Azjatycki tygrys w Łodzi Azjatycki tygrys w Łodzi

Transkrypt

Azjatycki tygrys w Łodzi Azjatycki tygrys w Łodzi
p02-2010-k-32-35.qxd
2010-01-19
09:51
Joanna Pszczółkowska
Autorka jest menedżerem personalnym w Dziale HR Infosys BPO
w Łodzi. Zajmuje się projektami
związanymi z rozwojem pracowników.
KONTAKT:
[email protected]
Bożena Wujec
Autorka jest właścicielką firmy
szkoleniowo-doradczej
INSPIRED. W Infosys prowadzi
warsztaty komunikacji międzykulturowej.
KONTAKT:
[email protected]
Infosys jest firmą indyjską założoną w 1981 roku. Jej dynamiczny rozwój, jak przystało na
azjatyckiego tygrysa, spowodował, że obecnie zatrudnia
100 tys. osób w 50 oddziałach
w krajach Europy, Azji, obu
Ameryk i Australii. Obecnie firma jest liderem branży BPO,
globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego,
outsourcingu i IT.
W październiku 2007 roku Infosys BPO Ltd. zakupił od holenderskiego Philipsa Europej-
Page 32
Azjatycki
tygrys
w Łodzi
Rozwijanie wrażliwości kulturowej w łódzkim
Centrum Infosys – studium przypadku
Osoby pracujące w międzynarodowych zespołach
często nie są świadome zjawisk charakterystycznych dla kultury swoich współpracowników,
a wyzwania wynikające z różnic kulturowych traktują jako ich osobiste lub profesjonalne niedociągnięcia. W takich przypadkach pomocne mogą
być projekty rozwijające wrażliwość kulturową.
skie Centrum Usług położone
w samym sercu znanej ze swej
wielokulturowości Łodzi. Infosys BPO Poland jest spółką należącą do Infosys Technologies
Ltd. i świadczy usługi outsourcingowe dla klientów z 24 krajów Europy, w tym usługi finansowo-księgowe, audyty,
usprawnienia i analizy biznesowe, doradztwo technologiczne i biznesowe oraz zakupy.
Centrum prowadzi usługi biznesowe w 11 językach obcych
i zatrudnia ponad 800 specjalistów.
32
WWW.PERSONEL.INFOR.PL
Zmiana logo i kultury
Powstałe w 2003 roku Europejskie Centrum Usług było do
czasu sprzedaży scentralizowanym działem finansowo-księgowym obsługującym lokalizacje
firmy Philips w całej Europie.
Holenderska kultura pracy
przeszczepiona na polski, młody (średnia wieku 27 lat) i wyjątkowo zaangażowany zespół
sprawiła, że Centrum znane było z najwyższej jakości usług.
Niski kontekst kulturowy, bezpośredni styl komunikacji
p02-2010-k-32-35.qxd
2010-01-19
09:52
Page 33
ZARZĄDZANIE
i wysoka dyscyplina pracy były
łatwe do zaakceptowania dla ambitnych konsultantów i cenione
przez zachodnich klientów.
Kiedy Centrum przeszło w ręce
indyjskiego lidera branży – Infosys BPO Ltd., przed pracownikami firmy Infosys BPO Poland pojawiły się nowe wyzwania. Po pierwsze, zaczęli oni
świadczyć usługi już nie tylko
dla Philipsa, poprzednio jedynego klienta wewnętrznego,
lecz także dla innych nowych
klientów zewnętrznych, co spowodowało potrzebę poszerzania kompetencji, w tym znajomości języków obcych. Po drugie, kwestią zasadniczą stało
się poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa danych nowych klientów.
Trzecim, i jednym z najistotniejszych wyzwań stało się zapewnienie efektywnej i spójnej
komunikacji wewnętrznej w organizacji, której dominującą cechą stał się teraz wysoki kontekst kulturowy, niosący ze sobą odmienny, wieloznaczny
styl komunikacji.
Na styku kultur
Specyfika usług konsultantów
łódzkiego Centrum polega na
pracy w międzynarodowych zespołach projektowych, które
chociaż są ulokowane na różnych kontynentach, codziennie
kontaktują się mobilnie pomiędzy sobą. Inną formą działań są
wyjazdy konsultantów do lokalizacji klientów na całym świecie nie tylko po to, aby realizować projekt, lecz także, by kierować grupami obcych sobie
kulturowo ludzi. Sukces takiego projektu zależy od wielu zło-
KULTURA ORGANIZACJI
żonych czynników, co w kontekście wielokulturowym staje
się dodatkowym wyzwaniem.
Członków projektu różni nie
tylko język, kolor skóry i kompetencje zawodowe, lecz także
sposób organizacji pracy, postrzeganie czasu, poziom zaangażowania, układ priorytetów
i system wartości. Stąd też jednym z największych wyzwań
okazało się przyswojenie nowej
kultury zarządzania, jaką przyniosła zmiana właściciela firmy, a także zrozumienie zachowań i decyzji współpracowników w Indiach, umiejętność komunikowania się z nimi oraz
wspólnego wypracowywania
rozwiązań i wdrażania ich pomimo istniejących różnic kulturowych.
Projekty wielokulturowe
Wraz ze zmianą właściciela
podjęto wiele działań mających na celu przybliżenie
pracownikom łódzkiego
Centrum Indii, specyfiki
bogatej kultury tego kraju,
a nade wszystko samej
kultury organizacyjnej
firmy Infosys. Do realizacji tych działań są angażowani wszyscy pracownicy, a ich koordynacją zajmuje się kadra kierownicza przy
wsparciu koordynatora ds. komunikacji
wewnętrznej i PR
oraz działu personalnego.
Projekty wielokulturowe realizowane obecnie w łódzkim Infosys opierają się na wielu
równoległych przedsięwzięciach, do których należą szkolenia wewnętrzne, wydarzenia
mające na celu popularyzację
wiedzy o Indiach wśród pracowników i wśród społeczności
lokalnej, a także szkolenia zewnętrzne i konsultacje poświęcone komunikacji w środowisku międzykulturowym.
Szkolenia z komunikacji
międzykulturowej
Ze względu na specyfikę pracy
w globalnej firmie ogólne szkolenie dotyczące pracy w środowisku międzykulturowym jest
elementem ścieżki szkoleniowej wszystkich pracowników
Infosys BPO Poland w I półroczu ich zatrudnienia. Pracownicy mają też możliwość skorzystania ze szkolenia poświęconego komunikacji międzykulturowej, dostęp-
33
PERSONEL I ZARZĄDZANIE
NR 2/2010
p02-2010-k-32-35.qxd
2010-01-19
09:52
Page 34
KULTURA ORGANIZACJI
mów indyjskich, któremu towarzyszą dodatkowe atrakcje
– pokazy tańca bollywoodzkiego, degustacja potraw
kuchni indyjskiej czy nauka
gry w carrom (gra planszowa
znana jako bilard indyjski).
Festiwal odbywa się w miesiącach wakacyjnych, pod rozgwieżdżonym niebem, w centrum Łodzi. Jest on wyjątkową
atrakcją turystyczną i promocją miasta, z której chętnie korzystają zarówno pracownicy
Infosys, jak i mieszkańcy Łodzi oraz turyści.
FOT. Archiwum
ZARZĄDZANIE
Pokaz tańca podczas festiwalu BollyLodz.
nego na platformie e-learningowej. Swoją wiedzą na temat
różnic pomiędzy kulturą polską
i indyjską chętnie dzielą się także trenerzy z indyjskich oddziałów Infosys odwiedzający
łódzkie Centrum.
Feel your Infy
Firma Infosys BPO Poland podejmuje wiele działań nastawionych na popularyzację wiedzy
o kulturze Indii wśród swoich
pracowników. W 2009 roku jeden z większych działów Centrum podjął się organizacji dnia
poświęconego wiedzy o firmie
Infosys i Indiach pod nazwą Feel your Infy. Impreza obfitowała
w liczne konkursy, prezentacje
i spotkania poświęcone tematyce kultury indyjskiej. Inny zespół, składający się z przedstawicieli różnych działów firmy,
pracuje nad projektem mającym
na celu analizę specyfiki kultury organizacyjnej firmy Infosys
wraz z uwzględnieniem wpływu wyróżników kultury polskiej i indyjskiej na jej kształt.
Pracownicy Centrum mają
możliwość poszerzania swojej
wiedzy o Indiach, korzystając
z zasobów intranetu oraz firmowej biblioteki, która gromadzi książki i czasopisma poświęcone problematyce zarządzania, branży outsourcingowej oraz kulturze Indii. Osoby,
które miały okazję odwiedzić
Indie, mogą publikować zdjęcia i teksty poświęcone swoim wrażeniom z podróży
w firmowym kwartalnikowi
„ESCape”.
Bollywood w Łodzi
Infosys BPO Poland stara się
ułatwiać poznanie kultury Indii nie tylko swoim pracownikom, lecz także miejscowej
społeczności. Centrum co roku organizuje Festiwal filmowy Infosys BollyLodz Kino
Letnie. Ideą festiwalu jest połączenie filmowych i wielokulturowych tradycji Łodzi oraz
kultury indyjskiej, w której kino odgrywa znaczącą rolę. Festiwal ma formę przeglądu fil-
34
WWW.PERSONEL.INFOR.PL
Warsztaty komunikacji
międzykulturowej
Stała, codzienna współpraca
z pracownikami Infosys w Indiach spowodowała potrzebę
doskonalenia umiejętności komunikowania się w wysokim
kontekście kulturowym. W ten
sposób powstała idea zorganizowania cyklu szkoleń z komunikacji międzykulturowej, który został poprzedzony szczegółową analizą potrzeb – przykładami sytuacji, e-maili i rozmów z kolegami z Indii. W dużej mierze to ta doskonale
przeprowadzona przez samych
pracowników diagnoza, na
podstawie której został przygotowany program szkolenia,
przyczyniła się do sukcesu projektu.
Szkolenia komunikacji międzykulturowej zostały opracowane
w dwóch wariantach. Pierwszy
był przeznaczony dla osób, które mają codzienny kontakt
z pracownikami indyjskich oddziałów firmy Infosys i obejmował przede wszystkim zagadnienia związane z bieżącą
p02-2010-k-32-35.qxd
2010-01-19
09:52
Page 35
ZARZĄDZANIE
współpracą. Drugi wariant dotyczył pracowników wszystkich
szczebli zarządzania wyjeżdżających służbowo do Indii. Podróże służbowe trwają zazwyczaj kilka tygodni i mają charakter szkoleniowy lub biznesowy,
dlatego też program szkolenia
został tu poszerzony o wiedzę
przydatną podczas pobytu w Indiach. Projektem trwającym od
pół roku objęto grupę ponad
100 osób i planowane są kolejne
grupy szkoleniowe.
Wszystkie sesje przebiegają według tej samej struktury. Każde
poruszane zagadnienie rozpoczyna się od analizy sytuacji –
spotkania, e-maila lub rozmowy
telefonicznej, która stanowi
pewną trudność. Podczas szkolenia sytuacje te są dyskutowane i wyjaśniane jest ich podłoże
kulturowe, także w formie multimedialnej. Następnie przy
wsparciu trenera uczestnicy poszukują pozytywnych rozwiązań i sposobów skutecznej komunikacji uwzględniającej interesy biznesowe i relacje interpersonalne. Każdą sesję wień-
KULTURA ORGANIZACJI
Tematyka szkolenia dotyczącego zagadnień
międzykulturowych
1. Władza i odpowiedzialność
Poczucie w różnych kulturach tego, za co ludzie są odpowiedzialni, na co
mają wpływ, a na co nie.
2. Zarządzanie czasem
Różnice w rozumieniu czasu i zarządzaniu nim, postrzeganiu go jako kontinuum/cykle lub liniowego, ograniczonego odcinka.
3. Tożsamość i cel
Różnice kulturowe pomiędzy byciem i działaniem, koncentracją na osobistych osiągnięciach lub na działaniu zbiorowym.
4. Organizacja
Sposób organizacji społecznej i jej dynamika.
5. Terytorium i granice
Sposób i zakres dzielenia się fizyczną i psychologiczną przestrzenią z innymi.
6. Komunikacja
Cechy charakterystyczne w porozumiewaniu się ludzi w danej kulturze.
7. Style myślenia
Charakterystyczne dla danej kultury organizowanie informacji.
czy podsumowanie w formie
praktycznych wniosków.
Po zakończeniu szkolenia,
w przypadku trudniejszych sytuacji pojawiających się na bieżąco
we współpracy z Hindusami,
uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerką.
Liczne projekty budzące wrażliwość kulturową w polskim
R
E
K
L
A
M
oddziale Infosys zdecydowanie
przynoszą pozytywne rezultaty i spotykają się z dużym
uznaniem hinduskich współpracowników. Stąd ważne jest
budzenie świadomości kulturowej oraz wiedza, że kompetencje kulturowe można rozwijać, tak jak inne umiejętności
zawodowe.
A
35
PERSONEL I ZARZĄDZANIE
NR 2/2010

Podobne dokumenty