Prawa i obowiązki uczestników zajęć terapeutycznych

Transkrypt

Prawa i obowiązki uczestników zajęć terapeutycznych
Załącznik
Do Regulaminu Środowiskowego
Domu Samopomocy w Odolanowie
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
UCZESTNIK MA PRAWO:
1/ Przejawiania własnej aktywności i umiejętności w trakcie zajęć grupowych.
2/ przedstawiania opiekunowi, terapeucie swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień.
3/ Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4/ Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, ćwiczeń gimnastycznych odpowiednio
dobranych do stanu zdrowia.
5/ Do odpoczynku w czasie zajęć.
6/ Do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń w ramach zajęć.
7/ Dopuszczalna jest zmiana grupy terapeutycznej w zależności od samopoczucia w danym
dniu po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem.
8/Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
9/ Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Środowiskowego Domu Samopomocy; nie
może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
10/Swobodny dostęp do dokumentacji jego dotyczącej, w przypadku osób
ubezwłasnowolnionych prawo to przysługuje opiekunowi prawnemu.
UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK:
1/ Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
- okazywania szacunku kolegom, terapeutom i opiekunom,
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
- poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania
w tajemnicy dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu.
2/ Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
3/ Troszczenie się o mienie Środowiskowego Domu Samopomocy i jego estetyczny wygląd,
staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie całego Centrum.
4/ informowanie personelu o wiadomym mu zagrożeniu płynącym ze strony innych osób.
5/ Dostosowanie się do przepisów dotyczących zakazu spożywania alkoholu i innych
środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.
6/ Dostosowanie się do przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu poza miejscami do
tego wyznaczonymi.

Podobne dokumenty