i szkoleń w języku
obcym, każda grupa uczestników brała udział
w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego lub niemieckiego w wymiarze od 20 do 60
godzin. Wszystkie koszty związane z organizacją i udziałem w projekcie zostały pokryte
z programu Erasmus+. Uczniowie zostali objęci dodatkowym wsparciem finansowym
z kategorii kosztów nadzwyczajnych, w ramach których mogli dokonywać zakupów artykułów przemysłowych niezbędnych do właściwej realizacji zagranicznych staży. Projekt
realizowany był zgodnie z Europejską Kartą
Jakości Mobilności.
24 maja br. odbyła się w szkole konferencja podsumowująca projekt, podczas której
Marian Gil, kierownik Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Zamościu przedstawił
możliwości korzystania z funduszy europejskich dla młodzieży w nowej perspektywie
finansowej, a uczestnicy projektu: Marek Filipowski, Łukasz Szewczyk oraz uczniowie:
W projekcie uczestniczyło dwudziestu
Żaneta Kawalec, Ewelina Ostasz Weronika
Pęk, Andrzej Piwkowski, Aleksandra Pupeć uczniów w zawodzie technik informatyk,
i Łukasz Szczerba zaprezentowali, główne którzy w ciągu dwóch tygodni odbywali staż
zawodowy w Dreźnie w niemieckiej
działania w projekcie i osiągnięte rezultaty.
instytucji kształcenia zawodoDyrektor szkoły, Alicja Ciupa wręczyła
wego WBS TRAINING AG.
uczestnikom projektu certyfikaty
Tematem stażu, realiEuropass Mobilność oraz podzięW trakcie
zowanego w języku
kowania dla nauczycieli, wspoangielskim
były
magających realizację projektu.
zajęć nauczyciele
„Sieci komputeOtrzymali je: K. Czarnowska,
dowiedzieli się,
rowe i tworzenie
K. Duławska, A. Glinka, A.
stron internetoGwozda, Ł. Kołodziejczyk, E.
jak funkcjonuje
wych” a program
Łój, P. Misiorek, K. Nowicka,
system szkolnictwa
stażu obejmował
J. Sternik, K. Szwec, A. Wierznastępujące zagadzawodowego
bicki i J. Żuber. Wszyscy uczestnienia: Przygotowanicy konferencji - dyrektorzy, naw Niemczech (...)"
nie sieci do wykonania
uczyciele i uczniowie zamojskich
projektu
strony interneszkół gimnazjalnych i ponadgimnatowej, planowanie projektu
zjalnych otrzymali pamiątkowe foldery
strony internetowej, tworzeupowszechniające efekty zrealizowanego
nie
strony
internetowej,
prowadzenie firmy,
projektu.
opracowanie projektu i przedstawienie pracy
W projekcie „Nowe umiejętności – większe
projektowej. Na zakończenie stażu dokonana
szanse na europejskim rynku pracy” udział
została ocena umiejętności zawodowych i języwzięło ogółem 12 nauczycieli przedmiotów
kowych uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
zawodowych oraz 60 uczniów, kształcących
pozytywne oceny, pomyślnie ukończyli staże
się w zawodach: technik informatyk, technik
i otrzymali certyfikaty wydane przez organizaekonomista, technik usług fryzjerskich. Projekt
cję goszczącą. Dzięki realizacji stażu w Dreźrealizowany był we współpracy z niemieckimi
nie uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną oraz
instytucjami kształcenia zawodowego – WBS
praktyczną dotyczącą najistotniejszych zagadTraining AG z Drezna oraz VFBQ z Bad Freiennień związanych z sieciami komputerowymi
walde, które zorganizowały i przeprowadziły
oraz projektowaniem stron internetowych, nastaże zawodowe dla uczniów oraz szkolenie dla
uczyli się lepiej komunikować w j. angielskim,
nauczycieli.
potrafią korzystać w języku angielskim z proGłównym celem projektu był wzrost kom- gramów komputerowych, nabrali pewności
petencji zawodowych, językowych i społecz- siebie, nabyli kompetencje międzykulturowe.
nych uczniów i nauczycieli poprzez udział w za- Nabyte podczas stażu umiejętności uczniowie
granicznych stażach i szkoleniach zawodowych wykorzystali w praktyce poprzez zaprojektooraz podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wanie i utworzenie strony internetowej dla Storealizację projektu międzynarodowego.
warzyszenia Przyjaciół Ekonomika, które działa
od 2008 roku na rzecz szkoły. Strona działa od
grudnia 2015 r. i jest na bieżąco aktualizowana.
Grupę uczestników w zawodzie technik
ekonomista stanowiło 20 uczniów i uczennic
ZSP Nr 1. W terminie od 26 lipca do 8 sierpnia 2015 roku przebywali oni w Dreźnie, gdzie
odbywali staż pod tytułem: „Planowanie
i realizacja kampanii reklamowej z wykorzystaniem projektowanych drukowanych
środków przekazu”. Program stażu obejmował: planowanie kampanii reklamowej, tworzenie narzędzi służących wizualizacji reklamy,
planowanie zasobów kadrowych, opracowanie
projektu oraz przedstawienie pracy projektowej. Zadania, które młodzież wykonywała
podczas realizacji programu stażu to między
innymi: tworzenie biznesplanu dla agencji reklamowej; przygotowanie projektu reklamy:
lista usług i cen, negocjowanie kampanii, ogłoszenia, sporządzanie ofert; projektowanie logo,
broszur, ulotek, wizytówek, transparentów ,
billboardów, projektowanie zaproszenia dla
klienta. Podczas zajęć uczniowie zajmowali
się również tworzeniem prezentacji i przygotowaniem do poprawnej komunikacji w języku
angielskim. Umiejętności te wykorzystali podczas oceny prac projektowych na zakończenie
stażu. Ich prezentacje zostały wysoko ocenione
przez specjalistów z WBS, a nabyte kompetencje wyszczególnione na certyfikatach, które
otrzymali w Dreźnie. Efektem zrealizowanych
staży w ramach programu Erasmus+ jest m.in:
nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej reklamy, poprawa kompetencji
z języka angielskiego, umiejętność korzystania
w języku angielskim z programów komputerowych: Publisher, Gimp, MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, efektywne planowanie wykona-
nia przydzielonych podczas szkolenia zadań.
Po powrocie ze stażu uczniowie wykorzystali
zdobytą wiedzę na rzecz szkoły: zaprojektowali ulotki upowszechniające rezultaty Projektu
z wszystkich mobilności uczniów: ekonomistów, informatyków i fryzjerek, które służą również popularyzacji szkolnictwa zawodowego
i promocji programu Erasmus+; wykonali prezentację multimedialną z udziału w Projekcie,
którą przedstawili w szkole podczas uroczystości rozdania certyfikatów Europass Mobilność;
zaprojektowali tablicę szkolną w celu upowszechniania rezultatów Projektu.
Staż w zawodzie technik usług fryzjerskich odbył się w Bad Freienwalde k. Berlina,
a uczestniczyło w nim 20 uczennic ZSP Nr 1.
Program stażu nosił tytuł „Nowe techniki fryzjerskie” i obejmował m.in. zagadnienia
dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, zastosowania specjalistycznych
programów komputerowych do projektowania
fryzur, układania i modelowania fryzur damskich,
wykonywania stylizacji fryzur w oparciu o nowoczesne techniki i trendy we fryzjerstwie oraz obsługi klienta w języku niemieckim. Podczas stażu uczennice nabywały wiedzę i umiejętności
zawodowe pod kierunkiem mistrza fryzjerstwa
Daniela Schwefela oraz pracowników firmy
fryzjerskiej „Schwefel Friseure”. Zajęcia przebiegały
w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Stażystki
nauczyły się wykonywać fryzury dzienne, wieczorowe i awangardowe w oparciu o nowoczesne
techniki i trendy we fryzjerstwie. Poprzez wizyty
w salonach fryzjerskich we Frankfurcie i Wriezen
miały okazję poznać niemiecki rynek pracy branży
fryzjerskiej. W wolnym czasie brały udział w programie kulturalnym, grze miejskiej, treningu kompetencji społecznych i wycieczce do Berlina.
13
Na zakończenie stażu w Niemczech odbyło
Dzięki mobilności edukacyjnej i uczestnicsię jego podsumowanie i prezentacja nabytych twu w szkoleniu zorganizowanym przez nieumiejętności. Młodzież przygotowała pokaz miecką instytucję kształcenia zawodowego
fryzur, które były oceniane przez fachowców. wzrosły kompetencje zawodowe i jakość naRezultatami zrealizowanego stauczania 12 nauczycieli kształcenia
żu w Niemczech w zawodzie
zawodowego.
technik usług fryzjerskich
W przypadku wszystkich
są między innymi: nabyuczestników
projektu
cie wiedzy teoretycznej
wzrosły kompetencje
i praktycznej z zakrejęzykowe,
świadoW wyniku końcowej
su nowych technik
mość międzykultufryzjerskich;
podrowa, świadomość
ewaluacji i podsumowania
niesienie poziomu
na temat potrzeby
projektu należy stwierdzić,
znajomości i prakuczenia się przez całe
tyczne wykorzystażycie.
że zakończył się on
nie języka niemiecWspólna realizacja
sukcesem.
kiego branżowego;
projektu wpłynęła na
poznanie kompetencji
podniesienie poziomu
pracowniczych i spojakości kształcenia i inłecznych
wymaganych
nowacyjności
placówek
na niemieckim rynku pracy
edukacyjnych uczestniczących
w branży fryzjerskiej; umiejętw projekcie poprzez wzajemną
ność zorganizowania stanowiska prawspółpracę.
cy oraz wykonywania zadań zgodnie z etyką
Zaplanowane w projekcie rezultaty zozawodu fryzjera; umiejętność pracy w zespole
międzynarodowym, samodzielność funkcjono- stały zrealizowane:
wania w obcym kraju, nawiązanie kontaktów
•
Odbyło się 60 mobilności uczniów (20
międzynarodowych, przełamanie barier języw zawodzie technik informatyk, 20
kowych i kulturowych.
w zawodzie technik ekonomista, 20
w zawodzie technik usług fryzjerskich).
Kolejni uczestnicy projektu - kadra kształcenia zawodowego, wzięła udział w szkoleniu,
•
Odbyło się 12 mobilności kadry kształktóre odbywało się w Centrum Szkoleniowym
cenia zawodowego.
WBS TRAINING AG. Tematem szkolenia był:
•
78 uczestników projektu uzyskało
„System kształcenia w Niemczech oraz e-lecertyfikaty Europass – Mobilność (60
arning jako innowacyjna metoda nauczania”.
uczniów, 12 nauczycieli i 6 opiekunów
Szkolenie odbywało się w języku angielskim.
młodzieży).
W trakcie zajęć nauczyciele dowiedzieli się,
jak funkcjonuje system szkolnictwa zawodowego w Niemczech, odbyli wizytę studyjną do
firmy dokształcającej bezrobotnych „Holzwurm
GmbH”. Ponadto poznawali zasady pracy metodą– e-learningu, korzystając z platformy Adobe Connect. Poznali formy, zalety, techniczne
wymagania oraz narzędzia komunikacji w procesie uczenia się przez internet. Mogli również
zobaczyć, jak przebiegają zajęcia prowadzone
przez internet - z dwóch różnych perspektyw:
perspektywy osoby prowadzącej zajęcia oraz
z perspektywy ucznia. Podczas szkolenia nauczyciele odwiedzili Centrum Szkoleń Izby Rzemiosł w Dreźnie, gdzie obserwowali realizację
praktyk zawodowych przez uczniów kształcących się w różnych zawodach.
Po powrocie do Zamościa nauczyciele zapoznali radę pedagogiczną ZSP Nr 1 z przebiegiem i efektami szkolenia w Niemczech
oraz rozpoczęli wdrażanie metody e-learningu
w swojej szkole – w ten sposób wykorzystują
w praktyce nabyte umiejętności w ramach programu Erasmus+.
W wyniku końcowej ewaluacji i podsumowania projektu należy stwierdzić, że zakończył
się on sukcesem. Zakładane cele zostały osiągnięte:
Poprzez mobilność edukacyjną i realizację
staży zawodowych w niemieckich instytucjach
kształcenia zawodowego u 60 uczniów i uczennic ZSP Nr1 nastąpił wzrost umiejętności zawodowych i społecznych.
•
60 uczniów i 12 nauczycieli otrzymało
zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie wydane przez niemieckie instytucje kształcenia zawodowego i ZSP
Nr1.
•
Uczennice w zawodzie technik usług
fryzjerskich otrzymały 20 certyfikatów
udziału w treningu kompetencji.
•
Uruchomiona została platforma e-learningowa na stronie szkoły.
•
Zawarto dwa „Porozumienia o współpracy” z niemieckimi instytucjami
kształcenia zawodowego.
Projekt „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy” zarządzany był przez zespół dbający
o wysoką jakość, posiadający odpowiednie
kompetencje i doświadczenie, w składzie:
Alicja Ciupa, Dyrektor Szkoły - Nadzór Strategiczny, Urszula Drążek - Koordynator,
Anna Winiarczyk - Asystent Koordynatora,
Irena Wikiera – Księgowa, Grażyna Zarębska - Wsparcie Administracyjne. Mobilności
edukacyjne organizowane były w oparciu
o Europejską Kartę na rzecz Jakości Mobilności. Współpraca z doświadczonymi
partnerami z Niemiec zapewniła wysoką
jakość realizowanego projektu.
Tekst: Urszula Drążek
Zdjęcia: ZSP Nr 1
◄
PROGRAM T V
1.06.2016
5.06.2016
Środa, 1 czerwca
TVP 1
POLSAT
TVP 2
05:35 Klan (2954)
05:55 Telezakupy
06:35 Bujne życie pól – fi lm
dokumentalny Niemcy 2010
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (100)
09:55 Grzech Fatmagül (26)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (23)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Papugi są wśród nas
14:00 Grzech Fatmagül (27)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:50 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2955)
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (24)
19:30 Wiadomości
20:05 Biało-Czerwoni
20:15 Jedziemy do Francji (14)
20:30 Piłka nożna: Polska – Holandia
23:00 W obronie dzieci Syrii – film
dokumentalny Wielka Brytania
23:45 Pegaz
00:35 Wersja ostateczna (The Final
Cut) – thriller USA/ Kanada/Niemcy 2004 Reż. Omar
Naim, wyk. Robin Williams, Mira Sorvino (100 min)
02:15 Pegaz
03:05 Jestem – dramat Polska 2005
Reż. Dorota Kędzierzawska,
wyk. Piotr Jagielski
06:05 M jak miłość (1073, 1074) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1468) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (162) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (63) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Domy przyszłości
14:05 Na sygnale (38) – serial
obyczajowy Polska 2014
14:35 Rodzinka.pl (108, 109)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1229)
17:05 Tylko z tobą (64)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1468)
19:55 O mnie się nie martw –
wizytówka (16)
20:05 Barwy szczęścia (1469)
20:40 Na dobre i na złe (639)
21:45 Na sygnale (98)
22:25 Salon piękności (Beauty Shop)
– komedia USA 2005 Reż.
Billie Woodruff, wyk. Queen
Latifah, Alicia Silverstone (
115 min)
00:20 O mnie się nie martw (51) –
serial komediowy Polska 2015
01:15 Sekrety niemowlaków – film
dokumentalny Wielka Brytania
2014
02:15 Kulisy sławy (1): Jak zostać
gwiazdą – film dok. Wielka
Brytania 2014
03:20 Trzeci ofi cer (12)
04:15 Wiadomości z drugiej ręki (35,
36)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (455)
09:00 Malanowski i Partnerzy (550,
551)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(143) – serial fab.-dok. Polska
2015
11:00 Dlaczego ja? (190) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2011
12:00 Pielęgniarki (215) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (456)
14:00 Pierwsza miłość (2310)
14:45 Dlaczego ja? (462)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (711)
17:00 Małolaty (18)
18:00 Pierwsza miłość (2311)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (74) –
serial komediowy Polska 2001
20:10 Królewna Śnieżka (Mirror
Mirror) – film fantasy USA
2012 Reż. Tarsem Singh, wyk.
Lily Collins, Armie Hammer,
Julia Roberts ( 140 min)
22:30 To nie jest kolejna komedia dla
kretynów (Not Another Teen
Movie) – komedia USA 2001
Reż. Joel Gallen, wyk. Chyler
Leigh, Chris Evans, Jaime
Pressly ( 100 min)
00:10 Powiedz, że to nie tak (Say It
Isn’t So) – komedia romant.
USA 2001
02:30 Tajemnice losu
TVN
05:40 Uwaga! – magazyn
reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Detektywi (835) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2011
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Karczma pod
Łosiem”, Gorzów
Wielkopolski
12:00 Szkoła (118) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
13:00 Szpital (262)
23:45 21 Jump Street – komedia
14:00 Ukryta prawda (376)
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (119)
17:00 Ukryta prawda (377)
18:00 Szpital (263)
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2283) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Matrix (The Matrix) – film sf
USA/ Australia 1999 Reż.
Lilly Wachowski, Lana
Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss ( 170 min)
sensacyjna USA 2012 Reż.
Phil Lord, Christopher Miller,
wyk. Jonah Hill, Channing
Tatum, Brie Larson ( 135
min)
02:00 Ostry dyżur (4) – serial
obyczajowy USA 2008
02:55 Uwaga!
03:20 Klub magii
04:40 Kuchenne rewolucje
Czwartek, 2 czerwca
TVP 1
06:25 Papugi są wśród nas – film
dok. Wielka Brytania 2013
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Cztery kąty, anioł piąty
09:05 Ojciec Mateusz (101)
09:55 Grzech Fatmagül (27)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (24)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Smaki polskie – na zielono
12:40 Przepis dnia
12:50 Lwica na wygnaniu
14:00 Grzech Fatmagül (28)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:50 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2956)
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (25)
19:30 Wiadomości
20:04 Biało-Czerwoni
20:05 Biało-Czerwoni do Rio
20:15 Jedziemy do Francji (15)
20:30 Ojciec Mateusz (199)
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
23:15 Strażnik (The Guardian) –
horror USA 1990 Reż. William
Friedkin, wyk. Jenny Seagrove,
Dwier Brown, Carey Lowell ( 95
min)
00:50 Naszaarmia.pl
01:20 Sprawa dla reportera
02:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
03:10 Notacje
03:25 Świat się kręci
TVP 2
06:05 M jak miłość (1074, 1075) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1469) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (163) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (64) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (39)
14:40 Rodzinka.pl (110, 111)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (639)
17:05 Tylko z tobą (65)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1469, 1470)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Rocky V – film sensacyjny USA
1990 Reż. John G. Avildsen,
wyk. Sylvester Stallone, Talia
Shire ( 115 min)
22:35 Mur – film obyczajowy Polska
2014 Reż. Dariusz Glazer, wyk.
Tomasz Schuchardt, Piotr
Machalica ( 100 min)
00:15 Salon piękności (Beauty Shop)
– komedia USA 2005 Reż.
Billie Woodruff, wyk. Queen
Latifah, Alicia Silverstone,
Kevin Bacon ( 120 min)
02:15 Mur – film obyczajowy Polska
2014
03:50 Sly & Robbie meet Nils Petter
Molvaer (10)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (456)
08:55 Malanowski i Partnerzy (552,
555)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(144) – serial fab.-dok. Polska
2015
10:55 Dlaczego ja? (191) – serial
fab.-dok. Polska 2011
11:55 Pielęgniarki (216) – serial fab.dok. Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (457)
13:55 Dwoje we troje (23)
14:00 Pierwsza miłość (2311)
14:45 Dlaczego ja? (463)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (712)
17:00 Małolaty (21)
18:00 Pierwsza miłość (2312)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (342) –
serial komediowy Polska 2010
20:10 Sekretne życie Waltera Mitty
(The Secret Life of Walter Mitty)
– komedia USA 2013 Reż. Ben
Stiller, wyk. Ben Stiller, Kristen
Wiig, Sean Penn ( 150 min)
22:40 Galerianki – film obyczajowy
Polska 2009 Reż. Katarzyna
Rosłaniec, wyk. Anna
Karczmarczyk, Dominika Gwit (
95 min)
00:15 Głębia oceanu (The Deep End of
the Ocean) – dramat USA 1999
Reż. Ulu Grosbard, wyk.
Michelle Pfeiffer, Treat Williams
( 140 min)
02:35 Tajemnice losu
TVN
05:40 Uwaga! – magazyn
reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Detektywi (836) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Fregata”,
Koszalin – reality show,
prowadzi Magda Gessler
12:00 Szkoła (119) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
13:00 Szpital (263)
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (120)
17:00 Ukryta prawda (378)
18:00 Szpital (264) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2014
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn
reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2284) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Kuchenne rewolucje
21:55 21 Jump Street – komedia
Phil Lord, Christopher Miller, wyk.
Jonah Hill, Channing Tatum,
Brie Larson ( 135 min)
00:10 Matrix (The Matrix) – film sf
USA/ Australia 1999 Reż.
Lilly Wachowski, Lana
Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss ( 170 min)
03:00 Uwaga!
Piątek, 3 czerwca
TVP 1
05:25 Klan (2956)
05:50 Telezakupy
06:25 Lwica na wygnaniu – film dok.
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Świętość i miłosierdzie
09:05 Ojciec Mateusz (102)
09:55 Grzech Fatmagül (28)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (25)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Przepis dnia
12:40 Tańczący z naturą
13:10 Ocalony, aby ocalać
14:00 Grzech Fatmagül (29)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
16:00 Świat się kręci
16:40 Jaka to melodia? – extra
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
16:50 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2957) – telenowela
18:35 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (26) – serial
obyczajowy
19:30 Wiadomości
20:04 Biało-Czerwoni
20:05 Jeździectwo: Memoriał Macieja
Frankiewicza
20:15 Jedziemy do Francji
20:30 Opole 2016 Ta noc do innych
jest niepodobna. Koncert
piosenek fi lmowych
23:00 Opole 2016. Debiuty
00:45 Zemsta (12) – serial
obyczajowy USA 2013
01:40 Żywe trupy (5)
02:30 Chicago Fire (24)
03:25 Panny i wdowy (4)
POLSAT
TVP 2
06:05 M jak miłość (1075, 1076) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn telewizji śniadaniowej
11:05 Barwy szczęścia (1470) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:40 Na dobre i na złe (164) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:45 Tylko z tobą (65)
13:35 Msza święta Kościoła
polskokatolickiego
14:40 Rodzinka. pl (111, 112) –
serial komediowy Polska 2013
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Sonda II – program
popularnonaukowy
17:05 Tylko z tobą (66) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1470, 1471)
– serial obyczajowy
20:40 O mnie się nie martw (52) –
serial komediowy
21:40 Rodzinka.pl (182, 163) – serial
komediowy
22:45 Uśpieni (Sleepers) – film
sensacyjny USA 1996 Reż.
Barry Levinson, wyk. Kevin
Bacon, Billy Crudup, Robert De
Niro ( 155 min)
01:20 Rocky V – film sensacyjny USA
1990 Reż. John G. Avildsen,
wyk. Sylvester Stallone, Talia
Shire ( 115 min)
03:15 Gruby i chudszy II: Rodzina
Klumpów – komedia USA 2000
Reż. Peter Segal, wyk. Eddie
Murph ( 105 min)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (457)
08:55 Malanowski i Partnerzy (556,
557)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(145) – serial fabularnodokumentalny
10:55 Dlaczego ja? (192) – serial
fabularno-dokumentalny
11:55 Pielęgniarki (217) – serial
fabularno-dokumentalny
12:55 Trudne sprawy (458)
13:55 Dwoje we troje (24)
14:00 Pierwsza miłość (2312)
14:45 Dlaczego ja? (464)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (713) –
serial fabularnodokumentalny
17:00 Małolaty (24) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2313) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (343) –
serial komediowy
20:10 Giganci ze stali (Real Steel) –
film sf USA/Indie 2011 Reż.
Shawn Levy, wyk. Hugh
Jackman, Dakota Goyo,
Evangeline Lilly ( 165 min)
22:55 Obcy 4 (Alien: Resurrection) –
film sf USA 1997 Reż. JeanPierre Jeunet, wyk. Sigourney
Weaver, Winona Ryder,
Dominique Pinon ( 160 min)
01:35 Tajemnice losu
TVN
05:40 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Detektywi (837) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2011
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (96) – serial fabularnodokumentalny Polska 2015
13:00 Szpital (38) – serial fabularnodokumentalny
14:00 Ukryta prawda (67)
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła (97) – serial fabularnodokumentalny
17:00 Ukryta prawda (68) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2012
18:00 Szpital (39) – serial fabularnodokumentalny
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi
czny (Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone) – film
fantasy USA/ Wielka Brytania
2001 Reż. Chris Columbus,
wyk. Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint ( 195
min)
23:15 Podejrzani (The Usual
Suspects) – thriller USA/
Niemcy 1995 Reż. Bryan
Singer, wyk. Stephen Baldwin,
Gabriel Byrne, Benicio del Toro
( 135 min)
01:30 Kuba Wojewódzki
02:30 Uwaga!
02:45 Klub magii
04:05 Kuchenne rewolucje
Sobota, 4 czerwca
TVP 1
06:15 Słownik [email protected]
06:45 Las story
07:10 Odnawialne źródła energii
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia. pl
08:55 Poznaj swoją naturę: Ptasi raj
09:35 Pan Kleks w kosmosie (2) –
film przygodowy Polska 1988
11:15 Sprawa dla reportera
12:10 Lednica – początek
12:45 Na zdrowie
13:20 Okrasa łamie przepisy
13:55 Niania i wielkie bum – komedia
W. Bryt./Francja/USA 2010
15:50 Downton Abbey (10) – serial
kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (199) – serial
kryminalny
18:25 Bodo (13) – serial obyczajowy
Polska 2015
19:30 Wiadomości
19:55 Rozmowa z kardynałem
Kazimierzem Nyczem z okazji
Dnia Dziękczynienia
20:10 Biało-Czerwoni – magazyn
sportowy
20:30 53. KFPP Opole 2016
SuperPremiery
00:00 Chicago Fire (24) – serial
obyczajowy USA 2013
00:55 Przedwiośnie (4, 5) – serial
historyczny Polska 2002
02:45 Downton Abbey (10) – serial
kostiumowy Wielka Brytania
2014
04:20 Dylematu 5 (1) – serial
komediowy Polska 2006 Reż.
Grzegorz Warchoł, wyk. Tomasz
Sapryk, Zofi a Czerwińska
POLSAT
TVP 2
05:25 Galapagos: Ewolucja
06:30 M jak miłość (1228) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Program do czytania
10:50 Śniadanie na trawie (13)
11:20 EtnoKraków (2)
11:55 Sonda II
12:30 Domy przyszłości
13:00 Kabaretowa Scena Dwójki
przedstawia
13:45 Laureat Nagrody im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego 2016
14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl (182)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (52) –
serial komediowy
17:20 Nagroda Jana NowakaJeziorańskiego
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Gruby i chudszy II: Rodzina
Klumpów – komedia USA 2000
Reż. Peter Segal, wyk. Eddie
Murphy ( 120 min)
22:05 Spisek. Largo Winch II (The
Burma Conspiracy) – thriller
Francja/Belgia/ Niemcy 2011
Reż. Jérôme Salle, wyk. Tomer
Sisley, Sharon Stone ( 125
min)
00:10 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (21, 22) – serial
kryminalny Kana- da/USA
2011
01:50 Śniadanie na trawie
02:25 Air Force One – film sensac.
USA/Niemcy 1997 Reż.
Wolfgang Petersen, wyk.
Harrison Ford
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:05 Przygody Kota w butach
09:35 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:50 Ania z Zielonego Wzgórza –
dalsze losy (1) – dramat
Kanada 2000
12:50 Pan domu – komedia USA
1995
14:45 Dlaczego ja? (378)
15:45 Pamiętniki z wakacji (23, 24) –
serial fabularnodokumentalny
17:45 Chłopaki do wzięcia (73)
18:40 Dwoje we troje (25) – serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (344) –
serial komediowy
20:00 X Płocka Noc Kabaretowa
22:40 Arena – thriller USA 2011 Reż.
Jonah Loop, wyk. Samuel L.
Jackson, Kellan Lutz, Johnny
Messner ( 125 min) Biznesmen
o sadystycznych skłonnościach
zbudował imperium z
gladiatorami walczącymi na
śmierć i życie. Jego najnowszy
wojownik to strażak David
Lord, porwany, uwięziony i
skazany na walkę o życie.
00:45 David Blaine: magia ulicy – film
dokumentalny USA 1996 Reż.
David Blaine
01:45 Tajemnice losu
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
11:00 Na Wspólnej (2281-2284) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:50 Agent – gwiazdy – reality show
13:55 Richie milioner – komedia USA
1994, reż. Donald Petrie, wyk.
Macaulay Culkin, John
Larroquette, Edward
Herrmann, Christine Ebersole
15:55 High School Musical –
komedia muzyczna USA 2006
Reż. Kenny Ortega, wyk. Zac
Efron, Vanessa Hudgens ( 125
min)
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Poznaj mojego tatę (Meet the
Parents) – komedia USA 2000
Reż. Jay Roach, wyk. Robert De
Niro, Ben Stiller, Teri Polo (
145 min)
22:25 Przypadkowy mąż (The
Accidental Hus- band) –
komedia USA/ Irlandia 2008
Reż. Griffin Dunne, wyk. Uma
Thurman, Colin Firth ( 105
min)
00:10 Romeo musi umrzeć (Romeo
Must Die) – film sensacyjny
USA 2000 Reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li ( 145
min)
02:35 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Kuchenne rewolucje
Niedziela, 5 czerwca
TVP 1
07:25 Do zobaczenia w Krakowie
07:40 Misja kondycja. Magazyn
biegacza i triathlonisty
08:00 Tydzień
08:40 Ziarno
09:15 Teleranek
10:00 Uroczystości kanonizacyjne
błogosławionego Stanisława
Papczyńskiego
11:50 Między ziemią a niebem i Anioł
Pański
12:45 AMEN
13:25 Tańczący z naturą
14:05 Brunet wieczorową porą
komedia Polska 1976
15:55 Rozdarte serca (12) serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:35 Ranczo (108) serial obyczajowy
Polska 2015
18:40 Jaka to melodia? teleturniej
muzyczny
19:30 Wiadomości
20:05 Biało-Czerwoni magazyn
sportowy
20:09 Jeździectwo: Memoriał Macieja
Frankiewicza
20:30 53. KFPP Opole 2016
Waldemar Malicki i
Filharmonia Dowcipu 0.30
Jaka to melodia? teleturniej
muzyczny
01:25 Palimpsest thriller Polska
2006 Reż. Konrad Niewolski,
wyk. Andrzej Chyra, Magdalena
Cielecka, Robert Gonera ( 95
min)
03:00 Nadzieja dramat kryminalny
Niemcy/Polska 2007 Reż.
Stanisław Mucha, wyk. Rafał
Fudalej, Kamilla Baar,
TVP 2
05:45 Newton
06:10 Słowo na niedzielę
06:20 Natura się o(d)płaca
06:50 M jak miłość (1229) serial
obyczajowy Polska 2016
07:50 Barwy szczęścia (1467-1471)
10:35 Największa tajemnica przyrody
Koralowy Trójkąt film
dokumentalny
11:40 Podróże z historią
12:15 Makłowicz w podroży
12:50 Kabaret w samo południe (8)
14:00 Familiada
14:40 Kocham Cię, Polsko! (3)
16:25 Na dobre i na złe (639) serial
obyczajowy
17:25 Na sygnale (98) serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
19:05 Sonda II (11)? program
popularnonaukowy
20:10 Air Force One film sensacyjny
USA/Niemcy 1997 Reż.
Wolfgang Petersen, wyk.
Harrison Ford, Gary Oldman (
135 min)
22:25 Komediowa Scena Dwójki
23:25 Jak zostać gwiazdą (American
Dreamz) komedia USA 2006
Reż. Paul Weitz, wyk. Hugh
Grant, Dennis Quaid ( 115 min)
01:20 Oda do radości dramat Polska
2005 Reż. Anna KazejakDawid, Jan Komasa, Maciej
Migas, wyk. Małgorzata
Buczkowska ( 125 min)
03:25 Spisek. Largo Winch II (The
Burma Conspiracy) thriller
Francja/Belgia/ Niemcy 2011
Reż. Jerome Salle Polsat
POLSAT
05:00 Disco gramy
06 :00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków serial dla
dzieci USA 2013
08:15 Turbo Fast serial animowany
USA 2014
08:45 Gdzie jest Nemo?
10:55 Doktor Dolittle komedia USA
1998
12:45 Giganci ze stali film sf
USA/Indie 2011, reż. Shawn
Levy, wyk. Hugh Jackman,
Dakota Goyo, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie
15:30 Moja macocha jest kosmitką
(My Stepmother Is an Alien)
komedia USA 1988 Reż.
Richard Benjamin, wyk. Dan
Aykroyd, Kim Basinger, Jon
Lovitz ( 135 min)
17:45 Nasz nowy dom
18:40 Dwoje we troje (26) serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie
20:10 Patriota dramat historyczny
USA/Niemcy 2000 Reż.
Roland Emmerich, wyk. Mel
Gibson, Heath Ledger, Joely
Richardson ( 215 min)
23:45 Złodziejski kodeks (Thick as
Thieves) fi lm sensacyjny USA
2009 Reż. Mimi Leder, wyk.
Antonio Banderas, Morgan
Freeman, Radha Mitchell ( 150
min)
02:15 Magazyn sportowy
TVN
05:20 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie magazyn
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika magazyn
poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Co za tydzień
11:45 Kobieta na krańcu świata
12:25 Scooby- Doo film przygodowy
USA 2002
14:10 Harry Potter i kamień
filozoficzny film fantasy
USA/Wielka Brytania 2001
17:25 Sablewskiej sposób na...
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Jak wytresować smoka film
animowany USA 2010
22:05 Co kryje prawda (What Lies
Beneath) thriller USA 2000
Reż. Robert Zemeckis, wyk.
Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford, Diana Scarwid ( 160
min) Dr Norman Spencer z
żoną przenosi się do
malowniczego domu nad
jeziorem. Claire zaczyna
wyczuwać w domu obecność
obcej osoby słyszy tajemnicze
szepty, a w lustrze widzi twarz
młodej kobiety. Zwierza się ze
swoich obaw mężowi, ktory
lekceważy jej słowa...
00:45 Sekrety lekarzy
01:45 Wybrani (21) serial sensacyjny
USA 201
22:45 Uwaga!
DODATEK GIEŁDOWY
BEZKONKURENCYJNA OFERTA REKLAMOWA
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę reklamową. Specjalną bo i okazja jest wyjątkowa. Niebawem Nowy
Kurier Zamojski wchodzi na giełdę.
Nie, nie chodzi (jeszcze nie) o warszawską Giełdę Papierów Wartościowych,
ale o naszą giełdę w Mokrem. Wkrótce
Wasz ulubiony tygodnik będzie umilał
czas klientom "mokrych tarasów". Nasi
ludzie w specjalnie oznaczonych koszulkach będą wręczać pachnący farbą
egzemplarz gazety z wspaniale wyeksponowaną reklamą Twojej firmy. Na
samej giełdzie rozdamy 5000 (pięć tysięcy!) egzemplarzy, dodatkowo drugie
5000 sztuk rozprowadzimy na terenie
miasta. Tak wspaniałej oferty - w tak atrakcyjnej cenie - nie zaoferuje Wam nikt
w całym mieście! Już teraz, zapraszamy
Państwa do współpracy reklamowej.
Poniżej przedstawiamy przykładowe
reklamy z cennikiem.
Zadzwoń już dzisiaj: 730 210 777
reklama
reklama
Krzyżówka
KRZYŻÓWKA
Horoskop
HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)
Postaraj się nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. Przyjmij pomoc od osoby, która
ma kontakty z zagranicą. Poczucie, że nie jesteś sam w trudnych sytuacjach, zmniejszy
stres.
Byk (20.04-20.05)
Twoja pozycja zawodowa umocni się. Ktoś wyżej postawiony doceni Twoje zaangażowanie
i umiejętności. W podróży uważaj na nowe znajomości – to nie jest to.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Możesz osiągnąć sukces, jeżeli zaczniesz wdrażać swoje pomysły w życie. Nie oglądaj się
za siebie, idź do przodu. Bo tylko w ten sposób możesz pozbyć się niekorzystnych dla siebie reform.
Rak (22.06-22.07)
Zaplanowany remont mieszkania będzie przebiegał bardzo sprawnie. Rozpiera Cię energia i tu masz szansę na realizację. Śmiało podejmuj decyzje i wdrażaj w życie. To bardzo
odpowiedni czas na takie działania.
Lew (23.07-22.08)
Unikaj kontaktów z agresywnie nastawionymi ludźmi, nie wdawaj się w konflikty. Twój organizm nie toleruje takich osobników, dlatego źle się czujesz w ich towarzystwie.
Panna (23.08-22.09)
Po raz kolejny zawiodła bliska osoba. Nie pozwól aby wciągnięto Cię znowu w jakieś intrygi i sytuacje nie do pozazdroszczenia. Skończ z tym raz na zawsze, a poczujesz ulgę.
Waga (23.09-22.10)
Nadszedł czas by wprowadzić w życie dawno pielęgnowany pomysł. Jest szansa, że się
powiedzie. Ale jest też jeden warunek, bo nic nie jest za darmo. Należy potraktować to
bardzo poważnie i dołożyć wszelkich starań w jego jaknajlepszą realizację.
Skorpion (23.10-21.11)
Pozazdrościć Ci energii. Już wkrótce otrzymasz wiadomość, która zmobilizuje Cię
do działania. Będziesz chcieć zmieniać wszystko w swoim otoczeniu. Już dano nie odczuwałeś takiej radości.
Strzelec (22.11-21.12)
W stałych związkach przemeblowania. Na nowo ustalanie zasad współżycia. Wyjdzie to
Wam na dobre. Wolne osobniki mają szansę na poznanie kogoś ciekawego, dla kogo
szybciej zabije Wam serce.
Koziorożec (22.12-19.01)
Większość spraw spoczywa na Twoich barkach. Sprawy materialne pochłoną Cię bez
reszty. Będziesz zabiegany i przemęczony, a przez to i zestresowany. Na szczęście to tylko
kilka dni i możesz odpocząć.
Wodnik (20.01-18.02)
Zanim podejmiesz decyzję, dobrze przeczytaj dokumenty i materiały źródłowe. Twoja
błędna decyzja może sporo kosztować i odbić się na koleżeństwie.
Ryby (19.02-20.03)
Otwórz się na współpracę z zagranicą. Wiele możesz nauczyć się, a później wdrożyć to
u siebie. Pomoże Ci w tym bardzo? yczliwa osoba, która jest gotowa dla Ciebie przenosić
góry.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #22, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie krzyżówki #20: „Lanie wody rybom nie szkodzi”. Zwycięzcą jest
Pani Agnieszka Piotrowska z Sitańca. Gratulujemy, nagrodę można
odebrać w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.