kto może skorzystać z usługi

Transkrypt

kto może skorzystać z usługi
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI ?
Z internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy mogą korzystać osoby
zamieszkujące na terenie obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach,
posiadające stałe lub czasowe zameldowanie oraz osoby nieposiadające żadnego
zameldowania a zamieszkujące na terenie powiatu kartuskiego.
Przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia rejestracji przez Internet przygotuj wszystkie
niezbędne dokumenty poświadczające tożsamość, doświadczenie zawodowe, wykształcenie,
uprawnienia i umiejętności, znajomość języków obcych.
Krok 1.
WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO:
Kliknij napis „Zgłoszenie do rejestracji w PUP Kartuzy”.
Przez kolejne etapy krok po kroku przeprowadzi cię system, weryfikując poprawność
wprowadzanych przez ciebie danych.
Wprowadzaj do systemu m.in.:
 Dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko i imię)
 Oświadczenie bezrobotnego
 Adres zameldowania (stały, tymczasowy, korespondencyjny)
 Dane dotyczące wykształcenia (nazwę ukończonej ostatnio szkoły, kierunek, specjalizację,
itp. )
 Znajomość języków obcych oraz stopień ich znajomości
 Zawody (wyuczone i wykonywane, a w przypadku zawodu wykonywanego- staż pracy)
 Uprawnienia i umiejętności
 Adres e-mail (jeśli posiadasz pocztę internetową)
UWAGA !
Sprawdzaj poprawność wprowadzonych danych, a w przypadku błędów dokonaj poprawek.
PAMIETAJ O ZATWIERDZENIU DANYCH .
Krok 2.
WYZNACZENIE TERMINU WIZYTY W URZĘDZIE:
Drogą e-mail otrzymasz zaproszenie na wizytę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 4 na określony dzień i godzinę wraz z wykazem dokumentów jakie musisz
wziąć ze sobą.
Krok 3.
WIZYTA W URZĘDZIE W CELU DOKONANIA REJESTRACJI:
Przyjdź punktualnie na spotkanie rejestracyjne w wyznaczonym dniu i godzinie na
stanowisko nr 1 (rejestracja) w celu potwierdzenia w obecności pracownika rejestracji Urzędu
Pracy zgodność wprowadzonych danych, które wprowadziłeś do systemu oraz podpisz
oświadczenia na karcie rejestracyjnej. Na spotkanie rejestracyjne zabierz wszystkie
wymagane dokumenty.
Status bezrobotnego lub poszukującego pracy (ostateczna rejestracja) zostanie przyznany po
poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem
prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych na karcie rejestracyjnej w wyznaczonym
dniu rejestracji w PUP Kartuzach.
W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę wszystkie podane uprzednio dane
osobowe zostaną usunięte z systemu. Rejestracja w tym dniu jest niemożliwa. Ponowna
rejestracja możliwa jest w tym przypadku dopiero w dniu następnym.
Nie dokonuje się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę a
także osób które nie przedłożą wymaganych dokumentów.
MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE APLIKACJI SŁUŻĄCEJ DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
• komputer klasy PC,
• połączenie z Internetem,
• przeglądarka internetowa w wersji min.: Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox 3.0
lub Opera 1.
W przypadku korzystania z innych przeglądarek mogą wystąpić problemy z prawidłowym
wyświetlaniem stron

Podobne dokumenty