WZÓR UMOWY REDAGOWANIE TEKSTÓW UMOWA nr

Transkrypt

WZÓR UMOWY REDAGOWANIE TEKSTÓW UMOWA nr
WZÓR UMOWY REDAGOWANIE TEKSTÓW
UMOWA nr .../...
zawarta w dniu ............... pomiędzy:
(dane Zleceniodawcy: nazwa, adres firmy, nr NIP, nazwisko osoby, która firmę
reprezentuje, jeżeli firma jest spółką to KRS)
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Editio Magdalena Myślińska, ul. Wita Stwosza 2/27, 33-100 Tarnów, NIP 873-113-12-64
zwaną dalej Zleceniobiorcą.
Strony zgodnie ustalają, co następuje:
1. W terminie od ... do ... Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać
zlecenie dotyczące zredagowania ... (nazwa), o długości ... (stron lub arkuszy
wydawniczych). Redakcja obejmuje: opracowanie tekstu pod kątem językowym i
merytorycznym czyli wyeliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych,
gramatycznych zgodnie z zasadami języka polskiego/angielskiego i zgodnie z ustaleniami
wewnętrznymi oraz merytorycznych i logicznych, zadbanie o poprawność stylistyczną i
spójność kompozycyjną tekstu.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonania zlecenia, bez udziału osób
trzecich, przy użyciu własnych narzędzi i zgodnie z ustaleniami i harmonogramem
dostarczonym przez Zleceniodawcę.
3. Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ... zł (słownie ... zł),
płatną przelewem na konto 74 1140 2004 0000 3102 7574 9612, w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty zaliczki w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia w terminie do 3 dni od momentu podpisania umowy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy wszystkie materiały
niezbędne do wykonania zlecenia, a także udzielać dodatkowych informacji i odpowiadać
na pytania Zleceniobiorcy. Zwłoka w odpowiedziach nie wlicza się do ostatecznego
terminu realizacji zlecenia. Preferowana forma pytań i odpowiedzi: e-mail.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
.......................................
.............................
..........
(Zleceniodawca)
(Zleceniobiorca)
1

Podobne dokumenty