2194_GNP_Pierwokup K-K Park Przemysłowy dz. 186_8

Transkrypt

2194_GNP_Pierwokup K-K Park Przemysłowy dz. 186_8
ZARZĄDZENIE Nr 2194/GNP/2014
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku
z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 186/8.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) związku z art.109 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518z późn. zm.2),
zarządzam co następuje:
§ 1.Nie korzystam z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej
w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka 186/8 o powierzchni 0,5196 ha,
z mapy nr 4, objętej księgą wieczystą nr OP1K/00055121/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącej własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Nieruchomość objęta jest warunkową umową sprzedaży sporządzoną dnia 07listopada 2014r.
za numerem repertorium A:7010/2014 w Kancelarii Notarialnej w Kędzierzynie-Koźlu przed
notariusz Agatą Miszkiewicz-Kula.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)
1
2
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318oraz z 2014r.poz.379,
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r. poz. 659, poz. 805i poz. 906,

Podobne dokumenty