„KRYTERIA OCENY" w przetargu nieograniczonym na usługę

Transkrypt

„KRYTERIA OCENY" w przetargu nieograniczonym na usługę
Załącznik nr 6
„KRYTERIA OCENY"
w przetargu nieograniczonym na usługę:
Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów
oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna
Przy ocenie ofert będą przyjmowane następujące kryteria:
1. Cena wykonania zamówienia - waga 100 %.
Punkty obliczone będą wg wzoru:
cena minimalna wśród złożonych ważnych ofert
--------------------------------------------------------------------cena zaproponowana przez konkretnego oferenta
Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt przetargowych.
x 100 %

Podobne dokumenty