Lietuvos totoriai Nr.

Transkrypt

Lietuvos totoriai Nr.
L i e t u v o s t o t o r i ų l a i k r a š t is ♦ L e i d ž i a m a s n u o 1 9 9 5 m .
„Litva tatarlary“
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė ISSN 1822–2072
Sabantujus turi gilias tradicijas. Totoriai
jį švenčia nuo neatme­namų laikų, tai sėjos –
pavasarinių darbų pa­baigos šventė. Jos metu
vyksta įvairūs konkursai, varžytuvės, meno
kolektyvų pasirodymai.
Gerbiami tautiečiai!
Maloniai kviečiame Jus į VII tarptautinį totorių Sabantujų, kuris vyks 2011 m. birželio mėn. 18 d. Trakų pusiasalio
pilies teritorijoje. Šventės pradžia 12.00 val.
Sabantujaus programa:
12.00 – Sabantujaus atidarymas;
12.30–14.00 – meno kolektyvų
koncertas;
12.30–18.00 – totorių amatų
paroda;
14.00–16.00 – sporto varžybos
ir liaudies žaidimai;
16.00–18.00 – artistų iš Tatarstano respublikos
pasirodymas;
18.00–21.00 – dainos ir šokiai,
neformalus bendravimas;
22.30 – diskoteka.
Trakai praeityje garsėjo kaip viena seniausių ir didžiausių totorių bendruomenės susitelkimo vietų Lietuvoje. Trakų mieste 1397 m. LDK kunigaikščio Vytauto
Didžiojo iniciatyva buvo apgyvendinta didelė totorių bendruomenė, totorių karių
pareiga buvo saugoti pilis ir miesto apylinkes.
Šių metų šventės metu vyks totorių nacionaliniai sportiniai žaidimai, bus pristatomi totorių tautodailės dirbiniai, demonstruojamas šaudymas iš totoriškų lankų
ir kt. Numatoma, kad Sabantujuje pasirodys meno meistrai iš Tatarstano, totorių
kolektyvas iš Lenkijos „Bunczuk“, Lietuvos totorių folkloro ansamblis „Alije“,
Klaipėdos totorių folkloro ansamblis „Leisan“, Visagino folkloro kolektyvas „Miras“, Latvijos totorių kolektyvas „Čišma“. Į Sabantujų gausiai susirinks totorių
bendruomenių atstovai iš visos Lietuvos ir užsienio.
Šios šventės pagrindinis tikslas – kad Lietuvos totoriai išlaikytų savo tautines
tradicijas, plėtotų kultūrą, perduotų žinias ateinančioms kartoms, telktų bendruomenę. Renginys skirtas Lietuvos totoriams bei visiems besidomintiems totorių
kultūra.
Laukiame Jūsų!
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Papildomą informaciją apie Sabantujų suteiks renginio kuratorė
Ema Aleksandrovič, tel.:+370 611 78 370, el. paštas: [email protected]
com
2
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
TURKIJOS KULTŪROS DIENOS 2011 m. gegužės 2–6 d.
GALINA MIŠKINIENĖ
Kviečiu, susipažinkim,
Kad būtų paprasčiau gyvent,
Užuot nekentę – meilę sėkim
Ir šis pasaulis taps bendras.
Yunus Emre
Garsus XIII amžiaus turkų dainius
Yunusas Emre šiomis eilėmis mus skatina bendrauti, tik yra skirtumas, kad
šiais laikais bendravimo procesas tapo
mokslinės komunikacijos strategijos
dalimi. Kad pasaulyje įsivyrautų taika,
pirmiausia reikia deramai pažinti žmones ir tautas, o XXI amžiuje, kuris dar
vadinamas komunikacijos epocha, per
išvystytas technologijas šis pažinimas
tampa paprastesnis.
Mūsų, mokslo žmonių, pareiga – suda­
ryti sąlygas, kad žmonės vienas kitą pa­
žin­tų ir bendrautų su meile ir pagarba.
Tik tuomet, kai mums pavyks vienas
kitą pamilti, šis apvalus Žemės rutulys
taps toks didelis, kad išmaitins visus, o
drauge ir toks mažytis, kad nesijausime
svetimi, bet svarbiausia – visiems padovanos neap­rėpiamą laimę (prof. dr.
Alemdaras Yalčinas).
Tokiais žodžiais prasidėjo š. m.
gegužės 2–6 d. vykusi „Turkijos
kultūros dienų“ programa, kuria buvo siekiama pristatyti Turkijos kultūrą
Vilniaus universiteto bendruomenei ir
plačiajai visuomenei bei stiprinti Lietuvos ir Turkijos draugystę ir kultūrinius
ryšius. Turkijos kultūros savaitės metu
buvo pristatytas Turkijos mokslinių,
kultūrinių ir strateginių tyrimų centro
(TÜBİKAM) vadovo, Gazi universite-
Svečiai iš Turkijos Nemėžyje
Konferencija ir turkų artistų koncertas įvyko TBN Didžiojoje salėje
to Literatūros fakulteto profesoriaus dr.
Alemdaro Yalčino pastangomis sukurtas dokumentinis filmas apie Anatolijos
gyventojų puoselėjamas tradicijas ir papročius, susietus su nenutrūkstamu gyvenimo ciklu „Anatolijos spalvos: Gimimas – Vedybos – Mirtis“. Iš surinktos
23 395 puslapių medžiagos buvo padaryti moksliniai tyrimai, susiję su gimimu 221-ame, su vedybom 712-oje ir su
mirtimi 214-oje kaimų. Nuo senovės
iki šių dienų ar dėl vykusių karų, ar per
urbanizaciją prarastų kultūrinių vertybių
archyvą sukuriantį dokumentinį filmą
parėmė UNESCO. Dokumentinis filmas buvo pristatytas Frankfurto knygų
mugėje. Taip pat jis buvo rodomas Ankaros, Paryžiaus, Maskvos ir Kirgizijos
festivaliuose bei kituose renginiuose.
Marmario universiteto doc. dr. Osmano Ürpero pastangomis dokumentinio
filmo motyvais buvo sukurta nuotraukų
paroda „Anatolijos spalvos“. Renginių
metu buvo galima pamatyti šias nuotraukas ir Turkijos kultūros ir meno
bendrosios valdybos (TÜRKSOY)
paveikslų ekspoziciją „Tiurkų pasaulis“.
Gegužės 5 d. Vilniaus universiteto Senato salėje vykusiame seminare „Turkų
kultūra ir Vakarų civilizacija“ buvo kalbama apie Anatolijos kultūros elementų
svarbą ir įtaką Europos kultūrai. Pranešimus skaitė Hacettepe universiteto
(Ankara) docentė Yasemin Dinč Kurt,
profesorius Alemdaras Yalčinas ir Šahinas Karasaras.
Renginių metu menininkai Nihanas
Turnagölis, Demetas Günhanas, Sevgi
Atešas supažindino žiūrovus su turkų
klasikine ir liaudies muzika. Bendradarbiaujant su Lietuvos menininkais
į koncerto repertuarą buvo įtraukti ir
lietuvių muzikos kūriniai. İrfano Gürdalo Trio (İrfanas Gürdalas, Mustafa Eke,
Ünsalas Doğanas) Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje surengtame koncerte
žiūrovus džiugino tiurkų pasaulio muzika. Grupė, atliekanti Anatolijos ir viso
tiurkų pasaulio muziką, atsižvelgdama
į regionuose puoselėjamas originalias
tradicijas, dalyvavo įvairiuose etninės
muzikos festivaliuose ir sulaukė didelio susidomėjimo. Grupė groja įvairiais
liaudies instrumentais – kemenče, baglama, kaval, jais akompanuoja deklamacijas. Trio pristatė savo unikalią pro-
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Rima Kazėnienė pasitiko totoriškomis
dainomis
gramą, kuri padarė neišdildomą įspūdį.
KEMENČĖ: senovės Vidurio Azijos
turkmėnų styginis instrumentas, daugiau
žinomas kaip „kobyzas“. Kumanų–kipčiakų klajokliams pasiekus Europą, kemančė tapo pirmuoju smuikų modeliu.
Šiuo metu instrumentas naudojamas
Anatolijos šiaurės regionuose ir Kaukaze.
BAGLAMA: styginis instrumentas,
artimas Vidurio Azijoje paplitusiems
instrumentams „dutar“, „dombra“ ir „kopuz“, savo galutinę formą įgijo Anatolijoje. Liaudies kultūroje šventu laikomas
baglama yra vienas iš pagrindinių liaudies muzikos instrumentų Anatolijoje.
KAVALAS: medinis pučiamasis instrumentas, išplatintas Anatolijos piemenų. Per paskutinius 40 metų pradėtas
plačiai naudoti profesionalių muzikantų
kavalas užėmė teisėtą vietą liaudies instrumentų orkestre. Skirtingais pavadinimais gerai žinomas ir paplitęs visame
tiurkų pasaulyje.
Tai buvo unikali galimybė išgirsti
meistrišką grojimą nežinomais Lietuvoje turkų liaudies instrumentais.
Gegužės 6 d. Turkijos dienų Vilniuje dalyviai susitiko su Lietuvos totorių,
Lietuvos karaimų ir kitų tiurkų tautų,
gyvenančių Lietuvoje, bendruomenių
atstovais. Prof. Alemdaras Yalčinas perskaitė pranešimą „Turkų kultūros pėdsakai Europoje“, o liaudies muzikos
atlikėja Sevgi Ateš džiugino žiūrovus
meistrišku grojimu nežinomu Lietuvoje
turkų liaudies instrumentu. Turkų liaudies muzikos atlikėja yra baigusi Ankaros miesto savivaldybės konservatoriją.
Dirbo Ankaros Altindag savivaldybės
konservatorijoje. Ji yra styginio instrumento baglama virtuozė. Daugybėje
3
Chodkevičių rūmuose (Paveikslų galerijoje) – artisčių iš Turkijos koncertas
Anatolijos kaimų rinkusi muzikinius
kūrinius išleido keletą muzikos rinkinių.
Ji yra daugelio apdovanojimų laureatė,
surengė koncertus Vokietijoje, Danijoje,
Kipre, Azerbaidžane ir Turkijoje.
Sevgi Ateş neseniai išleido pripažinimą pelniusį turkų liaudies muzikos albumą, kuriame yra 14 surinktų liaudies
dainų ir 2 jos pačios parašytos dainos.
İrfano Gürdalo trio taip pat atliko
keletą tiurkų liaudies muzikos kurinių.
Svečiai buvo sutikti šiltais aplodismentais. Lietuvos totorių bendruomenės
atstovai padovanojo jiems šimtalapį, o
Lietuvos karaimų bendruomenės atstovai – tradicinį pyragą.
Gegužės 7 d. svečiams iš Turkijos
buvo organizuota ekskursija į Nemėžį,
Keturiasdešimt totorių kaimą, Trakus
ir Kauną. Tai buvo unikali galimybė iš
arti susipažinti su tautinėmis bendruomenėmis ir pamatyti šiek tiek daugiau
Susitikimo metu Kaune
Lietuvos. Kauno apskrities totorių bendruomenė svečių laukė Kauno įvairių
tautų kultūrų centre. Bendruomenės
pirmininkas Kęstutis Šafranavičius papasakojo apie bendruomenę, Rima Kazėnienė pasitiko totoriškomis dainomis,
o prie šimtalapio ir puodelio kavos visi
turėjo puikią galimybę pasikeisti įspūdžiais apie praėjusias Turkijos kultūros
dienas ir kurti planus dėl tolimesnio
bendradarbiavimo.
Turkijos kultūros dienų pagrindinis
or­ganizatorius – VU Filologijos fa­kul­
teto Turkų kalbos centras, rėmėjai –
TIKA (Turkijos bendradarbiavimo ir
plėtros agentūra), TÜBİKAM (Turkijos mokslinių, kultūrinių ir strateginių
tyrimų centras). Renginių partneriai –
Vilniaus paveikslų galerija, Lietuvos
muzikos ir teatro akademija ir Tautinių
bendrijų namai.
4
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Vėsoka Lietuva traukia meilės karštį
Norint sužinoti, kokia svetinga yra mūsų šalis, kokie draugiški ir šilti jos žmonės, nusveriantys net šaltoką klimatą,
kokia puiki virtuvė, tereikia pakalbėti su Vilniaus tarptautinio choro nariais. Susidaro įspūdis, kad, likimo nublokšti į
Lietuvą, jie jaučiasi geriau nei mes patys...
TEODORA RAŠIMAITĖ
„Svajoju šiam projektui suburti chorą,
kuriame būtų įvairiausių tautybių atstovų
ir kuriuos vienytų žodis „Lietuva“!“ –
kviesdamas į savo choro atranką kalbėjo
Stanislovas Stavickis-Stano, pats gimęs
Sočyje ir atvykęs į Lietuvą jau būdamas
paauglys.
Stano svajonė išsipildė, maža to, daugiatautis Vilniaus choras iki šiol laikosi
„Chorų karų“ projekte, nors kitas Vilniaus
choras, kurio generolė buvo Neringa
Čereškevičienė, jau atsisveikino su projektu. Stano turėjo ir „slaptą planą“ – paprastai už sostinę įvairiuose projektuose
balsuojama labai vangiai, mat ji – tarsi
visų ir kartu niekieno, tad jis pamanė, kad
Vilniui galbūt pritrauks bent „nacionalinių
mažumų“ balsų. Ir iš tikrųjų dėl šios ar
kitų priežasčių tarptautinis choras sulaukia nemažai žiūrovų palankumo.
Pasak Stano ir jo choro vadovės, nusipelniusios chorvedės, net 15 tarptautinių
konkursų laureatės Rasos Gelgotienės,
repetuoti su tarptautine komanda – tikras iššūkis: „Į choristus kreipiamės trimis kalbomis – lietuviškai, angliškai ir
prancūziškai. Iš viso skirtingų kalbų mūsų
chore – net dvylika! Teks labai paplušėti,
kol suprasime vieni kitus be žodžių.“
Beje, choras repetuoja mokykloje, vadinamoje Lietuvių namais, mat ją lanko iš
įvairių pasaulio kraštų atvykę vaikai. Ją
kadaise baigė ir pats Stano.
Vėlų vakarą einant susitikti su choristais tamsiais geros šlovės neturinčio
sostinės Naujininkų mikrorajono užkaboriais, kurie neatrodo jaukūs ir patrauklūs
net šiame mieste užaugusiam žmogui, kilo
mintis, kaip čia viskas atrodo patiems choro nariams. Tačiau jie, pagauti muzikinio
azarto, pasirodo, jokių neigiamų detalių
nė nepastebi, o bandymai iškvosti ką nors
neigiamo, ką tradiciškai priskiriame patys
sau, baigėsi nesėkmingai...
Net klimatas nekliudo
Pirmasis į repeticiją atskubėjo iš Maroko
kilęs Mohamedas Aragrougas. Jį į Lietuvą
atviliojo meilė – jo žmona yra lietuvė. Jis,
nors lėtokai, bet visai gražiai, be klaidų ir
išties nebloga tartimi, kalba lietuviškai,
tačiau kai perėjome prie anglų kalbos, kuria jis gali išreikšti daugiau minčių, vyro
entuziazmas pasakojant apie gyvenimą
Lietuvoje didėjo sulig spartėjančiu kalbos
tempu. Su žmona jis susipažino Maroke,
kur ji buvo nuvykusi pailsėti. Mohame-
das prisipažįsta, kad jie galėjo pasirinkti
gyventi ir kitą Europos šalį, jau nekalbant apie Maroką, tačiau į Lietuvą atvyko todėl, kad čia – žmonos tėvynė, be to,
jam Lietuva labai patinka. Tiesa, jis turi su
kuo palyginti – yra gyvenęs Prancūzijoje,
Liuksemburge, Brazilijoje, Tunise, daug
keliavęs kaip žurnalistas. Žinoma, Lietuvoje žiemą šaltoka... Mohamedas išsidavė
vis dėlto atkreipiąs dėmesį į orus savo
gimtojoje šalyje – ten šiuo metu apie 27
laipsnius šilumos. Tačiau vasarą Lietuvoje
jam labai gražu, ir tai atperka visą žiemos
niūrumą.
Pašnekovas teigė nepuolęs į Lietuvą
aklai – tuo metu, kai susipažino su būsimąja
žmona, jis savo gimtojoje šalyje dirbo žurnalistu, tad pasiėmė metus atostogų ir atvyko apsidairyti į mūsų šalį, apie kurią beveik
nieko nežinojo. Mohamedui patiko viskas,
jį šiltai priėmė ir mylimosios šeima, gyvenanti Žemaitijoje. Nors prisipažįsta, kad šio
susitikimo truputį baiminosi, praėjo kelios
dienos, ir visa šeima šiltai kalbėjosi ir kartu
gamino valgį.
Mohamedas paneigė mitą, kad lietuviai
– uždari, šalti žmonės. Beje, jį mes patys
ir puoselėjame... Vyras pripažino, jog tai
tiesa, kad mes nepuolame atverti širdies ir
glėbio pirmam sutiktam žmogui – nesvarbu, ar jis būtų užsienietis ar ne. Tačiau Mohamedui tai netgi patinka, nes jis nemėgsta
tokių santykių, kai žmonės iškart demonstruoja apsimestinį draugiškumą ir meilumą, širdyje puoselėdami visai kitokius
jausmus. Pasak jo, jeigu lietuviai, atidžiau
įsižiūrėję į žmogų, pajunta, kad jis – geras,
greitai priima tarp savų. „Lietuviai duoda
tau laiko“, – kalbėjo Mohamedas ir pridūrė,
kad Lietuvoje jau turi daug draugų, kurių
gretas papildė ir choristai.
Nesijaučia svetimas
Mohamedas, kalbantis keliomis Europos kalbomis, nesunkiai susirado darbą
– dirba amerikiečių bendrovės, prekiaujančios sveikatos produktais, Lietuvos
atstovybėje, tad sako, kad jam nėra jokios
priežasties palikti Lietuvą, juo labiau kad
mūsų šalyje jau nebesijaučia užsienietis.
Geriau jaustis vyriškiui padeda ir lietuvių
kalbos žinios, aišku, ne tokios geros, kokių
jis norėtų. Atvažiavęs į Lietuvą, Mohamedas mūsų kalbos mokėsi labai intensyviai,
lankė lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete, tačiau vėliau, pradėjęs dirbti,
jau nebegalėjo skirti studijoms tiek laiko,
tad dėl to labai apgailestauja. Tiesa, dabar
jis jau gali tobulinti kalbą ne kaip užsie-
nietis, o kaip asmuo, atsidūręs lietuvių
bendruomenės viduje – pažanga šioje
srityje ypač džiaugiasi jo žmonos tėvai ir
seneliai, nemokantys kitų kalbų. Mohamedas sakė, kad buvo nustebęs, jog kai kurie
žodžiai jo gimtąja berberų kalba skamba
taip pat, kaip ir lietuviškai – jie sako „labas“, „dabar“, „lazda“, maža to, jų prasmė
– taip pat vienoda. Vyrą nustebino ir tai,
kad klausantis lietuvių kalbos skambesys,
nesigilinant į žodžius, irgi yra panašus.
Mohamedas linkęs prisiderinti prie mūsų
ir kitose srityse. Jis yra kilęs iš didelės – 6
vaikų (4 broliai ir 2 seserys) – šeimos, jo
artimiausi giminaičiai sudaro daugiau nei
šimto žmonių būrį (vienas dėdė turi net
12 vaikų – jo pusbrolių ir pusseserių), o
jiedu su žmona kol kas turi tik pusantrų
metų dukrytę. „Ji tokia nuostabi ir rami,
kad tokių vaikų galėtum išauginti nors
dešimt“, – pusiau juokais kalbėjo Mohamedas ir rimtai pabrėžė, kad, nors tikrai
norėtų didelės šeimos, pagal lietuviškus
standartus, prie kurių ketina derintis, ta
didelė šeima galėtų būti du ar trys vaikai.
Gausi Mohamedo giminė Maroke buvo
ir viena iš jo dalyvavimo minėtame projekte entuziasčių – visi nusprendė, kad Mohamedas gali reprezentuoti jų šalį ir giminę,
mat visuomet gražiai dainavo. Beje, mūsų
pašnekovas į Maroką nusiunčia ir „Chorų
karų“ laidos įrašų. Tiesa, jis niekuomet
nesimokė muzikos. Didžiausia jo šioje srityje sukaupta patirtis – darbas didžėjumi
(baigė didžėjų mokyklą Prancūzijoje).
„Patiriu gausybę emocijų, įgijau daug
draugų“, – taip Mohamedas kalbėjo apie
projektą. Beje, dėl jo net šiek tiek išgarsėjo
– jį pažįsta ir sveikina praeiviai, beje, kartą vienas žmogus panoro sumokėti už jo
pietus. Mohamedas prisipažino svajojąs ir
apie pergalę – juk tai chorų karai. Vis dėlto
jam džiugiausia, kad žmonės pajunta emocijas, kurias jie siunčia iš kitapus ekrano.
Paskui kraujo balsą
Gražia lietuvių kalba kalbėjomės ir
su totore Almira Trakšeliene. Nors Lietuvoje totorių gyvena nuo seno, ji nėra
vietinė totorė. Almirą į mūsų šalį atvedė
lietuviška vyro kilmė – vyro tėvas buvo
lietuvių tremtinys, o mama – totorė. Žmoną jis likimo valia taip pat pasirinko mamos tautybės. Su būsimuoju vyru Almira
susipažino Donecke, kur jo tėvas buvo
atvažiavęs dirbti.
Vyras buvo karininkas, tad jų šeima
buvo blaškoma po visą tuometę Sovietų
Sąjungą, gyveno ir užsienyje, tačiau vi-
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Lietuviai – labai draugiški
Vilniaus tarptautinis Sidabrinis choras
suomet svajojo sugrįžti į Lietuvą. Baigęs
tarnybą, Almiros vyras įkalbėjo į savo
tėvų žemę keltis ir žmoną. Tai buvo 1993
metais. Šalies Prezidento dekretu visai jų
šeimai buvo suteikta Lietuvos pilietybė.
Nors Lietuvos jie abu net nebuvo matę,
vyrą šaukė kraujo balsas, o Almira su vaikais jau buvo pratę kraustytis paskui šeimos galvą. Tačiau kraustymasis į Lietuvą,
laimei, buvo paskutinis jų gyvenime. Du
sūnūs pradėjo lankyti kaip tik šią mokyklą,
kurioje dabar repetuoja Vilniaus tarptautinis choras: vienas – pirmą, kitas – trečią
klasę. Iš tų laikų Almira prisimena ir Stano – jis už jos sūnus buvo kiek vyresnis.
Žinoma, vaikams iš pradžių buvo sunkoka, bet jie buvo taip įpratę: vienus metus
mokosi Baltarusijoje, kitąmet eina į mokyklą Vokietijoje... Tad nusišypsojus laimei
vienoje vietoje apsistoti kelerius metus, jie
netrukus jau puikiai kalbėjo lietuviškai.
Beje, prasčiausiai su lietuvių kalba sekasi
Almiros vyrui, nors yra „labiausiai“ lietuvis. Almira – tikra totorė (jos genealoginiame medyje mišrių santuokų nebuvo).
Vyresnysis sūnus Ruslanas, nors baigė
mokslus Londone ir turėjo galimybių
likti ten dirbti, grįžo į Lietuvą ir kartu su
tėvu plėtoja verslą. Jaunėlis Aleksandras
baigė universitetą Lietuvoje ir taip pat turi
nedidelį savo verslą.
„Ačiū Dievui, mano sūnūs – protingi,
savarankiški, tikri Lietuvos patriotai“, –
džiaugėsi Almira ir pridūrė, kad Lietuvos
niekada jokiomis aplinkybėmis nenorėtų
palikti.
Atvažiavusi į Lietuvą, moteris pirmiausia ėmėsi mokytis lietuvių kalbos – toks
buvo jos tvirtas išankstinis pasiryžimas.
Nors pagal išsilavinimą ji yra inžinierė,
niekada pagal specialybę nedirbo. Vėliau
Lietuvoje mokėsi vokiečių ir turkų kalbų,
penkerius metus dirbo su turkais, o dabar
užsiima elektronine prekyba.
Lietuviai totorius gerbia
Almira iki šiol prisimena, kad atvykus į
Lietuvą (rudenį) bute buvo labai šalta. Tačiau tai – niekis, palyginti su tuo įspūdžiu,
kokį jai paliko Lietuvos žmonės. Ji
pripažįsta, kad visur yra visokių žmonių,
tačiau mūsų šalies kultūros lygis jai
pasirodė kur kas aukštesnis nei kitų šalių,
kuriose teko gyventi. Be to, pašnekovė
teigia niekuomet čia nesijautusi svetima
– atvirkščiai, ji visuomet juto lietuvių pagarbą totoriams.
Lietuvoje Almira įsitraukė į totorių
bendruomenės veiklą. Kaip tik tuo metu
buvo švenčiamas 600 metų totorių atvykimo į Lietuvą jubiliejus. Buvo buriamas
totorių ansamblis „Alije“, ir jo vadovas
Aleksandras Melechas pakvietė Almirą
jame dalyvauti. Ji iki šiol tebėra šio ansamblio solistė ir vienintelė totorė, mokanti totorių kalbą. Nors ši kalba sovietų
laikais nebuvo itin pageidaujama viešumoje, Almira dėkinga tėvams, kad namie
su ja kalbėjo gimtąja kalba. Aišku, ji nekalba taip, kaip totoriai Tatarstane, tačiau
puikiai gali susikalbėti, laisvai skaito.
Totorių bendruomenė būtent Almirą
delegavo į Vilniaus tarptautinį chorą. Muzikos mokyklos fortepijono klasę baigusi moteris, dainuojanti ne tik totoriškas,
bet ir bardų dainas pritardama sau gitara, pasakojo, kaip kartą mama atsidususi
tarė, kad dukra galėjo tapti antrąja Alsu.
„Tada paklausiau, kodėl antrąja, o ne
pirmąja?“ – juokavo Almira, puikiai besijaučianti minėtame projekte. Visgi dėl
savo amžiaus šiek tiek išgyvena – juk
kiti choristai yra jos vaikų bendraamžiai.
Tiesa, jie nepavargsta sklaidyti Almiros
kompleksų ir leisti mėgautis buvimu projekte – juk dainavimas visuomet buvo jos
svajonė.
5
Latvės Lygos Tytės, kurią į Lietuvą taip
pat atvedė meilė, likimas atrodo mažiausiai egzotiškas: juk Latvija – ranka pasiekiama, tačiau dėl to tik įdomiau, kuo
skiriasi tokios iš pažiūros panašios šalys.
Su savo būsimuoju vyru mergina susipažino Vokietijoje, kur abu studijavo. Trejus
metus važinėję vienas pas kitą, galiausiai
nutarė apsistoti Lietuvoje, kai Lyga gavo
muzikos mokytojos darbą tarptautinėje
mokykloje.
„Lietuviškai nekalbėjau visiškai“, – pasakojo Lyga. Tačiau kadangi kalbos labai
reikėjo, vyras pradėjo su ja kalbėti tik lietuviškai, ir per trejus metus barjeras pagaliau buvo peršoktas. Beje, lietuvių ir latvių
kalbų panašumas mokantis tik trukdė
– atrodė, kad tai „juokinga“ latvių kalba,
beje, turinti ir visiškai latviškų žodžių,
sakykim, „kur tu esi“. Latvei keistai atrodo tik tai, kad lietuviai patys sugalvoja
neva latviškų, tačiau nieko nereiškiančių
frazių, kurias paskiau prašo išversti. Pasak
jos, latviai apie lietuvius neturi ir tokių
pramanų kaip „zirgo galva“ ir pan.
Latvija – visai arti, tad Lyga gali nesunkiai aplankyti savo šalį, tarkim, savaitgalį.
Vis dėlto ji prisipažįsta juntanti gimtinei
didžiulę nostalgiją. Tiesa, kartais pastebi,
kad net su savo draugais latviais kartais
ima šnekėti lietuviškai.
Vilnius Lygai net labiau patinka už Rygą; jei Latvijos sostinė būtų buvusi jos
gimtasis miestas, gal viskas būtų kitaip.
Tačiau ji yra kilusi iš visai kitos Latvijos
dalies, Estijos pasienio, taigi su lietuviais
iki šiol beveik nebuvo susidūrusi. Moteris
sako, kad galbūt tos vietovės, kur gyveno,
žmonės lėtumu užsikrėtė nuo estų, tačiau
jai atrodo, kad lietuviai – kur kas aktyvesni, greitesni, energingesni už latvius.
„Atvykusi į Lietuvą net pradėjau daugiau
bendrauti. Čia žmonės – draugiški, jiems
įdomu, kodėl čia esi, rūpi, ar svetimoje
šalyje gerai jautiesi. Latvijoje nėra taip.
Tiesiog gyveni ir gyvenk...“ – negailėjo
mums komplimentų latvė ir pabrėžė, kad
latviai žmonių taip arti neprisileidžia.
Lygos teigimu, lietuviai nuo latvių nesiskiria nuotaikomis dėl prastos ekonomikos
padėties ir dažnai niūraus oro. Tačiau, pasak
jos, lietuviai atrodo gerokai patriotiškesni.
Moteriai patinka ir lietuviška virtuvė.
Tiesa, ji gerokai skiriasi nuo latviškos –
latviai neturi tiek įvairių bulvių patiekalų
(vėdarų, bulvių plokštainio ir t. t.). Nors
pirmą kartą paragauti didžkukuliai Lygai
nelabai patiko, visgi dabar juos nepaprastai mėgsta. Taigi juokais galima pasakyti, kad Lyga jau neblogai integravosi į
lietuvių bendruomenę...
Žurnalas ,,Savaitė“ N 13,
2011 balandžio 2-8 d.
6
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Išvyka į Europos Sąjungos parlamentą
JONAS RIDZVANAVIČIUS
Partijos „Tvarka ir teisingumas“
europarlamentarai Rolandas Paksas
ir Juozas Imbrasas karts nuo karto organizuoja išvykas į Europos Sąjungos
(ES) parlamentą Briuselyje. Eilinė tokia išvyka įvyko šių metų balandžio
19–24 dienomis. Šioje partijoje už darbą ir santykius su Lietuvos tautinėmis
mažumomis atsakinga p. Nina Šesternikova, kuri šį kartą tokioje išvykoje
dalyvauti pakvietė tautinių mažumų
atstovus. Buvo pakviesti 5 totorių, 4
baltarusių, po 2 rusų, bulgarų ir graikų
atstovai,išviso 15 žmonių. Likusią delegacijos dalį, apie 40 žmonių, sudarė
partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai.
Į kelionę vyko penki totorių atstovai:
Adas Jakubauskas su žmona Rozalija
Jakubauskiene, Rožytė Sitdykovienė,
Jonas Ridzvanavičius ir jaunasis Ernestas Krinickij iš Vilniaus.
Užsakytas turistinis dviejų aukštų
autobusas žmones surinko Kaune ir
Vilniuje, ir anksti rytą išvykome ir visą
dieną važiavome per Lenkiją. Nakvojome viešbutyje Lenkijos–Vokietijos
pasienyje. Anksti ryte išvykome ir greitai atsidūrėme Prūsijos karalių mieste Potsdame, kur aplankėme garsųjį
San Susi parką. Gaila, kad iš jame
veikiančių trijų muziejų mus priėmė
tik vienas, ko gero, pats kukliausias
– vadinamasis Oranžerijos muziejus.
Kitais karalių rezidencijų muziejais
galėjome pasigėrėti tik iš išorės. Rūmai
įspūdingi.
Greitai išvykome ir vakare apie 24
Su europarlamentaru p. Juozu Imbrasu EP posėdžių salėje
val. jau įsikūrėme Briuselyje, viešbutyje. Pernakvoję ryte išvykome į ekskursiją po miestą, aplankėme Briuselio katedrą, pasivaikščiojome po įspūdingas
prekybos galerijas, matėme Briuselio
simbolį – berniuką. Nustebome, jog jis
toks mažas.
Nuvykome į ES parlamentą, kur
mus priėmė mūsų europarlamentaras
Juozas Imbrasas su savo padėjėjais.
Jie papasakojo apie Europarlamento
darbą, apie jo komisijas, komitetus, pavedžiojo koridoriais, nuvedė į didžiulę posėdžių salę, kurioje savo vietas
turi kiekvienas parlamentaras. Po to
p. Juozas mus priėmė švediško stalo
restorane, kuriame galėjome pasirinkti įvairių užkandžių, patys išsikepti ant
Prūsijos karalių svečių namų dalis (Potsdamas, San Susi parkas)
ugnies įvairius kepsnius, šašlykus, pasirinkti gėrimus. Po to atsisveikinome
su mus priėmusiu p. Juozu, susėdome į
autobusą ir išvykome į Paryžių.
Paryžiuje buvome vėlai naktį, apsistojome viešbutyje Monmarto rajone.
Per dvi dienas, praleistas Paryžiuje,
aplankėme Monmarto kalvą, ten esančią
gražią baltą Šv. Jėzaus širdies baziliką,
pasivaikščiojome tarp ten dirbančių
gausybės dailininkų, kurie vis taikėsi
nupaišyti mūsų portretus. Nuo šios kalvos dalis Paryžiaus matyti kaip ant
delno. Buvome Paryžiaus sityje – saloje, nuo kurios pradėjo kurtis Paryžius.
Aplankėme ten esančią garsiąją Paryžiaus katedrą – Notre Dam de Paris.
Pasivaikščiojome po garsias Paryžiaus
Prie Briuselio simbolio – berniuko
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
7
vietas – Lotynų kvartalą, Liuksemburgo
sodus, Vandomo aikštę, pabuvome prie
Gyva skulptūra prie Šv. Jėzaus širdies
bazilikos
Drezdenas. Paveikslo ant pastato sienos, vaizduojančio Vetingų dinastijos
kurfiurstų istoriją, fragmentas. Lenkijos-Lietuvos karaliai Augustas II ir III
Saksai buvo iš šios dinastijos
Eifelio bokšto, paplaukiojome Senos
upe. Aplankėme Luvro muziejų. Tiesa,
tam skirtų trijų valandų aiškiai nepakako, todėl tik perbėgome per sales, ilgai
niekur nesustodami. Ir tai daug kur nebuvome, juk Luvras tikrai labai didelis,
keturių aukštų, su daugybe kiemų, pilnų
skulptūrų.
Dar lankėmės Invalidų rūmuose. Prie
jų esančioje katedroje palaidotas Napoleonas. Matėme jo karstą, aplankėme
ten esantį ginklų muziejų, taip pat
apsilankėme kvepalų muziejuje.
Iš Paryžiaus išvykome vakare ir
anksti iš ryto jau buvome Vokietijoje,
Drezdene. Ten apžiūrėjome Drezdeno
senamiestį. Drezdenas baigiantis II
pasauliniam karui buvo subombarduotas, visiškai sugriautas. Šiuo metu jis
puikiai restauruotas, nėra nė ženklo
buvusių sugriovimų. Mums Drezdenas įdomus dar tuo, jog jame 1697–
1763 metais gyveno Lenkijos–Lietuvos valdovai karaliai Augustas II ir
III Saksai. Šie karaliai taip pat paliko
didelį pėdsaką ir Drezdeno istorijoje.
Mes prisimename Totorių priešakinės
sargybos pulką, kuris veikė tuo metu
Saksonijoje.
Aplankėme garsius Cvingerio rūmus,
kuriuose įsikūrusi Drezdeno galerija,
o joje yra įspūdinga Vakarų Europos
senųjų dailininkų paveikslų kolekci-
Paryžiaus Dievo motinos katedros fasado fragmentas
ja. Taip pat aplankėme tuose rūmuose
esantį didžiulį Porceliano dirbinių
muziejų. Porcelianas buvo atrastas
XVIII amžiaus pradžioje Saksonijoje
ir padėjo to meto Saksonijai suklestėti.
Dar aplankėme ten esatį senovinių
ginklų ir šarvų muziejų, kurio rinkiniai
tikrai įspūdingi.
Toliau be ypatingų nuotykių per Lenkiją grįžome namo. Dėkojame partijos
„Tvarka ir teisingumas“ vadovams,
ypač p. Ninai Šesternikovai ir europarlamentarui p. Juozui Imbrasui už
suteiktą galimybę aplankyti Europarlamentą, Briuselį, Paryžių, Potsdamą bei
Drezdeną.
Prie Eifelio bokšto
8
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
V Kauno šachmatų federacijos Garbės prezidento
Romualdo Makavecko greitųjų šachmatų turnyras
JONAS RIDZVANAVIČIUS
iškovojo tarptautinis sporto meV Kauno šachmatų federacijos istras iš Jonavos
Garbės prezidento Romualdo Makavec- Aidas Labuckas,
ko greitųjų šachmatų turnyras įvyko šių surinkęs 7,5 taško
metų gegužės 22 d., sekmadienį, Kau- iš 9 galimų. Reno karininkų ramovėje. Šiemet gegužės ikia pasakyti, jog
19–22 dienomis Kaune vyko didžiulė Aidas yra II-ojo,
šventė – Hanzos dienos. Mūsų turnyras III-iojo ir dabar
vyko paskutinę šios šventės dieną ir, ga- jau V-ojo R. Malima sakyti, jis buvo vienas šios šventės kavecko greitųjų
sudėtinių renginių. Turnyrą organizavo, šachmatų turnyro
vedė ir jam teisėjavo Jonas Ridzvanavi- nugalėtojas. Ančius ir Algirdas Rauduvė.
trąją vietą užėmė
Šiemet turnyre dalyvavo 68 šachmati- tarptautinis sporninkai iš Kauno, Vilniaus, Marijampolės, to meistras kauDruskininkų, Nemėžio, Jonavos, Vil- niškis
Kęstutis
kaviškio, Klaipėdos ir Kėdainių.Tiesą Kaunas, trečiąją Nugalėtojai: Aidas Labuckas (centre), Kęstutis Kaunas
sakant, mes tikėjomės didesnio dalyvių – keturiolikametis (dešinėje) ir Titas Stremavičius (kairėje).
skaičiaus. Tarp dalyvių buvo du tarptau- kauniškis
moktiniai sporto meistrai, du FIDE sporto sleivis Titas Strepagrindiniais vertingais prizais.
meistrai ir 18 dalyvių su tarptautiniais mavičius. Abu jie surinko po 7 taškus
Papildomi prizai bei turnyro atminireitingais.
ir tik papildomas Buchgolco koeficienmo medaliai buvo įteikti šiems dalyRenginys prasidėjo trumpu mitingu, tas lėmė II vietą veteranui Kęstučiui.
viams:
kuriame kalbėjo turnyro vyriausiasis Toliau 4–9 vietas užėmė FIDE sporto
geriausiems trims senjorams: kauteisėjas Jonas Ridzvanavičius, Kauno meistras kauniškis Mindaugas Genutis,
niečiams Gintautui Petraičiui, Antanui
apskrities totorių bendruomenės pirmi- Kauno šachmatų sporto mokyklos treMašanauskui ir kėdainiškiui Vytautui
ninkas, pagrindinis turnyro finansinis neris Marius Bieliauskas, FIDE sporto
Kurui;
rėmėjas Kęstutis Šafranavičius ir Lietu- meistras Aleksandras Jegorovas, Gintatrims geriausiai pasirodžiusioms movos totorių bendruomenių sąjungos pir- ras Grybas, marijampoliškis Rimvydas
terims (mergaitėms): šių metų Lietuvos
mininkas doc. dr. Adas Jakubauskas. Po Šumskis ir taip pat kauniškis šachmatų
moterų šachmatų čempionato dalyvei
to prasidėjo kovos prie šachmatų lentų. mokyklos treneris Gintautas Petraitis.
Viktorijai Beinoraitei, Violetai BenKiekvienas priešininkas partijai turėjo Visi jie surinko po 6,5 taško iš 9 galimų
kunskienei ir jaunajai moksleivei Rūtai
po 15 min. laiko.
ir tik papildomi Buchgolco koeficientai
Jurevičiūtei. Visos jos kaunietės;
Atkakliai vykusiose kovose I vietą išrikiavo juos išvardinta tvarka. Aštuoni
trims geriausiems moksleiviams:
ir V R. Makavecko memorialo taurę turnyro nugalėtojai buvo apdovanoti
kadangi geriausias moksleivis Titas
Stremavičius buvo trečias turnyre, tai
geriausių kitų moksleivių prizas ir medalis atiteko kauniečiui Tadui Čeponiui,
vilniškiui Gražvydui Jalinskui ir kauniškiui Laurynui Miknevičiui.
Dar buvo viena apdovanotųjų kategorija – tai dalyviai, neturintys tarptautinių
reitingų. Čia trys geriausi buvo: pirmas
– vilniškis Laurynas Glebavičius, antras
– marijampoliškis Rolandas Kalinauskas ir trečias – mūsų totorių atstovas
Jonas Ridzvanavičius jaunesnysis.
Turnyre dalyvavo nemažai mūsų
totorių atstovų. Tai kauniečiai Jonas
Ridzvanavičius jaunesnysis, Danielius
Makulavičius, Radikas Mažitovas, Gediminas Liubinskas, nemėžiškiai Tairas
Totorių atstovai turnyre. Iš kairės į dešinę: Gediminas Liubinskas, Jonas
Kuznecovas ir Borisas Jakubovskis. Jie
Ridzvanavičius jaunesn., Radikas Mažitovas, Danielius Makulavičius, Adas
atsidūrė vidurinėje lentelės dalyje tarp
Jakubauskas, Tairas Kuznecovas, Borisas Jakubovskis, Nikolajus Matvejenko,
18-tos (J. Ridzvanavičius) ir 52-os vieKęstutis Šafranavičius ir Jonas Ridzvanavičius vyresn.
tos (R. Mažitovas).
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
9
«Tатары Литвы»
У Сабантуя - древние корни. Этим праздником татары с незапамятных времен
отмечают завершение весенне-полевых
работ. В переводе на русский язык слово
«сабантуй» означает «свадьба плуга».
Уважаемые соотечественники!
Приглашаем Вас на VII Международный праздник Сабантуй, который состоится 18 июня 2011 г. на территории Тракайского замка, на полуострове. Начало в 12.00.
Программа
Сабантуя:
12.00 – открытие Сабантуя
Старинная столица Литвы город Тракай в прошлом был известен как старейшее и крупнейшее татарское поселение в Литве.
В 1397 г. по инициативе литовского князя Витаутаса Великого в
Тракай была поселена большая группа татар, воины татары охраняли замок и окрестности города.
12.30–14.00 – концерт участ- В этом году, во время Сабантуя будут организованны татарские
национальные спортивные игры, представлены изделия татарских
ников праздника народных умельцев. Ожидается, что на Сабантуе в Тракай высту-
12.30–18.00 – выставка татар- пят мастера искусств из Татарстана, татарский фольклорный коллектив из Польши «Бунчук», фольклорный ансамбль литовских
ского прикладтатар «Алие», коллективы из Клайпеды «Ляйсен» и «Надежда»,
ного искусства
14.00–16.00 – спортивные
конкурсы и народные игры
16.00–18.00 – выступление
артистов из Татарстана
18.00–21.00 – танцы и песни,
неформальное
общение
22.30 – дискотека
фольклорный коллектив из Висагинаса «Мирас», коллектив «Фантазия» из Вильнюса, а также самодеятельные артисты татарского общества «Чишма» из Латвии. В празднике примут активное
участие представители татарских общин Литвы, Польши, Белоруссии, Латвии, Эстонии и других стран. Главная цель праздника
– сохранение национальных традиций и культуры татар Литвы,
передача знаний для молодежи, объединение татарских общин.
На мероприятии ожидаются татары и все интересующиеся татарской культурой.
Ждем Вас на нашем общем празднике!
Союз общин татар Литвы
О Сабантуе информацию предоставит координатор мероприятия Эмма
Александрович. Моб.тел.: +370 611 78 370, эл.почта: [email protected]
10
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
ГА БД УЛ Л А Т У К А Й
РИММА Ахметова
В апреле с.г. исполнилось 125
лет со дня рождения Габдуллы
Тукая – выдающегося татарского народного поэта, литературного критика, публициста
и переводчика.
«Муза поэта лучшие страницы в историю татарской
культуры начала столетия. С
необычайной цельностью и
полнотой Тукай выразил социальные стремления, выношенные татарским народом,
глубину его патриотических и
национальных чаяний, эстетических чувств. Его наследие
составило целую эпоху в становлении национального литературного языка и в развитии
общественной мысли. Тукай первым широко открыл дорогу в татарскую литературу достижениям русской и мировой классики и сокровищам
устного народного творчества», - писал о поэте в
1986 г. М.Х. Хасанов.
Юбилейная дата стала новым стимулом для того, чтобы вновь обратиться к биографии и творчеству великого сына татарского народа.
Габдулла Тука́й родился 14 (26) апреля 1886 г., в деревне Кушлауч, Казанского уезда, Казанская губерния, умер
2 (15) апреля 1913 г.
Г. Тукай происходил из семьи сельского муллы. Отец –
Мухамедгариф Мухамедгалимов, уроженец д. Кушлавыч Казанского уезда (Казанская губерния). Дед Мухамедгалим был муллой. Мать – Бибимамдуда, этническая
башкирка, родом из д. Кожмакты Гайнинской волости,
Осинского уезда,Пермской губернии. Дед Зинатулла был
башкирским поэтом.
Когда ему исполнилось четыре с половиной месяца,
он лишился отца, а в возрасте четырёх лет стал круглым
сиротой. В 1892–1895 гг. его жизнь проходит в семье крестьянина Сагди в д. Кырлай, недалеко от Кушлауч. Здесь
Габдулла начал приобщаться к трудовой крестьянской
жизни, испытал её радости и горечи, стал учиться и, как
он сам потом признавался в своих воспоминаниях, Кырлай открыл ему глаза на жизнь.
В дальнейшем детство Габдуллы продолжалось в городе Уральске. Будучи взятым туда в семью купца Галиаскара Усманова, где была хозяйкой его тетя по линии
отца, он учился в медресе прогрессивно настроенной семьи меценатов Тухватуллиных, одновременно посещая
русский класс и проявляя высокую одарённость в учёбе.
Первые литературные опыты Тукая частично запечатлились в рукописном журнале «Аль-Гаср аль-джадид»
(«Новый век») за 1904 год. В этот
же период он переводит на татарский язык басни Крылова и предлагает их к изданию. Увлекается поэзией Пушкина и Лермонтова. Его
первым замечательным поэтическим созданием на чисто татарском
языке был перевод стихотворения
А.Кольцова «Что ты спишь, мужичок?», опубликованный в 1905 году
под названием «Сон мужика».
После начала революции 1905 года в Уральске появились первые татарские газеты и журналы «Фике́р»
(Мысль), «Аль-гаср аль-джадид»
(Новый век), «Укла́р» (Стрелы). Тукай сотрудничает в них и выступает
с многочисленными стихами и статьями на темы, поднятые революцией.
Первая русская революция 1905
года сделала Г. Тукая Поэтом в подлинном смысле этого слова. Революция дала настоящее
содержание его стихам, и он нашел простую, задушевную форму. После революции последует реакция, Г. Тукай
крайне тяжело переживал происходившие события. В это
время начинают раздаваться в прессе и среди бюрократов
призывы к переселению многих мусульманских народов в
Турцию. Им Г. Тукай дает достойный ответ:
«Нам предлагают подлецы, мы слышим черный их совет:
К султану Вы должны уйти, а здесь для вас дороги нет…
Мы не уйдем туда: уйти не могут города и реки,
здесь пережитые века пребудут с нами, здесь навеки».
Несмотря на споры в татарском обществе, Г. Тукай придерживался точки зрения о единстве народа и его культуры:
«Хочу разумным быть, чистосердечным
Душа живет стремленьем к свету вечным.
Мне счастие татар дороже жизни,
Дождусь ли я для них хорошей жизни?
До срока думой тяжкой состарен,
Я сам татарин, истинный татарин
Я дал народу обещаний много,
Исполню ль их – известно только Богу».
Г. Тукай считается одним из основоположников татарского языка, он один из первых написал о его выдающейся роли в стихотворении «Родной язык»:
Родной язык – святой язык, отца и матери язык
Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!
Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать.
И сказки бабушки я научился понимать.
Родной язык, Родной язык, с тобою смело я шел вдаль,
Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль.
Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил Творца:
«О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца».
Такие стихотворения Тукая, как «Шурале», «Пара лошадей», «Родной земле», написанные одновременно с «Не
уйдём!», были посвящены теме Родины. Осенью 1907
года Тукай приезжает в Казань. Здесь он быстро входит
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
в литературные круги и сближается с молодежью, группировавшейся вокруг газеты «Аль-Ислах» («Реформа»).
Все свои творческие возможности Тукай в этот период
посвящает сатирико-юмористическим журналам «Яшен»
(«Молния»), «Ялт-юлт» («Зарница»).
К 1908 г. в творчестве Тукая возникает целый цикл замечательных поэтических и очерково-публицистических
произведений, в которых исчерпывающе ясно выражено
отношение к народу. Такие его стихотворения, как «Осенние ветры», «Гнёт», «Дача» (1911), «Чего не хватает сельскому люду?» (1912), «Надежды народа…» (1913), его
близкая дружба с Хусаином Ямашевым (1882—1912) и
стихотворение, посвященное его памяти («Светлой памяти Хусаина», 1912), ярко свидетельствуют о том, что поэт
питал искреннее сочувствие к своим современникам, благоговел перед их неподкупной человеческой совестью и
духовным благородством.
Несмотря на резкое ухудшение здоровья, в 1911—1912 гг.
он совершает путешествия, имевшие для него большое значение. В начале мая 1911 года Тукай пароходом приезжает
в Астрахань, по пути знакомясь с жизнью Поволжья («Дача», очерк «Маленькое путешествие»). Здесь Тукай остаётся
в гостях у своего друга поэта Сагита Рамиева. В Астрахани
он встречается с азербайджанским общественным деятелем
и писателем Нариманом Наримановым, сосланным туда за
революционную деятельность в родном краю. Весной 1912
года Тукай решается на более значительное путешествие по
маршруту Казань–Уфа–Петербург. В Уфе он встречается с
М. Гафури. Эта встреча оставляет глубокий след в жизни
Габдулла ТУКАЙ
ИЗ ЖИЗНИ РЕДАКЦИИ
ОДНОЙ ГАЗЕТЫ
Уж праздник на носу, но в кассе и с огнем
Не сыщешь ни гроша – хоть покати шаром.
Как волк затравленный, по комнате своей
Издатель мечется. Гоморра и Содом!
Вот авторы пришли и гонорара ждут,
Наборщики стоят, и машинистки тут.
Все бая дергают: «Получку поскорей!»
О Боже, нас избавь: как страшен этот суд.
Тот все твердит: «Купить я сапоги хочу».
Другой: «Я для детей куплю по калачу».
А третий говорит: «Мне непременно дай.
В деревню, говорит, я завтра укачу».
Беда издателю! Сошелся клином свет,
Как пасека, жужжит просторный кабинет.
Хозяин, изловчившись, скорей на волю прыг,
Но целая толпа за ним пустилась вслед.
Пришло и праздненство, хвала ему и честь.
Народ валит с утра, куда валит, Бог весть.
Тот на коня вскочил, кто весел и богат.
А вам, наборщики, в калошу впору сесть.
Бедняги жалко вас. Так горек ваш удел,
На вашем месте быть никто б не захотел.
Ведь вам и праздники, и будни – все равно.
Смешно ли это всё? Нет, братья, не смешно.
11
обоих народных писателей, укрепляет их симпатии друг к
другу. В Петербурге Тукай встречается с Муллануром Вахитовым, впоследствии видным революционером.
Прожив в Петербурге 13 дней, 6 (19) мая, Тукай покидает столицу и отправляется в Троицк, а затем в казахскую
степь — пить кумыс, надеясь этим поправить свое здоровье. В Казань возвращается в начале августа. Последние
годы жизни и деятельности Тукая свидетельствуют о том,
что писатель, всё ближе постигая народную действительность, резко ощущал разлад с враждебным народу обществом и беспощадно осуждал все то, что могло бы лечь
тенью на его гражданскую совесть («Первое мое дело после пробуждения», «По случаю юбилея» и др.).
2 (15) апреля 1913 года в 20 часов 15 минут Габдуллы Тукая не стало. Он ушёл из жизни в расцвете своего
таланта. «Татары в лице Тукаева потеряли величайшего
национального поэта»,— писали казанские газеты.
«Великие народные поэты не появляются на пустом
месте. Их выдвигают эпохи больших социальных и национальных подъемов. Творческий путь Тукая озаряло пламя освободительного движения начала ХХ века»
(М.Х. Хасанов).
В современных условиях творчество поэта вновь выходит на линию огня. Актуализируются с новой силой
призывы поэта к национальному и культурному самосохранению татарского народа в условиях глобализации и
бездумных стремлений бюрократических структур к унификации культурного пространства многонациональной
планеты Земля.
Тамара ТРАШКОВА
Руководитель муз. лит. студии «Родник»
К ЮБИЛЕЮ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ
Великий сын татарского народа
Любил природу и свой край,
Он воспевал в стихах свободу,
Народный гений Габдулла Тукай.
Поэт писал: «Да здравствует свобода!
Свобода греет все сердца».
Писал он честно для народа,
Не изменяя взглядов до конца.
Хотел, чтоб грамотным народ татарский был,
Науки и искусства постигая,
Писал о счастье, о любви
И справедливость воспевая.
У Пушкина учился Габдулла,
И Лермонтова поэзию не забывал,
Себя не сравнивал он с ними,
Считал их творчество, как идеал!
Тукай не называл себя суфием,
И богачом большим не мнил,
Он жизнь любил, народа душу,
Народ его боготворил.
Поэт мечтал, чтоб «вечно юным быть»,
И в забытьи не оказаться,
А он остался в памяти людей
Поэзией прекрасною своей.
Не сгинет имя Габдуллы в истории,
Себя увековечил на века.
В стихах, поэмах и народном творчестве
Небесная ему цена!
12
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Немец, для которого татарский народ стал родным
Карл Федорович Фукс родился в
1776 году в немецком городе Херборн
в семье профессора. В 1798 году в Марбургском Университете он защищает
докторскую диссертацию по медицине и хирургии. По приезду в Россию
начинает работать военным полковым
врачом в Санкт-Петербурге.
С 1805 года и до последних дней его
судьба была связана с Казанью. Свою
работу в только что открывшемся
университете Карл Фукс начинает в
качестве профессора кафедры истории естественных наук и ботаники.
Студентам он читает лекции, вызывающие большой интерес к его науке.
В учебную программу Фукса входят
вылазки на природу, сбор различных
видов растений, насекомых, бабочек.
На эту тему имеется интереснейшая
запись его ученика, известного писателя С.Т.Аксакова.
В 1819 году Карлу Фуксу передают
кафедру патологии, терапии и клиники, а затем на него возлагают чтение
лекций по анатомии, физиологии и судебной медицине.
Карл Фукс был самым известным
врачом в Поволжье. «Любовь Карла
Фукса-врача к людям может послужить примером. Больным из бедных
семей он помогал деньгами, подкармливал, находил лекарства. Я сам был
свидетелем того, с каким нетерпением ожидали больные любимого врача,
а когда он входил, забывали о своих
недугах и лица их озарялись», - пишет
его современник Н.А.Скандовский.
Фукс изучает арабский и татарский
языки, собирает старые рукописи и
древние татарские монеты.
В описании профессора Френа упоминается 495 монет, собранных Фуксом, из них 410 принадлежат династии
Джучи, остальные относятся к Ирану
и Турану. Многие из них встречаются очень редко, некоторые вообще не
встречаются. 392 монеты серебряные,
103 – медные. Особую ценность представляет коллекция монет, относящихся к эпохе Золотой Орды. Так как
в ней почти полностью представлен
непрерывный ряд кыпчакско-татарских властителей от Батыя до Великого
Мухаммеда. К сожалению, переданная
Фуксом Университету, не имеющая
аналогов в мире коллекция, в 1850 году
была отправлена вместе с Восточным
разрядом в Санкт-Петербург.
Стараниями Фукса в университете
появляется Ботанический сад. Он был
разбит у входа в главное здание, на месте нынешней обсерватории и научной
библиотеки имени Н.И.Лобачевского
в 1806 году. Через несколько лет в нем
было собрано больше 800 видов растений. Семена и ростки привозились
со всех уголков России – от Риги до
Якутска. Была организована закупка
особых семян из стран Европы, Англии, Бразилии.
Даже дом Карла Фукса был похож на
музей. Древние рукописи, редкие книги, чучела птиц и животных, коллекция
бабочек, картинная галерея, древние
предметы – все это просто поражало.
В статье казанского журналиста
Н.Я.Агафонова, опубликованной в
«Казанских вестях» в 1891 году, сказано: «В доме Фукса наблюдаешь такую картину: играют медвежата, через забор можно увидеть жар-птицу,
фазана, цаплю, попугая; в наполненном водой пруду плавают черепахи,
ящерицы; в углу стоят верблюд, лось
и дикая лошадь. Каждый день уличные мальчишки гурьбой окружают забор, и с удовольствием наблюдают за
жизнью внутреннего мира. Старики и
сейчас вспоминают об этом».
В 1844 году Карл Фукс находился на
самой высокой ступени славы, как никогда более в своей жизни. Он очень
гордится тем, что является научным
исследователем и знатоком края. Издание книги «Казанские татары: с точки
зрения статистики и этнографии» доказывает, что он проделал огромную
работу в этой области и положил начало изучению жизни и быта татар.
Кстати, европейские ученые, в том
числе евреи, прибывающие в Россию
под фамилиями разных национальностей, как правило, описывая другой
народ, будучи недалекими, делают это
как бы свысока, насмехаясь и унижая.
Карл Фукс же совсем другой. Несмотря
на то, что немцу нелегко было понять
всех тонкостей татарского менталитета, он все же хотя бы пытался. Живя
среди казанских татар, добираясь до
самых потаенных уголков души, он
пишет о них с любовью. С помощью
живых примеров отражает характер
нашего народа, образ жизни того времени, религиозные обряды, праздники
в зеркале исторической памяти.
Ученый Н.И.Воробьев так пишет об
этом: «Помимо таланта увлекательно описывать образ жизни казанских
татар, Фукс и в обычной жизни прекрасно относился к этому народу. Ни
до, ни после него среди европейских
ученых не было ни одного, кто стал бы
любимцем татарского народа».
Как многогранного ученого, Карла
Фукса Казанский край интересует во
всех аспектах. Вот, например.
В ужасном пожаре 24 августа 1842
года сгорели 70 кварталов и около
1500 домов Казани. Незадолго до этого
Фукс попросил губернатора МусинаПушкина разрешить ему взять из городского архива копию очень важных
исторических документов, относящихся к эпохе Ивана Грозного и еще более
раннему периоду. «В то время губернатором был человек недалекий. Хоть он
и говорил по-французски, но был равнодушен ко всему, кроме игры в карты
и женщин. Он принял меня очень неучтиво, на мою просьбу не ответил ни
да, ни нет. Вскоре после этого случился
пожар; вместе с государственными учреждениями, к стыду чиновников, сгорели и ценные документы. Потому что
до государственных учреждений огонь
добрался лишь на третий день пожара.
Когда огонь охватил здание Губернского управления, я сделал попытку
спасти тамошние грамоты, но пламя
было столь сильно, что мне пришлось
отказаться от этой затеи. Приблизиться
к дороге на Кремль через охватившее
улицы пламя было невозможно».
Таким образом, еще одна часть татарской истории исчезла прямо на
глазах у Карла Фукса, действительно
искренне за нее переживающего.
От здания университетской обсерватории, превращенного в пепел, языки
пламени направлялись к библиотеке. А
там – 40 000 единиц книг. Их студенты
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
перетаскали на Арское поле.
Грозный огненный поток перебрасывается через Булак на заднюю часть
города. Когда языки пламени приближаются к его дому, Карл Фукс бросается спасать сундуки с коллекциями.
Все удалось сохранить в целости, но
сильное волнение и нагрузка подрывают здоровье Фукса. Великий врач
пережил паралич, но восстановиться
полностью после него не смог.
24 апреля 1846 года Карл Фукс покинул этот мир. Проводить его в последний путь приходит весь город. Профессор Н.А.Скандовский пишет об этом
так: «Скопление такого количества
граждан разного достатка, вероисповедания от мала до велика около гроба не
было вызвано праздным интересом к
похоронной процессии. Всем хотелось
увидеть в последний раз дорогого народу человека, каждый в душе был бла-
годарен покойному за его добрые дела,
все молились и просили Бога забрать
покойного в светлый мир. Да, Карл
Федорович Фукс не оставил большого
наследства своей жене и единственной
дочери, но он оставил редкое сокровище – светлую память о себе людям. Ее
они, безусловно, передадут будущим
поколениям.».
В 1896 году Городская Дума издает
указ, согласно ему в честь Карла Фукса - знаменитого ученого, врача, знатока естественных наук, исследователя
истории края, нумизмата, журналиста,
человека с золотым сердцем - Поперечно-Тихвинская улица, на которой располагался его дом, переименовывалась
в улицу Фукса, а на крутом берегу Казанки должен быть разбит садик Фукса. Эта идея была реализована.
В 1996 году в Казани установили памятник Карлу Фуксу в садике его имени.
13
Под руководством академика Миркасыма Усманова, начавшего осуществлять великую миссию возвращения
нашего забытого письменного наследия, Фонд охраны и развития татарского языка и культуры («Җыен») издал в
2005 году серьезную книгу, вобравшую
в себя труды Карла Федоровича Фукса
и посвященные ему материалы. Сейчас
готовится татарская версия этой книги.
Это период двухвековой давности. Исчезают страны, рушатся государства,
народы теряют языки, меняют свои
названия, появляются новые острова,
проносятся цунами, стирающие с лица земли города. Век за веком. Какими
они были – казанские татары – какую
жизнь вели, давайте сравним с настоящим. В добрый час!
Марсель Галиев, писатель
(перевод Бикяшевой А.К. из журнала «Казан Утлары», № 10, 2007)
12 марта в Эстонском городке Марду состоялся праздник в честь
Международного женского Дня, организованый местными татарами
МАРИЯ МЕЙШУТОВИЧ
Этот маленький, но тесно населенный татарами городок недавно посетило очень праздничное настроение.
Мероприятие, которое проходило в
местном татарском центре, привлекло
огромное внимание, как со стороны
молодежи, так и со стороны сеньоров.
На этот праздник были приглашены и наши литовские татары: Мария
Мейшутович, Виктория Богданович,
Эрнест Криницкий и Эльдар Якубовский. Организаторы мероприятия были
очень гостеприимны и обходительны.
Женщин и девушек уже на входе встречали с цветами и поздравлениями.
После столь теплой встречи гостей
Уважаемый
Асхат Харисов!
Сердечно поздравляем
Вас с 85-летним Юбилеем!
Ваше героическая
биография – яркий пример
служения народу для
молодежи.
Желаем Вам крепкого
здоровья, бодрости, энергии
и лет до ста расти без
старости!
Союз общин татар Литвы
ожидал изумительный и зрелищный
концерт, в котором участвовали таланты разных возрастов. Танцевали и пели
все: и дети, и молодежь, и сеньоры. В
начале концерта нашим представителям из Литвы было предоставлено
слово: мы поздравили всех женщин
с Международным женским днем,
вручили организаторам праздника национальный пирог литовских татар
– «Шимталапис», а также пригласили
татар Эстонии на Прибалтийский Сабантуй в Литву. Участники концерта
сохранили веселую и праздничную атмосферу до самого конца.
После концерта гостей ожидал общий стол с угощениями. Это была прекрасная возможность пообщаться и
Уважаемая
Зинаида
Александрович!
Сердечно поздравляем Вас
с Юбилеем!
Прекрасная мама,
добросердечная хозяйка,
талантливый музыкант
соединились в Вас в гармонии.
Пусть в Вашем доме всегда
будут здоровье, мир,
благополучие и радость!
Союз общин татар Литвы
завести новые знакомства. Мы узнали
много нового и интересного из истории
городка, о том, когда здесь поселились
татары, как они поддерживают и укрепляют свою общину, а также об их планах на будущее. Такая теплая и дружеская атмосфера царила до самого конца
праздника. После этого мероприятия в
сердцах остались только самые теплые
и приятные воспоминания. Было очень
трудно прощаться с новыми друзьями
и знакомыми, потому что за столь короткий промежуток времени они успели стать нам родными. Большую и сердечную благодарность хотим выразить
организаторам праздника.
Уважаемая
Фатима Буйновска!
Сердечно поздравляем Вас
с Юбилеем!
Нас радуют Ваша энергия и
преданость общественным идеалам.
Желаем Вам крепкого здоровья,
новых побед во всех делах и
начинаниях, счастья в личной
жизни, пусть всегда Вас
сопровождают понимание и
поддержка родных и близких!
Союз общин татар Литвы
14
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
,,Chorų karai” (Война хоров)
АЛЬМИРА ТРАКШЕЛЕНЕ
Второй год в Литве проводился
пользующейся огромной популярностью телевизионный проект телеканала TV3 ,,Chorų karai”(Война хоров).
На протяжении 10 недель - с февраля
по апрель 2011 г. - за первое место и
звание лучшего хора Литвы боролись
7 коллективов, которые представляли
города Вильнюс, Каунас, Утену, Таураге, Тельшяй и Алитус. Это - Белый
хор Вильнюса, Международный Серебряный хор Вильнюса, Бургундский хор Каунаса, Золотой хор Утены, Огненный хор Таураге, Изумрудный хор Тельшяй и Оранжевый хор
Алитуса.
Меня пригласили участвовать в составе Международного Серебряного
хора под руководством известного в
Литве композитора, продюсера и певца Станиславаса Ставицкиса-Стано
(хормейстер Раса Гелготиене, хореограф Паулюс Шимкунас). В составе
хора были представители Польши,
России, Марокко, Индонезии, Франции, Израиля, Татарстана, Казахстана, Латвии и Литвы. Еще во время
конкурсного отбора, в котором участвовало огромное количество людей
различного возраста, Стано говорил:
«Мечтаю для этого проекта создать
хор, в который входили бы представители различных национальностей, которых объединяло бы слово «Литва».
В хоре я была представителем татарского общества. Вообще-то, я пою
с детства. Еще в школе была посто-
Альмира Тракшелене
янным участником всех концертов.
Музыкальное образование получила
в родном городе Донецке, где закончила музыкальную школу по классу
фортепиано. Самостоятельно научилась играть на гитаре. Пою песни на
русском, украинском, литовском, турецком и татарском языках. Исполняю русские романсы и бардовские
песни под гитару. Но больше всего
люблю петь татарские народные песни, многие из них исполняли в молодости мои родители.
В Литве уже более 10 лет являюсь солисткой татарского ансамбля
«Алие» под руководством Александра Мелеха, который был создан к
Вильнюский международный серебряный хор
празднованию 600-летия поселения
татар на землях Великого княжества
Литовского. Под его руководством я
стала лауреатом конкурса «Серебряные голоса» в Литве.
С составе нашего хора были еще
два представителя нашей религии
- ислама: Дана Борумбаева и Мохамед Арагроуг (Mohamed Aragroug), о
которых я хотела бы рассказать подробнее.
Дана Борумбаева – девушка из Казахстана. Выиграв грант Европейского Союза по программе «Эразмус
Мундус», приехала получать степень
магистра в Вильнюсский университет
по специальности международные
отношения и политические науки.
В один из воскресных вечеров,
придя на программу Хору Карaй,
по приглашению подруги Ефы из
Индонезии, в качестве болельщицы
Вильнюсского Международного хора, уже через неделю по счастливому
совпадению обстоятельств оказалась в составе этого хора! «Для меня
это яркий и не забываемый момент
в жизни! Спасибо Стано, участникам хора и продюсерам проекта!»,
- говорит Дана. Творческая деятельность всегда шла параллельно учебе в жизни этой девушки степей. С
детства очень любила петь и танцевать. Дана лауреат международных
и республиканских танцевальных
конкурсов, а также обладательница
призовых мест на международных и
республиканских научных конференциях. Танцы, музыка и песня - это не
единственные увлечения Даны. Она
любит также рисовать, фотографировать, изучать иностранные языки, путешествовать. Прежде чем приехать
в Литву, выиграв гранты в Кембридж
и Пекин, долго сомневалась, куда поехать учиться. В Кембридже ее ждала
карьера в области танцев, в Пекине –
магистратура и китайский язык. Выбор пал на Вильнюс, о чем она нисколько не жалеет. Дана благодарна
судьбе, что здесь ей посчастливилось
встретить много замечательных друзей и учителей по жизни.
Мохамед Арагроуг - родом из Марокко. В Литву его привела любовь:
его жена - литовка. С нею он познакомился в Марокко, куда она приезжала
отдыхать. Они могли бы выбрать для
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Дана Борумбаева
Мохамед Арагроуг
жизни любую другую страну Европы,
либо остаться жить в Марокко, но в
Литву он приехал потому, что здесь
родина жены. У себя на родине он работал спортивным журналистом. Потом взял годичный отпуск и приехал
в Литву, о которой раньше ничего не
знал. Здесь ему очень понравилось,
а сравнивать было с чем: пришлось
пожить во Франции, в Люксембурге,
Бразилии, Тунисе, много путешествовал как журналист. Родные жены, которые живут в Жемайтии, очень тепло
приняли его. И очень скоро у него появилось много друзей среди литовцев.
Интенсивно начал изучать литовский
язык на курсах при Вильнюсском
университете. Мохаммед владеет несколькими европейскими языками,
поэтому легко нашел работу в Литве.
Мохамед с детства очень любил
петь, но музыкального образования
не получил. Единственный его опыт
– это работа диджеем во Франции, где
он окончил школу диджеев. В Международный Серебряный хор Вильнюса пришел, увидев приглашение
по телевидению. Сам Мохамед говорит, что в хоре встретил много интересных людей, получил опыт хорового пения, хотел бы и в дальнейшем
петь различными стилями в Литве с
использованием марокканских мотивов.
На конкурсе Международный Серебряный хор Вильнюса очень сильно отличался от всех других коллек-
тивов разнообразием своего репертуара, трогательным и искренним исполнением песен на многих языках
народов мира.
На первой конкурсной передаче
наш коллектив исполнил любимую
песню нашего руководителя Стано
,,Ačiu tau” (Спасибо тебе), которая
была исполнена на литовском, латышском, французском, арабском,
татарском, казахском, польском и
русском языках.
Очень трогательно прозвучала популярная в Литве песня Костаса Сморигина ,,Paukščiai” (Птицы), которая
отличалась кроме того очень красивой постановкой хореографии.
Задорно и весело прозвучали популярная литовская песня ,,Kaip grazu
miske” (Как красиво в лесу), которая
была экзаменом и исполнялась экспромтом, и популярные зарубежные
песни: “When love takes over”, “The
Lion Sleeps Tonigt”, „Afrika“ и „Mes
galim viska kartu“.
В песни о любви «Я тебя никогда
не забуду» из популярного мюзикла
«Юнона и Авось» и „Vivo Per Lei“
мы вложили всю свою душу.
Исполняя японскую народную песню «Сакура» на японском языке, мы
не могли сдержать слез – трагедия
Японии очень сильно затронула наши сердца и мы хотели этой песней
поддержать японский народ.
Но самым запоминающимся номером, который затронул всех зрителей
15
в студии и жюри, стало исполнение
очень популярной песни Игоря Матвиенко «Конь». Строгое жюри оценило исполнение этой песни самыми
высокими баллами.
Финальная передача телевизионного проекта TV3 ,,Choru karai” привлекла огромное количество зрителей
в студию и приковала внимание всех
телезрителей Литвы. В финале участвовали 3 коллектива: из Каунаса,
Алитуса и Вильнюса. Темой этого дня
была народная песня. Необходимо
было подготовить по 2 песни. Международный Серебряный хор Вильнюса исполнил попурри из литовской,
казахской, польской и русской песен.
Второй песней для конкурса Стано
выбрал старинную народную литовскую песню ,,Jei ne auksines vasaros”
(Если не золотое лето), которую исполняли партизаны и ссыльные Литвы.
Дойдя до финала, наш Международный Серебряный хор занял почетное третье место в конкурсе. Мы
очень довольны таким результатом,
так как традиционно считалось, что
вильнюсские телезрители отдают
голоса за свои родные города, из которых они переехали жить в столицу.
Мы изменили это мнение: нас очень
сильно поддерживали жители всей
Литвы, представители разных национальностей..
В суперфинале за звание лучшего «сражались» уже два коллектива. Второе место заслуженно занял
Оранжевый хор из Алитуса под руководством Юстаса Лапатинскаса. А
победителем конкурса «Choru karai»
стал великолепно подготовленный
Бургундский хор из Каунаса под руководством Дангуоле Бейнарите.
От имени всего нашего дружного
многонационального коллектива хочу
искренне поблагодарить всех телезрителей, которые голосовали за нас, и
зрителей, которые очень активно поддерживали нас в телевизионной студии на протяжении почти 3-х месяцев!
Особая благодарность - нашему
руководителю Стано за терпение, доброту и любовь, с которыми он работал с нами на репетициях и съемочной площадке!
Конкурс закончился. Наш коллектив почти в том же составе продолжает репетиции и выступает с концертами не только в родном Вильнюсе, но и в других городах Литвы.
16
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
РИММА АХМЕТОВА
Родилась в 1952 г. на Урале, окончила Свердловский
индустриально-педагогический техникум. С 1983 г. живет в Литве –
в Каунасе. Секретарь правления Русского литературного клуба им.
Г. Державина, член комитета Каунасской общины литовских татар,
член МАПП. Стихи и рассказы начала писать еще в школьные годы.
Публиковалась в городской и районной печати Свердловской области,
а в последние годы публикуется в газетах «Русский мир Каунаса»,
«Летувос тоторяй», в электронной газете Татарстана Intertat.ru.
ПАСТУШКА
Рассказ
НОСТАЛЬГИЯ
Как хочется мне в детство окунуться:
Побыть чуть-чуть девчонкой озорной,
В соседского мальчишечку влюбиться
И пробежать по круче над рекой.
Бродить до устали по полю из ромашек,
Купаться в озере с друзьями при луне,
Мечтать, кем будем мы, как станем старше,
И дольше юность сохранить в своей душе.
ИРЛАНДИЯ
Ирландия – далёкая и древняя страна,
Окружена водой и облаками.
Там осень круглый год, дожди, ветра,
Меняется погода постоянно.
И горы, и холмы там заросли травой,
Деревья плющом обвитые стоят,
Стада овец пасутся день-деньской,
Речушки горные в ущелиях бурлят.
А города, как крепости стоят,
Где каждый дом с оградой из камней.
И купола церквей, как шпили, вверх летят,
Старинных замков нет нигде древней.
А волны с грохотом на скалы набегают,
И берегов не видно вдалеке.
Ирландия - далёкая и древняя такая,
Ты манишь, ты зовешь меня к себе.
ЗАВИСТЬ
О, зависть – злейшая из зол –
Застит глаза и разум отнимает,
Уничтожает в мире всё святое.
Завистники-глупцы добра не понимают
И сети сплетен, злобствуя, плетут,
Пытаясь в желчи утопить благое.
Жаль, годы быстро пробегут,
Тогда они поймут, что это всё пустое.
Рано утром, едва сквозь облака пробились первые лучи солнца, из хлева раздалось блеяние козлят. Гульнара открыла глаза, прислушалась, было
тихо. «Наверное послышалось», – подумала она и решила ещё поспать.
Гульнара часто на каникулы приезжала в деревню, где жили её бабушка
дедушка. Здесь у нее было очень много друзей, c которыми она ходила в
лес по грибы и по ягоды. Играли в разные игры: ручеёк, лапта, третий лишний, а самым любимым занятием было, конечно, купание в озере Ключи.
Там Гульнара с друзьями могли проводить весь день: кататься на лодках,
купаться, соревноваться, кто быстрее плавает. Мальчишки по-смелее, заплывали за лилиями даже на середину широкого озера.
Жалобное блеяние козлят повторилось громче прежнего. Гульнара, сладко потянувшись, соскочила с кровати и стала одеваться. Она очень любила
козлят и охотно соглашалась их пасти, когда просила бабушка. Посмотрев
в окно, которое выходило во двор, увидела, что бабушка Хадыча доит коз.
Их было две - Белька и Мелька. Белька была постарше и, почему-то, любила бодаться. Гульнара побаивалась её и сторонилась. Дедушка Ахмет в это
время уже ставил самовар на углях. Когда самовар был готов, все вместе
сели на веранде пить чай с молоком и кусковым сахаром в «прикуску». Чай
пили из блюдцев - так он быстрее остывает. Позавтракав, Гульнара выбежала во двор. Радостным лаем её встретил рыжий пёс Тузик, зная, что она
обязательно угостит верного друга чем-нибудь вкусным.
Дед Ахмет, прихрамывая, пошёл выпустить козлят из сарая - их было пятеро. Козлята, толкая друг друга, кинулись к корытцу с водой. Напившись
воды, вселая компания выбежала на улицу через открытые ворота. Дед собрался проводить внучку с козлятами к торфяным карьерам, где обычно паслись козлята, но Гульнара, жалея деда, сказала: «Дедушка, ты иди домой, я
уже большая, сама справлюсь». Хромота у деда осталась после ранения на
войне: осколок задел сухожилие. Гульнара часто просила деда рассказать,
что-нибудь о войне, любила рассматривать его боевые награды.
Дойдя до места, бойкое стадо с жадностью набросилось на сочную траву.
Гульнара постелила на траве фуфайку и прилегла с книгой «Дети капитана
Гранта». Разморившись на солнышке, она незаметно задремала. Разбудил
её звонкий лай. Оглянувшись по сторонам, Гульнара увидела, что ни коз,
ни козлят рядом нет. Девочка не на шутку испугалась: обычно, наевшись
досыта травки, набегавшись и наигравшись, козлята с козами отдыхали на
полянке. Что же случилось? Куда подевалось стадо? Гульнара стала громко звать козлят, как это делала бабушка: «Маня! Маня! Маня!» Козлята не
отзывались. Тогда она побежала по лугу в сторону деревни, продолжая
звать козлят. Тузик бежал впереди, лая и оглядываясь, будто звал и торопил
Гульнару.
Беглецы в то время с наслаждением поедали огуречную рассаду в совхозном парнике. Это заметили работницы и взяли их в «плен». Ни слёзы, ни уговоры Гульнары не помогли - коз не отдали, а сказали, чтобы она
привела кого-нибудь из взрослых. Придя домой, испуганная и заплаканная
Гульнара, рассказала дедушке и бабушке о своем горе. Пожурив внучку,
бабушка пошла выручать козлят. «Пленников» отпустили с условием, что
такое не повторится. Этот случай Гульнара запомнила надолго и никогда
больше не остиавляла свое бойкое, беспокойное стало без внимания.
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
17
“Tatarzy litewscy”
Ta t a r s k i e
Sławomir Hordejuk
Wśród legend, przekazów i tradycji
południowo-wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej oraz Podlasia i Małopolski, szczególnie często pojawiają
się nazwy - zarówno miejscowe, jak i topograficzne - których pochodzenie łączy
się z pobytem na tutejszych ziemiach
Tatarów. Te najdawniejsze są związane
z kontaktami plemion słowiańskich z
Mongołami (najazdy w XIII w.), późniejsze zaś z osadnictwem tatarskim na
terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pozostawiło to również ślady w
codziennym języku polskim (zob. np.
wyrazy bachmat, nahaj, tarpan, kulbaka, czajnik), imionach oraz nazwiskach.
Problematyka powyższa, poruszana jest
w opracowaniach etnograficznych, monograficznych miast i regionów, przewodnikach krajoznawczych. O skali zagadnienia świadczy bardzo wiele nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych, zawierających rdzeń „tatar” czy
„tatarski”, -a, -e, „” np: Tatar, Tatary,
Tatarszczyzna, Tatarska Góra itp.
Liczebny rozwój osad tatarskich dobitnie poświadcza toponomastyka. Wiele
nazw miejscowości na ziemiach polskich
wskazuje, że pierwotnie były one zasiedlone przez Tatarów. Często jest również
tak, iż pozostały po nich tylko nazwy
etymologiczne, miejscowe lub ślady materialne, np. w postaci mizarów. Wiele z
tych nazw jest już dzisiaj zapomnianych,
natomiast ślady po osadnictwie tatarskim
uległy całkowitemu zatarciu. Część legendarnych lub przechowywanych w tradycji miejscowej przekazów o nazwach
i miejscach, znajduje potwierdzenie w
źródłach, niektóre jednak wymagają weryfikacji. Najwięcej niewątpliwie takich
określeń miejscowych, miejscowości i
obiektów fizjograficznych znajduje się
na Podlasiu. Przykładowo, w południowej jego części, niemal w każdej gminie
powiatu bialskiego znajdziemy tego typu
nazwy. Warta uwagi jest najstarsza na
ślady
Meczet w Studziance, spalony 15 sier­
pnia 1915 r. przez wycofujące się z Kró­
lestwa Polskiego wojska rosyjskie.
tym terenie osada tatarska (z 1679 r.), a
mianowicie Studzianka (gm. Łomazy).
Miejsce, gdzie do 1915 r. w Studziance
stał meczet (obecnie znajduje się tam
szkoła podstawowa), nazywane jest
przez miejscową ludność „meczecisko”.
Natomiast ziemie i majątki potatarskie w
Studziance określane są od nazwisk ich
byłych właścicieli, np. Azulewiczyzna od Azulewiczów, Buczaczyzna - od Buczackich itp.
W nazewnictwie, w stosunku do tych
ziem, okoliczna ludność używa również
pojęcia „tatarszczyzny”. Ponadto, w
zachodniej części wsi Studzianka, nad
rzeką Zielawą, jest miejsce, nazywane
przez starszych mieszkańców „jamą
Czymbaja” - od Tatara Czymbajewicza. Z samą nazwą wsi wiąże się legenda, dotycząca osadnictwa tatarskiego.
Mianowicie, jednemu z oficerów jazdy
tatarskiej, król polski miał ofiarować
tyle ziemi, ile zdąży objechać konno w
ciągu jednego dnia. O zachodzie słońca,
kiedy to strudzony wielce ciągłą jazdą
konną oficer tatarski szukał miejsca na
odpoczynek, natrafił pod lasem na źródło. Napoił swego konia, sam ugasił
pragnienie i postanowił w tym miejscu
osiedlić się i zbudować dom. Od tego
źródła, a następnie studni, wzięła swą
nazwę wieś, a potem tatarski zaścianek
Studzianka.
Obecna wieś Zastawek (gm. Terespol),
na przełomie XIX/XX w. nosiła nazwę
Ułanowszczyzna. Stanowiła ona część
”D” wsi Lebiedziew (osada czynszowa), która należała do tatarskiej rodziny
Ułan. Ostatnia właścicielka tych ziem,
Felicjanna Ułanowa, sprzedała je w
1878 r. Dziś atrakcją wsi Zastawek jest
położony na wzniesieniu-wydmie mizar,
nazywany przez miejscowych „mogiłkami tatarskimi”. Południowa część wsi,
Kościeniewicze (gm. Piszczac), do dziś
dnia nosi nazwę Maciejówka. W połowie XIX w. należała ona do Sulejmana
Bielaka (syna gen. Józefa Bielaka), który
z części swoich dóbr wydzielił folwark
synowi Maciejowi. Podobnie nazwa Lisowszczyzna w Ortelu Królewskim (gm.
Piszczac), pochodzi od dawnego majątku, należącego do końca XIX w. do tatarskiej rodziny Lisowskich. W 1899 r.
sprzedali oni 7 włók ziemi (Ortel lit. A)
inż. Karolowi Małachowskiemu i przenieśli się do Malowej Góry (gm. Zalesie). Była to jednocześnie ostatnia rodzina tatarska zamieszkująca Ortel Królewski. Z kolei wieś Bokinka Królewska
(gm. Tuczna), jeszcze na początku XX
w. nazywana była Bokinką Tatarską. W
latach 1839-1874 stanowiła ona własność tatarskiego rodu Bielaków. Natomiast miejscowa nazwa Tatarska Góra,
która znajduje się na wschód od wsi Polinów k. Łosic, wiąże się z zetknięciem
na tym terenie plemion słowiańskich i
mongolskich w XIII w. Na miejscu stoczonej wówczas bitwy, organizowane są
od 2007 r. festyny historyczne.
18
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Parafia muzułmańska w Studziance – zarys dziejów (1679-1915)
Historia
Przez stulecia na terenach północnej Lubelszczyzny zamieszkiwało wiele mniejszości: Żydzi, Rosjanie, Białorusini,
Czesi, Holendrzy, Ukraińcy. Między Bugiem a Pilicą osiedlili
się – po sąsiedzku z katolikami - wyznawcy judaizamu, prawosławia, protestantyzmu i islamu. Dzisiaj mało kto orientuje
się, że żyli tam właśnie muzułmanie - Tatarzy. Był to swego
rodzaju fenomen. Pomimo obcowania z miejscową ludnością
chrześcijańską, zdołali oni przez blisko 250 lat zachować własną religię, tradycję oraz kulturę. Określano ich mianem Tatarów polsko-litewskich, a z czasem Tatarów polskich. Stworzyli
liczną społeczność, skupioną wokół parafii muzułmańskiej w
Studziance, w pobliżu Białej Podlaskiej. Przetrwali tak długo,
bowiem jednoczyła ich wiara i jedyny w okolicy meczet, właśnie w Studziance.
Początek muzułmańskiego osadnictwa w rejonie Białej Podlaskiej datujemy na II połowę XVII wieku, kiedy to król Jan
III Sobieski osadził Tatarów w okolicach ówczesnej Białej Radziwiłowskiej (obecnie Białej Podlaskiej). Od samego początku miało ono charakter wojskowy. W roku 1672, z powodu
nieuregulowanych należności żołdowych i kwestii prawnych,
kilka chorągwi tatarskich zbuntowało się i przeszło na stronę
turecką. Wydarzenie to historiografia określa mianem buntu
Lipków. Tak w XVII w. nazywano Tatarów, głównie z Wołynia
i Podola. Aby rozgoryczeni Tatarzy powrócili w szeregi wojska polskiego, późniejszy zwycięzca spod Wiednia, w porozumieniu z Sejmem, przywrócił im dawne prawa. W zamian zaś
za zaległy żołd przyznał włości na terenach obecnej północnowschodniej Polski.
12 marca 1679 r. w Grodnie król nadał Tatarom z oddziałów rotmistrza Samuela Murzy Koryckiego wsie Lebiedziew
i Małaszewicze w ekonomii brzeskiej oraz kilka wsi w ekonomii kobryńskiej. Rotmistrzowi Danielowi Szabłowskiemu
przyznał włości w Małaszewiczach, zaś rotmistrzowi Samuelowi Romanowskiemu z żoną Reginą z Kieńskich - ziemie w
Studziance, wsi położonej w kluczu łomaskim, ekonomii brzeskiej. W okolicach Białegostoku osadzono rotmistrza Bohdana Kieńskiego, Gazę Sieleckiego i Oleyowskiego, którzy
otrzymali wsie Bohoniki, Drahle i Malawicze Górne. Tatarzy
zwolnieni byli z czynszów, a płacili jedynie podatki uchwalone
przez Sejm dla szlachty. Mieszkali w miejscowościach położonych w pobliżu Studzianki: Lebiedzew-Zastawek, Koszoły,
Ortel, Dąbrowica, Połoski, Małaszewicze, Piszczac, Bokinka,
Wólka Kościeniewicka.
Byli, niestety, słabymi gospodarzami, bowiem bardziej pociągały ich działania wojenne, w których zdecydowanie lepiej się
czuli. W wojnie 1792 roku korpusem armii polskiej dowodził
tatarski generał Józef Bielak. Tatarzy uczestniczyli licznie w
powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Na uwagę zasługuje Jakub
Azulewicz, szef 2 pułku ułanów króla Stanisława Augusta, posiadający liczne włości w Studziance, poległy podczas walk w
Wilnie. Podczas wojen napoleońskich tworzyli szwadron w Pułku Szwoleżerów Gwardii. W XIX w. o wolność Polski walczyli
m.in. Bekir Bielak, kapitan wojsk polskich w roku 1830, major
Jan Okmiński, Maciej i Abraham Azulewiczowie, podpułkownik Samuel Bielak, major Samuel Józefowicz. Do walki w obronie Rzeczypospolitej motywowała muzułmanów ziemia polska,
a na niej mogiły naszych przodków. Większość pozostała jej
wierna nawet wówczas, kiedy poddano ich ostrej rusyfikacji.
Meczet
W XVIII wieku Tatarzy posiadali najwięcej majątków w oko-
licach Białej. Skupiały się one wokół Studzianki i pobliskich
miejscowości. Szacuje się, że Studziankę zamieszkiwało około 400 muzułmanów. Stanisław Dziadulewicz podaje nawet, że
w latach 30. XVIII w. cała ta wieś była tatarska. Ze względu
na tamtejszy meczet, Studzianka stała się siedzibą parafii muzułmańskiej, stanowiąc centrum życia tatarskiej społeczności
do czasów I wojny światowej. Wokół niej koncentrowała się
lokalna wspólnota, działania religijne i społeczne Tatarów z
okolicy. Druga parafia muzułmańska na terenie Królestwa Polskiego istniała w Winksznupiu, w okolicach Augustowa.
Meczet w Studziance znajdował się w miejscu, gdzie obecnie
jest szkoła podstawowa. Świątynia zbudowana została najprawdopodobniej po 1679 roku. Dokładna data jej powstania nie została jak dotąd jednoznacznie ustalona. Najpewniej nastąpiło to
w kilkanaście, a najpóźniej w kilkadziesiąt lat po pojawieniu się
Tatarów w tej okolicy. Należy stanowczo odrzucić opinię, jakoby meczet zbudowano dopiero w XIX wieku. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że Tatarzy, ograniczeni przez prawo w budowaniu swoich świątyń, dopiero w latach 1768 i 1775 otrzymali zezwolenie swobodnego wznoszenia świątyń. Pierwsze potwierdzenie funkcjonowania meczetu znajdujemy w księgach metrykalnych parafii muzułmańskiej w Studziance z II poł. XVIII w.
Wprowadzono je decyzją władz austriackich w roku 1796 (Studzianka była do 1807 r. pod zaborem austriackim). Imamowie
mieli obowiązek rejestracji ślubów, urodzeń i zgonów w obrębie swoich parafii. Zachowane księgi metrykalne stanowią dziś
bogate źródło, przede wszystkim do badań demograficznych i
genealogicznych nad ludnością tatarską. W I połowie XIX wieku władze rosyjskie podporządkowały wszystkie parafie muzułmańskie Muftiatowi Taurydzkiemu w Symferopolu.
Na czele parafii muzułmańskiej stał mołna - przewodnik
duchowy, zwany imamem lub mułłą (mołłą). Był on wybierany przez ogół wiernych, tzw. dżemiat. Członkowie dżemiatu
podczas swoich posiedzeń rozstrzygali m.in. spory, wybierali imamów, wydawali rozmaite świadectwa i potwierdzenia.
Rząd carski skasował te praktyki. Godność imama piastowano
z reguły dożywotnio, a nierzadko przechodziła ona z pokolenia
na pokolenie. Najdobitniej świadczy o tym przykład rodziny
Okmińskich, z której to imamami w Studziance byli: Eliasz
Mahomet (1820-?), Aleksander (1805-1826), Maciej (18261836) i Eliasz (1838-1870). Pierwszym znanym imamem do 1795 - był Bielak (imię się nie zachowało), po nim Eliasz
Oleykiewicz (1740-1810), pełniący tę funkcję do roku 1805.
Następnie, do roku 1898, imamem był Mustafa Lisowski, a
ostatnim - Maciej (Matwiej) Bajrulewicz, do r. 1915.
Imamowie, jako nieliczni, posługiwali się językiem arabskim, głownie w celach religijnych. Do pomocy miewali muezinów, wśród których byli m.in. Jakub Buczacki oraz Jakub
Azulewicz. Muezini nawoływali do modlitwy, bywali świadkami na chrztach, ślubach lub zgłaszali zgon członka społeczności. Należący do stanu duchownego imamowie golili głowy
i nosili czapki, tzw. czałamy, albo fezy. Spełniali wszelkie posługi religijne, tzn. odprawiali piątkowe nabożeństwa, udzielali posług przy ślubach, chrztach, pochówkach zmarłych, oraz
prowadzili księgi stanu cywilnego. Imam utrzymywał się z
własnych dóbr ziemskich, datków parafian i zapisów testamentowych na meczet. Z testamentu Samuela Józefowicza dowiadujemy się o zapisaniu przez niego 80 zł i 72 zł na meczet w
Studziance. Z kolei Abraham Korycki, dziedzic Małaszewicz
Małych i Lebiedziewa, w ostatniej woli 3.01.1811 r. zamierzał
ofiarować na meczet w Studziance kwoty 216 i 288 polskich
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
złotych co roku.
Wszelkie otrzymywane przez imama środki, stanowiły fundusz parafii tzw. wakuf. Darczyńcy piastowali często godność
kolatora (fundatora) meczetu, która w Studziance należała do
rodziny Azulewiczów. Dopiero w XIX wieku wprowadzono
roczną pensję dla imamów w wysokości 40, a z czasem 150 rubli
rocznie. Warto zauważyć, że imam jeździł także z posługami do
żołnierzy stacjonujących w twierdzy brzeskiej. Do Studzianki
przyjeżdżali wyznawcy z odległych zakątków Królestwa, ale
mułła jeździł również do nich na śluby i chrzciny, bowiem islam nakazywał obrządek chrztu lub zawarcia małżeństwa w
domach. Meczet stanowił jedynie miejsce modlitwy.
W końcu XVIII i na początku XIX wieku przeprowadzano
zarówno remonty, jak i budowano nowe meczety. Powstały
świątynie muzułmańskie w Nowogródku, Słonimiu, Mirze,
Lachowiczach. Odbudowano meczety w Sorok Tatarach i
Winksznupiu. Odbudowano również meczet w Studziance i
ponownie otwarto w roku 1817. Prawo rosyjskie już w r. 1829
nakazywało wznoszenie świątyń według wzorcowego projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Każdą budowę i remont należało od tej pory zgłaszać władzom
gubernialnym. Projekt planowanej świątyni przekładano odpowiednim władzom rosyjskim. Zgodę na budowę winien zaaprobować Muftiat Taurydzki w Symferopolu. Meczety zezwalano
wznosić jedynie w miejscowościach zamieszkanych przez nie
mniej niż 200 mężczyzn – muzułmanów. Społeczność musiała
posiadać środki materialne na utrzymanie świątyni oraz imama. W r. 1859 pojawił się cyrkularz Departamentu Gospodarki
Państwowej oraz Budynków Publicznych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych O prawidłach budowy meczetów tatarskich.
W statucie budowlanym zamieszczono rozdział dotyczący ich
wznoszenia. Meczety podzielono na katedralne, w których dopuszczano odprawianie wszelkich nabożeństw, w tym bajramowych i piątkowych, oraz pięciomodlitewne, służące jedynie
do codziennych modlitw.
Żaden z budowniczych meczetów nie pochodził z środowiska tatarskiego. Tatarzy pracowali pod kierownictwem wynajętego mistrza, który był innego wyznania i na dobrą sprawę
nie znał się na architekturze meczetów. Stąd wzorowano się
na pobliskich cerkwiach, stanowiących jedyne odwzorowanie.
Podstawowy budulec stanowiło drewno, materiał najbardziej
dostępny i powszechnie stosowany na wschodnich terenach
Rzeczypospolitej. Niski status ekonomiczny Tatarów, a także
wspomniane ograniczenia prawne miały zdecydowany wpływ
na budowę i wyposażenie meczetu.
Widok odbudowanego meczetu w 1817 roku w Studziance
zawdzięczamy zachowanym fotografiom oraz szkicom. Była
to drewniana konstrukcja na planie zbliżonym do kwadratu, z
umieszczonym centralnie tzw. minaretem sygnaturowym (wieżyczką). Dach kalenicowy czterospadowy, pokryty gontem.
Ściany, zapewne na niskiej podmurówce, o wysokości ok. 4 m,
oszalowano pionowymi deskami. Okna prostokątne, po dwa
w ścianach bocznych, skierowane na południe. Porównywano
go z podobnymi meczetami w Łukiszkach, Sorok Tatarach czy
Rejżach, znajdującymi się na północno-wschodnich terenach
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jak dotąd, nie udało się odnaleźć choćby jednej fotografii wnętrza meczetu w Studziance. Według wspomnień mieszkańców,
był to duży drewniany budynek, podzielony ścianą na dwie części:
w jednej z nich, znajdował się zwrócony w stronę Mekki ołtarz,
gdzie mogli przebywać tylko mężczyźni. Wierni, obowiązkowo w
czapkach, modlili się z twarzami zwróconymi w stronę Mekki.
Stronę tę wskazywał mihrab - nisza w ścianie świątyni. Na prawo
19
znajdował się mimbar - kazalnica, na której stawał mułła, wygłaszając kazanie w środku nabożeństwa. Główne pomieszczenie
było tylko dla mężczyzn. Dla kobiet było drugie pomieszczenie,
utrzymane w bardzo surowym stylu, z którego tylko prze kratkę
w ścianie można było patrzeć na ołtarz. Meczet w Studziance był
zawsze pełen wiernych. Modły - głośne recytacje w języku arabskim, odpowiednio były łączone z ruchami rąk, głowy i skłonami
ciała do ziemi. Co tydzień odbywały się uroczystości zwane Bajram Mały (trwały od piątku do niedzieli).
Meczet w Studziance istniał do 15 sierpnia 1915 r., kiedy
to wycofujące się wojska kozackie spaliły go doszczętnie.
Nie został już nigdy odbudowany. Spłonął w nim, otoczony
kultem przez społeczność tatarską, sztandar VI Pułku, wykonany z zielonego jedwabiu. Był on symbolem wojennych
zasług pułkownika Jakuba Azulewicza. Podczas nabożeństw
Ramazan Bajramu, Kurban Bajramu oraz w rocznice powstania kościuszkowskiego sztandar ustawiano obok minbaru, aby
przypominał wielkiego rodaka oraz bogatą tradycję walk o
niepodległość.Należy zaznaczyć, że w roku 1914 istniało na
ziemiach polskich 25 meczetów, z których w czasie I wojny
światowej pięć uległo zniszczeniu. Meczet w Studziance przetrwał do 1915 roku, co stanowi też kres żywotności parafii.
Społeczność muzułmańska uległa rozproszeniu, część Tatarów
przeniosła się na Nowogródczyznę, gdzie istniało kilka parafii
i większe skupiska tatarskie. Ostatni imam, Maciej Bajrulewicz, zmarł w 1923 roku.
Mizar
Dowodem obecności Tatarów w okolicach Białej są mizary w
Studziance i Lebiedziewie-Zastawku. Stanowiły istotny składnik
kultury materialnej i duchownej Tatarów, charakteryzujących się
głęboko rozwiniętym kultem przodków i zmarłych. Zakładano
je poza osadami, na wzniesieniach lub obrzeżach lasów, czym
odróżniały się od chrześcijańskich cmentarzy, które w XVIII i
XIX wieku były umiejscawiane najczęściej w pobliżu kościołów. Każda parafia muzułmańska posiadała swój mizar. Można
napotkać informacje o istnieniu mizaru w Małaszewiczach, ale
brak potwierdzenia tego w materiałach źródłowych.
Mizar w Studziance, choć nieczynny od II wojny światowej,
istnieje do dzisiaj. Pierwotnie otoczony był rowem, a potem metalowym ogrodzeniem. Nieogrodzone mogiły miały symbolizować ogólną równość, ponieważ wierzono, że ludzie nie powinni
się odgradzać od siebie. Groby rozmieszczono w równoległych
rzędach, naśladujących ustawienie wiernych podczas modlitwy
w meczecie. Cmentarz tatarski w Studziance jest jednym z niewielu (poza Lebiedziewem-Zastawkiem, Bohonikami, Kruszynianami i Warszawą) z zachowanych mizarów. Jego wartość
poznawcza jest zatem olbrzymia. Założony został po roku 1679.
20
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Jedyna przeprowadzona pod koniec lat siedemdziesiątych XX
w. inwentaryzacja obiektu jest niedokładna i wymaga uzupełnienia. Według spisu najstarsza inskrypcja pochodzi z 1747 roku, jednak nie udało się jej zlokalizować. Łącznie na mizarze w
Studziance znajduje się około 165 nagrobków.
Tatarzy nie stawiali grobowców, a jedynie proste mogiły.
Biedna społeczność umieszczała na nich zwykle polne kamienie. Dół, w którym składano zmarłego, kopano na głębokość
metra lub półtora i obkładano deskami. Pod głowę zmarłego
wkładano zwoje, daławany, z modlitwami, ponieważ wierzono, że zmarły będzie zdawał relację z życia przed aniołami
Munkirem i Nekirem. Ziemię na mogile usypywano w kopczyk, boki obkładano kamieniami. Od strony głowy stawiano
większy kamień, a u nóg mniejszy. Głowę zmarłego umieszczono w kierunku Mekki. W górnej części nagrobka znajdował
się półksiężyc z pięcioramienną gwiazdą oraz wersety z Koranu. W kilku przypadkach występuje rozeta - symbol gwiazdy
lub słońca - motyw właściwy dla epigrafiki nadwołżańskiej. Z
nagrobków odczytać można wiele informacji o statusie społecznym, randze wojskowej, piastowanych urzędach czy odznaczeniach.
Język arabski pojawia się na nagrobkach w stałej formule szahady - wyznania wiary – Nie ma boga prócz Allaha, a Muhamed jest Jego Wysłannikiem. Większość napisów jest wszakże
w języku polskim. Zdarzają się też w języku rosyjskim, co było
wynikiem rusyfikacji popowstaniowej w II poł. XIX wieku.
Współczesne groby Tatarów to płyty, na których dostrzega się
kwiaty i znicze, co jest niewątpliwie wpływem kultury chrześcijańskiej. Widać tendencję do grzebania zmarłych członków
rodów obok siebie. Niestety, po I wojnie światowej mogiły były częstokroć rozkopywanie i niszczone przez miejscową ludność, co przyczyniało się do dewastacji cmentarza.
Mizar w Lebiedziewie-Zastaweku usytuowany jest na
wzniesieniu porośnięty sosnowym lasem, na planie kwadratu
o boku ok. 50 m. W roku 1988 przeprowadzono tu prace konserwatorskie, które przyczyniły się do uratowania cmentarza
od całkowitej degradacji. Przetrwały 53 kamienie nagrobne, z
których wiele nie ma żadnych napisów. W porównaniu z mizarem w Studziance, widać wyraźny brak półksiężyców. Zachowała się mogiła Jakuba Buczackiego, zmarłego 20 maja 1838
roku, posła na Sejm i sędziego powiatu bialskiego. Jako jeden
z niewielu tutejszych muzułmanów odbył on pielgrzymkę do
Mekki. Tatarzy pielgrzymowali z reguły do najbliższej parafii,
do meczetu w Studziance, która stała się swego rodzaju Mekką
bialskich Tatarów.
Ludność
Jak liczna była społeczność tatarska? Dokładne wyliczenia
sprawiają pewne trudnoci. Warto przyjrzeć się nieco statystykom urodzeń małżeństw i zgonów parafii muzułmańskiej
w Studziance. W latach 1798-1810 zawarto 20 małżeństw. Urodziło się w tym czasie 79 dzieci. Jednak zmarło 59 osób, a w
tym 39 dzieci. Z kolei w latach 1811-1815 urodziło się 26 dzieci, zmarło zaś 25 osób. Zawarto cztery małżeństwa. W 1860
roku w okolicach Białej mieszkało 264 muzułmanów. W 1889
do muzułmańskiej parafii w Studziance należało już tylko 86
osób. Złożyło się na to kilka czynników. Nie ominęła Tatarów
przymusowa rusyfikacja. Popowstaniowe zsyłki w głąb Rosji
i szykany ze strony władz carskich miały wyraźny wpływ na
zmniejszanie się liczebności tej grupy. W roku 1895 w parafii
w Studziance zmarły 4 osoby w podeszłym wieku: Bolesław
Romanowicz, Lisowski, Maria Czymbajewicz i Maria Bajrulewicz, a urodziło się tylko jedno dziecko - Jewgienij Mucharski.
Początki XX w. to już kres życia społeczności tatarskiej w rejonie bialskim, której członkowie zamieszkiwali w omawianym
czasie w gminach Lubenka, Kobylany i Biała Podlaska.
Z ostatnich lat funkcjonowania parafii w Studziance zachowało się pięć ksiąg metrykalnych z okresu 1907-1911, stanowiących jedno z ostatnich świadectw życia Tatarów w początkach XX wieku w rejonie bialskim. Poszczególne wpisy
mają zazwyczaj analogiczne formuły. Zaczynają się w wolnym
tłumaczeniu słowami: Miało to miejsce we wsi Studzianka w
8 dniu miesiąca lipca 1907 roku o 5 po południu zjawili się
Aleksander Mustafowicz Aleksandrowicz mający 46 lat wraz
z świadkami: Aleksandrem Iwanowiczem Bogdanowiczem 46
lat i Romanem Osipowiczem Bajrulewiczem liczącym 36 lat
mieszkańcami wsi Studzianka. Ojciec oświadczył, że urodziło
się dziecko płci żeńskiej, od 38-letniej, prawej żony Fatimy z
domu Radkiewicz. Dziecku temu przy udziale imama parafii w
Studziance nadano imię Amin. Pod tekstem wpisu występuje
formuła informująca o tym, że sporządzony dokument został
odczytany i podpisany przez imama Macieja Bajrulewicza.
Swoje podpisy złożyli ojciec i świadkowie. W miejscu podpisu
ojca widnieje słowo niegramotnyi, tzn. ojciec nie umiał pisać i
czytać. Podobnych aktów dotyczących urodzin w omawianych
latach sporządzono jeszcze czternaście.
Z zapisów imama Macieja Bajrulewicza wynika, że nie dotyczyły one tylko rejonu bialskiego. W sierpniu 1907 roku sporządzono akt urodzin dziecka w miejscowości Szyce w guberni
kieleckiej. Z kolei w 1908 roku Maciej Bajrulewicz sporządził
dokument dziecka urodzonego 27 XI w mieście Kowlu. Nadanie imienia określano mianem azan. Uroczystość odbywała
się w domu gdzie kąpano noworodka, a następnie układano na
stole tak, aby głowa była skierowana w stronę Mekki. Obok
znajdował się Koran, bochenek chleba, sól i szklanka wody.
Imam odmawiał formułę modlitewną i nadawał imię.
Drugą grupę zapisów w księgach metrykalnych stanowią
wpisy zgonów, których w latach 1907-1911 odnotowano pięć.
Trzy nastąpiły w roku 1908 i po jednym w 1909 oraz 1911.
Jeden z tych zapisów mówi: 28 października 1908 roku o 2
po południu zjawili się Josif Iwanowicz Tupalski lat 53 z Aleksandrem Iwanowiczem Bogdanowiczem i oświadczyli, że 23 X
1908 roku o 5 po południu umarła Helena Iwanowna Jeljasiewicz w wieku 79 lat córka prawych rodziców Jozefowiczów. Po
naocznym uwierzytelnieniu śmierci Heleny Iwanowny, sporządzony został akt, podpisany przez świadków oraz imama
Macieja Bajrulewicza.
Ostatnią, najmniej liczną grupę wpisów stanowią akty ślubu.
W latach 1907-1911 w parafii w Studziance zostały zawarte
dwa związki małżeńskie. Zgodnie ze zwyczajem weselnym
Tatarów, najpierw dom panny młodej odwiedzany był przez
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
swatów. Po uzyskaniu zgody na ślub, ustalano wielkość posagu oraz omawiano wszelkie szczegóły zaślubin. Podczas ceremonii panna młoda nakładała biały, a pan młody czarny strój.
Oblubieńcy stawali na rozłożonej owczej skórze, która według
dawnych wierzeń miała symbolizować dobrobyt. Następowała wymiana obrączek, a imam dawał młodej parze wskazówki
życiowe. Mąż zobowiązywał się zapisać małżonce określoną
sumę pieniędzy na utrzymanie w wypadku rozwodu.
14 I 1909 roku w Małaszewiczach Małych w powiecie bialskim odbyły się uroczyste zaślubiny Aiszy Radkiewicz i Salejkina Usmanowicza Zejmakowa, w obecności świadków Josifa
Tupalskiego oraz Aleksandra Bogdanowicza. Wcześniej, po
zaręczynach, ogłoszone zostały w meczecie w Studziance. Pan
młody zapisał swojej wybrance 1000 rubli. Z kolei w gubernialnym mieście Mińsku na ślubnym kobiercu stanęli w 1910 roku
22-letnia Helena Iwanowna Iljaszewicz z 32-letnim kapitanem
Hassanem Konopackim, służącym w Pierwszej Syberyjskiej
Dywizji Rezerwowej, który zapisał swej wybrance 3 tys. rubli.
I tak, Tatarzy bialscy żyli przemieszani pomiędzy ludnością
polską i białoruską, poczuwając się zawsze dobrymi współobywatelami. Ich sytuacja zawodowa i majątkowa była bardzo
zróżnicowana. Janusz Kamocki słusznie twierdzi, że Tatarzy
wtapiali się w polską rzeczywistość, stając się jedną z licznych
grup etnicznych, tworzących w wielkim i bogatym bukiecie
polskiej kultury (…), stanowiąc (…) jej najbardziej orientalny
21
kwiat (…) wyrosły jednak miedzy innymi polskimi kwiatami.
Tatarzy białostoccy uważają, że w Studziance następował
szybszy proces chrystianizacji niż w okolicach Białegostoku.
Był to jeden z czynników zmniejszania się liczby ludności tatarskiej w okolicach Białej Podlaskiej. Ewakuacja ludności polskiej przez Rosjan i pobór mężczyzn do carskiej armii w 1914
roku wpłynęły na zmniejszenie i tak zanikającej tutejszej populacji tatarskiej. Pierwszy powszechny spis ludności z 30 września 1921 r. zanotował w powiecie bialskim 11 muzułmanów: po
jednej osobie w Białej, Małaszewiczach Małych i Łomazach, 2
w Malowej Górze, 6 w Studziance. Pięcioro miało powyżej 60
lat. Należy podejść ostrożnie do tego spisu, bowiem nie wszyscy przyznawali się do tatarskiego pochodzenia.
W dotychczasowej historiografii parafii muzułmańskiej w
Studziance nie poświęcano większej uwagi. Niewiele osób
zajmuje się tą tematyką, a jeszcze mniej stara się utrwalać swoje zainteresowania. Jako mieszkaniec Studzianki, interesujący
się problematyką tatarską, dostrzegam potrzebę przypominania o dawnej świetności Tatarów. Ich obecność i funkcjonowanie parafii studziańskiej pozostawiło trwały ślad w historii
i kulturze rejonu bialskopodlaskiego. Popularyzacja tematyki
tatarskiej pozwoli uchronić od zapomnienia zarówno mizary
w Studziance i Lebiedziewie-Zastawku, jak i utrwalić wśród
młodszego pokolenia pamięć o naszych przodkach
Tekst i fot. Łukasz Radosław Węda
Zaproszenie
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
zaprasza na:
Międzynarodowy Obóz Młodzieży Tatarskiej w Bohonikach od 18 do 24 lipca 2011 roku
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Obóz pod namiotami ma charakter szkoleniowo-wypoczynkowy.
Przeznaczony jest dla młodzieży tatarskiej w wieku 12-17 lat.
W obozie weźmie udział młodzież tatarska z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
Przewidujemy trzyosobowe grupy (dwoje dzieci + opiekun) z zagranicy.
Uczestnicy z zagranicy przyjeżdżają na własny koszt, a pobyt na obozie sfinansuje organizator.
Organizator zapewni zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną i medyczną.
Odpłatność za obóz wynosi 150zł od osoby (młodzież z Polski).
Prosimy zabrać ze sobą namioty, śpiwory, karimaty/materace.
W programie obozu:
wykłady dotyczące historii osadnictwa Tatarów,
wycieczka Szlakiem Tatarskim,
zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu
wycieczka do Augustowa,
rejs statkiem,
strzelanie z łuku,
jazda konno,
konkurs na najładniejsze kołduny,
gry sportowe i konkursy z nagrodami.
Głównym celem obozu jest:
* integracja młodzieży tatarskiej,
* podtrzymanie tożsamości, kultury i tradycji.
* ustanowienie działań dotyczących dalszej współpracy.
Zainteresowani uczestnictwem w obozie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny
na stronie internetowej www.ztrp.bohoniki.org.pl. Dodatkowe informacje udziela skarbnik Lilla Świerblewska
nr tel. kom.: +48-604435515 email: [email protected]
22
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Pamiętaj o swoim nazwisku...
MUSA CZACHOROWSKI
Tak zawsze powtarzał mi ojciec: pamiętaj o swoim nazwisku – uśmiecha
się pani Maria, z domu But-Husaim.
Rzeczywiście, zapada ono w pamięć.
Niestety, z dawnych lat przetrwały tylko
strzępy wspomnień, które niczego właściwie nie wyjaśniają. Skąd wzięli się
But-Husaimowie, kim byli ludzie noszący tak oryginalne nazwisko?
Przed II wojną światową żyli sobie
owi But-Husaimowie na Polesiu, w Bereźcach (białoruskie Bierezcy) niedaleko Pińska. Jan, ojciec Marii, Anastazji
i Henryka, był w służbie leśnej książąt
Druckich-Lubeckich, z którymi pozostawał w dalekim pokrewieństwie. Jego
małżonka, Luba z domu Szydłowska,
mieszkała wcześniej z rodzicami w majątku Trylesice. Spokrewnieni byli m.in.
z Roncewiczami, Boryszewskimi, Horbaczewskimi i Konoplickimi, a gdzieś
w pamięci trwał przekaz o tatarskim pochodzeniu rodziny.
Po 17 września 1939 roku, gdy na
wschodnie tereny Rzeczypospolitej
wkroczyły bolszewickie wojska, dla
But-Husaimów nastały okrutne czasy.
Prawie cała rodzina została aresztowana
i zesłana na Sybir. Janowi udało się przetrwać. W roku 1945 wraz z żoną i dziećmi wyruszył z Łachwy na rodzinnym
Polesiu na zachód, do nowej Polski, aż
do Starego Kurowa w ówczesnym woj.
zielonogórskim. Na miejscu nie pozostał
nikt z bliskich: jedni zginęli na zesłaniu,
inni też wyemigrowali.
Minęły lata, Jan i Luba But-Husaimowie spoczęli na wrocławskim cmentarzu
osobowickim. Ich córka, Maria, postanowiła dowiedzieć się chociażby czegokolwiek o swoim rodzie. Okazuje się,
że współcześnie występuje kilka odmian
tego nazwiska: według wyszukiwarki na
www.moikrewni.pl mamy w Polsce 2
osoby noszące nazwisko Butt-Hussaim,
sześć – But-Husaim, jedną – But Husaim
oraz 16 – Buthusaim. W Stanach Zjednoczonych znajdziemy kolejne wersje:
Buthusiem i Buthusien. But-Husaimów
spotkamy również m.in. w dalekiej Australii oraz, oczywiście, na Białorusi.
Ród ten nie jest wymieniony w Herbarzu Rodzin Tatarskich w Polsce Stanisława Dziadulewicza, ani też we współczesnym herbarzu tatarskim Stanisława
Dumina. Wszelako wywodzi się ponoć
od Tatara Aziuty, który żył w początkach
XVI wieku. Miał on być ojcem Janysza,
a dziadem Hussejna, posiadającego w
roku 1577 Nurkowszczyznę, stanowiącą
część majątku Gudziany w powiecie trockim. Jego wnuk, Hussejn Janyszewicz,
przypisany do chorągwi juszyńskiej,
miał dwóch synów: Abrahama, używającego później nazwiska Hussejnowicz,
i Fiedora z przydomkiem Butt. Zapisani
w lustracji Kierdeja 1631 roku.
Fiedor w roku 1580 stał się właścicielem dóbr Bereźce na Polesiu. W tym
mniej więcej okresie przyjął chrzest,
obierając za nazwisko nieco zmienione imię ojca: Hussaim. Potomstwo jego wylegitymowało się w roku 1846
przed deputacją wywodową mińską z
nazwiskiem Husajm lub Husaim i przydomkiem Butt oraz herbem Hozjusz.
Natomiast potomek Abrahama Hussejnowicza, także Abraham, był w r. 1738
towarzyszem w Pułku Przedniej Straży
Buławy Wielkiej Litewskiej. Informacje
powyższe zamieszczone są w herbarzu
na www.rootsweb.ancestry.com, a jako
źródło podano pochodzące z 1936 roku
opracowanie Romana Horoszkiewicza Szlachta zaściankowa na ziemiach
wschodnich. Jednak zamiast przydomka
Butt widnieje tam Gutt, co wydaje się
być zwykłym przeoczeniem, gdyż wszędzie indziej spotykamy wyłącznie Butt
lub But. Jeszcze tylko w Dynamicznym
Harbarzu Rodzin Polskich na www.genealogia.okiem.pl wśród herbowych pojawia się Gut(t) oraz Husain.
Nazwisko Butt-Hussaim herbu Hozjusz wymienione jest w Spisie szlachty
Polesia autorstwa Jana Ciechanowicza,
który znaleźć można na www.echapolesia.pl. Podaje je również Jacek Cieczkiewicz wśród Nazwisk Tatarów Polskich i Litewskich na www.genpol.com.
W formie But-Husaim znajduje się w
spisie białoruskich rodów szlacheckich
w artykule Uładzimira Krukouskiego,
opublikowanym w czasopiśmie Spadczyna 2/1995. Mamy zatem kilka wersji
nazwiska, chociaż bez najmniejszego
wątpienia chodzi o ten sam ród: niegdyś
pochodzenia tatarskiego, muzułmański,
potem – po chrzcie – przynajmniej w gałęzi wywodzącej się od Fiedora – chrześcijański. To wyjaśniałoby też sprawę
herbu Hozjusz, nietypowego raczej dla
szlachty tatarskiej, czy w ogóle tej zamieszkującej wschodnie Kresy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Hozjusz (Hozyusz, Hosius, Hosz, Poń-
czocha) to herb własny Hozjuszów, który
pojawił się w Polsce z osobą Jana Hosiusa, przybyłego przed początkiem XV wieku z Marchii Badeńskiej, jak podaje Piotr
Nałęcz-Małachowski w Zbiorze nazwisk
szlachty z opisem herbów własnych Familiom zostającym w Królestwie Polskim
i Wielkim Xięstwie Litewskim (Lublin
1805). Hozjuszowie związani byli z Litwą: Ulryk (ok. 1455-1535) piastował stanowisko horodniczego wileńskiego, oraz
z Kościołem katolickim: syn Ulryka,
Stanisław (1504-1579) osiągnął godność
kardynała. Może więc właśnie kardynał
Hozjusz miał swój udział w chrzcie Fiedora Butt-Hussaima i stąd u neofity herb
kardynała? Co ciekawe, spokrewnieni
z But-Husaimami Horbaczewscy także
pieczętują się herbem Hozjusz (chociaż
są również herbu Bogoria, Łabędź i Korczak): czyżby zbieżność ta oznaczała, że i
oni zmieniali wyznanie?
Niewiele w sumie tych informacji:
identyczne nazwisko i herb, niewątpliwie te same Bereźce... Może jednak ktoś
więcej wie o rodzie But-Husaimów i zechce podzielić się tym z nami? A swoją
drogą, jakże odmiennie, przynajmniej
pod względem wyznania, potoczyły się
życiowe losy potomków Tatara Aziuty.
Linia Abrahama Hussejnowicza najprawdopodobniej pozostała przy wierze
muzułmańskiej, Fiedor – jak wiadomo –
przeszedł na katolicyzm. W odległej Australii, na cmentarzu Naracoorte znajduje
się grób Konstantego But-Husaima (zm.
w roku 1976), wiernego syna Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej, przy którym pochowana została jego żona (?) Aleksandra (zm. w roku 1998), wyznawczyni
Kościoła anglikańskiego...
* Na środku oceanu zatonął statek.
Ocalało tylko dwóch Tatarów, którzy
dopłynęli na dwie sąsiadujące ze sobą
wyspy. Żyją sobie spokojnie, przywykli już do nowej sytuacji. Po pewnym
czasie znowu zatonął jakiś statek i do
jednego z nich dopłynęła kobieta. Postanowił podzielić się tym radosnym
wydarzeniem ze swym towarzyszem:
- Ej, Szamsutdin, przypłyń zaraz!
Mam tu coś, co śni ci się na pewno każdej nocy!
Szamsutdin rzucił się natychmiast do
lodowatej wody z krzykiem:
- Moje eczpoczmaki*!!!
* Eczpoczmaki – tatarskie trójkątne pierogi z mięsem.
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Mieszka we mnie Polak i Tatar
MUSA CZACHOROWSKI
Pod takim tytułem 25 lutego br. odbyło się w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego spotkania z cyklu Bliscy znani i… nieznani.
Jego inicjatorką była prof. Teresa Zaniewska, od wielu lat serdecznie związana z tatarską społecznością. Jest ona
autorką wielu znaczących publikacji,
w tym książek Dżennet znaczy raj – o
Dżennet Dżabagi Skibniewskiej oraz
Dziki wiatr – zapis rozmów ze Stefanem Mustafą Mucharskim. Gośćmi
prof. Zaniewskiej byli: Halina Szahidewicz – przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w
Białymstoku, organizatorka i opiekunka młodzieżowego zespołu tatarskiego
„Buńczuk”, prof. Selim Chazbijewicz
– historyk, poeta, autor wielu książek
poświęconych tatarskiej historii i teraźniejszości, działacz na rzecz dialogu
międzyreligijnego, a także Musa Czachorowski, dziennikarz i poeta.
Prawdę jednak mówiąc, to gości
było znacznie więcej, bowiem w Auli
Kryształowej zebrało się z pewnością
ponad dwieście osób. Przybył mufti
RP Tomasz Miśkiewicz z małżonką
Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, z Gdańska przyjechała była wieloletnia przewodnicząca tamtejszej gminy wyznaniowej Dżemila Smajkiewicz-Murman, z Olsztyna Farida Ryzwanowicz,
z Wałcza Melika Czechowska, z Białegostoku m.in. Mieriema ChaleckaGiembicka, Zofia Assanowicz, Halina
Półtorzycka, Rozalia Bogdanowicz, z
Sokółki Artur Konopacki, z Warszawy
m.in. Danuta Kuczyńska, Emina Ragipovic i Ajsza Shah, która przyprowadziła Helenę Nabli - gościa z Tunezji.
Była dyrektor ds. kultury Ambasady
Indonezji Any Muryani z małżonkiem,
prof. Jan Tyszkiewicz oraz dr Agata
Skowron-Nalborczyk.
Tatarzy Polscy współtworzyli polską
rzeczywistość: walczyli o jej niepodległość i rozwój, wnosząc wielki wkład
do polskiej kultury i nauki, w przyjazne
kontakty z krajami Wschodu. Wielkie
nazwiska Sulkiewiczów, Achmatowiczów, Chazbijewiczów, Kryczyńskich
napawają nas wszystkich dumą i budzą szacunek: powiedział na powitanie
rektor SGGW prof. Alojzy Szymański.
Następnie głos zabrał mufti Miśkie-
wicz, który podziękował gospodarzom
za gościnę i poprowadził krótką modlitwę. Prof. Zaniewska - w zdobnej
tiubitejce i wyszywanej koszuli - przypomniała świetne postaci tatarskiej i
polskiej zarazem społeczności. Prof.
Chazbijewicz omówił odwieczne,
wciąż żywe więzi łączące Tatarów i
Polaków, zaś Halina Szahidewicz sięgnęła do historii swojej rodziny, której
przedstawiciele walczyli w wielu narodowych zrywach, w tym również w II
wojnie światowej. A po tym, dr Marta
Cywińska wyrecytowała swój wiersz
dedykowany Tatarom.
Kolejny mówca, Musa Czachorowski, zaprezentował pierwszą w dziejach
polskich Tatarów antologię poezji Oto
moje dziedzictwo: ponad sto wierszy
dwudziestu autorów naszej wspólnoty. Po tej strawie duchowej było coś
dla ciała: Dżenneta Bogdanowicz z
Tatarskiej Jurty w Kruszynianach opowiadała o tatarskim tradycyjnym gotowaniu wedle przepisów po matkach i
babkach, albo jeszcze i starszych. Żeby
wszelako i bardziej bojowych, mocnych tatarskich akcentów nie zabrakło,
pojawili się tatarscy wojownicy z łukami. Jan Połczyński z grupy łucznictwa
tradycyjnego Czambulik opisał zalety
tatarskiego łuku refleksyjnego, broni,
która wybitnie zaznaczyła swą obecność na bitewnych polach.
Wreszcie nadszedł czas na muzykę,
taniec i śpiew: na scenie pojawił się
tatarski zespół Buńczuk w składzie
niejako podwójnym, bowiem wraz z
najmłodszymi wystąpili również starsi członkowie. Warto więc wymienić
wszystkich, a byli to: Felicja Aleksandrowicz, Kamila Iljasiewicz, Michał
Michajłow, Monika Milkamanowicz,
Dżaneta Miśkiewicz, Elwira Miśkiewicz, Emil Miśkiewicz, Emilia Ewa
Mucharska, Aleksandra Półtorzycka,
Elwira Szehidewicz i Stefan Szehidewicz. Po tych gorąco oklaskiwanych
występach przeniesiono się do kuluarów, gdzie na stołach czekały tatarskie potrawy, dzieło Marii Radeckiej
oraz Dżennety Bogdanowicz. Toczyły
się tam jeszcze rozmowy, witano się
ze znajomymi, autorzy tatarskiej antologii wpisywali dedykacje miłośnikom wierszowania. I tak zakończyło
się pamiętne lutowe spotkanie w Auli
Kryształowej SGGW.
23
Kwintesencja tatarskiego ducha
S. ISCHAKOV
Każdy naród ma swoje ludowe obrzędy,
łączące się ze sportowymi zmaganiami. U
Greków były to igrzyska, u Hiszpanów korrida, u Japończyków – święto rozkwitania
sakury (japońska wiśnia piłkowana – przyp.
tłum.), zaś u Rosjan – karnawał. Tatarzy
natomiast obchodzą Sabantuj – święto wiosennego odnowienia przyrody, sięgające
swymi korzeniami w głąb wieków.
W tatarskich wioskach już zawczasu
wybierano majdan – plac, na którym odbywało się następnie tradycyjne sportowe
współzawodnictwo. Zazwyczaj była to
polana na skraju lasu. Jednocześnie szykowano nagrody dla najlepszych: wyszywane
ręczniki, chustki, koszule. Zgodnie z obyczajem główną nagrodą był baran, którego
otrzymywał zwycięzca w walce baatyrów.
Głównymi punktami Sabantuja była narodowa walka – kuresz oraz wyścigi konne.
Początkowo Sabantuj odbywał się przed
rozpoczęciem wiosennego siewu, jednak w
XX wieku przyjął formę ludowego święta,
obchodzonego powszechnie po zakończeniu wiosennych prac zasiewnych. Wedle
z dawien dawna zakorzenionej tradycji w
tym radosnym i uroczystym święcie uczestniczą także tatarscy sąsiedzi: Rosjanie,
Udmurci, Czuwasze, Maryjcy, Baszkirzy.
W ostatnich latach, już po ogłoszeniu
przez Republikę Tatarstan suwerenności,
Sabantuj bardzo się rozwinął. Obchodzony
jest teraz wszędzie tam, gdzie żyją Tatarzy:
w Moskwie, Sankt-Petersburgu, Taszkiencie,
Czelabińsku, Jekaterynburgu oraz wielu innych miastach Świętuje się go również poza
granicami, m.in. w Turcji, Finlandii, Niemczech.
Татарстан 6/2007
Tłumaczenie: Musa Czachorowski
* Tatarstan zwrócił się do rosyjskiego
parlamentu ze skargą na używane przysłowie: „Nieproszony gość gorszy od
Tatarzyna”. Parlament rozpatrzył skargę i
postanowił: od teraz należy mówić „Nieproszony gość lepszy od Tatarzyna”.
* W czasie paschy szedł pop przez wieś.
Z naprzeciwka zmierzał Tatar, smutny jakiś, zapatrzony w ziemię. Rzekł pop do
niego:
- Ej, Tatarzynie, słuchaj: Chrystus zmartwychwstał!
Tatar podniósł głowę i powoli uśmiechnął się szeroko:
- Ech, to dopiero zuch!
24
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Tatarskie wierszowanie
MUSA CZACHOROWSKI
25 lutego br. w Auli Kryształowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się promocja skromnej, a jednak znaczącej wiele
nie tylko, myślę, dla tatarskiej społeczności książki. Nosi ona tytuł Oto moje dziedzictwo, zawiera zaś ponad sto
wierszy dwudziestu autorów wywodzących się z naszej tatarskiej wspólnoty.
To pierwsza tego typu publikacja w
dziejach Tatarów w Rzeczypospolitej.
Oczywiście, miłośnicy poezji znają
od dawna wiersze Selima Chazbijewicza, czytelnicy tatarskich czasopism:
Rocznika Tatarów Polskich, Życia Tatarskiego, Pamięci i Trwania mieli
kilkakrotnie możliwość zapoznania się
także z utworami innych naszych autorów, jednak dopiero teraz przemawiamy
świadomie jednym głosem: jesteśmy,
pamiętamy, czujemy, wierzymy.
Wydanie zbioru było gorącym pragnieniem znanej wszystkim dobrze Haliny Szahidewicz, przewodniczącej
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
w Białymstoku. Chyba dwa lata temu
opowiedziała mi o tym, chociaż - przyznaję ze wstydem - miałem wtedy dość
mieszane uczucia, brakowało tekstów,
nie za bardzo komponowały się one
w całość. Być może po prostu nie był
wówczas dobry czas na taką publikację.
Jednak późną jesienią ubiegłego roku
niestrudzona w swym postanowieniu
ponowiła zamysł. Zaczęliśmy zbierać
wiersze, pytać i prosić o nie. Idea przeradzała się powoli w konkret.
Wierszy było coraz więcej. Lepszych
i słabszych. Bogatych i skromnych. A
wszystkie stały się świadectwem istnienia społeczności, dowodem jej wewnętrznego życia, potrzeby wyrażania
uczuć i pragnień właśnie w poezji, często dość nieporadnej, ale będącej przecież najwyższą formą słownej ekspresji.
Oceniać trzeba tę antologię nie tyle literacko, co bardziej jako dokument historyczny, kulturalny i socjologiczny. Czytelnik znajdzie tu wszelako czyste, bardzo osobiste, również i archetypiczne
wiersze Selima Chzabijewicza, konfesyjną, o religijnych konotacjach poezję
Izy Meliki Czechowskiej, świadczące o
dużej kulturze literackiej utwory Joanny Bocheńskiej i klasyczne już nieomal
wiersze nestorki polskiej poezji Anny
Kajtochowej. Wśród podlaskich pól,
jakby przez step, idzie też sobie, a czasem niosą go konie, piszący te słowa.
Są w antologii obrazujące tatarskie
losy wiersze Stefana Radkiewicza, w
tym prosta, poruszająca modlitwa do
Allaha w języku rosyjskim. Są rozbuchane tatarskie wierzchowce w tekstach
Józefa Mucharskiego, kruszyniańskie
nostalgiczne utwory Romana Popławskiego, pełne energii i ciepła strofy
Daniela Dawida Miśkiewicza. Tamara
Jabłońska przedstawia liryki z okresu
młodzieńczych zauroczeń i niepokojów. W tekstach Heleny Alijewicz odnajdziemy wspomnienia z lat młodości,
Halina Półtorzycka z wielkim uczuciem
poświęca swe pisanie najbliższym osobom, także miejscom. Wiersze Zenaidy Półtórzyckiej to zapis świadomości
przemijania, tęsknoty, ale i umiejętności cieszenia się z tego, co nas otacza,
natomiast Zofia Bohdanowicz opiewa
bohonicką swojskość.
Sporo w antologii autorów młodych,
dwudziestokilkuletnich.
Niewątpliwie interesujące są wiersze Michała
Mucharema Adamowicza z ich tatarskimi i współczesnymi odniesieniami.
Ramazan Osman Jakubowski pragnie
potwierdzenia swej tożsamości, Enwer
Półtorzycki stawia pytania, stara się
także na nie odpowiadać, zaś Elwira
Szehidewicz zmaga się z niepewnością
gorących uczuć, z niepokojem zakochania. Kończą ten zbiór teksty Katarzyny
Ziółkowskiej, które pisała będąc nastolatką, oraz jej siostry Zofii, najmłodszej
autorki Tatarskiego wierszowania. Jest
w nich potencjał wyobraźni, uczucia oby tylko udało się go rozwinąć.
Jak zatem widzimy, piszą nasi autorzy o wielu sprawach. Znajdziemy w
ich wierszach pamięć o nieistniejących
meczetach, o dalekim, śnionym wciąż
stepie, o koniach. Jest obraz dawnych
rodzinnych miejsc, naszych podlaskich, tatarskich wiosek. Są miziary i
droga wśród pól. Odczujemy zadumę
nad przemijaniem czasu i życia, poszukiwanie miłości, ciche zadowolenie z
rodzinnego ciepła. Przeczytamy o momentach niegdysiejszej chwały oraz o
uniesieniach wiary.
Antologia zyskała już sobie wielu
sympatyków, wielbicieli nawet. Maciej Musa Konopacki, znany i ceniony powszechnie publicysta, działacz,
orędownik ogólnoludzkiego pojednania i piewca tatarszczyzny. Pozwolę
sobie przytoczyć kilka zdań z tego listu: „Odebrałem właśnie przesyłkę, w
której znajdowała się rzecz dosłownie
na miarę naszych dziejów: Oto moje
dziedzictwo! Chwała Halinie i Tobie!
Podjęliście trud, stanowiący historyczną powinność. W reszcie mych lat niesamowitą mi sprawiliście pociechę!”
Z Krakowa napisała Anna Kajtochowa, Siostra z plemienia, jak nazwał ją
przed wielu laty właśnie Maciej Musa
Konopacki. Oto jej słowa: „W imieniu
własnym i małżonka składam gorące
podziękowania i serdeczne gratulacje
za wydanie antologii. Przeczytałam jednym tchem na głos. Zwróciłam uwagę
na mężczyzn. W nich chyba najwięcej
odniesień do przeszłości i dumy z przynależności
etniczno-historyczno-plemiennej i gorący temperament. Wyraziście odczuwa swój stan psychiczny Józef
Mucharski, Stefan Radkiewicz. Melika
Czechowska wyróżnia się dramatyczną
liryką przeżyć serdecznych, np. w tryptyku o Weronice. Bardzo dobrze się stało
– wielowiekowe obcowanie kultur tworzy stop, którym moglibyśmy zaświadczyć swą tożsamość w Europie”.
Dumny jestem, że mogłem uczestniczyć w tak pięknym, ważnym dla
tatarskiej wspólnoty przedsięwzięciu.
Słowa uznania należą się Halinie Szahidewicz za jej niezłomne dążenie do
opublikowania książki. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Helenie Radkiewicz za
płynący z serca szlachetny gest sfinansowania antologii, zaś Profesor Teresie
Zaniewskiej za serdeczne Posłowie,
które wieńczy cały zbiór. To jej staranie zgromadziło nas w gościnnej auli
SGGW. To wspaniałe, że chociaż kilka
godzin mogliśmy spędzić wśród tylu
sympatycznych, dobrych ludzi. Wszystko nad wyraz udanie wpisało się w tytuł
spotkania i poświadczyło jego prawdziwość: tak, Polak - Tatar dwa bratanki.
Na lekcji tatarskiego nauczycielka
mówi:
- Wowka, opowiedz nam po tatarsku
o śmierci Czapajewa.
Wowka z żarem opowiada:
- Pulemetlar: „Tra-ta-ta-ta!”, a Czapajew: „Uliam!”*
* Karabiny maszynowe: „Tra-ta-tata!”, a Czapajew: „Umieram!”
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
25
RAMAZANAS (ROMANAS) KRINICKAS
Grafikas, dailininkas dekoratorius
ADAS JAKUBAUSKAS
Gimė 1904 m. gegužės 1 d. Kaune
caro armijos pulkininko Juozo (Josifo)
Krinickio šeimoje. 1915 m. su tėvais
išvažiavo į Maskvą, ten 12-oje Maskvos gimnazijoje baigė 7 klases. 1918
m. pradžioje įstojo į Maskvos 46-tąją
darbo mokyklą.1922 m. išlaikė stojamuosius egzaminus į Aukštąsias meno
ir technikos dirbtuves (VCHUTEMAS)
(buv. Stroganovo mokykla). Tų pat
metų rugsėjo mėn. grįžo į Kauną. 1926
m. laisvuoju klausytoju įstojo į Kauno
meno mokyklą, kurioje mokėsi iki 1931
m. 1930 m. perėjo į prof. M. Dobužinskio vadovaujamą dekoratyvinės tapybos skyrių, o vėliau, prof. M. Dobužinskiui išėjus iš meno mokyklos, iki 1936
m. mokėsi ir dirbo jo privačioje dekoracijos studijoje.
Tuo pat metu 1930 m. pradėjo dirbti
Kauno valstybės teatre (Valstybiniame
operos ir baleto teatre) laisvai samdomu dailininku-atlikėju. 1936 m. sukūrė
dekoracijas B. Dauguviečio spektakliui
„Jaunieji daržininkai“. 1940 m. tapo
etatiniu teatro dailininku. Nuo 1941
m. dirbo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre (Muzikinės komedijos teatre) Dekoracijų cecho vedėju, kuriame
gegužės mėn. 1 d. apipavidalino operetę „Vestuvės Malinovkoje“. Vėliau
šiame teatre jis sukūrė dekoracijas
“Vestuvės Malinovkoje”
spektakliams „Linksmoji našlė“ (1941,
1945), „Grafas Liuksemburgas“ (1942,
1944), „Lengvoji kavalerija“ (1942),
„Madmuazel Nituš“ (1946), „Ponas
de Pursonjakas“ (1946), „Tartiufas“,
„Meksikietis“ (neįgyvendintas) ir kt.
1941–1944 m. dirbo dailininku-atlikėju
Muzikiniame teatre, 1944–1948 m.
– Dekoracijų cecho vedėju tame pat
teatre, 1948 m. perėjo dirbti į Kauno
jaunojo žiūrovo teatrą. Iš viso teatruose
pagal jo eskizus apipavidalinti 25 spektakliai, tarp jų „Dėdės Tomo trobelė“,
„Nepaprastas berniukas“, „Pasaka apie
popą ir jo berną Baldą“, „Pelenė“, „Trys
muškietininkai“, „Amžinos nakties paslaptis“, „Batuotas katinas“ ir kt. Daugeliui išvardintų spektaklių R. Krinickas sukūrė kostiumų eskizus.
1935 m. gruodžio 15 d. – 1936 vasario 3 d. dalyvavo Lietuvos dailininkų
sąjungos I rudens dailės parodoje.1939
m. balandžio 23 d. – 1939 m. gegužės
7 d. Kaune surengė personalinę parodą,
kurioje eksponavo 54 darbus.
1936–1946 m. dalyvavo dailės parodose Kaune, 1939–1945 m. – Vilniuje,
1939 m. – Telšiuose ir Šiauliuose. 1950
m. su kitais dailininkais surengė parodą
Vilniuje. Savo darbus eksponavo taip
pat Rygoje, Taline, Maskvoje.
1937 m. Valstybės teatre Kaune su
kitais dalyvavo ruošiant dekoracijas
A. Puškino 100 m. mirties minėjimui.
1937 m. ir 1938 m. dalyvavo Plakato konkurse, Pašto ženklo konkurse
1938 m.: gavo I premiją, 1939 m. – III
premiją.
Nuo 1936 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys. TSRS dailininkų sąjungos narys nuo 1946 m. gegužės 27 d.
Daugelis R. Krinicko darbų yra privačiose kolekcijose, keletą iš jų yra nupirkę Lietuvos muziejai.
Buvo vedęs. Žmona Natalija –
skulptorė. Su ja turėjo du vaikus: sūnų
Georgijų (g. 1936) ir dukrą Aleksandrą
(g. 1936).
Mirė 1983 m. balandžio 16 d. Palaidotas Kaune, Eigulių kapinėse.
Svarbesni darbai, tušas: „Šilas“
(1931), „Miškas” (1933), „Vidudienis“
(1933)‚ „Kelias miške“ (1933), „Žvejų
kaimas“ (1934), „Vakaras paežerėje“
(1934), „Rugiapjūtė“ (1934), „Mėnesiena“ (1934), „Senasis Kaunas“ (1934),
„Senasis Kaunas žiemą“ (1934), „Kelias“ (1936), „Senos liepos“ (1937),
„Vakaras miške“ (1937), „Gluosniai“
(1937); akvarelės: „Malūnas“ (1934),
„Ruduo“ (1934), „Tiškevičiaus rūmai
Palangoje“ (1935); tempera: „Saulėlydis“ (1934), „Jūra“ (1934), „Ruduo“
(1938), „Totoriai žygyje“ (1938), „Prieš
audrą“ (1938); spalvotas pieštukas:
„Žvejų valtys“ (1934); aliejaus tapyba ant stiklo: „Stogai“ (1931); aliejus: „Ruduo“ (1937), „Raudonė, alėja
po lietaus“ (1937), „Sename parke“
(1937), „Banga“ (1938), „Rytinė pakaita“ (1939).
26
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Vinkšnupiai – totorių bendruomenės centras
SIGITAS ŠILEIKA
Tęsinys, pradžia Nr. (128-130), (131-132)
Teksto autorius - Sigitas Šileika
Mustafa Baranovskis Murza Tuhanskis (Baranowski Murza Tuhański),
generolas majoras, Vilniaus vaivadijos
totorių chorunžas.
Gimimo data nežinoma. Pulkininko,
Vilniaus vaivadijos totorių chorunžo Jokūbo Baranovskio Murzos Tuhanskio (?
–1748) sūnus iš santuokos su kunigaikštyte Zulia Kričinska.
Po tėvo paskyrimo Lietuvos kariuomenės Jo Karališkosios Malonybės totorių
pulko vadu 1734 m. kovo 1 d., tą pačią
dieną Mustafa Baranovskis gavo karaliaus raštą užimti laisvą rotmistro vietą
vėliavoje, kuriai vadovavo jo tėvas.
1740 m. lapkričio 12 d. jis ir jo broliai, totorių rotmistrai Janušas (Janas) ir
Zahariašas į Lietuvos metrikos knygas
įnešė du karaliaus Augusto II konsensus, išduotus jų tėvams 1723 m. sausio
9 d., kuriais jiems buvo suteikta teisė
perimti savo žinion Vilkabalių kaimą
su 10 valakų ir 400 margų žemės, o taip
pat Vinkšnupių ir Vydepčiskos (Novinų)
kaimus su 28 valakais žemės Trakų vaivadijos Alytaus ekonomijoje, kuriuos
gavo teisę valdyti iki gyvos galvos.
Tą pačią dieną iš karaliaus Augusto
III Mustafa Baranovskis gavo privilegiją pulkinko laipsniui ir tapo totorių
pulko vadu po laisvanoriško tėvo atsistatydinimo.
1755 m. kartu su broliais, rotmistru Janušu ir chorunžu Zahariašu Trakų žemės teisme buvo atsakovais dėl
smulkbajorio Dubickio pareikšto ieškinio dėl Guščionių dvaro.
Po savo brolio Jano Baranovskio
Murzos Tuhanskio mirties, 1760 m.
gavo karaliaus privilegiją vadintis Vilniaus vaivadijos totorių chorunžu. Išliko jo asmeninio spaudo atspaudas
(1774 m.) su giminės emblema (vėlesnis herbas Tuhan: širdis ant heraldinio
skydo, ant jos nedidelė, truputį išlenkta
lazdelė, kuri kartais aprašoma kaip pusė
arklio žąslų).
1779 m. liepos 17 d. pulkininkas ir
totorių chorunžas, kartu su žmona iš Sobolevskių nupirko Vaikutiškių tėvoniją
Trakų paviete.
1790 m. kovo 17 d. karalius Stanislovas Augustas Mustafą Baranovskį išleido į atsargą, suteikdamas jam generolo
majoro laipsnį, o 1 priešakinės sargybos
pulko vadu vietoj jo buvo paskirtas pulkininkas Mykolas Kirkoras (privilegijos
kopijoje minimas „Abrahamas Mustafa
Murza Baranovskis“. Dokumente rašoma, kad savajame pulke jis tarnavo daugiau nei 50 metų). Tvirtinimai (pradedant
S. Dziadulevičiaus herbynu) apie jo tariamą dalyvavimą Kosciuškos sukilime
yra klaidingi. Vienam karališkosios kariuomenės pulkui tuomet vadovavo lenkas Antonis Baranovskis. Mustafa tada
jau buvo išėjęs į atsargą ir buvo pernelyg
senas dalyvauti kariniuose veiksmuose.
Tarnybą Žečpospolitos kariuomenėje tęsė jo sūnūs, tame tarpe Jokūbas.
Mustafa Baranovskis buvo vedęs kunigaikštytę Sofiją Ulan, Lietuvos kariuomenės generolo majoro dukrą. Žinomi keturi jų sūnūs: Jokūbas, Rusijos
kariuomenės generolas leitenantas (žr.),
Maciejus – Lenkijos kariuomenės rotmistras, Abrahamas – Kalvarijos pavieto taikos teismo teisėjas ir Juzefas (Josifas) – Rusijos kariuomenės papulkininkis, kuriems jis kartu su žmona 1796 m.
balandžio 26 d. Balstogėje įformino
dovanojimo aktą savo dvarams Trakų,
Kauno ir Gardino pavietuose.
Mirė 1800 m. kovo 6 d. Jo antkapis
su užrašu „Generolas majoras Mustafa
Murza Baranovskis,1800 m. kovo 6 d.“,
išliko totorių kapinėse Vinkšnupiuose.
Jokūbas Tuhan-Murza Baranovskis (Baranowski Murza Tuhański), Rusijos armijos generolas leitenantas.
Gimė apie 1740 m. LDK kariuomenės generolo majoro Mustafos Baranovskio Murzos Tuhanskio (žr.) sūnus
iš santuokos su kunigaikštyte Zofija
Ulan, generolo majoro dukra.
Tarnybą kariuomenėje, trukusią 50
metų, pradėjo draugu. 1758 m. gruodžio 5 d. iš karaliaus Augusto III gavo
chorunžo patentą, 1763 m. liepos 14 d.
tapo poručiku, o 1768 m. vasario 13 d.
karalius Stanislovas Augustas jam suteikė rotmistro patentą tarnauti tėvo Mustafos Murzos Baranovskio pulke, tačiau
jis nepateko į pagrindinį pulko sąstatą.
1785 m. gruodžio 3 d. tapo „tikruoju“
vėliavos rotmistru ir po Eljašo Kričinskio mirties užėmė atsilaisvinusią vietą.
1790 m. balandžio 19 d. gavo majoro
patentą tarnauti 1-ąjame J. K. M. priešakinės sargybos pulke, kuriam vadovavo
Mykolas Kirkoras. 1791 m. balandžio
19 d. tame pat pulke tapo papulkininkiu (užėmė vakansiją iš pulko išėjus
Janušui Baranovskiui). Minimas 1792
m. sarašuose, kai gegužės 22 d. su savo pulku dalyvavo kautynėse prieš rusų
kariuomenę prie Opsos, birželio 10 d.
Mscibovo ir liepos 14 d. prie Voiškų.
1793 m. rugpjūčio 19 d. gavo patentą pulkininko laipsniui 3-iąjame LDK
Lauko buožės priešakinės sargybos pulke, kuriam tuomet vadovavo generolas
majoras A. Chlevinskis. 1794 m. šis
pulkas dalyvavo Kosciuškos sukilime ir
rugsėjo 16 d. kovėsi prie Krupčicų, rugsėjo 17 d. ties Brestu, spalio 10 d. – Macejovicais ir lapkričio 4 d. – Varšuvos
Prahos priemestyje, kur totorių daliniai
patyrė didelių nuostuolių.
1795 m. gruodžio mėn. Mustafa
Murza Baranovskis, buvęs Lenkijos
kariuomenės pulkininkas, minimas
Lietuvos žemės savininkų surašyme.
Jam priklausė tėvonijos (paveldimos
žemės valdos) – Raižių dvaras, Peckūnų, Taučionių ir Raganiškių kaimai su
valstiečiais (69 vyrais ir 58 moterimis)
ir Vaitakiemio dvaras, kurį jis valdė iš
pradžių emfiteuzės būdu, o nuo 1786 m.
pagal Seimo konstituciją ši valda tapo
paveldima (dvare ir kaime gyveno 20
baudžiauninkų ir 4 laisvi žmonės).
Jo tėvai dovanojimo aktu, sudarytu
1796 m. balandžio 20 d. Balstogėje (tada priklausiusioje Prūsijai), savo dvarus, esančius Trakų, Kauno ir Gardino
pavietuose perleido Jokūbui ir jo broliams.
1797 m. liepos 1 d. Jokūbas Baranovskis pulkininku įstojo į rusų kariuomenę,
paskirtas naujai formuojamo lietuviškojo
totorių pulko vadu. 1798 m. rugsėjo 20
d. imperatorius Pavelas I jam suteikė generolo majoro laipsnį. Pulko sudėties sąrašuose, sudarytuose 1799 m. kovo 22 d.
jis apibūdinamas, esantis 57 metų „totorių murza“, Vaitakiemio palivarke Trakų
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
apskrityje valdantis 80 valstiečių, turintis
penkis sūnus ir tris dukteris.
Tais pačiais metais, jo pulkas dalyvavo Rusijos karinio korpuso, vadovaujamo generolo Rimskio – Korsakovo ekspedicijoje prieš prancūzus Šveicarijoje,
ir rugsėjo 14 d. pasižymėjo kautynėse
prie Kirchdorfo, o rugsėjo 26 d. prie
Šleteno kaimų.
Jau būdamas generolu leitenantu
1800 m. lapkričio 5 d. paskirtas savo
pulko šefu ( 1801 m. sausio 29 d. pulko
vadu tapo generolas majoras Kajetonas
Glovinskis). Dėl ligos 1807 m. kovo
7 d. buvo atleistas iš tarnybos su teise
nešioti mundurą ir iš Karinės kolegijos
gavo atsistatydinimo liudijimą.
1816 m. jam priklausė Guščionių dvaras su 34 „senbūviais“ ir 2 laisvaisiais
žmonėmis.
1819 m. gegužės 24 d. kartu su giminaičiais Vilniaus gubernijoje įrodė bajorystės teises herbu Tuhan.
1820 m. gegužės 30 d. eidamas devintą dešimtį, „būdamas sveiko proto
ir kūno, tikėdamasis apvaizdos valia
dar pagyventi šiame pasaulyje“, surašė
testamentą. Jame paminėjo, kad sūnums
Juzefui, papulkininkiui, Janui, majorui
ir chorunžui Abrahamui (kiti du sūnūs, greičiausiai, mirė anksčiau) paliko
Guščionių dvarą. Dukroms, Chalimai,
majoro Kričinskio žmonai, Rozalijai,
rotmistro Kričinskio žmonai ir Felicianai, kito rotmistro Kričinskio žmonai,
paskyrė po 3 tūkstančius lenkiškų zlotų.
Buvo vedęs Roksolaną Juzefovič, kuriai
testamentu iki gyvos galvos suteikė teisę valdyti dvarus.
Mirė tarp 1820 ir 1832 m.
Aleksandras Sulkevičius, pseud.
Czarny Michał (Aleksander Sulkiewicz,
pseud. Czarny Michał), žymus kovotojas už Lenkijos nepriklausomybę, lenkų
tautos nacionalinis didvyris.
Gimė 1867 m. gruodžio 8 d. Totorių
Skersabaliuose Kalvarijos paviete, Augustavo gubernijoje, Aleksandro ir Rozalijos Sulkevičių šeimoje. Priklausė
senai totorių bajorų giminei. Tėvas, buvęs Rusijos kariuomenės karininkas, išėjęs į pensiją su šeima persikėlė gyventi
į Stambulą, kur mirė apie 1877 m. Po
trijų metų motina su sūnumi Aleksandru
sugrįžo į Lenkiją ir apsistojo Suvalkuose. 1881 m. kartu su motina persikėlė
į Seinus. Ši moteris, pergyvenusi 1863
m. sukilimą, turėjo ypatingos įtakos sūnaus auklėjime. Keturis metus jis lankė vietos mokyklą, kurią baigęs turėjo
teisę stoti į junkerių mokyklą, tačiau
nuo jaunystės įsijungė į politinę veiklą, 1887–1882 m. buvo II Proletariato
narys. Baigęs Seinų miesto mokyklą,
trumpai dirbo iždininku Suvalkuose, o
nuo 1890 m. – Kybartų (Virbalio) muitinėje. Darbą jam padėjo gauti totorius,
Vilkaviškio pasienio brigados pulkininkas, o vėliau generolas Janas Vilčinskis.
A. Sulkevičiaus dėka, ištisą dešimtmetį
į aneksuotą Lenkijos bei Lietuvos teritoriją patekdavo dideli kiekiai draudžiamos literatūros. Jam talkino generolo
sūnus Juzefas Vilčinskis, taip pat kurį
laiką dirbęs muitinėje. Jis mirė 1907 m.
ir buvo palaidotas Vinkšnupių totorių
kapinėse. Šis muitinės postas anuomet
buvo vienintelis kelias nelegaliai literatūrai patekti į Lenkijos karalystę ir Lietuvą. Leonas Kričinskis savo straipsnyje apie A. Sulkevičių rašo „...iš Vakarų
nelegalią literatūrą A. Sulkevičius vežė
dideliais kiekiais: šimtus ir tūkstančius
egzempliorių brošiūrų, laikraščių, knygų ir atsišaukimų, be to buvo vežami
tipografiniai šriftai“.
Apie A. Sulkevičiaus nuopelnus Lietuvos nepriklausomybės reikalui savo
prisimininmuose taip pat rašo Lietuvos
prezidentas K. Grinius: tarnaudamas
Kybartų muitinėje iš Rytprūsių per sieną į Lietuvą jis praleisdavęs carinės valdžios uždraustą lietuvišką spaudą.
1900 m. A. Sulkevičius buvo areštuotas, tačiau nepavykus įrodyti kaltės
paleistas į laisvę. Tais pat metais turėjo apleisti darbą muitinėje. Po to keletą
metų praleido Kijeve, savo bute spausdindamas laisvės sąjūdžio literatūrą.
Tais pačiais metais jis atvežė į Krokuvą
ir sumontavo pirmą spaustuvę, kurioje
buvo spausdinamas laikraštis „Robotnik“ (Darbininkas). Vėliau ši pogrindinė tipografija apkeliavo daugelį Lenkijos miestų ir miestelių. Buvo vienas aktyviausių 1905 m. revoliucijos dalyvių
Lenkijos teritorijoje.
1892 m. lapkričio 21 d. kartu su II
Proletariato veikėjų grupe dalyvavo
Lenkijos socialistų suvažiavime, kuriame buvo įkurta Lenkijos socialistų partija – P.P.S (Polska partia socjalistyczna).
Nuo partijos įsikūrimo A. Sulkevičius
tapo jos aktyviu nariu. 1893 m. pradėjo
tampriai bendradarbiauti su J. Pilsudskiu. Šis bendradarbiavimas, peraugęs
į draugystę, truko iki A. Sulkevičiaus
mirties. 1900 m. kartu su bendražygiais
jis padėjo J. Pilsudskiui pabėgti iš Peterburgo Šv.Mikalojaus Stebukladario
ligoninės. Nuo 1901 m. A. Sulkevičius
27
vadovavo visai P.P.S. techninei bazei.
Buvo renkamas į partijos vadovybę. Po
1905 m. pablogėjus sveikatai A. Sulkevičius gydėsi Krokuvoje ir Zakopanėje.
Kai 1906 m. Vienoje vykusiame suvažiavime Lenkijos socialistų partija
skilo, A. Sulkevičius perėjo į dešinį Revoliucinį jos sparną, kovojusį už Lenkijos nepriklausomybę.
Prasidėjus Pirmąjam pasauliniam
karui, A. Sulkevičius kartu su bendražygiais, Lodzėje įkūrė Lenkijos Tautos
organizaciją (Polska Organizacja Narodowa). 1915 m. už nepriklausomybės
veiklą Varšuvoje vokiečių buvo areštuotas, bet greitai paleistas.
Tais pat metais A. Sulkevičius savanoriu įstojo į I Legionų Brigados 5
pėstininkų pulką. Nepaisydamas daugkartinių bendražygių prašymų pasilikti
intendantūroje, išvyko į frontą. 1916
m. rugsėjo 18 d. žuvo ties Sitovičomis
Voluinėje, teikdamas pagalbą sužeistam
draugui papulkininkiui A. Kocui. Buvo
vedęs Jadvygą Balicką, su kuria susilaukė trijų vaikų.
1933 m. grupė Vilniaus totorių įkūrė komitetą A. Sulkevičiaus palaikams
perkelti į Vilniaus musulmonų kapines.
Šiai idėjai pritarė Lenkijos vyriausybė,
kuri pasiūlė juos perlaidoti Povonzkų
kapinėse Varšuvoje. Palaikų perkėlimo
darbai užtruko, nes buvo sunku identifikuoti A. Sulkevičiaus kapą legionierių
kapinėse Kovelio paviete Voluinėje. Tik
1935 m. lapkričio 6 d. A. Sulkevičiaus
palaikai lydimi garbės sargybos pajudėjo link Varšuvos. Iškilmingos A. Sulkievičiaus laidotuvės įvyko 1935 m.
lapkričio 8 d. Į pakutinę kelionę jį palydėjo totorių bendruomenės atstovai,
vadovaujami muftijaus dr. Jokūbo Šinkevičiaus. Laidotuvėse dalyvavo Lenkijos vyriausybės, Seimo ir Senato,
kariuomenės bei visuomenės atstovai.
A. Sulkevičiaus palaikai buvo garbingai
perlaidoti Varšuvos Povonzkų kapinėse,
specialiai įrengtame mauzoliejuje.
Po mirties A. Sulkevičius buvo apdovanotas „Virtuti Militari“ kryžiumi.
Apie A. Sulkevičių parašyta daug istorinės bei grožinės literatūros. Apie jį
rašė Teodoras Chmelevskis, Vaclavas
Lapinskis, Janas Nivinskis, Gustavas
Olechovskis, Stefanas Žeromskis ir kiti.
Vienas gerbiamiausių Lietuvos totorių bendruomenėje žmonių, mecenatas,
hadži (atlikęs piligriminę kelionę į Meką) Aleksandras Iljasevičius (1853–
1925 m.), buvo vedęs Alekandrą Bučacką, gimusią Vinkšnupiuo­se, su kuria
28
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
turėjo 6 vaikus (4 dukteris ir 2 sūnus).
Šis žmogus garsus tuo, kad 1910 metais
iš Kauno miesto dūmos nupirko 1 ha žemės, kurioje pastatė mažą medinę mečetę, parapiji­nius namus, dalį sklypo pa­
skyrė totorių kapinėms – miziarui. A. Iljesevičius bu­vo turtingas (turėjo daugia­
bu­tį gyvenamąjį namą Kauno mieste ir
dvarą Teodorave, 35 km už miesto) ir
dosnus žmogus. Neturtingoms totorių
šeimoms mečetėje kaip išmaldą dalino
savo pinigus. Viena jo dukterų buvo ištekėjusi už kunigaikščio Kryčinskio.
J. Chaleckas – paskutinis Vinkšnupių mečetės imamas
Giminės pradininkas Chalembekas
Chaleckis Sejmanų (Trakų apskr.) paveldėtojas. Jo sūnūs Janušas, Mikalojus
ir Samuelis (rūmų totoriškojo pulko poručikas) minėtas valdas pardavė 172401-05. Mikalojus turėjo sūnų Juzefą
(liet. Juozapą) (gim. apie 1740 m.) Šabaną ir Sebastianą ir paveldėjo dalį Raižių kaimo (Trakų aps.), Juzefas buvo 1
priešakinės sargybos pulko draugu51 (išėjo į atsargą 1792 m.) su žmona Feliciana, Dovydo Selimovičiaus dukra, turėjo
vaikus Mustafą (gim. apie 1765 m.),
Aleksandrą (gim. apie 1769 m.), Davidą (liet. Dovydą) (gim. apie 1771 m.),
Heleną (gim. apie 1771 m.), Biekierą
(gim. apie 1777 m.), Marianą (gim. apie
1782 m.), Samuelį (gim. apie 1783 m.),
Salichą (gim. apie 1787 m.), Francišką
(liet. Prancišką) (gim. apie 1789 m.),
Mahometą – Maciejų (liet. Motiejų)
(gim. apie 1793 m.). Keturi vyresni Juzefo sūnūs, Lenkijos kariuomenės draugai, dalyvavo 1794 m. Kosciuškos sukilime, net iki pralaimėjimo ties Varšuvos
Praga Suvorovo kariuomenei (Davidas
pateko į nelaisvę). Davidas su žmona
Rozalija Makulavičiūte susilaukė Aleksandro ir Juzefo, Mustafos, Bekiero,
Suleimano, Felicijanos, Jakubo (liet.
Jokūbo) ir Uršulės, su žmona Alija Selimavičiūte dukros Elžbietos. Jo brolis
Bekieras, Juzefo sūnus, Totorių ulonų
pulko kornetas (išėjo į atsargą 1815-03
-28), po to 12 klasės pasienio tarnybos
valdininkas, buvo nevedęs. Jų trečias
brolis Samuelis, Juzefo sūnus su žmona
Ana Selimovič, turėjo vaikus Mustafą
(gim. apie 1809-12-05), Eliašą (gim.
apie 1811-09-05) (metrikos iš Raižių)
Miriją (Emyrą?), Elžbietą, Bajazetą ir
Selimą. Ketvirtas brolis Machmetas su
žmona Chanifa Vilčinska turėjo sūnus
Juzefą ir Samuelį. Jiems visiems 1834
m. priklausė du valstiečiai Raižiuose.
Emilija Makulavičiūtė-Chaleckienė
su dukromis Rozalija ir Elena
Šabanas-Sebastianas, Juzefo brolis, Lenkijos kariuomenės draugas, po
to (nuo 1797 m.) tarnavęs Rusijos kariuomenės Lietuvių-totorių pulke, turėjo dukrą Uršulę (gim. apie 1781 m.) ir
sūnus Maciejų (Machmetą) (gim. apie
1783–1812-08-10) totorių ulonų pulko
puskarininkį (jis buvo prancūzų sužeistas, mirė ligoninėje Alytuje), Chalilį
(gim. apie 1785 m.) ir Mustafą (gim.
apie 1787 m.).
1856-01-31 Senato Heroldijos departamento įsaku Nr. 973 patvirtintas totorių bajorų sąrašas. Bajorai Abrahamas
(liet. Abraomas) Mustafos sūnus, Davidas, Juzefo sūnus su sūnūmis
Juzefu, Bekiru, Suleimanu ir Jokubo,
o taip pat Davido broliai: Samuelis su
Aleksandras Chaleckas - Kauno
apskrities teismo rūmų sekretorius
sūnūmis Mustafa (Stefanu), Michalu,
Bajazetu ir Selimu, Salichas su sūnumis
Juzefu, Mustafa (Stefanu) ir Jakubu,
Machmetas su sūnumis Juzefu ir Samueliu, o taip pat Bekiras vietoj Chaleckių
herbo pridėjo 1584 m. antspaudą. Totorių Chaleckių herbas yra identiškas su
tos pat pavardės krikščionių šlėktų herbu ir, neabejotinai, buvo priimtas lenkų
herbynų įtakoje.52
Chaleckas Jonas gimė 1893-10-28
(11-09) Vilkaviškio aps. Vinkšnupių
kaime Chalecko Leono ir Salomėjos
Elijuševičiūtės, Lietuvos totorių šei-
Seserys Makulavičiūtės apie 1960 m. Iš kaiės į dešinę: Chalima Krinickie­
nė, Elžbieta Jasinskienė, Marytė Selimavičienė, Felicija Bagdanavičienė ir
Emilija Chaleckienė.
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
moje. Tėvas 1887–1915 metais buvo
Vinkšnupių totorių mečetės imamas.
Sūnus Jonas 1913 metais baigė Marijampolės gimnaziją ir gavo pradinių
mokyklų mokytojo specialybės pažymėjimą Nr. 277, „Ecole du génie civil“
diplomą Pracūzijoje. Stengėsi pramokti
svetimų kalbų, be jam žinomų rusų ir
baltarusių. Privalomą tikybos kursą įsisavino pas tikybos mokytojus M. Bazarauską ir Chalecką Leoną prieš karą
Lietuvoje, karo metais Rusijoje.
Pirmo pasaulinio karo metais šeimą
ištrėmė į Rusiją. Mečetę, likusią valdžios priežirūjoje ir „globojamą“ komiteto, vandalai apvogė. Jie išlupo langus,
durų užraktą. Iš kapinių pagrobė du vertingus paminklus, išardė keletą kapaviečių ieškodami brangenybių. Kriminalinė policija pas vietinius bolševikinių
įsitikinimų gyventojus rado nusikaltimo
įkalčius (iš paminklų padarytus tekilus
ir kt.). Bylas perdavė teismui.
J. Glinecko, O. Stepanauskienės Kuosėnų kaimo gyventojų įsitikinimu, J.
Chaleckas nuo 1920 metų iki oficialaus
pripažinimo imamu ir įregistravimo Švietimo ministerijoje 1922-12-23 jau vykdė
šias pareigas. Tėvų namuose Vinkšnupių
kaime sutikinėjo parapijiečius, tuokė jaunuolių poras, kapinėse laidojo mirusius.
Imamo žiniomis, Vinkšnupių parapijoje,
susidedančioje iš Marijampolės, Šakių,
Seinų, dalies Alytaus ir Kalvarijos apskričių gyveno apie 150 parapijiečių, iš
jų apie 50 Vilkaviškio apskrityje. Kol
kriminalinė policija persekiojo mečetės ir kapinių išniekintojus, parapijiečiai
Lietuvoje ir užsienyje rinko aukas pastato remontui. Švenčiant metinę „bairam“
šventę pamaldos vykdavo mečetėje.
1926 metais Chaleckas Jonas su žmona
Emilija Makulavičiūte susilaukė dukters
Elenos, 1928 – Rozalijos. Lietuvos tikybų reikalų dapartamentas imamui skyrė
50 Lt mėnesinę pašalpą. Už 1940 metų
pirmajį pusmetį gavo 300 litų.
J. Chalecko brolis Aleksandras buvo
Kauno apskrities teismo rūmų sekretorius. 1925-10-24 jis ir Aleksandras
Smolskus kaip įgaliotiniai teisme gynė
Vinkšnupių totorių bendruomenės interesus.53 Antrojo pasaulinio karo metais
su šeima pasitraukė į vakarus. A. Chalecko sūnus Jurgis, baigęs medicinos
studijas, gyvena ir dirba Šveicarijoje.
1944 m. vasarą darbingus Bartninkų valsčiaus vyrus vokiečiai varė kasti
prieštankinį griovį, statyti inžinerinius
įtvirtinimus tarp Vilkabalių, Vinkšnu-
29
Jolantos Striogaitės-Zinkuvienės ir Eugenijaus Striogos šeimos
pių ir Patilčių kaimų. Iš sodybų į apkasus tempė statybines medžiagas, išardė
totorių mečetę. Darbus vykdžiusių vokiečių štabas buvo Chaleckų sodyboje
Vinkšnupių kaime. Priartėjus frontui
suintensyvėjo mūšiai Vilkaviškio, Marijampolės, Kalvarijos ruože. Pakriko karinių įtvirtinimų statyba Piliakalniuose.
Atsitraukdami vokiečiai išsivarė ir vietos
gyventojus. Tik suspėję pasislėpti išvengė prievartinės evakuacijos ir nepateko į
karo veiksmų sūkurį Rytprūsių teritorijoje. Per rusų aviacijos antskrydį Karaliaučiaus prieigose žuvo keturi lietuviai
ir totorius J. Chaleckas. Juos palaidojo
bendrame kape, kurio vieta nežinoma.54
Pirmoji iš evakuacijos į Vinkšnupius
parėjo Elena Chaleckaitė. Neradusi namų, prisiglaudė pas tetą (motinos seserį). Vėliau sugrįžo sesuo Rozalija (Rožė) ir Emilija Chaleckienė. Pailsėjusios
išvyko į Kauną. Rozalija (Rožė) panoro
įsigyti medicinos felčerės-akušerės specialybę. Elena įstojo į Kauno dailės mokyklą ir mokėsi kol mokyklą perkėlė į
Vilnių. Vasarodama pas draugę Jurbarke
susigundė įsidarbinti. Liaudies švietimo
skyriuje sužinojo, kad mokyklose trūksta piešimo mokytojų. Pokalbio su vadovybe metu, matomai, prasitarė apie tėvų
kilmę ir išsigando išgirdusi apie siūlomą ,,vilko bilietą“, be teisės įsidarbinti,
jeigu nesutiks būti piešimo mokytoja.
Pasilikusi Jurbarke susipažino su Jarušausku, Liaudies teismo teisėju. Sukūrė
šeimą. Šiaulių pedagoginiame institute
gavo pradinių klasių mokytojos diplomą. Mokyklose steigė profsąjungas,
mokė pradinukus. Užsimiršti darbe patiriamas skriaudas jai padėjo nuostabi
Jurbarko apylinkių gamta ir pomėgis
piešti. Elena Chaleckaitė – Jarušauskienė, sulaukusi garbaus amžiaus, tebegyvena Jurbarke, kaip ir jos sūnaus Raimundo šeima.55 1997 metais mirusios
sesers Rozalijos (Rožės) – Sriogienės
sūnaus Eugenijaus ir dukros Jolantos
Emilijos – Zinkuvienės šeimos įsikūrusios Kaune. Dalyvauja Kauno aps. totorių bendruomenės veikloje.
Sovietmečiu Elenos ir Rozalijos (Rožės) šeimose, saugantis galimų nemalonumų, buvo slepiama tėvų bajoriškos
kilmės biografija. Išsaugoti Makulavičių ir Chaleckų giminės herbai.
Draugas - tai bajoras, eilinis Lenkijos karys, nes
kariuomenėje galėjo būti tik bajorai.
52
Dumin St, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego
księstwa Litiewskiego, Gdansk, 2006, S. 57-58.
53
Žr. Dr. A. Jakubausko Lietuvos Respublikos cetriniame archyve rastus dokumentus. C.V.A. F
391, ap. 4, b. 740, l. 12. F 391, ap. 4, b. 740, l.
219. F 391, ap. 2, b. 410, l. 91. F 391, ap. 2, b.
410, l. 73.
54
Raižiuose, Alytaus rj. totorių bendruomenės kapuose, J. Chalecko atminimui supiltas simbolinis kapas, pastatytas paminklinis akmuo.
55
Elenos Chaleckaitės – Janušauskienės, 82 m.
amžiaus Jurbarko miesto gyventojos, atsiminimai, užrašyti 2008 m. birželio mėnesį.
51
30
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Lietuvos totoriai Napoleono kariuomenėje
IGNAS BABUŠIS
Napoleono epocha į kruvinus karus įtraukė ne vieną valstybę ir tautą.
Ne išimtis buvo ir buvusios Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje gyvenę totoriai. Siekis užsiimti labiausiai totoriaus gerbiamu ir mylimu
amatu – karyba - skatino totorius tarnauti naujiems šeimininkams: 1803 m.
Rusijos imperijos sudėtyje iš lietuvių–
totorių ulonų pulko buvo suformuotas
atskiras totorių ulonų pulkas, o Prūsijos
kariuomenė nuo 1795 m. buvo suformavusi totorių kavalerijos dalinį. Sukūrus
Varšuvos
kunigaikštystę
nemažai
totorių stojo į lenkų kariuomenę, o 1812
m. pagaliau išsipildė viltis turėti atskirą
etninį totorių dalinį Prancūzijos imperatoriaus Napoleono pusėje.
Mintis sukurti totorių kavalerijos dalinį Napoleonui buvo pasiūlyta dar prieš
1812 m. kampaniją, nes dar 1807 m. generolas Mykolas Sokolnickis siūlė Napoleonui sukurti Lietuvos totorių pulką kovai su kazokais, tačiau tik 1812 m. ši idėja tapo įgyvendinama. Eskadrono istorija
prasidėjo 1812 m. liepą, kuomet grafas
generolas Dirkas Von Hogendorpas, paskirtas Lietuvos valdytoju, atnaujino idėją įkurti kavalerijos dalinį iš Čingischano
palikuonių. Šią idėją išplėtojo majoras
Mustafa Murza Achmatovičius, lenkų
kavalerijos papulkininkis. Sumanymą
palaikė ir kiti karininkai: „jie dega noru
tarnauti tai šaliai, kurioje gimė ir kurioje
daugiau kaip 500 metų naudojosi visomis ponų privilegijomis...“ – rašė Napoleonui generolas M. Sokolnickis. Motyvuojama buvo tuo, kad totoriai gerai prisitaikę kovoti atšiauriomis oro sąlygomis
bei yra seni kazokų priešai. Rugpjūčio
24 d. Napoleonas M. M. Achmatovičių
paskyrė formuojamo pulko vadu. Nors
buvo paskelbtas atsišaukimas į totorius
laikraštyje Kurier Litewski (atsišaukimo
autorius - 8-ojo lenkų ulonų pulko majoras Azulevičius), tačiau M. M. Achmatovičiui pavyko surinkti tik eskadroną. Eskadroną sudarė 4 kapitonai, 7 leitenantai, beveik 100 puskarininkių ir eilinių.
Eskadronas oficialiai pradėjo tarnybą
spalio 8 d., priklausė Jaunajai gvardijai,
ir visą rudenį kaip žvalgai veikė kartu
su 3-uoju Gvardijos lietuvių švoležierių
– ulonų pulku. Tai, kad eskadronas priklausė elitinei Imperatoriaus gvardijai,
buvo ir didelė garbė, ir praktinė nauda,
nes gvardiečiai buvo geriau aprūpinami.
Be to, Napoleonas taip stengėsi įsiteikti
ir vietos gyventojams.
Totorių eskadronas nuo pat sukūrimo
Lietuvos totoriai Napoleono kariuomenėje
neturėjo unifikuotos uniformos. 1812
m. reglamentinė uniforma turėjo atrodyti panašiai kaip Gvardijos mameliukų
uniforma: karakulio kiveris su turbanu,
snapeliu, pusmėnuliu vietoj kokardos
ir tamsiai žalia uodega. Visa uniforma
buvo tamsiai žalia su raudonais rankogaliais ir raudona liemene. Tačiau dauguma totorių, būdami kilmingi, mieliau
rinkosi tokias spalvas, kokios buvo jų
herbuose, savo uniformas gausiai dekoravo aukso ir sidabro siuviniais, puošėsi
juostomis vietoj diržų, todėl pulkas
atrodė ne prasčiau už mameliukus. 1813
m. po Bardeno uniformų reformos, siekusios supaprastinti prancūzų uniformas, pulkas neišvengė uniformos unifikavimo. Kiverį pakeitė kalpokas (colpack) su raudonu sultonu. Munduras tapo raudonas, o liemenė geltona. Tačiau
ne visi kariai gavo naujas uniformas ir
nedidelė totorių kompanija Vokietijoje
ir Prancūzijoje išsiskyrė savo margumu.
Reikia pažymėti, kad lietuvių totorių
eskadrono likučiai, net ir inkorporuoti į
1-ąjį lenkų švoležierių – ulonų pulką, iki
pat Paryžiaus paėmimo išlaikė savo uniformas. Totorių ginkluotę turėjo sudaryti įprastiniai ulonų ginklai: ietys su žaliai baltomis, raudonai baltomis ir žaliai
raudonomis vėliavėlėmis, prancūziški
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
lengvosios kavalerijos kardai ir pistoletai. Tačiau dalis totorių naudojo rytietiškus asmeninius kardus ir pistoletus,
gausiai dekoravo balnus ir gūnias.
1812 m. rudenį eskadronas praleido marširuodamas ir treniruodamasis,
kovos veiksmuose jis nedalyvavo. Po
Maskvos gaisrų ir Berezinos katastrofos
besitraukianti prancūzų armija gruodžio
pradžioje pasiekė Vilnių, kur maršalas Nėjus pabandė organizuoti miesto
gynybą. Iš lietuviškų dalinių gynyboje dalyvavo Vilniaus tautinė gvardija,
žandarai, 3-asis pėsčiųjų šaulių batalionas ir totorių eskadronas. Jie gynė Aušros vartus, kur vyko pačios aršiausios
kautynės. Ugnies krikštas lietuviams
buvo išties negailestingas: šauliai neteko šešių karininkų, o totorių eskadronas
nuožmiuose susidūrimuose neteko 80
puskarininkių ir eilinių, 10 karininkų,
atakos metu buvo nukautas pats pulko
vadas M. M. Achmatovičius. Taigi eskadronas buvo praktiškai sunaikintas.
Esant kritiškai padėčiai totorių eskadrono likučiai pasitraukė iš Lietuvos kartu
su Gvardija.
3-asis Gvardijos lietuvių švoležierių
– ulonų pulkas ir totorių eskadronas
dėl mažo karių skaičiaus buvo prijungti
prie 1-ojo Gvardijos lenkų švoležierių
pulko, kur totoriai sudarė 15-ąją kompaniją. 1813 m. šiek tiek atsigavę totoriai
dalyvavo kovose ties Liucenu, Baucenu, Vachau, Reichenbachu, Drezdenu,
galiausiai Tautų mūšyje prie Leipcigo.
Gvardijos kavalerijos pulkininkas generolas, maršalas Beseras įsakė Samueliui
Ulanui-Murzai suformuoti dar vieną
eskadroną iš rusų belaisvių bei totorių,
anksčiau išsiųstų į Italiją papildyti 1ojo ir 2-ojo svetimšalių legiono. Iš 200
Italijoje buvusių totorių Ulanui pasisekė
gauti tik 50. 1813 m. balandį už nuopelnus totorių kompanija buvo pakelta į
Viduriniąją Gvardiją. Leipcigo ir Hanau
mūšiuose totoriai kovėsi vadovaujami
kapitono Ulano ir leitenanto Ibrahimo.
Balandžio 27 d. Drezdene kompaniją
sudarė 50 vyrų ir 3 karininkai.
Tų pačių metų gruodžio 9 d. Gvardijos
kavalerija buvo reorganizuota, sukurti
trys nauji žvalgų pulkai. Žvalgai Napoleono nurodymu turėjo veikti panašiai
kaip rusų kazokai. 1812 m. po reformos
paskutinės 8-osios 1-ojo švoležierių pulko kompanijos tapo 3-uoju Gvardijos
žvalgų pulku ir gavo naujas uniformas
(tik totoriai jų negavo). Šis pulkas, galima sakyti, taip pat buvo lietuviškas, nes
paimtas kompanijas sudarė būtent 3-ojo
lietuvių švoležierių pulko likučiai ir totoriai. Pulkui vadovauti buvo paskirtas
majoras Janas Kozietulskis.
Būtent šiame pulke Lietuvos totoriai
kovėsi visą 1814 m. kampaniją, dalyvavo mūšiuose Prancūzijoje ties Briana,
La Rothere, Montimirail, Tieri, Reimsu,
Vitry. Balandžio 1 d. totoriai atvyko į
Fontenblo pilį, kur imperatorius Napoleonas atsisakė sosto ir paleido lenkų ir
lietuvių dalinius. 1814 m. balandį kapitonas Ulanas į Lenkiją išvedė likusius
gyvus 14 totorių, tačiau netrukus eskadronas pagausėjo sužeistais ir buvusiais belaisviais totoriais: į tėvynę grįžo 3
karininkai, 59 puskarininkiai ir eiliniai,
imamas bei 52 žirgai.
Istorija mums paliko tik kelių totorių,
kovojusių Napoleono pusėje, vardus
– tai eskadrono įkūrėjas ir pirmasis vadas Mustafa Murza Achamatovičius,
garbingai žuvęs gindamas Vilnių, kapitonas Samuelis Ulanas-Murza, apdovanotas Garbės Legiono didžiuoju
kryžiumi, leitenantas Ibrahimas, paporučikis Samuelis Januševskis ir imamas
Asanas-Alėjus.
31
Literatūra:
1. Bairašauskaitė T., Lietuvos totoriai XIX a.
(Vilnius, 1996)
2. Bielecki R., Wielka armia (Warsava,
2004)
3. Budreckis A., Lietuvių karinės formacijos
prancūzmetyje, Karys Nr. 1 (Chicago, 1965)
4. Bukhary E., Napoleon’s Guard cavalry
(London, 1985)
5. Dundulis B., Lietuva Napoleono agresijos
metais 1807-1812 (Vilnius, 1981)
6. Gaidis H.L., Napoleon‘s lithuanian forces, Lituanus, no.1 (1984)
7. Glemža L., Lietuviški kariniai daliniai
Prancūzijos kariuomenėje 1812-1814 m.,
Karo archyvas t. XVIII (Vilnius, 2003)
8. Kričinskis S., Lietuvos totoriai (Vilnius,
1993)
9. Kukiel M., Wojna 1812 roku (Poznań,
1999)
10. Lietuvos totoriai kariai. Parodos katalogas (Kaunas, 2007)
11. Pawly R., Napoleon‘s Scouts of the Imperial Guard (London, 2006)
12. Pugačiauskas V., Napoleonas ir Vilnius:
karinio gyvenimo kasdienybės bruožai (Vilnius, 2004)
13. Welsh J.B Jr., The Story Of The Lithuanian Tartars Of The Imperial Guard, Member’s Bulletin of the Napoleonic Society of
America, no. 28 (Washington, 1990)
14. Лашук A., Гвардия Наполеона (Mockвa,
2003)
2011 m. kovo 12 dieną Estijos miestelyje
Mardu įvyko vietos totorių organizuota
šventė, skirta Tarptautinei moters dienai
MARIJA MEIŠUTOVIČ
Mažą, tačiau tankiai totorių apgyvendintą miestelį Mardu neseniai
aplankė be galo šventiškos nuotaikos. Renginys, kuris įvyko vietiniame Totorių centre, didžiulio dėmesio
sulaukė ir iš jaunimo, ir iš senjorų. Į
šią šventę buvo pakviesti ir mūsų Lietuvos totoriai: Marija Meišutovič, Viktorija Bogdanovič, Ernestas Krinickij
ir Eldaras Jakubovskij. Renginio organizatoriai buvo labai malonūs bei
rūpestingi savo svečiams. Vos įėjus į
pastatą, moterys ir merginos buvo iš
karto pasitiktos su gėlėmis ir nuoširdžiais sveikinimais.
Po tokios malonios pradžios svečių
laukė be galo įsimintinas bei kupinas
nuostabių pasirodymų koncertas, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus talentai. Dainavo ir šoko visi: vaikai,
jaunimas ir senjorai. Koncerto pradžioje mūsų Lietuvos atstovams buvo
suteiktas žodis ir mes pasveikinome
visas moteris su Tarptautine moters
diena, įteikėme šventės organizatoriams šimtalapį bei pakvietėme Estijos
totorius dalyvauti Baltijos Sabantujuje
Lietuvoje. Puikią bei šventišką renginio atmosferą koncerto dalyviai išlaikė
iki pat pabaigos.
Koncertui pasibaigus, svečių laukė
bendras vaišių stalas. Tai buvo puiki
proga pabendrauti bei užmegzti santykius su vietiniais totoriais. Sužinojome labai daug apie miestelio istoriją,
kaip jame apsigyveno totoriai, kaip jie
puoselėja savo bendruomenę, kokie
yra jų ateities planai. Ši jauki ir draugiška atmosfera vyravo iki pat šventės
pabaigos. Po šio renginio širdyse pasiliko labai šilti bei malonūs prisiminimai. Buvo labai sunku atsisveikinti su
naujais draugais ir pažįstamais, kurie
per tokį trumpą laiką tapo labai artimi.
Didelę bei nuoširdžią padėką norime
išreikšti šventės organizatoriams.
32
Nr. 3–5 (133–135)
2011 m. kovas–balandis–gegužė
Vaikams ir jų tėveliams
Lenkijos totorių sąjunga informuoja, kad
2011 m. liepos 18-24 d. Bohonikuose vyks
totorių jaunimo stovykla. Į stovyklą kviečiami 12–17 m. jaunuoliai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos.
Stovyklos metu vaikai bus mokomi totorių
istorijos, keliaus į Lenkijos totorių kaimus,
jiems bus organizuojamos kitos išvykos.
Organizatoriai prašo atvykti su savo palapinėmis, miegmaišiais, kitais stovyklauti
reikalingais daiktais.
Kelionės išlaidas kiekvienas dalyvis padengia savarankiškai, išlaikymą stovyklos
metu suteikia organizatoriai.
Visi norintieji dalyvauti stovykloje turi
užpildyti dalyvio anketą, patalpintą adresu:
www.ztrp.bohoniki.org.pl.
Visą reikalingą informaciją suteiks
Lilla Świerblewska, tel.: +48-604435515,
jos elektroninis paštas: [email protected], [email protected]
„LT“ informacija
Buvo parduodamas žymaus totorių
dai­lininko paveikslas
XIX Vilniaus aukcione buvo parduodamas žymaus totorių dailininko
Aleksandro Janovičiaus-Čainskio (Alekasander Janowicz-Czaiński)
paveikslas „Parko alėja“. Aleksandras Janovičius-Čainskis (1870-?)
kilęs iš kilmingos LDK totorių giminės (herbas Dzida), tarnavo 13ojo Vilniaus ulonų pulko totorių eskadrone. Jis Vilniaus nepriklausomų
menininkų draugijos, veikusios 1931-1939 m., narys, dalyvavo draugijos parodose Vilniuje, Varšuvoje, Krokuvoje ir Druskininkuose.
Aukcionas vyko 2011 m. gegužės mėn. 27 d.Vilniaus Tolerancijos
centre.
„LT“ informacija, parengta pagal N. Tumėnienės ir
D. Tarandaitės knygą „Peizažo erdvė“, Vilnius 2010.
Nuotraukoje: Aleksandro Janovičiaus-Čainskio paveikslas „Parko
alėja“, XX a. IV-dešimtmetis, kartonas, aliejus.
Leidžiamas nuo 1995 m. sausio mėn.
ISSN 1822–2072
Adresas:
R. Kalantos g. 10–17,
LT-52498 Kaunas
El. paštas: [email protected]
www.tbn.lt
Autorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.
Dėl Rozalijos Abunevičiūtės
(1922–2011) mirties reiškiame gilią
užuojautą broliui Motiejui, giminaičiui
Kęstučiui ir kitiems artimiesiems.
Alytaus apskrities totorių bendruomenė
Dėl Stepano Mucharskio
mirties reiškiame užuojautą artimiesiems.
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Dėl Suleimano Radkevičiaus
mirties reiškiame užuojautą sūnui Ivanui
Radkevičiui.
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Dėkoju visiems geriems žmonėms,
parėmusiems sun­kią valandą, padėjusiems
paly­dėti į paskutinę kelionę seserį Rozaliją
Abunevičiūtę.
Motiejus Abunevičius
Steigėjai:Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas Jakubauskas
Leidėjas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Vyriausiasis redaktorius: Galimas Sitdykovas  8 617 18 962,
el. p. [email protected]
Redaktorius: Adas Jakubauskas
 8 682 72 328
Atsakingasis sekretorius: Jonas Ridzvanavičius  (8 37) 73 68 02
Lietuvių kalbos redaktorė: Jūratė Čirūnaitė  (8 37) 22 73 26
Tikėjimo klausimai:
Romas Jakubauskas
 8 674 17 710
Kultūros paveldas:
Galina Miškinienė
 8 615 10 166
Vertėjai: Ernestas Jakubauskas  8 618 28 986
Tatjana Čachorovska  8 680 76 115
Spausdino:
. Tiražas – 800 egz.

Podobne dokumenty

Lietuvos totoriai 2012 Nr. 1-3 - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Lietuvos totoriai 2012 Nr. 1-3 - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga Ramadan bairamo pirmoji diena Ramadan bairamo antroji diena Ramadan bairamo trečioji diena Arafato diena Kurban bairamo pirmoji diena Kurban bairamo antroji diena Kurban bairamo trečioji diena Kurb...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr. 1-3 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba

Lietuvos totoriai Nr. 1-3 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba plačiai minimi vien todėl, kad išgarsėjęs žydas, totorius ar baltarusis iš jo yra kilęs, gyvenęs, kūręs ar jame lankęsis. Rugsėjo 20 d. visi besidomintys Lietuvos totorių kultūra ir papročiais apsi...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį Š. m. kovo 16 d. Prienų krašto muziejuje buvo atidaryta Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų folkloro i...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr. 125-127 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba

Lietuvos totoriai Nr. 125-127 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba įnešti svarų indėlį į Lietuvos istoriją, kultūrą bei dvasinį gyvenimą.

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį Š. m. kovo 16 d. Prienų krašto muziejuje buvo atidaryta Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų folkloro i...

Bardziej szczegółowo

Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje

Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje Lietuvos mokslas vis daugiau dėmesio skiria Lietuvos totoriams ir karaimams. Abi etnokonfesinės bendruomenės taip pat domina užsienio mokslininkus – ir ne tik tų valstybių, kuriose gyvena bendruome...

Bardziej szczegółowo