Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Transkrypt

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki
I. Kto może i jakie warunki musi spełniać aby ubiegać się dofinansowanie organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
●
●
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli udokumentują:
* posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie
objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
* zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji
zadania,
prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem
złożenia wniosku.
II. Na jakim formularzu i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
●
●
dofinansowanie przyznawane jest na pisemny WNIOSEK złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR w Dębicy, ul. Parkowa 28, IV piętro, pokój nr 411 lub do pobrania ze
strony internetowej PCPR w Dębicy.
WAŻNE!!!
Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
III. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych:
●
wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
UWAGA!!!
Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca:
* ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo
* w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn
leżących po jego stronie.
1

Podobne dokumenty