B? - Webgenerator

Komentarze

Transkrypt

B? - Webgenerator
>7BBE=EHPÕM
M?;BAEFEBIA?
9pmWhj[a%%mmm$dWip[c_Wije$fb%%dh-+
\WY[Xeea$Yec%dWip[c_Wijefb%%jm_jj[h%dWip[Uc_Wije%%]Wp[jWX[pfWjdW
&'$'&$(&'+
:P?;@;I?ĉ&'$'&$(&'+"=E:P$'.$&&:A<C;=H7EDP7FH7IP7D7Ê[email protected][email protected]½?IFEJA7D?;
PA7J7HPODý<?=KHý%%&'$'&$(&'+"=E:P$'.$&&MA?D?;>;B?EI:H7C7JÊM?C?ĉ$$½%%&*$'&$(&'+"
=E:P$.$&&MC?;@IA?C9;DJHKCAKBJKHOE:8ĉ:ýI?ĉAEB;@D;J7H=?AEB;[email protected];HÕM%%
Zp_[`[i_ň
Wajomd_[
mdWipocc_[ťY_[
CŒm_ļeieX_[
9oYb_d]9bkX$
AeY^W`ļhem[ho
IJH$''
mdWipocc_[ťY_[
AjecWifhWmň
mKI9"cki_j[Ź
c_[ĿY_[hfb_meťĿ
IJH$)
Wajomd_[
7ajomdWcWcW
_`[`cWbkY^
dWcWhWjed_[
IJH$'(
Zp_[`[i_ň
@WafemijWmW
]eťdo\_bc
ÊAWhXWbW½
ĥm_Wjem[]m_WpZo
XňZļaedY[hjemWo
mFebiY[$
A_[Zo_]Zp_[5
REKLAMA
7kjeXki[c
dWF_Wia_
_`[ipYp[ZWb[`
IJH$)
JhmWCeZemW
8_jmWC_Wij$
=eik`Y_[
dWkYp[ijd_aŒm
IJH$*#+
<EJ$C7J;H?7O:7M?:77D?E7
mdWipocc_[ťY_[
<EJ$H?9><KHO%?DL?I?ED%7F
IJH$,
IJH$.
M025001032D
&(
(
^Wbbe]ehpŒmm_[baefebia_
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
KM7Ĺ7C"Ĺ;MOPM7D?7IýMĹ[email protected]ĹD?;@IP;$:B7J;=EFE#
IJ7DEM?7CIJMEHPOĀIMÕ@M7IDO<;IJ?M7B<?BCEMO$
=H7ĹOD7JEH8?9A7E<;IJ?M7BK<?BCK?IPJKA?Ê:M78HP;=?¼
^Wbbe]ehpŒmm_[baefebia_
Xob_ťcojWc
B_Z_WFef_[b"
\eje]hW\
^eXXo
BWjodei_
mFebiY[
<EJ$IPOCEDIJ7HD7MIA?
:[b[ajemWd_[i_ňdkZļ
dWb[ŹoZe
dW`fhpo`[cd_[`ipoY^
Y^m_b
ckpoaW
dWkaW
FemhŒjiodd[]e
fioY^ebe]W
IPAE9A?;PM?IEK9>;
PAB7FD?ĉJOC?KIPA7C?"
PM?;MD;JKH;9A?;7D=E#
HO"FK9>7J;:K=EMEI;
[email protected]?9PO9P7HD;
@[email protected]?;$
AE9?;F?ĉADEĥ[email protected];#
9>7O:EM7HIP7MO$P:@ĉ#
9?7D7D7IP;C?7IJE$FB
dW[ahWd_[
Aeb[`dW]m_WpZW
hepZWdW
"<EJ$;M;B?D7MÕ@9?A"IPOCEDIJ7HD7MIA?
MÊ-HP;9P79>"AJÕHO9>
D?;M?;9?;E<79;J79>½P7#
[email protected]>B;:7#
9KHKĥ$FH;C?;H7FEBIA?;@
FHE:[email protected]?MIJO9PD?K(&',
H7<7CHE9P;AMIF?;H7
[email protected]ĉÊ=M?7P:OD7F7BK#
9>K¼"AJÕH7C7FHECE#
M7Ā7:[email protected]ĉPM?;HP7AÕM
cŒ`]ei
C_[`eZmW]ň
fhp[adļĿ
ŹWXň
F7KB?D7H;PC;H
Zp_[dd_aWhaW
hephomaW
=M?7P:O
MDEMOC<?BC?;
MIP9POJDOC
9;BK
;a_fWB_Y[kcFbWijoYpd[]eY^Y[kf_ňaipoĿ
kb$9^heXh[]e$M_ňY[`dWdWip[c_Wije$fb
B?<;IJOB;3]fad]S5^S[dW
6S`Wel`S`Slbabg^Sd`WYa
eWd[S^gÆ:a_W^S`V¹_S\gŷ
eia\ĹYi[SlVŅi3^W[ESi
i:a^^kiaaV BdW_[WdSb[ĹfW
YaeWla`geWd[S^gÆ:a_W^S`V¹
lSb^S`aiS`S\Wef`S&bSŶ
Vl[Wd`[]S$"#' 3]U\SdalbaUl
`[We[ŅViS[bˆda]gbaikVS
dlW`[SUZ]fˆdWdalWYdSke[Ņ
ibabdlWV`[_eWla`[W 9ˆi
`STaZSfWd]S5Sdd[W?SfZ[ea`
ifW\da^[5^S[dW6S`WebdSUg
\WfWdSlV^SbdkiSf`W\SYW`U\[
aUZda`[Sde][W\i4Wd^[`[W[`[W
\Wef\gŷSYW`f]Ĺ5;3 Fk_dS
lW_bSVS`S`[ĹbaVW\dlW`[W
aiebˆbdSUklZS]WdS_[SZ[
efad[S\WefUlŅţU[aia[`eb[da
iS`S^aeS_[7ViSdVS
E`aiVW`S F
dlWY^ĹVS_lV\ŅU[SlYa
ela`W`S]a`]gdeÆLa
fkĢ^SV¹adYS`[laiS`k
aVfdlWUZ^SfbdlWl
bal`S`[S]ˆiidS
_SUZ8Wef[iS^gBaVdˆŷ`[UlWYa
Ģ^SVS_[?SdlWŘ FW_SfW_fWYa
daUl`W\WVkU\[\Wef\WVlW`[W I[S
Va_aaefSf`[aiBa^eUWielkeUk
\WVlĹ\S]elS^W`[ 9afg\Ĺ`SbafŅ
YŅlSVWbfg\ĹbSd][iUlSe[WfSd
Yˆiţ`[SVS`[aikUZYafg\Ĺ
X[d_aiaegŷTaia[dW]dWSUk\`[W 9S^Wd[SÆLafWYaĢ^SVg¹faYˆi
`[WX[^WfaiS`W`S]S_[W`[gdkTk
aVSdfWlWe]ˆdk[dlgUa`W`Sdal
bS^a`WYaYd[^^SelUlgdk`[WfabW
dlW[daTS][ EbS^a`k_S`[a] Fa
\gŷ`[W^a]S^`WeWla`aiWbdlke
_S][fa]gUZ`[Sţi[SfSi`S\
b[Wdiaf`[W\elk_ikVS`[g @[WeĹ
falbWi`aţU[Ĺ]g^[`Sd`W_SdlW
`[SUki[^[laiS`WYaUlai[W]S
LSUZaVg 5Zdgb[ĹUW_[ŅVlklŅ
TS_[elUlgdlWaYa`][[email protected][WVl[Ņ
]g\Ņ_kţ^ŅeaT[WSbafW_bdlk
ba_[`S_[e[Ņabai[Wţļbdlk\S
U[W^S]fˆdkl\WŶVl[ţi[SfbaZadk
la`f E_Sŷa`SelSdSŘUlS1
E_S]g\W\S]]gdUlS]ieba_[`S
ba\WV`W\lWeia[UZWYalfkUl`kUZ
baVdˆŷk <WV^[faUlWYa_S\ĹVg
ŷa[Ua\WefbaVdŅ]Ĺ 3_`[W\S]a
bdlk\WlV`W_g`[Wia^`aTkaaV
_ˆi[ļ @aiSţ`[W Fa\gŷ`[WWYla
fkUl`We_S][eWdiaiS`WiegeZ[
TSdlWlSdaY[W_fa\gŷ`[WikUZa
VlW`[WbalS]g^[`Sd`ĹefdWXŅ
]a_Xadfg Fa]g^fgdaiS[`fWYdS
U\S[W]eb^adSU\S 5ZUĹUebdaefSļ
aUlW][iS`a_YaebaVSdlSfdlWTS
UlSeW_bdlW]`ĹļUZaļTkelUlg
dlkaYa`W] L\Wţļbdlkeai[aiĹ
ŷSTŅ ;TWUl]Ņea^[ FaXdSlWa^aY[S
iUS^W`[WaVT[WYS\ĹUSVS^W]a
aVdlWUlki[efaţU[ ElUlWYˆ^`[WfW\
fdgV`W\dalYdkiS\ĹUW\e[ŅgTdS_
7gdabkiSţ`[WfWdSl ?aŷWiSdfaeaT[Wbdlkba_
`[WļfŅaVi[WUl`ĹdWYgŅUW_W`
fg\ĹUĹ]SŷVĹebaWUl`aţļ[lS`[_
lSUl`[We[Ņ]a_gţgdĹYSļ]dkfk
]aiSļYaiklkiSļaVbdk_[fk
iˆiTS_Tgeˆiţi[Ř
[U[SbSfkUZ`S\b[Wdige[Ĺţļl`[_
Vaiebˆ^`WYaefag[eba\dlWļ
ifS^Wdl1
@[Wielkef]aUa`S`[_laTS
Ulk_kTŅVl[We_SUl`WWefWfkUl
`W[W^WYS`U]abdWlW`fg\ĹUWe[Ņ
`S;`efSYdS_[W 3^W_aŷWe[Ņa]S
lSļŷWfafk^]alS]Ĺe]SbdlWV`S\
^WbelĹgUlfĹ\S]S`SeiŷkU[g
ebaf]SS @[W_SeW`eglYˆdklS
]SVSļŷWaVT[\We[ŅUl]Si]Ĺ
IPOCEDIJ7HD7MIA?
FK9>7J;
?AE9>7D;$
AE9?7
IPB79>J7
<[email protected]?9P;A
`WYa`SUSk_ţi[WU[WW]ebW
dk_W`fglS_]`[Ņfa$&lVda
iWbekUZ[Ul`[WaeaTk BaVl[W
^a`a\W`SYdgbk,i[ŅŶ`[ˆi
[efdSŷ`[]ˆi 5[]fˆdlkiU[W^[^[
e[Ņida^WefdSŷ`[]ˆilSUlŅ^[
lSUZaikiSļe[ŅTdgfS^`[W
idŅUleSVkefkUl`[W 4SVS`[W
bdlWdiS`alaTSikgfdSfk]a`
fda^[`SVekfgSU\Ĺ @[W_`[W\
\WV`S]Tkfa\WVW`l`S\TSd
Vl[W\l`S`kUZW]ebWdk_W`fˆi
iZ[efad[[bekUZa^aY[[ <WYa
fiˆdUSBZ[^[bL[_TSdVaba
ţi[ŅU[fWŷi[W^W^Sfeia\WYa
ŷkU[S`STSVS`[Wl\Si[e]S`[W
ţ_[SaţU[ @Sb[eS`SiWf
]e[Ĺŷ]Ņ`SfW`fW_SfÆ@[W
ţ_[Saţļ 5afa\Wef1<S]eaT[W
l`[ĹdSVl[ļ1¹ AefSf`[aikVS
fS]ŷWÆ9Vl[WU[_ŅŷUlkŶ`[1¹
[Æ7XW]f>gUkXWdS 6^SUlWYa
VaTdlk^gVl[WUlk`[Ĺla1¹ BdaXWeadTŅVl[WYaţU[W_]a`
XWdW`U\[ÆIebˆ^`SBdlWefdlWŘ¹
]fˆdSaVTŅVl[We[Ņ#&bSŶVl[Wd
`[]Si5W`fdg_=a`YdWea
ik_;57i=dS]ai[W <EJ$7HJKHIPOC9P7A
MO:7HP;D?;#IdS_SUZl`S
hepcemW
CWhj_d
AWYpcWhia_
a_[hemYWhW`Zemo
MifŒbd_[pAhpoipje\[c
>eemYpoY[cpZ[YoZe#
mW[ťi_ňdWdem[mop#
mWd_["`Wa_c`[ij
hWbboYheii$Coťb_ip"Ź[m_#
Zem_iaemeťĿj[`ZoiYo#
fb_do_je"Ź[mipoijae
Zp_[`[i_ňm`[Zdocc_[`#
iYk"ifhWm_"Ź[ijWd_[i_ň
edWmFebiY[fefkbWh#
d_[`ipW5
=SŷVkebadf`S]fˆdk_aYŅ
lSTdSļUSĹeia\ĹdaVl[`Ņbdlk
\SU[ˆge[Ĺţļ[i[Vl[WļUSĹfŅ
S]U\ŅTWlŷSV`WYadklk]Slk
e]g\Wi]aŘUgbabg^Sd`aţļ IdS^^kUdaee[WdkiS^[lSU\SUlŅ
efafaUlke[ŅSŷVa]di[¶\Wef
_`ˆefiaW_aU\[^SfS\Ĺ]Wh^Sdk LS[`fWdWeaiS`[W]SŷVk_ebad
fW_]fˆdk\Wefi[Vai[e]aik
daţ`[WielkT][_fW_b[W ?S_
`SVl[W\ŅŷWbaVaT`[WTŅVl[W
AED9;HJO#LSaŷa`Si#++&
da]giBadf^S`ViGE3bdlWl
b[S`[efŅFZa_SeS
? >SgVWdVS^WºSYdgbSB[`]
?Sdf[`[elkT]aefSSe[ŅXW`a
_W`W_`SUSk_ţi[WU[W FS
i[W^aaeaTaiSad][WefdS
`SUlW^Wlia]S^[ef]Ĺ5Z[`Ĺ
8adTWeĹUlkiVae]a`SĹUS
aţļ\Sll_glk]Ņ^Sfk`ae]Ĺ
[]^SekUl`Ĺai[\S\ĹU\ĹVW^[]Sf
`[Wi]^[_SfkdWfda FŅWeW`
U\a`S^`Ĺ_[]efgdŅU[WbkUZ
VŶi[Ņ]ˆiTŅVl[W_k_aY^[
gekelWļ\gŷibSŶVl[Wd`[]g
`SfdlWUZ]a`UWdfSUZiBa^eUW )bSŶVl[Wd`[]SYdgbSlSYdS
i6a_g?glk][[FSŘUSiLS
Tdlg*V`[S_[We[ĹUSiES^[
L[W_[iBal`S`[gS+bSŶ
Vl[Wd`[]SiˆVl][_]^gT[W
Ikfiˆd`[S 4[^WfkiUW`SUZ
#*+$&+lVa]gb[W`[S`Sefda
`SUZiii efaVa^S b^
[iii f[U]Wfbda b^
ldS^^kUdaeeW_iBa^eUW[U[WelŅ
e[ŅŷWlVWUkVaiSW_e[ŅfWYa
ebdˆTaiSļ @Wa`[ŸZp_i_ňX[pf_bejW5
FaebWUkX[Ul`WTa`[W_S_
fWYagUlgU[SŷW\Wef]faţlTa
]g <Wef\WV`S]]faţ]fa_ˆi[
Va_`[WbdlWlegUZSi]ŅUlk^[
fli ebaffWd FaaeaTSefa\ĹUS
`SbaVWţU[W[i[VlĹUSielkef]a
UaVl[W\We[Ņ`SfadlW 6l[Ņ][fW
_g_aŷW_`[W[`Xad_aiSļ
]fa\WefbdlWVW_`Ĺ]fa\Wef
lS_`Ĺ][WVk_S_\WUZSļ\a
]Wd^SbSS^fWd`Sfki`kXdSY
_W`ffadg`S\UlŅţU[W\e]dˆf-
]SŷVklSiaV`[]bdlk`S\_`[W\
dSliUlSe[WikţU[Yg_ge[ba\W
UZSļ[``ĹfdSeŶbdlkb dWV <WŶVl[e[Ņi[ŅU[`SUlW\S^WfWŷ
_[e[ŅfabaVaTSTa\WeffabWi
`SaV_[S`S 9p[]e`kŹi_ňdWkYpo[ť
eZAhpoipje\[email protected]
dW`Y[dd_[`ipWb[aY`W5
FdgV`abai[WVl[WļTa
_afadebadf[baefda`[WfWUZ`[][
\SlVk[baefda`[WbekUZa^aY[[
\WefTSdVlaelWda][_ba\ŅU[W_ =dlkelfaXgUlk_`[WTSdVla
i[W^gdlWUlk¶baVW\ţU[S
bdlWVikţU[Y[W_fWYa\S]
_S_e[ŅlSUZaiSļbabadSŷUW
UlkbaikYdS`W\SfS]ŷW\S]\W
UZSļaVbai[WV`[_fW_bW_
[baVbai[SVS`S]fˆdk_aVU[`
]g_aŷ`SSfiaefdSU[ļ
S`S]fˆdk_Vgŷalke]Sļ CWhj_djedW`ceZipo
kYp[ijd_aHW`Zk:WaWh$
Mime_cZ[X_kY_[pW`ļ/$
c_[`iY[$hepcWm_WWpd_c
7b[aiWdZhWFeZ]ŒhiaW
&)
mdWipocc_[ťY_[
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
)
9?"AJÕ[email protected];Ĺ:Ĺý[email protected]ýC?;@IAý"P=E:PýI?ĉP;CDý"Ĺ;@;IJJE
EIE8DO;AEIOIJ;C"MAJÕHOCBK:P?;[email protected]@ýD?;IFEJOA7D;HEB;
HKIIE$H;:8BE=$=7P;J7BK8KIA7$FB
mdWipocc_[ťY_[
IjWhWci_ňŹoĿjk
_j[hWp$KYpňi_ň
ZeY[d_WĿ
Y^m_bň
;ZojW=Œhd_Wa"
f_ei[daWhaW
<EJ$=HP;[email protected]?
D_[b_YpY_["Ź[mKhpňZp_[IjWdk9om_bd[]eeZhňa_pWWjm_Y_[\ehcWbdeťY_
Fhe]hWc0ĸhŒZefWhWb_Źk`[
khpňZd_aŒm_ahWZd_[dWcYpWi
PC?7IJ7
pc_WijW
AjeťdWfWZ
[email protected]
@;IJIFH7M7IS`VS^Wl`ˆi
lSSfS]aiS^[dlWŶTŅ<S`gelS9a
dlaie][WYa`STg^iSdlW =faţ
aVdĹTSS^Taeb[aiSbS^UWX[Yg
dlW ;fafS]ŷWSŷi[VSļţdgTk L`[elUla`afWŷYSlWfŅ]fˆdĹ
fdlk_SiVa`[SUZ 6^SfWYa
dlWŶTSl`SVISdfk]fˆdS
`S8SUWTaa]g_S\S]`S\TSd
Vl[W\bdSiVl[ikbdaX[^SbW^g\W
Vaeia[UZXS`ˆiaba_aUi`S
_[WdlW`[giS`VS^[ ?aŷWba
_aYĹifk_]S_WdkTg^iSd
\Wef_a`[fadaiS`kS^W<S`gel
^[UlkŷW]faţie]SŷWUZg^[YS
`ˆiTWlbaţdWV`[a FhpoXňZp_[
jehŒm
?DM;[email protected];I^SfSUZ$"#)
#"#*_[SefaUZUWbdlWTgVaiSļ
[ef`[W\ĹUĹe[WļfdS_iS\aiĹ 9Vk
fa\gŷldaT[bdSiVabaVaT`[W
aV$"#*d lSUl`[WTgVaiŅ`a
ikUZfdSefdS_iS\aikUZ Fadk
_S\Ĺe[Ņba\Si[ļ`SS^ DgUZg
?aVl[Wŷ[email protected][WlS^Wŷ`W\g^ B[
egVe][WYa[9ˆdUlkŘe][W\ Fk_[
g^[US_[Va\WVl[W_kVaElSdkUZ
ElWdWYˆi BK:P?;IlWelĹeaTafŅ?a
Vl[WŷIelWUZba^e]SgdlĹVl[S
iUW`fdg_VW_a`efdSU\Ņ
baVZSeW_,9adlai[S`[WbdlW
U[i[_[YdS`fa_ @[WUZUW_k
gUZaVŶUˆifaTaYSU[^gVl[W
Va`Sebk`ĹTklST[WdSļ`SelW
b[W`[ĹVlW_ˆi[SbS`[=dkefk
`S]fˆdSbdlkelSbdafWefaiSļ I[ŅUW\`S`SelW_[Sefa b^ md[Y_[
Mb[i_[ifejaWip
ŹkXhW_m_baW
JE9?;A7M;I^SeSUZ]aa9a
dlaiSUadSlUlŅţU[W\_aŷ`S
ebaf]SļŷgTdS @[WlVl[iU[We[Ņ
fWŷYVkbaVUlSeebSUWdglSg
iSŷkU[Wi[^]S <WefW_TSdVla
elUlŅţ^[ikŷWVaUlW]SW_UlS
eˆi][WVkfWli[WdlŅfSba\Si[k
e[Ņg`Se`SefSWb[elW_kţ^[ik
?SdW]=aiS^e][ 6^SUlWYai[^][
eĹbaŷkfWUl`W15lkfS\
`S`SelW_[Sefa b^ 7kjeiWd
dWY^eZp_[
BK:P?;?[aţ`[Uk]a_g`[]SU\[
iSţ`[WlS]aŘUlk^[dW_a`fefS
dWYaSgfaeS`S ?[STkļXad_S^
`aţU[Ĺ A]SlSe[Ņb[ŅU[a^Wf`[Ĺ
iS^]Ĺ ;e]aŘUlkilSeSVl[W
]a_b^Wf`ĹaVTgVaiĹba\SlVg LSe]S][iSa`Seielkef]a
S]SŷVSTlVgdSbaU[ĹYSSlSea
TĹbaiSŷ`WbdaT^W_k_ˆi[
bdWlWe]^gTgBSiW=S_kelW] LV\ŅU[SaVdWefSgdaiS`WYaba
\SlVg`S`SelW_[Sefa b^ aa 6ae]a`S^Wi[W_\S]falTa
]gikY^ĹVS BdlkUZaVl[Ulai[W]
UZUWlSSfi[ļebdSiŅfk_UlSeW_
_ge[UlW]Sļ`S`[Wi[SVa_aUa
SÆfWa]dab`WgdlŅVSek¹bdlWU[Wŷ
fk^]ae[WVlĹlS_[Sefba_ˆU_ˆ
i[?[daeSiSI[``[U]S][Wdai
`[Ul]SYadlaie][WYagdlŅVg ĸHÕ:EFHE8B;CÕM
AV_SdUS`SelgdlĹVbaVaT`[W
\S]i[W^W[``kUZi]dS\glSUlĹ
gŷkiSļekefW_g,ĵdˆVa 5ZaVl[
i`[_afaŷWTkielkef][WVS`W
VafĹV lSb[ekiS`W i i[W^][UZ
]e[ŅYSUZ_[SkbaefSļUkXdaiĹ
Vl[Ņ][ ]fˆdW\ TŅVĹ VaefŅb`W
i]SŷVk_gdlŅVl[Wi]dS\gUlk
^[aVb[eS]fggdaVlW`[SYadlai[S
`[`_ˆYTkVaefSļi=a^gel]SUZ
UlkiLS]abS`W_ 3^WfafWad[STaibdS]fkUW
aVfdlWUZfkYaV`[bdaYdS_\Wef\gŷ
ielŅVl[WaTai[Ĺl]aik[e]SdŷĹ
e[Ņ`S`[WYagdlŅV`[UklUSW\Ba^
e][ LVke]ge\[i[`fWd`WU[Wik`[
]S\Se`aŷWekefW_S^Tae[Ņi[W
elSS^Tai`[We]aŘUla`aţļÆSVg
\W¹ @SY_[``[W VaUZaVl[ fWŷ
ValWdiS`[SbaĹUlW`[SbaVUlSe
<EJ$C7J;H?7OABK8O
C?7IJEBdlkba_[`S_kVa'
bdSUkĵdˆVS @a[UlŅefababda
efg `[W _aŷ`S e[Ņ Va ĵdˆVS
lS^aYaiSļ 3YVkfS]e[ŅefS`[W
bdSUSidlŅVl[WefS\W @SVaiˆV
?[daeSiSI[``[U]S$$dSlkbdˆ
Tg\We[ŅlS^aYaiSļ 4Wle]gf]g Fk_UlSeW_Vl[W``[WYadlai
e][GE5aVi[WVlS`SiWf#""[`
fWdWeS`fˆi I_[We[ĹUfa$fke aeˆTI[W^Wl`[UZbdlWlĵdˆVa
_ge[aVW\ţļl]i[f][W_S^TaUlW
]Sļ 3bdlWU[Wŷ][WVkţfS]`[WTk
a]SŷVkgdlĹV_[Seiˆ\bda
YdS_]a_bgfWdaikSi[Ņ]elaţļ
]i[fˆiikefSi[S`aaVdŅ][ 6a
eai`[Wi][^]S_[`gf 9VkTkk
bdaT^W_kl]a_bgfWdS_[_aŷ
`STkaikefSi[ļVa]g_W`fkik
b[eg\ĹU\W`S_Selk`[W FWdSlfa
`[W_aŷ^[iWi[ŅUYVkekefW_e[Ņ
lSi[We[gdlŅV`[UkeĹTWldSV`[ IkU[ĹYS\Ĺfk^]abdlkYafaiS`W
]Sdf][l[`Xad_SU\ĹaSiSd[[[dS
lW_l_[Wel]SŘUS_[UlW]S\ĹSŷ
]a_bgfWdklSUl`ĹVl[SSļ FHE=H7C:EFEFH7MA?
GdlŅV`[Ukl_[`[efWdefiSebdSi
iWi`Ņfdl`kUZ`Seia\W\efda`[W
b[elĹŷWÆSb^[]SU\SĵdˆValaefS
Sefiadla`Sl_kţ^ĹagbdaelUlW
`[gbdSUk¹ BalSfk_lSbWi`[S\Ĺ
ŷWgdlŅVk_aYĹ^[Ulkļ`SiebSd
U[W[`Xad_Sfk]ˆi Fk^]aŷW°fS]
g^Wbela`aUSkekefW_ŷWba_S
YSļ_aŷW\WV`SaeaTSi]SŷVW\
Y_[`[W 3abdaT^W_SUZfdlWTS[`
Xad_aiSļ_[`[efWdefia I[ŅU
`SelGE5dWYg^Sd`[Wţ^W[`Xad_S
U\WaTŅVSUZ[]abafSUZVaISd
elSik[U[Welke[Ņl]SŷVW\YaVl[
`kYVkbdaYdS_Vl[SSTWllSi[W
elW`[S°
5aiSŷ`W`[WeĹfaiUS^W]a
bafk]fˆdWVafk]S\Ĺfk^]agdlŅV
`[]ˆil9adlaiS AV?[daeSik
I[``[U][W\i[W_kfWŷŷWfdiS\Ĺ
bdSUW`SVg^WbelW`[W_ekefW_g 5ai[ŅUldaT[ļYVk_S_k
ValSSfi[W`[SebdSiŅiGdlŅVl[W
EfS`g5ki[^`WYaTa`b b^S`g\W
_kţ^[email protected][WlaefSi[SļfWYa
`SaefSf`[ĹUZi[^ŅdSVlĹgdlŅV
`[Ul][ DWei_[Zb[F_Wia_`kŹd_[Zk]eZe`[Zp_[coWkjeXki[c$
@Wa_[`[ipYp[pWc_Wdoipoak`ļi_ňmhepaWZp_[`WpZo5
[email protected]?;@IA7
DemWb_d_WWkjeXkiemWfe#
ļYpo=ŒhYpodpF_WiaWc_
_ei_[Zb[cIjWip_YW$MZd_
heXeYp[WkjeXkiXňZp_[fe#
aedomW'.#a_bec[jhemļ
jhWiň'+hWpomaWŹZļijhedň$
9po`kŹ
]eiemW[ť5
bSŶVl[Wd`[]S_aŷW_kYaeaiSļ
`STgVŷWfaTkiSfW^e][ IkT[W
dS_kebaţdˆV#"&bdabalkU\[[`
iWefkU\[[dW_a`fˆi`S]fˆdW
_[SefalSdWlWdiaiSa$_^`l Gd`kVaYaeaiS`[SeĹ_ [` i_SY[efdSU[Wbdlkg^ E[]ade][W
Ya I[ŅUW\`S`SelW_[Sefa b^ JecWipHki[a
<EJ$JEC7IPHKI;A
<EJ$JEC7IPHKI;A
:[cedijhWY`W
mY[djhkc
=Zoioij[ci_ňpWm_[i_"d_[cWpc_k`$
KhpňZd_Ypa_ce]ļdWijobaefhp[fhWipWĿ
CWY_[ifhWmňmKhpňZp_[
IjWdk9om_bd[]e5D_[`[ij
moabkYped["Ź[ifňZp_Y_[
md_cjheY^ňYpWik$Mipoij#
aefhp[pfhe]hWcaecfkj[#
hemo"ajŒhoc_WkWjm_ĿŹo#
Y_["W$$$moipe`WapWmip[$
@WheiWmC_aemia_
aa BaĹUlW`[W_Se[Ņba\Si[ļ
idal]SVl[W\SlVk`SbdlWa_[W
bSŶVl[Wd`[]S[^[efabSVS <gŷ`[W
TŅVŅ_ge[SS\WŶVl[ļVal`S\a_W\
`S=Sl[_[WdlSI[W^][WYabdlWl
USW_[SefaU[Welke[Ņ4SdTSdS
?S^Wel]al9ˆdUlk`S FHP;PC7D>7JJ7D?CEIJ;A
<S]ĹfdSeĹTŅVl[W\WŶVl[SgfaTge1
L bŅf^[ bdlk g^ 4adS =a_a
daie][WYa`S?S`ZSffS`[We]dŅ
U[iElSdkUZElWdWYˆi[g^ A]g
^[U][WYaVa\WVl[WVa9ˆdUlkŘe][W\ BafW_iVˆVaIkelkŘe][WYa
bdlWl_aefW]`SAiaUaiW\Va\W
Vl[W`SB[Se][ EfĹVilVgŷfadˆi
fdS_iS\aikUZba\WVl[WVag^ Da
aeWhW^fS`Sikea]aţU[Eai[S`
][e]dŅU[iae EfSel[USŷWTk8dW
VdkEfSel[US?SdU[`]aie][WYa
[?kţ^[Tade]ĹVa\WUZSļVaFWeUa IVdgYĹefda`ŅlS_[Sefg^ =S
l[_[WdlSI[W^][WYaSgfaTgeba
\WVl[Wdˆi`a^WYĹVa`[W\g^ Ik
elkŘe][WYaŷWTkg`[]`ĹļiĹUlS
`[Se[ŅVadgUZg`Se]dlkŷaiS`[g
lg^ AiaUaiĹYVl[WUlW]Se[Ņ
VgY[W_[`gfk JED?;AED?;9PC?7D
?[We[ŅUl`[W`aiS^[`[S_S]ael
faiSļba`SV'"fke l ?[Sefa
lVWUkVaiSae[Ņ`S\W\gdgUZa
_[W`[WbaekY`SSUZaV_[Wel
]SŘUˆiS^Wfa`[Wielkef]a @S\
bWi`[W\ba`aik_da]glaefS`[W
gdgUZa_[a`S]a^W\`S^[`[SSgfa
TgeaiS ?SbaĹUlkļViadlWU
]a^W\aik[SgfaTgeaiklBSŘ
efiaiĹIkŷelĹEl]aĹLSiaVa
iĹadSlEĹVW_DW\a`aik_]fˆ
dWeĹbdlkg^ 5Zab[`S BdlkefS`W]
baUlĹf]aikTkTkilSfaUlUW
bdlkg^ <S`USdlS BafW_SgfaTge
\WUZSTk6iadUaiĹE[]ade][WYa ?[STkfWŷbdlkefS`W]bdlkYS^W
d[[3e]S`S[S^ =a`efkfgU\[%?S\S
Va\WŷVŷSTkVag^ 5Zab[`S mdWipocc_[ťY_[
*
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
ceZd_m=ehpem_[
@kŹ'&eiŒXX_[hp[kZp_WmdWip[`CeZem[`8_jm_[C_Wij$AjŒhWi_ňdW`b[f_[`kX_[hW5PW]eik`dWdWip[c_Wije$fb
AeY^WipceZň_fejhW\_ipi_ňkXhWĿ5
P]eťi_ňZedWip[`CeZem[`8_jmoC_Wij$
PkpWddWkYpo
i_ňmb_Y[kc
_febk`[dWeho#
]_dWbd[hp[Ypo
kaWipijkZ_k`[XkZemd_#
Yjme"W`[]efWi`ļ`[ijckpoaW
@eWY^_c"((#bWj[a"ijkZ_k`[meaWb_ijoaň`Wppemļ
A
@WakX_dj[h[ik`[i_ňceZļ
_]hW\_aļaecfkj[hemļ
aUZSel_aVŅ[giS
ŷSelŷWbafdSX[ele[Ņ
gTdSļlba_keW_1
?SeliSe`kefk^
l]fˆdWYa\WefWţ
Vg_`k15ZUWelba]SlSļ`S_
eia\Ĺefk^ˆi]Ņ[email protected][WUlW]S\S`[
UZi[^[VgŷW\IWŶgVl[Si?a
VaiW\4[fi[W?[Sef\gŷVl[e[S\ 9VklS_k]S^[ţ_kfaikVS`[W
fkYaV`[]Si`SelW\lSTSi[WTdS
agVl[S#"XS`ˆi_aVk >[VW
dW_YaeaiS`[STk<aSUZ[_Dk
UlW]S^W[``[gUlWef`[UkVWbfS^[
_gbab[ŅfSUZ[UZlV\ŅU[S[bdWlW`fS
U\Wl`S\Vl[WU[W`S`SelW_[Sefa b^ 6iS^SfSfW_g?aVaiĹ4[fiŅ
?[SefikYdS=dS]ˆida]fW_g
likU[ŅlUSbaUZaVl[l>gT^[`S 3\gŷ`[WVgYaa]SŷWe[Ņ]fˆdW
_[Sefaifk_da]gVaYa`[a_a
VaiWfdW`Vk BdlWl][^]S_[We[ŅUk
dWVS]U\WeWdi[eg[fkYaV`[]S`S
elW_[Sefa b^iUSW\Ba^eUWbaelg
][iSk_aV`[WgTdS`kUZ^gTadk
Y[`S^`[Wikefk^[laiS`kUZ_[Wel
]SŘUˆi LV\ŅU[SfkUZaeˆTfdSX[Sk
VaYSlWfk[eWdi[eg 3]U\ŅbabSda
dˆi`[Wŷi[W^gT^aYWdˆi_aVa
ikUZ]fˆdlkgiSŷS\ĹŷWfaiSţ
`[WefdWWfXSeZ[a`UlŅefaVk]fg\W
fdW`Vk`Sţi[SfaikUZikT[WYSUZ 4a_aVS`SelkUZg^[UdlĹVl[e[Ņ
eia[_[bdSiS_[ Fa\S]ikY^ĹVS
_klS^WŷkaV`SelW\[`iW`U\[
fiˆdUlW\lS[`fWdWeaiS`[S_aVĹ
`SelWYaefk^gadSlibkigţdaVa
i[e]S @Sba]SlSUZbal`S\W_k
S]fgS^`WfdW`Vk_aVaiW]fˆdW
eĹlSlikUlS\[`eb[dSU\ĹVaUa
Vl[W``kUZefk^[lSU\[S^WVl[W\We[Ņ
fWŷaVidaf`[W FaefdWWfXSeZ[a`
Vk]fg\WfdW`Vk FdW`ViSfUZWdlk
lS\_g\ĹUke[Ņ_a`[fadaiS`[W_
dk`]g_aVklgiSYĹbdlkY^ĹVS\Ĺ
e[Ņ_aVl[Wg^[Ul`W\Tal`[W\bk
`ĹekY`Sk`SbdlkelaţļbaV
]dWţ^S<SYS<S`[]Sgfad]ST^aYS
XSeZ[a`'"b^ge b^ Ba]Sŷ`S_\S]e[ŅgT[WdSel LYaţe[ŅVa?aVaiW\4[fik
?[SefIb^WT[eUkU[WT[adĹgVl[S
`[Wfk^]aU[]fˆdkUZikbSfdlk^[
ţ_k`Sg^[USUZ ES_W_gfWŷ
_aŷ`Se[ŅlYae[ļ 6alSTSik
_aŷWVaĹUlkļ]SŷVk <Wţ^[fk^]a
^gT[_aVŅl`Se[Ņ`SfdW`VSUZ
[_Sba_ke`SiSe`Wefk^[lSU\W
fa_SbdlWbgef]ŅVa`SelW\lSTS
ik Ba]SŷU[WŷW`Sg^[USUZba^
e][UZ_[Sef`[W\Wef`gV`a[ba
_ˆŷU[Weia\W_g_[SefgikYdSļ
i[W^]Ĺ_aVaiĹT[fiŅ
E]ada_aiSaikYdS`W\lVW
UkVg\Wafk_YaeaiS`[W FdiS
iSţ`[WdWY[a`S^`kWfSb?aVaiW\
4[fik?[SefYaeaiS`[WlSUlŅa
e[ŅilWelkUliSdfW]$&idlWţ
`[S[bafdiSVa#(bSŶVl[Wd`[]S Ifk_UlSe[WSŷi#*_[SefSUZ
ikT[WdS`[TŅVĹ`S\^Wb[W\gTdS`[
_[Wel]SŘUk AeaTS]fˆdSglke]S
`S\i[Ņ]elĹ^[UlTŅYaeˆiVaefS
`[WfST^WfS^WbdlWVWielkef][_
bdlW\Vl[WVaaYˆ^`aba^e][WYaWfS
bg]a`]gdegUlk^[TŅVl[WdWbdW
lW`faiSSeia\W_[W\eUWlS
_[Wel]S`[Si?aVaiW\4[fi[W
?[Sef 3^WgiSYS`SiW\ţU[W
VafWYaWfSbgelS`eŅ_S\Ĺielk
eUk`SiWf\Wţ^[`[WVaefS`ĹlTkf
i[W^gYaeˆiaV[`fWd`Sgfˆi BabdaefgbalS]aŘUlW`[gb[Wdi
elWYaWfSbg_aVaiW\T[fik\gdk
TŅVl[W_aYaie]SlSļba\WV`W\
VaVSf]aiW\aeaT[WldWY[a`g]fˆ
dSdˆi`[WŷbdlW\Vl[WVaVdgY[WYa
WfSbgba\WVk`]g`Sefk^[lSU\W dW]heZo
DW]heZļ]ŒmdļZbW
pmoY_ňpYofb[X_iYo#
jk`[ijXeddWpWakfo
miab[f_[pkXhWd_W#
c_ZbWfhe`[ajWdjŒm
emWhjeťY_($&&&p
ehWpmo`WpZZeIF7
mWhjo)$&&&p
IbˆX[`S^WiWŶ_[Wi[ŅUgVl[S
#*aeˆTb^geWiW`fgS^`[]S`VkVS
U[ikTdS`[bdlWl\gdk 9aeaiS`[WdalbaUl`[We[Ņ$%
bSŶVl[Wd`[]S[bafdiSVa(^[efa
bSVS B[ŅļaeˆTl`S\i[Ņ]elĹ^[Ul
TĹYaeˆibdlW\Vl[WVaţU[eWYaX[
`Sg]fˆdkdgelk#$^[efabSVS FS
UlŅţļdalYdkiSļe[ŅTŅVl[W`[Wfk^
]alSba_aUĹYaeaiS`[S[`fWd
`WfaiWYaS^WfS]ŷW`Sŷkia
baVUlSe\We[W``W\WVkU\[ek``WYa
8SeZ[a`IWW]iaVl[aV#$Va#'
^[efabSVS B[ŅU[adaX[`S^[efˆilaefS`[W
fS_lSbdaela`kUZ 4ŅVĹ`S`[UZ
UlW]SkebWU\S^`WlSVS`[S IW
l_Ĺa`[dˆi`[WŷgVl[Siik\Ĺf
]aiW\eWe\[lV\ŅU[aiW\ AeaTS
]fˆdS`S\^Wb[W\ik]a`SlSVS`[S
adSla]SŷWe[Ņ`S\^WbelSbaVUlSe
eWe\[TŅVl[W_[SSVa^[Ula`WebW
U\S^`Wbg`]fkaV\gdk 6l[Ņ][`[_
fdSX[`Sb[WdielĹbalkU\ŅiYaea
iS`[ga`^[`W EbWU\S^`WSfdS]U\W
YiSdS`faiS`Wfa_aŷW_kaT[W
USļ 9aeaiS`[W[`fWd`WfaiWlS
]aŘUlke[Ņ$$^[efabSVS[ifWVkfWŷ
bal`S_k`S\^Wb[W\gTdS`ĹaeaTŅ
iBa^eUWadSl_[Sefa]fˆdWikYdS
`SelĹlSTSiŅ
FaUabaVW\_g\WU[WikliS
`[W1<Wţ^[fS]VaĹUlU[WVa_aV
`WYaYda`S`S`SelW_[Sefa b^
mdWipocc_[ťY_[
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
+
9p[aWcodWikf[hijob_pWY`[$DW`moŹipo
YpWipWXoidļĿmceZemocťm_[Y_[
FWjhoY`WbkX_ceZň
_mo]eZň
7Zh_WddW((bWjW
fhemWZp_ceZem[#
]eXbe]W$Mf_ipY_[
mmoipka_mWhY[0
B¿Wffƒj_jfekhbW
ceZ[
Fhp[coiWm"(*#bWj[a"
aeY^WZehXļpWXWmň
((#b[jd_WIobm_W
eZZp_[YaW_dj[h[#
ik`[i_ňceZļ"ipa_#
Yk`ļYime`[mWid[
fhe`[ajo
FWkb_dWcW'.bWj
_Y^Y_WWXofhWYe#
mWĿmXhWdŹoce#
Zem[`
P:@ĉ9?707B;AI7D:H7IPOC7ěIA7%C7J;H?7OK9P;IJD?AÕM
:Wm_ZceZļpW`#
ck`[i_ňd_[cWb
pWmeZeme$FhemW#
Zp_Xbe]YpWhde#
YpWhdo$fb
,
Zp_[`[i_ň
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
<ee<_]^j[hi"He_i_dCkhf^o"AhW\jm[haYpo;Z_jehijejobaed_[ajŒhpoWhjoťY_"ajŒhpofe`Wm_ļi_ňdWaedY[hjWY^
Fhp[ZdWc_dWfhWmZňeX\_jWaedY[hjemW
`[i_[Ś$MYW[`FebiY[pW]hW`ļc_ijhpem_[
X_b[jo
<beh[dY[M[bY^XňZp_[
ceŹdWpeXWYpoĿ'(]hkZd_W
mŒZpa_[`7jbWi7h[d_[
A?;:O"=:P?;
?P7?B;5
C_ced_[ZWmd[`aedjkp`_
:Wl[¿W=he^bW"]hkfW`[ijmpdW#
aec_j[`\ehc_[
MkX_[]ocheak]hkfW
AhW\jm[hapeijWWk^edehe#
mWdWdW]heZļ=hWcco
AED9;HJOMFEBI9;
Jňiad_Y_[pW\[ij_mWbWc_5
D_YijhWYed[]e$MhWpphep#
fWaemWd_[cmWaWYo`d[]e
[am_fkdak"m[hjk`[co`kŹ
`[i_[dd[fhe]hWcoabkXe#
moY^aedY[hjŒm$
Ahpoipje\ĹoW
aa 5ai`[UZl`S\Vg\W_k1BdlW
VWielkef][_bafi[WdVlW`[WŷW
efS^[ţ_ke[Ņ_[W\eUW_aVi[WVl[`
`S\iSŷ`[W\elkUZţi[SfaikUZSd
fkefˆi LaTX[fWYadWbWdfgSdgik
TdS^[ţ_kfW]a`UWdfk]fˆdkUZba
_[`[ŅU[W_aŷWa]SlSļe[ŅbaiSŷ
`k_TŅVW_ [bdaVgUW`f]fˆdkbaVl[Wi[ŅU[g
^SfSUZidSUSVaIdaUSi[S DS
lW_llWebaW_lSbdWlW`fg\WlW
efSi ]a_balkU\[ `Sb[eS`kUZ
VaX[^_ˆi[bdlWVefSi[WŘfWSfdS^
`kUZ =[^]SV`[ba]a`UWdU[W3b
bSdSfS i 9VSŘe]g ba\Si[ e[Ņ
6ShW?SffZWie4S`V L_SWYa
lWebag]a`UWdfg\ĹUWYaYˆi`[W
i]^gTSUZ3_Wdk]S`[WefS^[e[ŅY[
YS`fW_]fˆdkebdlWVS\Weia\W
bkfki_[^[a`SUZWYlW_b^Sdlk
[ikefŅbg\WV^Sfke[ŅUkXS`ˆi MO9P;[email protected]?9O
=dS]ˆi_SelUlŅţU[WVaYaelUlW
`[Sik\Ĺf]aikUZSdfkefˆi FS][_
`S bWi`a TŅVl[W i[lkfS 8aa
8[YZfWde =a`UWdfW][bk6ShW»S
MHE97MD7IJ7HJ
9daZ^Sfa\WV`al`S\TSdVl[W\aUlW
=a`UWdfaiĹbaVdˆŷbaBa^eUWba ][iS`kUZikVSdlWŘii`Selk_
^WUS_kdalbaUlĹļiWIdaUSi[g ]dS\g IU[ĹYgViˆUZaefSf`[UZ
FS_Tai[W_ikefĹb[3bbSdSfVW]SV8aa8[YZfWdeefS^[e[Ņ\WV
\WVW`l`S\iSŷ`[W\elkUZdWbdWlW` `k_l`S\babg^Sd`[W\elkUZS_W
fS`fˆi`[W_[WU][W\W^W]fda`[][6< dk]SŘe][UZlWebaˆi LYSd`Ņ^[##
`SYdˆV9dS__kadSlbaUlfWdk
efSfgWf][ 4d[f 3iSdVe [ @?7
3iSdVe EbdlWVS^[$'_[^[a`ˆi
bkf[efiadlk^[ba`SVUlSeaiW
gfiadk IdWelU[WTŅVl[W_k_a
Y^[ebdSiVl[ļ[UZXad_Ņ`Sŷkia EkelW^[ţU[Wa5ZW^eWSIa^XW1
3_Wdk]S`]SbafdSX[lSţb[WiSļ
Z[b`afklg\ĹUWgfiadk`SefdSelkļ
baYdlWTaiĹSf_aeXWdĹadSlelSdb
`ĹļbdlWefWdaiS`ĹY[fSdĹ IkVS
`ki$"##da]gS^Tg_Æ3ba]S
^kbe[e¹ikVaTk\Ĺlg`VWdYdag`
Vg S gT[WYadaUl`k ÆBS[` [e
4WSgfk¹ik`[ˆeVab[WdielW\^[Y[
ţb[WiS\ĹUkUZ]aT[Wf Ifk_da]g
g]SlS e[Ņ \W\ ]a^W\`k S^Tg_
Æ3Tkee¹ [email protected];@P787MA?
6a Ba^e][ idSUS fS]ŷW Da[e[`
?gdbZkUlk^[b[Ņ]`[W\elSbaaiS
VgWfg?a^a]a <S]aSdfkef]Sea^a
iSba\Si[Se[Ņ`Sdk`]gi$""'
da]g GVl[W^SSe[Ņ_ [` `Sbk
fSUZ 6Sh[VS 4kd`W»S [ 8SfTak
E^[_S Da]fW_glS_]`ŅSe[Ņ
iefgV[al7VV[W_EfWhW`eW_Tk
iViS_[We[ĹUW`SYdSļa]aa%"
b[aeW`W]l]fˆdkUZae[W_fdSX[a
`S `S\`aielĹ bkfŅ ?gdbZk ¶
Æ:S[d^WeeFake¹ BaVaT`[W\S]Da[e[`i^[efabS
Vl[WVig]daf`[WikefĹb[iBa^eUW
fS]ŷW3d[W^B[`] LS`[_fW`aeaT
^[ikSdfkefSbaVb[eS]a`fdS]fl^W
YW`VSd`Ĺikfiˆd`[Ĺ&36lVĹŷk
ikVSļbSdŅţi[Wf`[Wbdlk\ŅfkUZ
bkf IgT[WYk_da]gbdW_[WdŅ
_[SS^Tg_Æba_ba_¹]fˆdkSd
fkefSlSbdWlW`fg\WiBa^eUW BaVgŷelW\bdlWdi[WVa]a`
UWdfaiS`[SbaefS`ai[baidˆU[ļ
5Zd[e5ad`Wd]fˆdkibdaiSVlS
iSţ`[WaefSf`[WbabdSi][Vaeia
\WYaelˆefWYa]dĹŷ]SÆ?WfS`a[S¹ 4kfS][_a_W`fi]fˆdk__k
ţ^SW_ŷW\gŷ`[YVk`[W`SYdS_
`aiWYa_SfWd[Sg_ˆi[\WelUlW
`[WVSi`a_glk] Fk_TSdVl[W\
iSdfalaTSUlkļYal]aŘUW_^[efa
bSVSiISdelSi[W ;B;AJHEMD?7CKPOA?
<EJ$:$=EB:C7D"I$97CF7H:"M$C7JKI?A"H$7BJC7D
7ffWhWjmoijļf_m[MheY#
Wm_kmhWcWY^jhWioaedY[h#
jem[`ÊIekdZjhWYaiB_l[½
>WYW`VSfaikţi[WUZfS`Wa]dW
ţ^W`[W\WefibW`[glSeSV`[a`W
][WVk_ˆi[_ka]iSdfWU[W=dSXf
iWd] Da]fW_gbafi[WdVl[afa
gZa`adaiS`[WlWebag`SYdaVĹ
9dS__klSUSa]elfSffiˆdUlaţ
U[ I=dS]ai[Wb[a`[Wdlk_lk][
W^W]fda`[Ul`W\ba]SŷĹ_g^f[_W
V[S^`W bdlWVefSi[W`[W ]fˆdW
badSlb[WdielklSbdWlW`faiS^[
i $"#$ da]g i `aia\ade][_
?geWg_aX?aVWd`[email protected]
ik_<ad]g 6aBa^e][idSUS\ĹfWŷgi[W^T[S
`[ `SV I[eĹ 3`Y^[Uk l Ydgbk
7V[fade]fˆdlklSYdS\Ĺg`SeViS
]a`UWdfk`S]fˆdkUZlSdWlW`fg\Ĺ
`aik S^Tg_ @SefŅbUS ÆFZW
IW[YZfAXKagd>ahW¹l$"#%da
]g lSfkfgaiS`k TŅVl[W Æ;`
6dWS_¹[g]SŷWe[Ņ$bSŶVl[Wd`[
]S 4ŅVl[Wfab[WdielkS^Tg_]fˆ
dk_glkUkikbdaVg]g\ĹeS_a
Vl[W^`[W`Sfa_[SeflS_[jaVba
i[SVSļ_S3^S`?ag^VWd]fˆdk
7ffWhWj
(+$'&#MheYWm";j[h
Y[doX_b[jŒm0'&&p
:Wl[CWjj^[mi8WdZ
(.$'&#=ZWŚia";h]e7h[dW
Y[doX_b[jŒm0eZ('&%,//p
<ee<_]^j[hi
/$''#AhWaŒm"JWkhed7h[dW
Y[doX_b[jŒm0(*/p
9^[bi[WMeb\[
'&$''#MWhipWmW"Fhen_cW
''$''#FepdWŚ"8bk[Dej[
Y[doX_b[jŒm0,/%.+p
He_i_dCkhf^o
',$''#MWhipWmW"JehmWh
'-$''#FepdWŚ"^WbWdh(CJF
Y[doX_b[jŒm0'(&%'*&p
7h_[bF_da
',$''#AWjem_Y[">_fdepW
'-$''#MWhipWmW">oXhoZo
Y[doX_b[jŒm0*&%-+p
?7CN
)&$''#MWhipWmW"IjeZeW
aY[doX_b[jŒm0./%''/p
AhW\jm[ha
*$'(#AhWaŒm"?9;
Y[doX_b[jŒm0'//%)*/p
;Z_jehi
'&$'(#MWhipWmW"Fhe]h[i`W
''$'(#FepdWŚ"^WbWdh(CJF
Y[doX_b[jŒm0''&%'(&p
<beh[dY[WdZJ^[CWY^_d[
'($'(#ŒZŸ"7jbWi7h[dW
Y[doX_b[jŒm0'.+%(++p
iebˆbdSUaiS_[ŅVlk[``k_[
[email protected][`W;`[email protected][^e?k4^aaVk
HS^W`f[`W Ulk FZW E_SeZ[`Y
Bg_b][`e <BEH;D9;FE:9>E?DAĉ
?aŷW_k l VgŷĹ ValĹ bdSi
VabaVaTWŘefiSbai[WVl[WļŷW
]a`UWdfaikda]lS]aŘUlke[Ņb[Ņ]
`k_ebW]fS]^W_ LSfS][Tai[W_
`S^Wŷkgl`Sļ]a`UWdf8^adW`UW
S`VFZW?SUZ[`W]fˆdSlSi[fS
VaaVl[ @S\`aielkS^Tg_lW
ebag8^adW`UWIW^UZÆ:ai4[Y
:ai4^gW:ai4WSgf[Xg^¹bai
efSbdlkiebˆbdSUklBSg^W_
7biadfZW_[?Sd]geW_6dSh
eW_aVbai[WVl[S^`k_lSTdl_[W
`[W S^Tg_ˆi 3dUSVW 8[dW Ulk
4\‹d] @SVUZaVlĹUS\We[WŘlSbai[S
VSe[ŅTSdVlaaT[WUg\ĹUa <Wţ^[gVS
`S_e[ŅlaTSUlkļUZaļUlŅţļlik
_[W`[a`kUZikŷW\]a`UWdfˆi
`S\T^[ŷelW _[We[ĹUW `S VgYa lSbSV`Ĺ`S_ibS_[Ņļ
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
eZ'fWŸZp_[hd_aW
j[Wjh
:B7:P?;9?
9P;HMEDOA7FJKH;A
AjŒŹpdWid_[pdW^_ijeh__e9p[h#
medocAWfjkhak_pocM_bak"
ajŒhofhp[X_[hWi_ňpWXWXY_ň"Ź[#
XofeŹh[ĿZp_[mYpodaň$MoZW`[
i_ň"Ź[jWafefkbWhdWXW`aWd_[
ceŹ[`kŹd_YpocpWiaeYpoĿ[email protected][Z#
dWa9[pWhoĹeoŚia_"ajŒho`[ijh[#
Źoi[h[c_iY[de]hW\[cif[ajWab_
mocoťb_jejWa"Ź[cWcokYpjň
j[WjhWbdļZbWceZ[]e"`Wa_Zehe#
i[]em_ZpW$
J[WjhEij[hmo"kb$J[WjhWbdW"
YpmWhj[a&'$'&$"f_ļj[a&($'&$"
'&$&&"X_b[jo0',#(+p$
CKPO9PDO
JHPOH7POF?7<
Mif[ajWabkkioipocojhpo]e#
hpemia_[Wajeha_0AWheb_dň
C_aemiaļ"CWhp[dňM_[Ypeh[a
_7ddňWd_[miaļ$AWŹZWpd_Y^
fh[p[djk`[hŒŹd[eah[ioŹoY_WWh#
joija_$M_ZpcWmhWŹ[d_["Ź[eX#
i[hmk`[ŹoY_[F_W\i_[ZpļYmfWho#
ia_[`aWm_Whd_"fhpoijeb_aWY^pdW#
ijhe`emoc_bWcfaWc_$If[ajWab
moh[Źoi[hemW7hjkh8WhY_ť$
J[WjhEij[hmo"IY[dWAWc[hWbdW"
kb$J[WjhWbdW"ieXejW&)$'&_d_[#
Zp_[bW&*$'&"'/$&&"X_b[jo0)+p$
AEC;:?7
CEH7BDEĥĀF7D?:KBIA?;@
Ce]eXoi_ňmoZWmWĿ"_Źj[aij
dWf_iWdofhWm_[''&bWjj[ckijhW#
Y_imļWajkWbdeťĿ$D_YXWhZp_[`
cobd[]e$ÊCehWbdeťĿfWd_:kb#
ia_[`½je\WdjWijoYpdWaec[Z_W
ph[m[bWYo`d_[dWf_iWdoc_hebWc_"
pd_[pmoaoc"Xoiaejb_mocfe#
YpkY_[c^kcehk"jejWaŹ[ime_#
ij[pm_[hY_WZe"majŒhocceŹ[#
cofhp[]bļZWĿi_ňp[ime_c_iW#
XeťY_Wc__fhpomWhWc_d_[pmoab[
jhW\d_[f_ňjdemWdoc_fhp[pWk#
jehaň$If[ajWabmoh[Źoi[hemWdo
fhp[pC_heiWmWI_[Zb[hW`[ijeiW#
Zpedom[mifŒYp[idoc=ehpe#
m_[$?Y^eĿd_[cWZkŹ[`_d][h[d#
Y`_mj[aij"je:kbia_¼Y^eZp_½
dWCWd^WjWd_dWF_Wia_$Mheb_
]Œmd[`moijňfk`[XhWmkheme
CWhp[dWM_[Ypeh[a$
J[WjhEij[hmo"kb$J[WjhbdW"&-$'&$"
ťheZW"'&$&&_')$&&"if[ajWab]hW#
domhWcWY^N???C_[`ia_[`AWc#
fWd__;ZkaWYo`deº?d\ehcWYo`d[`
ÊEXkZŸi_ň½ZWhcem[X_b[jo
ZeZeX_ehkmaWi_[j[Wjhk$
\_b^Whced_W
AED9;HJ
P7ĥF?;M7M7D:7M7HIA7
AedY[hj¼pc_eťY_$$$½Z[ZoaemW#
do`[ij7dZhp[`em_
Akhob[m_Ypem_"pdWaec_j[ck
febia_[ckjmŒhYo_Whjoijo$Wae
moX_jdoaecfepojehckpoa_\_b#
cem[`"ijmehpo_bkijhWY`[ck#
poYpd[Zem_[bkfebia_Y^\_bcŒm
\WXkbWhdoY^_i[h_Wb_j[b[m_po`#
doY^$MipoiYoZeZp_ťhepfepdW#
`[coiodd[j[cWjopÊFebia_Y^
ZhŒ]½"ÊBWba_½Ypo[ahWd_pWY`_
ÊDWZD_[cd[c½$=eifeZWhp[c
_7kjeh[cfhe]hWckaedY[hjk
Z[ZoaemWd[ckaecfepojehem_
XňZp_[MWdZWMWhiaWºťf_[#
mWYpaW`WppemW"f_[ťd_WhaWfe[#
p`_"Wfhpojoc]ŒmdWmoaedWm#
Ypod_f_[ťd__f_ei[d[a7dZhp[`W
Akhob[m_YpW"ajŒhoXo`[`cň#
Ź[c$
9;7<_b^Whced_W=ehpemiaW"
&/$'&$"f_ļj[a"'/$&&"X_b[jo0(.#
+&p$
hŒŹd[
M;HD?I7Ĺ
¼FEIP;HP;D?;FEB7M7BA?½
¼Feip[hp[d_[febWmWba_½jefh[#
p[djWY`WijkZ[djŒm_fhemWZpļ#
YoY^FhWYemd_ň<_bck;aif[ho#
c[djWbd[]em7aWZ[c__Ipjka_
mIpYp[Y_d_[$Jojk`[ijdWm_ļpW#
d_[cZeai_ļŹa_C_Y^[bW
>ek[bb[X[Yg¿W$FhWY[fh[p[dje#
mWd[dWmoijWm_[feZ[`ck`ļ
mļja_feXeYpd["fepehd_[d_[_d#
j[h[ik`ļY["d_[moijWhYpW`ļYe
WjhWaYo`d[ZbWipjka_$
CEI"kb$FecehiaW"&)$'&ieXe#
jW"'-$&&"mijňfZWhcemo$
F;H<EHC7D9;
?D?H;
P[ifŒ?d_h[jmehpoaedY[fYo`#
d[f[h\ehcWdi["ijob_ijoYpd_[
dWm_ļpk`ļY[ZeiekdZWhjk_\_[bZ
h[YehZ_d]k$¼B[YehfiiWdi
gkWb_jƒi½je_Y^demoWkZ_em_pk#
Wbdofhe`[aj"majŒhoceZp_[hW
i_ňiemW_c[beh[YojWY`[p_Y^
\_p`ebe]__"jWa"Ź[XoijhWY_opW#
hŒmdeime`[\kdaY`[pdWYp[d_e#
m["`Wa_hepfepdWmWbdļ\ehcň$
CEI"kb$FecehiaW"&/$'&$"
f_Wj[a"'.$&&"mijňfZWhcemo$
IJ;D:KF
AHPOIPJE<@7>DI
Ahpoipje\@W^didWYeZp_[Śmo#
ijňfk`[mMWhipWm_["Wb[ijWdZ#
kfWajomd_[hepahňYWmFepdW#
d_k"`Wae]eifeZWhpZmŒY^
iY[d$FecoieZWmYW_eh]Wd_pW#
jehFepdWŚia_[]e<[ij_mWbk
IjWdZ#kf¿k$BWkh[Wjaedakhik
ijWdZ#kf¿em[]eKMehWppmo#
Y_ňpYWMWhipWmia_[]e<[ij_mWbk
IjWdZ#kf¿k$PdWdop[ifoY^Wd_W
\eaZecehpW"ifWbedoY^jeijŒm
_ŹWhjŒmX[pfk[[email protected][]emoijň#
foahļŹļmeaŒifhWmYeZp_[d#
doY^"Y[bd_[fkdajk`ļYejWYpW`ļ#
YļdWihp[Ypom_ijeťĿ$
AbkX9#,&"kb$PWk[a"&)$'&$ie#
XejW"(&$&&"X_b[jo0'&p$
,&Ahp[i[
[email protected]
C7C7J?D7
EfWhjWdW\WajWY^d_[pmoaW^_#
ijeh_WaeX_[jo"ajŒhWfeťm_ňY_W
ŹoY_[dWhWjemWd_[m_[jdWc#
ia_Y^Zp_[Y_$KheZpedW
m:kXb_d_[9^h_ij_dWDeXb[
eZdW`ceZipoY^bWjZeťm_WZ#
YpWWahpomZ$Je`[`d_[pWcWe"
b[YpZeZWei_$FeijWdem_Wmo#
hkipoĿZe7p`_"XojWcd_[ťĿfe#
ceYdW`ceZipoc$
H[Ź$0Ij[f^[d8hWZb[o"]hW`ļ0
:[_hZh[E¿AWd["IWhW^=h[[d["
8h[dZWd9eob["'&&c_d$"eZ'+
bWj"&($'&$0'-$&&1&)$'&$0(&$)&"
X_b[jo0'(p$
[email protected]
'&&'=H7CÕM
JmŒhYWÊ>_ijeh__akY^[ddoY^½
pb[aaeťY_ļ_ikXj[bdoc^kce#
h[cefem_WZWem_[ba_Y^_cW#
oY^ŹoY_emoY^mopmWd_WY^$
CWh_[`[ijdWkaemY[cmKhpň#
Zp_[C_Wh_MW]$MfhWYocW
mipoijaefeZaedjhebļ"Yp[]e
d_[ceŹdWfem_[Zp_[Ŀe`[`ŹoY_k
eieX_ijoc$AWdZoZWjDehm[]__
ZeEiYWhW(&'+maWj[]eh__dW`#
b[fipo\_bcd_[Wd]be`ňpoYpdo$[`$
H[Ź$08[dj>Wc[h"]hW`ļ07d[
:W^bJehf"BWkh[djIjeYa[h"
>_bZ[]kdH__i["/&c_d$"eZ'+
bWj"&($'&$0'.$*+1&)$'&$0'-$&&1
&*$'&$0(&$)&$
[email protected]
*+B7J
PWfem_WZWi_ňd_[pWfecd_WdW
*+$heYpd_YWcWŹ[ŚijmWAWj[
_=[e\\W$JkŹfhp[ZjocipYp[#
]ŒbdocZd_[cZe=[e\\Wfhpo#
Y^eZp_d_[eYp[a_mWdob_ij$9_We
`[]ef_[hmip[`c_eťY_peijWe
eZdWb[p_ed[mipmW`YWhia_Y^7b#
fWY^$AeX_[jWeaWpk`[i_ňXoĿ
ZbWd_[]emWŹd_[`ipWd_Źfhpo#
pdWmWŹed_[$$$
H[Ź$07dZh[m>W_]^"]hW`ļ0
9^Whbejj[HWcfb_d]":ebboM[bbi"
=[hWbZ_d[@Wc[i"/)c_d$"eZ'+
bWj"&($'&$0(&$)&1&)$'&$0'.$*+1
&*$'&$0'-$&&"X_b[jo0'(p$
d_aW
>[b_ei
:B7:P?;9?
IJ7HM7HIH;8;B?7D9?
¼IjWhMWhiH[X[b_WdY_#EXbňŹ[#
d_[Bej^Wb½jeeiWZpedWmťm_[#
Y_[Ê=m_[pZdoY^me`[d½Wd_ce#
mWdWfhpo]eZW"majŒh[`]WhijaW
h[X[b_WdjŒmpeZb[][`fbWd[jo
Bej^WbfhŒXk`[ijWm_WĿefŒhjo#
IjWhMWhiH[X[b_WdY_
AWjWhpodW<_]khW
hWd__?cf[h_kc=WbWajoYpd[]e$
MZhk]_[`i[h__fepdW`ļdemoY^
ifhpoc_[hp[ŚYŒm_fhp[Y_md_#
aŒm"pajŒhoY^dW`]heŸd_[`ipoc
XňZp_[iWc:Whj^LWZ[h$
,,c_d$"X%e"&)$'&$"&*$'&$0
'($&&"X_b[jo0(&#(*p$
I9?;D9;#<?9J?ED
[email protected]?D
IjhWipb_mWXkhpWf_WiaemWifhW#
m_W"Ź[cWhi`WŚiaW[aif[ZoY`W"
majŒh[`iaWZmY^eZp_CWha
MWjd[o"cki_hWjemWĿi_ňkY_[Yp#
aļp9p[hmed[`FbWd[jo$A_[Zo
Y_ňŹaehWddoCWhaeZpoiak`[
fhpojecdeťĿ"ijm_[hZpW"Ź[pe#
ijWdWCWhi_[iWcmpZ[mWije#
mWdocfhp[pm_Y^khňeXep_["
pc_d_cWbdoc_pWfWiWc_fem_[#
jhpW_ŹomdeťY_"WdWZeZWj[aX[p
ļYpdeťY_pP_[c_ļ$CWhahepfe#
YpodW^[he_YpdļmWbaňefhp[j#
hmWd_["majŒh[`hŒmd_[mWŹdļ
hebňYedWkaemWm_[ZpW"pZeb#
deťY_j[Y^d_Ypd[_fecoiemeťĿ
eZ]homW`ļd_[pecdWZ[j[hc_#
dWY`W_kc_[`ňjdeťĿpWY^emWd_W
ZoijWdikmeX[Yi_[X_[_ťm_WjW"
ajŒhod_[pWmip[]hW\W_h$
H[Ź$0H_Zb[oIYejj"]hW`ļ0CWjj
:Wced"@[ii_YW9^WijW_d"
Ah_ij[dM__]"@[\\:Wd_[bi"eZ'(
bWj"'*(c_d$"eZ&($'&0'&$)&
jobae&+$'&$"')$)&"('$&&1):0
'&0)&"'+0&&"'.0&&$
:H7C7J
9>;C?7
Ae?dif_hemWdWfhWmZp_moc_
moZWhp[d_Wc_efem_[ťĿed_[#
pmoa[`c_eťY_ZmŒ`a_ceZoY^
bkZp_XWbWdik`ļYoY^dW]hWd_Yo
ŹoY_W_ťc_[hY_"c_eťY__ipWb[Ś#
ijmW$<_bcfemijWdWaWdm_[
moZWhp[ŚpŹoY_WCW]Zo
Fheaefem_Yp"pWeŹoY_[ba_<kd#
ZWY`_HWa¿d¿Hebb$
H[Ź$08WhjeipFheaefem_Yp"]hW#
`ļ07]d_[ipaWĹkb[miaW"JecWip
IY^kY^WhZj";hoaBkXei":WdkjW
Ij[daW"'&+c_d$"eZ'+bWj"
eZ&($'&0'*$*+"'/$)&"(($)&$
AEC;:?7
FH7AJOA7DJ
8[dM^_jjWa[h"-&#b[jd_mZem_[Y
eZaho"Ź[[c[hojkhWd_[`[ij
mYWb[jWaWmifWd_WW$:bWj[]e
moaehpoijk`[dWZWhpW`ļYļi_ň
eaWp`ň"WXomhŒY_ĿZeWajomd[#
]eŹoY_W_pWjhkZd_Wi_ň`WaeijWh#
ipoijWŹoijWmh[ZWaY`_ijhedo
_dj[hd[jem[`feťm_ňYed[`ce#
Zp_["pWeŹed[`_fhemWZped[`
fhp[[email protected][iEij_d$
H[Ź$0DWdYoC[o[hi"]hW`ļ0He#
X[hj:[D_he"7dd[>Wj^WmWo"
H[d[Hkiie"DWjMeb\\"7ZWc
:[L_d["'((c_d$"eZ'+bWj"
eZ&($'&$0''$)&"'-$)&"'/$&&job#
ae&.$'&$"(&$)&"('$)&jobae
&+$'&$$
AEC;:?E:H7C7J
F7D?;:KBIA?;
:eC[bWd__"mdkYpa_fWd_:kb#
ia_[`"fhpo`[ŹZŹWHW_d[h:kbiao"
fhe\[iehfioY^_Wjh__p[IpmW`YW#
h__$9pk`["Ź[cWYeťmifŒbd[]e
paWc_[d_Yļ"majŒh[`c_[ipaW`ļ
:kbiYo³PW_djho]emWdW^_ijeh_ļ
heZkC[bWd_W"h[Źoi[haW\_bce#
mW"fhpoļYpWi_ňZe`[]efeipk#
a_mWŚ$Aeb[`d[eZahoY_Wfhp[d_e#
iļ_Y^mfhp[ipeťĿf[dļjW`[c#
d_Y"ajŒh[dWpWmip[c_Wofepe#
ijWĿmkahoY_k$HeZp_dW:kbia_Y^
cWm_[b[dWikc_[d_k$$$
H[Ź$0<_b_f8W`ed"]hW`ļ0AhoijodW
@WdZW"AWjWhpodW<_]khW"CW`W
EijWip[miaW"MWZoiWmAemWb#
ia_"/'c_d$"eZ'+bWj"eZ&($'&$0
'*$'+"'.$)&$
AEC;:?7
AHÕBĹO9?7
;ZmWhZ`[ijdW`[Źedo"pW_cfh[]#
demWdodWejWYpW`ļYo]eťm_Wj$
Mipoijae]eZ[d[hmk`[[email protected]
Y^eZp_Y_ļ]b[mpWY_WidoY^Xk#
jWY^$Peťb_moZbWŹedo"d_[Y_[hf#
b_moZbWYŒha_"fhWm_[d_[cWYpW#
ikZbWim[]eijWh[]ee`YW$AjŒ#
h[]eťZd_Wkb[]W]heŸd[ckmo#
fWZaem_$Mmod_ak
d_[ifeZp_[mWdoY^pZWhp[Śfe#
hpkYWime`[ZejoY^YpWiem[Źo#
Y_["XodWdemeeZahoĿŹedň"
YŒhaň_ejWYpW`ļYo]eťm_Wj$PW#
YpodWXoĿipYpňťb_mo_Zeijhp[#
]WĿbkZp__hp[Ypo"ajŒh[fhp[Y_[Ź
Y_ļ]b[]eejWYpWo$
H[Ź[email protected][hpoP_[b_Śia_"]hW`ļ0He#
X[hjM_ňYa_[m_Yp"CW]ZWb[dW
FefWmiaW"8Whjec_[`JefW"@[#
hpoJh[bW"@WdF[ip[a"/,c_d$"
eZ'+bWj"eZ&($'&$0'&$&&
efhŒYp&.$'&$"')$&&"',$)&"
'/0&&efhŒYp&-$'&$"('$)&job#
ae&.$'&$"('$*+$
AHOC?D7
I?97H?E
CeZWW][djaW<8?"AWj[CWY[h
fhpoļYpWi_ňZeikf[hjW`d[`Wa#
Y`_9?7"cW`ļY[`dWY[bkfe`cW#
d_[ip[\Wm_[ba_[]ec[aioaWŚ#
ia_[]eaWhj[bkdWhaejoaem[]e$
CWY[hijefd_emefepdW`[ipYp[#
]Œoef[hWY`_"ajŒhWYpňijeeY_[#
hWi_ňe]hWd_YňfhWmW_cehWb#
deťY_"fhemWZpļYZedW`]ňX#
ipoY^Yp[bkťY_fhp[ijňfYp[]e
f_[aW$Fhp[meZd_a_[cfe`[]e
aeb[`doY^ahň]WY^XňZp_[ZbW
CWY[hjW`[cd_YpomifŒfhW#
Yemd_a9?7ec[aioaWŚia_cfe#
Y^eZp[d_k"pmWdoÊaedikbjWd#
j[c½"ajŒho#`Wai_ňeaWŹ[#cW
ZbWYW[`WaY`_abkYpem[pdWYp[#
d_[[email protected][]efhWmZp_mWjeŹiWceťĿ
XňZp_[ZbWCWY[hdW`m_ňaipoc
ipea_[c$
H[Ź$0:[d_iL_bb[d[kl["]hW`ļ0
;c_bo8bkdj"@ei^8heb_d"8[d_Y_e
:[bJehe"eZ'+bWj"'('c_d$"
eZ&($'&$0'+$&&"(&0&&efhŒYp
&.$'&$"(&$'+jobae&.$'&$$
:H7C7J
;L;H;IJ
Ê;l[h[ij#fepWahWŚY[cťm_WjW½
jed_[femjWhpWbdoZeakc[dj
ef_[hmipocm[`ťY_kdWCekdj
;l[h[ij"ļYpļYoWhY^_mWbd[cW#
j[h_Wopb[][dZWhd[`mofhWmo"
`[`\WXkbWhopemWdļh[aedijhka#
-
Y`ňehWph[m[bWYo`d[k`ňY_WiW#
c[]eipYpojkmj[Y^debe]__):$
Jeefem_[ťĿe`[Zd[`pdW`XWh#
Zp_[`^[he_YpdoY^mofhWm
mZp_[`WY^_^_ijehoYpdocpmo#
Y_ňijm_[I_h;ZckdZW
>_bbWho¿[]e_ip[hfoJ[dp_d]W
Deh]WoWdWZdW`moŹipļ]Œhļ
dWP_[c_$
H[Ź$0B[Wdd[Feeb[o"]hW`ļ09^WZ
Ce\\_jj"IedWcI^[hfW"@e^d
MhW_]^j"@ei^kWHkjj[h"eZ'+bWj"
/&c_d$"eZ&($'&$0'&$)&"'($'+"
):0'-$&&$
:hWcWjW;l[h[ij
FHPO=E:EMO
ABK8MÕ[email protected]ÕM
Aehd[b_CWaiifňZpW`ļmWaWY`[
fhp[Z[ahWd[caecfkj[hW_d_[
coťbļefemheY_[ZedkZd[]e
h[Wbk$Mipoijaepc_[d_WdW]W
m_pojWYpWhd[`emYoheZp_do"mk#
`W:_ed_p[]e$D_[eXb_YpWbdo
ah[mdomY_ļ]WY^efYŒm
ZefhWmZp_m[]eťm_WjW"f[d[#
]ed_[eYp[a_mWdoY^moZWhp[Ś
_d_[pmoaoY^feijWY_$FeZ_Y^
fhp[meZd_Yjm[cAbkXmŒYpoa_#
`ŒmmohkipWmfeZhŒŹ"ajŒh[`Y[#
b[c`[ijeZdWb[p_[d_[iaWhXk
kahoj[]efhp[ZbWjofhp[pfhW#
Zp_WZaWAehd[bW$
H[Ź$0JecWipIpW\hWŚia_"]hW`ļ0
8e]ZWdAWbki"JecWipAWhebWa"
Me`Y_[Y^C[YmWbZemia_"@WakX
MhŒXb[mia_"eZ,bWj"/&c_d$"
eZ&+$'&$0'&$*+$
[email protected];DDO
A7H87B7
Jeefem_[ťĿe`[Zd[`pdW`XWh#
Zp_[`Xe^Wj[hia_Y^X_j[mmdW`#
ťm_[Źip[`^_ijeh__febia_[`Whc__$
?ibWciYoj[hhehoťY_p]ejemWb_
febia_c_Xk]Whia_cŹed_[hpec
fhWmZp_m[Ypj[hoZd_f_[aW$
MckpkcWŚia_[ťm_ňje7ipkhW
pWWjWaemWb_hWjkipc_[`ia_$
H[Ź$0Ahpoipje\kaWip[m_Yp"
]hW`ļ08Whjec_[`JefW"7djed_
AhŒb_aemia_"B[ip[aB_Y^ejW"
eZ'+bWj"''+c_d$"eZ&($'&$0
('$'+$
M_ňY[`fhefepoY`_\_bcemoY^
_d_[jobaeipkaW`
dWdWip[c_Wije$fb$
P:@ĉ9?70>;B?EI$FB%<?BCM;8$FB
Zp_[`[i_ň
.
Zp_[`[i_ň
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
EZ''mhp[ťd_Wma_dWY^mYW[`FebiY[ceŹ[coe]bļZWĿ\_bcÊAWhXWbW½mh[Źoi[h__Ahpoipje\WkaWip[m_YpW
Æ=SdTS^S¹faZaVaVVS`kba^e][_
ŷa`[Wdla_]fˆdlkTk^[`S_[e\SUZ
@kŹZWmdeŹWZ[dfebia_\_bcd_[XojWaceYdefhecemWdo"Xe`kŹZWmded_[Xoemfebia_ca_d_[jWa_[]e\_bck$
IpYp[Y_d_Wd_dAhpoipje\kaWip[m_YpdWahňY_eXhWpme`[ddo"ajŒhomX_`Wmahp[ie_mphkipW$CW]ehpWjWAb_cYpWa
hepcemW
:Wmded_[XoejWa]eť#
d[`fh[c_[hofebia_[]e
\[email protected]_ňpWYpňW^_#
ijeh_WÊAWhXWb_½5
BdlWUlkfSW_]e[Ĺŷ]ŅldW
badfSŷS_[ViˆUZelUlWU[`[S`
?SdU[`S9ˆd][[3VS_SLS
Viad`WYaÆBekl=SdTS^[¹ Fa#"
Z[efad[[VafkUlĹUkUZbaTkfgba^
e][UZŷa`[Wdlki;dS]g Fdlk
l`[UZTSdVlalSbSVk_[ibS
_[Ņļ B[WdielSl`[UZfaTkSZ[
efad[SFa_SelS=^aUSb[WdielW
YadS``WYaŷa`[WdlSi;dS]g
]fˆdW_gaV_ˆi[a`aielW^][W\
ba_aUk_[_aŷWefdSU[fS_
lVdai[W 6dgYSZ[efad[SVafk
UlkSTaZSfWde][WYalSUZaiS
`[S`Sba^gT[fikSfdlWU[Sfa
aTda`S5[fk:S^^VaiaVla`S
bdlWl]bf=S^[U[S]S LViˆUZ
ik_[W`[a`kUZiĹf]ˆiebadlĹ
Vl[W_eUW`Sd[gelfWYaX[^_g
[lSUlĹW_iS^UlkUafaŷWTklS
[`fWdWeaiSļ`[_bdaVg]U\Ņ LS
[`fWdWeaiS`[Wfk_eUW`Sd[g
elW_gVSae[ŅilTgVl[ļTSdVla
elkT]a Ikfiˆd`[S8[^_ˆi6a
]g_W`fS^`kUZ[8STg^Sd`kUZ
efi[WdVl[SŷWfW`X[^_fdlWTS
ldaT[ļ 6Si`a`[WTkafS][WYa
X[^_g[_aŷWa`ilTgVl[ļebadW
lS[`fWdWeaiS`[WadSlTkļba
iSŷ`k_YaeW_iebdSi[Wba
`[WiSŷfk_ŷa`[Wdla_`S^Wŷk
e[ŅelSUg`W] BdaVgUW`fe[ŅlS
bSd[aTS\ie]aUlk^[ţ_kifŅ
bdlWbSţļliS`ĹÆ=SdTS^Ĺ¹
YVl[W`SV`[WTSeW`gTkafk^]a
fdaelWUl]ŅiaVk @SiWf`[W
`Sfk^WŷWTkbdlWbk`Ĺļ ?S_
fgfS\`S_kţ^[TdS]ţdaV]ˆiX[
`S`eaikUZ FaTkaefdSel`Wdk
lk]al\WYaefda`kS^WifdS]U[W
bdSU\S]\gŷ_[W^[ţ_ki_[SdŅ
Vab[ŅfkeUW`Sd[gelfdgV`aTka
eb[ĹļTgVŷWf LS[`fWdWeaiS`[W
TkaVgŷWS^WdWS^`WiebSdU[WX[
`S`eaiWTka`[Wi[W^][W 8ojWa_cec[dj"a_[Zo
fWdfecoťbW"Ź[d_[phe#
X_j[]e\_bck5
FS] <S]e[Ņa]SlSaŷWb[W
`[ĹVlWaT[WUS`W`SlSYdS`[Ul`Ĺ
UlŅţļlV\ŅļfdlWTSTkabdlW
l`SUlkļ`SlSSfS`[W\S][W\ţ
Vl[gdkTgVŷWfaiW\ EfdSU[^[ţ_k
U[Ņŷ]aikiS^Ula`W*""fke l
[l`aig_ge[_ka`[WiS^Ulkļ
Ahpoipje\kaWip[m_YpdWfh[#
c_[hp[\_bckÊAWhXWbW½mhe#
Zp_ddocIpYp[Y_d_[
aV`aiS 3^WbdaVgUW`fTklVW
fWd_[`aiS`kUZU[SfW`X[^_
e]aŘUlkļ[UZU[SŷWTkTkVaTdk
\S]aţU[aia 6WUkl\Safk_ŷW
TŅVl[W_kdWS^[laiSļlV\ŅU[S
i<adVS`[[bdlWeĹVl[SŷWTŅ
Vl[W_kfW`X[^_dWS^[laiSļ 8[^_ia\W``k]aelfg\Wl`SUl`[W
i[ŅUW\`[ŷlik]kX[^_[lWTdS`[W
b[W`[ŅVlkfaTkSU[Ņŷ]SebdSiS ATdSlbaiefSiS%^SfS 3`fW]
=dˆ^[]aie][lVĹŷk`S_e[ŅlW
YojWj
Ph[Wb_pemWb_ťco)*
Zd_pZ`ňY_em[
_dWfhp[aŒhmipoij#
a_cfemWh_WYakphe#
X_b_ťcoj[d\_bc$Fhe#
ZkY[djXopZ[j[h#
c_demWdo$
Ahpoipje\kaWip[m_Yp
efSdlWļUa_al`SlSgiSŷkļ
`SW]dS`[W LSUlŅ^[ţ_kaV'V`[
lV\ŅU[aikUZ FaTkki`ŅfdlS
Ulk^[_`[W\]aelfai`WeUW`k Ba&V`[SUZS]fadYdS\ĹUkYˆi
`Ĺda^ŅldWlkY`aiS[_SfWd[S
fdlWTSTkabaifSdlSļ ?[W^[
ţ_kdaT[ļlV\ŅU[Si7Y[bU[WS^W
ikTgUZSfS_dWia^gU\S I$"#%da]g`[Ue[Ņ`[WVl[Sa BafW__[W^[ţ_k$%V`[lV\ŅU[a
iWi]abS^`[baVAba^W_ 5[fk
:S^^laefSalTgVaiS`W`SĶW
dS`[gia]^[USUZISdelSik B^S`aiS^[ţ_klV\ŅU[SlSYdS
`[Ul`Wi=gdVkefS`[WS^W
=gdVkefS`lSSfS]aiS^[
Vŷ[ZSVkţU[ I]aŘUgba\Si[e[Ņ
ba_keŷWTk`S]dŅU[ļlV\ŅU[S
i<adVS`[[UZaU[SŷfS_ekfgSU\S
ba^[fkUl`STkSfS]SŷW]SlS^[
`S_e[Ņeb[Welkļlfk_[lV\ŅU[S
_[ AefSfWUl`[WldWS^[laiS^[
ţ_k%&V`[lV\ŅU[aiW[`SbdlW
]ˆdielkef][_[baiSd[SU]glda
T[^[ţ_kfW`X[^_ ÊAWhXWbW½jefeÊB_dYpk½
aeb[`dWceYdW^_ijeh_W$
:ej[]e\_bcme`[ddo"
ajŒhoh[Wb_pk`[i_ňem_[b[
jhkZd_[`d_Źpmoao\_bc
eXoYpW`emo$D_[Y^Y_W
fWdjheY^ňifeae`d_[`5
Eba]a\`[WldaT[W_X[^_
aabalkU\[T[Sadge][W\ A]SlSa
e[ŅŷWX[^_\WeffS]`[WikYaV`k
V^SiSVlba^e][UZba`[WiSŷ
a`WiUS^W`[Wieba_SYS\Ĺaba
lkU\[T[Sadge][W\fk^]aiebˆ
bdSUg\Ĺlg]SelW`]Ĺ\S][ba
aiSG`[[7gdabW\e][W\ Ili[Ĺl]glfk_X[^_`[W_[S
VgŷW\aY^ĹVS^`aţU[balS
[`fWd`WfW_i4[Sadge[ Fa\Wef
]a^W\`kfdgV`kfW_SfS^WfdgV
`WfW_Sfk_aT[^[lg\Ĺ ?[SW_
baUlgU[WŷWfaiSŷ`kfW_Sf
[fdlWTSlSTdSļYaeifW\ebdS
i[W FaTkSUZŅļldaT[W`[SX[^
_glbafdlWTk 8Whjec_[`JefWťm_[jd_[
i_ňifhWmZp_`Wae]Œm#
doXe^Wj[h$IpoXaei_ň
fWdZed_[]efhp[aedW5
4SdfW]_SfS][bafW`U\SŷW
\Weflik]k_XSUWfW_]fˆdk\S]
bdlk\Vl[WUaVaUlWYailS^Wŷ
`aţU[aVa]a^[Ul`aţU[\WefiefS
`[WldaT[ļdlWUlk`[Wlik]W FS
]SbaefSiS\Wef]dlWb[ĹUSV^S
_SeaiWYaaVT[adUkba`[WiSŷ
i[Vl[ŷWfWŷ\Weflik]k_XSUW
fW_[\S]alik]kXSUWf_aŷW
ldaT[UdlWUlk`[Wlik]Wia]dW
ţ^a`kUZa]a^[Ul`aţU[SUZ 4SdfW]
\WefbdWVkefk`aiS`kVafS][W\
da^[lWilY^ŅVg`Seia\ĹX[lkUl
`aţļ[i[W] <WYabaefSļe[Ņ
ifk_X[^_[Wdali[\S A`UZUW
bdlWfdiSļfŅ_[e\ŅTWlefdSf Bdlki[WŶļielkef][UZŷa`[Wdlk
USkUZ[lVdaikUZVaVa_g 3bafW_e[Wa]Slg\WŷWfdSX[
i`S\YadelWiS^][[_ge[eaT[W
\S]aţdSVl[ļbaVW\_aiSļVWUk
l\WiS^UlkļlWeia[_[eSTaţ
U[S_[ <S]a[`fdaiWdfk]\WYaba
efSļiĹfb^[iaţU[_S`[WgefS`
`[W ?ge[baVW\_aiSļVWUkl\W
aV]fˆdkUZlS^WŷkŷkU[W\WYa[\W
YabaViSV`kUZ MÊAWhXWb_½m_Zp_coa_b#
akWajehŒm"ajŒhoY^m_#
Zp_[b_ťcomÊB_dYpk½#B[#
ip[aB_Y^ejW"kaWip
I_cbWj"PX_]d_[mIjho`$
Fhpom_ļpk`[i_ňfWd
ZeWajehŒm$
AUlki[ţU[W 6a`[W]fˆdkUZ
\WefW_TSdVlabdlki[ĹlS`k 8ei_ňifhWmZp_b_Ypoiļ
ťm_[jd_5
@[WVaţļŷWe[ŅebdSiVl[^[fa
\WelUlWeĹţi[Wf`[ GiSŷS_ŷW
VaTdlW\WefgefSi[ļiX[^_[Wba
<EJ$I;87IJ?7DMEEIP
Ahpoipje\
kaWip[m_Yp
<_bc
ÊA7H87B7½
mh[Ź$Ahpoipje\W
kaWip[m_YpW
je\_bcfhpomhWYW`ļYo
fWc_ňĿedW`demipoY^
febia_Y^Xe^Wj[hWY^"
ajŒhoY^pmoY_ňijme
meXhed_[9_jo>Wbbfhp[p
Zk]_YpWiem_Wd[Xoe
jW`[cd_Yļ$<_bck`Wmd_W
akb_iofebia_[`c_i`_m?hWak$
<_bc_dif_hemWdo`[ij
fhWmZp_mļ^_ijeh_ļffa$
=hp[]ehpWAWb_Y_WaW"ajŒho
ZemeZp_eZZp_W[c
febia_Y^_Xk]Whia_Y^
Źed_[[email protected]
kYp[ijd_ajWcjoY^
moZWhp[ŚXohŒmd_[Ź
aedikbjWdj[c\_bck$
efSU[]fˆdW`[WeĹfS][WikYS
Vla`WS^WeĹfdaUZŅeladef][W ?S\ĹieaT[WbdSiVŅbdlWŷkU[S FS][WbaefSU[WTSdVlaVaTdlW
ikY^ĹVS\Ĺ`SW]dS`[W[i_a[_
aVUlgU[gVS\Ĺi[Ņ]elĹbdSiVŅ
`[ŷS_S`f 3_S`fˆi`[W^gT[Ņ D_[ZWi_ňfWdkm_[ťĿa_#
dkWc[hoaWŚia_[ck"ajŒ#
h[efem_WZWjWa_[^_ije#
h_["Wb[pheX_jefWd
feime`[ck$
5ZaVl[aaba]SlS`[WeS
TaţU[l\S][_[_ge[W^[e[Ņl_S
YSļU[ŷa`[WdlW 4afa`[Wfk^]a
Tkkl_SYS`[SlWlVWfWd_[`a
iS`k_bdlWU[i`[][W_S^WfWŷ
liSe`k_[eSTaţU[S_[ Fa\Wef
`S\U[W]SielWi[UZbaefSiSUZ @[WfaŷWefdlW^S^[S^WŷW_ge[W^[
iS^UlkļlWeSTaţU[S_[lWefdS
UZW_ FaTkSeg_Sielkef][UZ
efdSUZˆi\S][WfaiSdlkelkk
ba^e][_ŷa`[Wdla_i;dS]g BaVW\_aiSļVWUkl\Ņ][WVk\S
_aYŅefdlW^Sļ 5lk][WVkSYdW
eki`[WiaTWU_`[WlSUZaig\W
e[ŅUki[^Ulk\S]gVWdlSafiSdfĹ
Va`[Ĺi_ˆ\eS_aUZˆVUlk\S]
Tda`[ĹefdlW^Sibai[WfdlWUlk
\S]efdlW^Si_a\Ĺefda`Ņ ;`[W
efWfkUki[^efSiSe[ŅdWTW^[S`
fW_Vab[WdaifWVk][WVkefdlW
^Si_a\Ĺefda`Ņ FafWŷfdlWTS
Tkaifk_X[^_[Wba]SlSļ Jei_ňkZWe$KZWei_ň
eZZWĿ^eZ"Y^eY_WŹje
`[ijYeť"eYpocmFebiY[
i_ňd_[Y^Y[cŒm_Ŀ$
4a[_ke[ŅiefkVl[_k 4aba
fW__SeS]dkfk]ˆiTŅVl[Wb[eS
SŷWbSfaeŷWWYlS^fSU\S IX[^
_[W^gVl[We[ŅTa\Ĺfaba]Slk
iSļ <SUZU[SW_faba]SlSļ
lTSdVlabdaefW\bdlkUlk`k Da
T[_kba]SlV^S9dlWYadlS
=S^[U[S]S`SelWYa]a`eg^fS`fS
[XS]fkUl`WYaVaiˆVUkaTda`k
5[fk:S^^ <S]faielkef]aikY^Ĺ
VSa1AY^ĹVS_kX[^_[\Se[Wbk
fS_,9dlWYadlSfWikTgUZkeĹ
VaTdW16aTdW 3`[WlSeSTW1
@[W 3ŷWefdlW^S\ĹllSi[`]^Sfk
_[]SdST[`S_[[email protected][W
]fˆdlkefdlW^S\Ĺ\S`[WS^WfafWŷ
bdSiVS 9dlWYadlfaUa\Wef`[W
bdSiVl[iW1FaŷW4SdfW]daldk
iSba^e]ĹX^SYŅTa\WeffS][ldal
bSUla`kŷWUZUWe[ŅbaVVSļ Ķa`[Wdlba^e][TkfWYa`[Wlda
T[ Ķa`[Wdlba^e][elS`g\Wba^
e]ĹX^SYŅ Ili[Ĺl]glfk_ba
]SlS^[ţ_kbdlWefdlW^a`Sba^e]Ĺ
X^SYŅ Fafk^WfWYabSfaeg CWcfWd`kŹaeb[`dofe#
coidW\_bc5
?kţ^ŅŷWfdlWTSfdaUZŅaV
baUlĹļbafk_X[^_[W FW`X[^_
lS\Ĺ_[TSdVlaVgŷabdSUkUlS
eg[ike[]g @[Wbai[W_Uab^S
`g\ŅTai_a[_aVUlgU[gfaTŅ
Vl[WikY^ĹVSaifW`ebaeˆT,\S]
lSViS_[We[ĹUWe[Ņa]SŷWŷW
Vglai[Vlˆi`SfW`X[^_baela
fa\S_S__SfW_SfkUl`kVa
iˆV`SfaŷWdWS^[lg\ŅX[^_k
]fˆdW^gVl[WUZUĹaY^ĹVSļ IfW
VkTŅVŅ_[S_afkiSU\ŅVafW
YaŷWTklS\Ĺļe[Ņ]a^W\`k_fW
_SfW_ @[WUZ^gVl[WaVbai[W
VlĹ`SbkfS`[WUlkUZUĹaY^ĹVSļ
fWYafkbgX[^_k &/
XhWdŹ[
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
/
M_pojWkb[aWhpW"ZeXh[b[Yp[d_[_eZfeYpod[afemijhpocW`ļY^eheXň
=Zofe`Wm_Wi_ň_d\[aY`W
cki_ipZp_WWĿXoiaWm_Ypd_[
pZhem_[_kheZW
9VklS`[WVTS_kaT\Sik`SV
UZaVlĹUW\UZadaTkbdSiVaba
VaT`[Wba\Si[e[Ņa`Sba`ai`[W
babWi`k_UlSe[W <Wţ^[elkT]a
lSdWSYg\W_k`S`[Wba]a\ĹUWaT
\Sik_aŷW_klSfdlk_Sļdaliˆ\
[`XW]U\[[g`[]`ĹļbaYadelW`[SeS
_abaUlgU[Si]a^W\`kUZV`[SUZ
_ˆi[?a`[]S?S]g^e]S IbdlkbSV]g\We[W``kUZ[`
XW]U\[iSdfaVl[SSļaVdSlg[`[W
aV]SVSļi[lkfkg^W]SdlS AVba
i[WV`[W^WUlW`[WaVbaUlk`W]Ulk
ikYdlS`[We[Ņ¹_aŷWbaiefdlk
_SļUZadaTŅ[ebdSi[ļŷWelkT]a
efS`[W_k`S`aY[ BˆŶ`[W\elW^W
UlW`[WaT\Siˆi`[WVS`S_\gŷ
fS]elkT][UZWXW]fˆi ?bedW<[b_Y`WŚiaW"
ceZ[baW
kheZW
<EJ$<EJEB?7$FB
BWi[hkikmW
jWjkWŹ[
pZhem_[
IfhWmZŸ"Ypod_[
Y^ehk`[ip
C;:O9OD7Ba`SV&_^`Ba^S
]ˆiUZadg\W`SSef_ŅS$'_^`
`SaTfgdSUk\`ĹUZadaTŅbgU ElSUg\We[ŅŷWVa$"$"d efS`[W
e[Ņa`SfdlWU[Ĺ`S\UlŅefelĹbdlk
Ulk`ĹlYa`ˆi`Sţi[WU[WlSdSl
baeUZadlW`[SUZg]SVg]dĹŷW
`[S[`aiafiadSUZ ĶWTkik]dkļ
UZadaTŅikefSdUlk`[We]a_b^[
]aiS`WTSVS`[Web[da_WfdW_ :eZW`_cX_h
Ze^[hXWjo
E:FEHDEĥĀ<We[W`[Ĺ[l[_Ĺ
iSdfab[ļZWdTSfŅl[_T[dW_
]fˆdkVae]a`S^Wil_SU`[S =[^
]Sb^Sefdˆiţi[WŷWYa[_T[d
_aŷ`SfWŷVaVSļVaeSSf][ ;_
T[dlSi[WdSbafSe_SY`Wli[fS
_[`k4( <Wef`SfgdS^`k_ţdaV
][W_S`fki[dgeaik_ LiS^UlS
YdkbŅ[YadĹUl]Ņ GaVbSd`[Sad
YS`[l_[aT`[ŷSUZa^WefWda^ 9eťY_[f[]e"
YeťpZhem[]e
E:FEHDEĥĀ@[WTWlbaiaVg
`SelWTSTU[W[_S_kbaifSdlS
k,l\WVlUaţU[WbWYa DalYdlW
iS\ĹUSlgbSil_SU`[Sg]SV
aVbad`aţU[aik ElUlWYˆ^`[W
bdlkbdSi[a`Sb[WbdlW_bSbdk
]ĹUgddkUk`S_a`W_Ulk[_T[
dW_ Baelg]S\U[WfWŷS^aWeg
l]fˆdWYaSfialdaT[ļgaVbSd
`[S\ĹUkea] >[ţU[W_dal[_k
i^aVˆiUW]da[_k_[]eg\W_k
[bdlWU[WdS_kbdlWle[fa 6aVS
\W_kkŷ]Ņ_[aVg[bdlW^WiS_k
VaTgfW^][lU[W_`WYael]S 4g
fW^]Ņfdlk_S_ki^aVˆiUWe[Ņ
YS_kba`[Ĺ$%dSlkVl[W``[W P78?;=?GegiS`[WfSfgSŷkefS
ae[Ņ\WV`k_lbabg^Sd`[W\elkUZ
lST[WYˆiVWd_Sfa^aY[[WefW
fkUl`W\ 6aUS]ai[fWYabalTk
U[Se[Ņ`[WUZU[S`WYailadg`[W
ikefSdUlk\WV`S]\WV`SeWe\S ;UZ^[UlTS\WefglS^Wŷ`[a`S
aV]a^adgiladgdaVlS\gTSd
i`[]ˆi^a]S^[lSU\[[i[W^]aţU[
fSfgSŷgadSldWS]U\[e]ˆdk`S^S
eWd Ba\WVk`UlklST[WYţdWV`[a
fdiS#%_[`gfk 9p[aebWZW
p`e]khj[c
KHE:75ZUWele[ŅldW^S]eaiSļ
[aVţi[WŷkļgdaVŅ1LSXg`Vg\ea
T[WiYST[`WU[W]ae_WfkUl`k_
lST[WY[abSdfW`Sfdge]Si]SUZ
\aYgdU[WadSlUlW]a^SVl[W FW
]ae_WfkUl`W]gdSU\WaVbdŅŷS\Ĺ
`Si[^ŷS\Ĺg\ŅVd`[S\Ĺ[ikYS
VlS\Ĺe]ˆdŅ @[i_[ddWfe]eZWmoijWm_W
dWip[pZhem_[dWfhŒXň$
MmWbY[pi[pedemoceiW#
X_[d_[cabkYpemļhebňeZ#
]homWipoXaWh[WaY`W
dWf_[hmip[eX`Wmo$
M[hed_aWAemWbaemiaW
aa <We[WŘfaUlSei]fˆdk_`Sel
adYS`[l_\WefelUlWYˆ^`[W`SdS
ŷa`k`S[`XW]U\W L_[W``SbaYa
VSUZaV`WbadS`][[VgŷWiSZS
`[SfW_bWdSfgdebdSi[S\ĹŷWl`S
UlW`[WSfi[W\g^WYS_kUZada
Ta_ @[Webdlk\S\ĹUW\Wefdˆi`[Wŷ
bdlWTkiS`[WilS_]`[ŅfkUZba
_[WelUlW`[SUZi]fˆdkUZi[dgek
dalbdlWefdlW`[S\Ĺe[ŅTke]Si[Ul
`[Wifk_fS]ŷWbabdlWl]^[_S
fklSU\Ņi`SelkUZT[gdSUZ 5ada
T[ļ][WVkbaUlg\W_kŷWVabSVS
`Se\We[W``WaeST[W`[W1
P:HEM?;D7J7B;HPK
D_[mebdeb[aY[mWŹoĿ`[i_[ddoY^_d\[aY`_"
Ź[XodWZeXh[d_[fhpoakodWiZeŒŹaW
I;DDEĥĀ"8ÕB"EI78?;D?;
B[WdielW `[Wba]a\ĹUW aT\Sik
lSgiSŷS_kUlŅefaiţdaV]gV`[S
lSUlk`S_kaVUlgiSļl_ŅUlW
`[Wl`gŷW`[WeW``aţļlSUlk`S
`SeTa^WļYaiS[YSdVaU[Sa
bdlWUZaVlĹVdWelUlW`Sba^[Ul
]SUZba\Si[S\Ĺe[Ņikb[W][[`[W
_aŷW_ke[Ņe]a`UW`fdaiSļ AV b[WdielWYa fkYaV`[S
idlWţ`[S\S]Uada]gaTeWdig\W
_kikdSŶ`kildaef^[UlTkbSU\W`
fˆibafdlWTg\ĹUkUZba_aUk^W
]SdlSb[WdielWYa]a`fS]fg 4Sd
VlaUlŅefabdlk\_g\W_kbSU\W`
fˆi l b[Wdielk_[ al`S]S_[
bdlWl[ŅT[W`[S[`XW]U\[VdˆYaVVW
UZaikUZUlkYdkbk_ˆi[?a`[
]S?S]g^e]SBdWlWeLSdlĹVg
5W`fdg_?WVkUk`k6l[WU[ŅUW\
?WV[`fW^ <We[W`[Ĺ`S[`XW]U\W`SdSŷa`W
eĹfS]ŷWVl[WU[Ua\WefWXW]fW_ba
idafgVael]ˆ[bdlWVel]a^[YVl[W
`S\_aVe[efk]S\Ĺe[Ņl`aik_[
lSdSl]S_[]fˆdWTSdVlaSfia
bdlW`aelĹe[ŅiYdgb[W IkefSd
UlkŷWlSUZadg\W\WV`aVl[WU]a
S\gŷbaUZi[^[gbalaefSkUZ_S
REKLAMA
Z_[jW
HoXo_cb[ae
ZbWcWbkY^W
:P?;9?LYaV`[WllS^WUW`[S_[
V[WfWfk]ˆidSl^gTViSdSlk
ifkYaV`[gVl[WU[bai[``k\Wţļ
dkTk ElUlWYˆ^`[WfW]fˆdWlS
i[WdS\ĹVgŷai[fS_[`k6 4a
lVdaiWVl[WU]aVa% da]gŷkU[S
bai[``abdlk\_aiSļSŷ#*dSlk
i[ŅUW\i[fS_[`k6[&dSlki[Ņ
UW\iSb`[SibdlW^[UlW`[g`S][
^aYdS__SekU[SS`[ŷaeaTSVa
daeS IUaVl[W``k_\SVaeb[e[W
_S^gUZˆibai[``kTkļfWŷfdlk
badU\WbdaVg]fˆi_^WUl`kUZ
ifk_ViS]gT][_^W]S B_YpocoaWbeh_[
memeYWY^
EME9;GiSŷS\U[W`Segela`W
aiaUWIbdSiVl[W`[WeĹfS]
el]aV^[iW\S]]S^adkUl`kTSfa
`[]S^WfafS]ŷWbdaVg]fk
ikea]aiŅY^aiaVS`aiW[ikea
]aUg]daiW
Z025002324A
<EJ$'()H<
Feba_d_[pdW`ļfe`ňY_W
pZhemo[]e_pc_ZXW`ļ
emipoija_Y^ZeeaeW"
pWfec_dW`ļYeieX_[
<EJ$IPOCEDIJ7HD7MIA?
P:HEM?;
^gUZˆi_aŷW_kaTeWdiaiSļba
VaT`WaT\SikVaVS\W?a`[]S
?S]g^e]S :P?77COE:H7PK
IekfgSU\[YVklSgiSŷk_kŷW
`SeladYS`[l_\WefaeST[a`k[ik
efŅbg\Ĺb[WdielWek_bfa_kbdlW
l[ŅT[W`[SUlkYdkbkiSdfaVl[SSļ
aVdSlg @[W^WUla`W[`XW]U\W_a
YĹikiakiSļ[``W]a_b^[]SU\W
SfS]ŷWbdlkUlk`[S\Ĺe[ŅVaUlŅefW
YabaidafgUZadaTk <We[W`[ĹiSdfafWŷe[ŅYSļba`Sfg
dS^`WÆil_SU`[SUlW¹aVbad`aţ
U[ ;UZ^[efŅafi[WdS_[ˆV @S\^W
b[W\ebaŷkiSļYaibaefSU[`Sba
\g,%'el]^S`W]dalbgelUla`kUZ
iU[WbW\iaVl[W BafW`_[aVa
ikebWUkX[]VaTdlWe[ŅYSļfdlkdS
lkVl[W``W IfW`ebaeˆTgUZda
`[_kbdlWV[`XW]U\S_[Yˆd`WVda
Y[aVVWUZaiW ?ˆVlSi[WdSTai[W_
[`Z[T[`Ņ_SfgdS^`kS`fkT[afk]]fˆ
dkiS^UlklTS]fWd[S_[ Li[dgeS_[[TS]fWd[S_[ba
_aŷWfWŷiS^UlkļUkfdk`S[[``W
UkfdgekTaYSfWŶdˆVa`SfgdS^
`W\i[fS_[`k5 5kfdk`Ņ_aŷ`S
\ĹVaVSiSļVaiSdlki`kUZ[aia
UaikUZeSSfW]^gTVaZWdTSfkS^W
`[W Va YadĹUW\ I[fS_[`Ņ 5
aUlk_UlŅefalSba_[`S_klS
i[WdSfWŷUlWdia`SbSbdk]S[_S
\W\`SiWfi[ŅUW\`[ŷUkfdgek REKLAMA
Z025002316A
OGŁOSZENIE
Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż odrębnej własności
4 lokali mieszkalnych:
1. ul. Gwiaździsta 8/44 (IV piętro) – pow. 47,20 m2
2 pokoje kuchnia, łazienka.
Cena wywoławcza wynosi – 86.000 zł.
2. ul. Gwiaździsta 8/113 (X piętro) – pow. 37,30 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Cena wywoławcza wynosi – 69.500 zł.
3. ul. Sportowa 16E/3 (I piętro) – pow. 48,15 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC.
Cena wywoławcza wynosi – 96.400 zł.
4. ul. Sportowa 10b/11 (II piętro) – pow. 47,80 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z WC.
Cena wywoławcza wynosi – 90.000 zł.
Młodzieżowe
Centrum Kariery
ul. Targowa 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 735 49 70
e-mail: [email protected]
www.lubuska.ohp.pl
Zapraszamy:
„ uczniów „ studentów
„ poszukujących pracy
„ bezrobotnych
Po umówieniu się ww. mieszkania można oglądać w godz. 14.0015.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. Gwiaździsta 1,
Gorzów Wlkp. w dniu 15.10.2015 r. o godz. 10.00.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej na pół
godziny przed przetargiem.
Koszty notarialne przy zawieraniu umowy przeniesienia własności
lokalu obciążają nabywcę.
Informacje tel. 95 7 25 98 25 i 95 7 22 65 30 i 95 7 22 65 12.
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.
Zarząd GSM
Oferujemy pomoc w zakresie:
badania preferencji zawodowych,
nauki aktywnego poszukiwania pracy i nabycia
umiejętności efektywnego poruszania się po rynku
pracy,
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez kursy zawodowe.
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na
OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI.
Kurs przeznaczony jest dla osób do 24. roku życia, bezrobotnych,
posiadających niskie wykształcenie lub brak kwalifikacji zawodowych.
'&
e]eip[d_W
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
Ogłoszenia
Jak zamieścić ogłoszenie?
Informacja pod numerem
95 722 53 60
REKLAMA
finanse biznes
matrymonialne
A Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz
A Pan 51 pozna panią do 65 (bez sms).
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22 123 0000.
Gorzów, tel. 794544511.
Z024003700A
Z014013735AS
A Holandia praca w szklarniach i halach.
Bardzo mile widziane panie. Informacje
pod nr. 95 755 4111 i 600 057 964. Numer
certyfikatu 3657.
motoryzacja
handlowe
A Ford contour 2,0 1995, sprzedam. Tel.
A Kupię książki, płyty muzyczne.
509-675-586.
A Top- Jaan haki. Tel. 95 751 33 61.
A Murarze (z uprawnieniami
693728174.
A Top-Jaan autoszyby. Tel. 95 720 20 17.
A Top-Jaan Gorzów tel. 95 720 20 17.
A Działki budowlane, Gorzów, Owocowa
i j.niemieckim) - Niemcy (przy granicy
z Holandią), zatrudnimy. Atrakcyjne
zarobki. 95-7579757.
sprzedam. 606454487.
A Nauka j.niemieckiego dla
kojce. Dowóz, montaż gratis - cały
wyjeżdżających do pracy. Możliwość
zatrudnienia . Besser, Gorzów, tel.
601983592
A Dom stan surowy, działka 12 a,
kraj! Raty! Tel: 68/419 03 39;
A Ogrodnictwo (kwiaty). Niemcy, (przy
sprzedam lub zamienię na mieszkanie.
Gorzów, Owocowa, 606454487.
95/737 63 39; 91/311 11 94; 512 853 323;
nieruchomości
A Działkę z rozpoczętą budową (stan
A Garaże blaszane, bramy garażowe,
www.konstal-garaze.pl
zerowy, prąd, woda, pozwolenie na
budowę) w Chwalęcicach, ul. Kredowa
11, sprzedam (150.000 zł). Tel.
601708388.
A Lokal 77 mkw. przy pętli tramwajowej
REKLAMA
A Mieszkanie 99 mkw., po remoncie,
Z025002067A
(Manhattan) do wynajęcia. Tel.
601708388.
nowa firma w Gorzowie. Dobre zarobki.
Tel. 795306868.
A Lotniska - 140 zł. 602710000.
do 1500 euro od zaraz 730 340 005
A Przeprowadzki 500139895 Gorzów
REKLAMA
Z015007533A
A Europrzejazdy. 601295993.
A Tanie malowanie i remonty,
665978519.
A Transport, bagażówka. 602484074.
REKLAMA
w Gorzowie
Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw.
Z024003688A
auto części tel. 506 956 289
wydajemy zaświadczenia
o demontażu pojazdu
Firma Gwarant – Tomczyk sp.j.
MASZ KOMORNIKA?
PROFESJONALNE PORADY
Tel. 95 729 90 16
tel. 604 997 192
ul. Młyńska 4 (pokój 226)
DORADCA EGZEKUCYJNY
RFKURQDSU]HGHJ]HNXFMąNRPRUQLF]ą
Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 8, pok. 30
czynne w godz. 10.00-17.00
Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 21
tel./fax 95 720 24 93
604 525 721, 606 261 721
Z025002336A
P015012341A
PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH
A AMBERCARE Opiekunki j. niemieckim
HANMET
KASACJA POJAZDÓW
REKLAMA
REKLAMA
A Szwaczki do szycia firan zatrudni
A Dachy. Gorzów, 608624868.
Gorzów, 95 7555 931.
Z025000248B
pisz
artykuły
jazdy zatrudnimy. Mile widziane
orzeczenie niepełnosprawności.
Gorzów, 95 7555 931
praca
A Do pracy przy sprzątaniu zatrudnię.
wrzucaj
zdjęcia
granicy z Holandią) 95-7579757.
usługi
REKLAMA
informuj
o wydarzeniach
A Pracownika gospodarczego z prawem
Gorzów, sprzedam. Tel. 604441262.
SKUP ZŁOMU
Materiałówniezamówionychniezwracamy.
Wydawcanieponosiodpowiedzialnościzatreśćogłoszeń
PROMOCJA
elektryków z doświadczeniem.
Specjalizacja instalacje w budynkach
i przemyśle. Mówimy po polsku. Kontakt
0049 1796713458, [email protected]
de
A Szybka pożyczka: Gorzów 666061870
ADRESREDAKCJI
02-672Warszawa, ul.Domaniewska45
tel.222014200;222014069
[email protected]
REDAKTORNACZELNY
MaciejGładysiewicz
z-caAleksandraGlegoła
REDAKTORPROWADZĄCY
AleksandraSzymańska
AnnaRimke
PROJEKTGRAFICZNY/DYR.ART.
TomaszBocheński
BIUROREKLAMY
WiolettaŁękowska
66-400GorzówWlkp., ul.Sikorskiego111
tel. 957241669
BIUROOGŁOSZEŃ
AgataTroszczyńska
66-400GorzówWlkp., ul.Sikorskiego111
tel. 957225360
WYDAWCA
PolskaPressSp.zo.o.02-672 Warszawa,
ul.Domaniewska45,tel.222014100
DRUK
DrukarniaPoznań,60-175Poznań/Skórzewo,
ul.Malwowa158,tel.616262100
DYSTRYBUCJA
GrudekPiotrGrudziecki
A Firma niemiecka poszukuje
REKLAMA
Z025001510A
REKLAMA
Z025002156A
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
zatrudni
techników elektroradiologii
Bardzo dobre warunki inansowe.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
z Kierownikiem ds. Pielęgniarstwa
pod numerem telefonu 95 73 31 250
PROMOCJA
Z025002271B
BĄDŹ EKO – ekologiczna lekcja dla dzieci
Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice i Nauczyciele
Firma SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. w ramach Ekologicznej Kampanii Edukacyjnej „Z zielonym
po drodze!” we współpracy z „Gazetą Lubuską”, wydawcą Nasze Miasto Gorzów, rozpoczyna
akcję dystrybucji 4900 sztuk książeczek edukacyjnych „Bądź EKO” wśród uczniów klas I-III szkół
podstawowych z Gorzowa Wielkopolskiego.
Już od 8 października książeczki „BĄDŹ EKO”
uczniowie otrzymają od swoich nauczycieli!
Akcja ma na celu promocję postawy proekologicznej.
Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do rozwiązania krzyżówki znajdującej się na końcu
książeczki. Wśród uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, firma SEBN PL rozlosuje
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
''
Wajomd_[
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
''
D?;@;Ĺ:ĹĉHEM;H;CFEM7HIP7M?;"8EJEMP8K:P7F;MDýI;[email protected]ĉ$
[email protected];IJC7EJEB;[email protected]"MIPOI9OCKIPý8OĀIP9PKFB?
C7=:7=;IIB;H:B77=;[email protected]?D;MI;H?7
Wajomd_[
kaWipM_bYp[a"
aeipoaWhpB[]__MWhipWmW
md[Y_[
m[ŸkZp_W
MAWhd_d_[
Z[hXo=ehpemW
F?A7DEĹD7IeaTafŅ`SefS
B?=7
C?IJHPÕM
D7ĹOME$
IFH7M:ĸ"
=:P?;
E=Bý:7Ā
C;9P;
=M?7P:
M;MJEH;A(/MHP;ĥD?7
P79Pĉ7I?ĉ($AEB;@A7<7PO
=HKFEM;@B?=?C?IJHPÕM
(&'+%(&',$F?;HMIP;C;9P;
=M?7P:@KĹP7D7C?$
IFH7M:ĸ"=:P?;E=Bý:7Ā
AEB;@D;MJEHAEM;IFEJ#
A7D?7$C7IP:EMO8EHK
J;B;[email protected]ĉ?M?DJ;HD;J$
M?ĉ9;@D7D7IP;C?7IJE$FB
REKLAMA
V[a`[Wbdlkg^ SYaVl[Ře][W\]a
^W\`SaVea`SÆţi[ŅfW\ia\`k¹
`SelWYa_[SefS 8SiadkfW_
fdlWU[a^[YaiWYa_WUlg\Wef
Ef[^a`]fˆdkaVŷkbaViaVlĹ
`aiWYafdW`WdS6Sd[gelS4ada
iWYaS^WYaebaVSdlWUlk^[
B[SeffWŷba]SlS^[e[Ņ\gŷifk_
eWla`[W][^]SdSlklTSdVlaVa
TdW\efda`k AefSf`[aTk^[]da]
aVba]a`S`[S`S\^WbelW\Vdgŷk
`kbabdlWV`[UZdalYdkiW]i[ŅU
fWdSlTŅVĹUZU[W^[aV]gļe[Ņ
`Sef[^a`aiUSUZ AefSf`[W_W
UlWikYdkiS^[iSţ`[W`[WT[W
e]aT[S^[ 5lkfdSVkU\[efS`[We[Ņ
lSVaţļ1BaUlĹfW]ba\WVk`]g
a#' "" KhňYpdoY^b_Z[h
aedjhWekji_Z[h
F?A7Hĉ9PD7SfiWlSVS`[W
UlW]SieaTafŅelUlkb[ad`[efˆi
EfS^[9adlˆi]fˆdlkiZS^[LW
ebagEl]ˆ`d$"bdlkg^ ElS
dkUZElWdWYˆil_[WdlĹe[Ņ
l>=EW_=Ņeaia @Se[ikYdS^[
ielkef][Wfdlk_WUlWYaţU[W
_S\Ĺ]a_b^WfbadSŷW] 5lkVa\
Vl[WVa`[WebaVl[S`][1BaUlĹ
fW]_WUlga#( ""
Hem[hjeJme`WfWi`W5Fhp[YpojW`
ebkZp_WY^"ajŒhpoj[ŹaeY^W`ļ`[ŸZp_Ŀ
`S]afiSdfWaYˆ^`aVaefŅb`WfdW
`[`Y[[ikU[WUl][baVUlSe]fˆdkUZ
Ula`]ai[WIWD[VWgUlĹ\S]lS
UZaikiSļe[ŅiSţ`[W\WŷVŷĹU
iYdgb[W HEM;H
IjkZ[dY_"fhWmd_Yo"X_pd[i#
c[d_"fhp[Zi_ňX_ehYo"Whjoť#
Y_$$$CŒm_ļeieX_[9oYb_d]
9bkX"XeabkXhem[hemoje
ZbWd_Y^pWcWe$FepdW`Y_[
YpedaŒmM[H_Z[$
Hem[hpoťY_pM[H_Z[feaedk`ļdWime#
_Y^`[ZdeťbWZWY^i[ja_a_bec[jhŒm
HEM;HEM?KBJH7I?
7b[aiWdZhWFeZ]ŒhiaW
aa 6l[W``[WbafdSX[Ĺba]a`Sļ
`S daiWdSUZ `SiWf #"" ]_
[e]aŘUlkļfdSeŅUlŅefa]aabˆ
`aUk ĶWTkl`S_[\WŶVl[ļfdlW
TS\WŶVl[ļS^W`[WdSlifkYaV`[g
ba'"]_lSl`SUlS3^W]eS`VWd
9dk`[elIWD[VW HEM;[email protected];IJJE
IWD[VWfaYdgbS^gVl[\WŷVŷĹ
UkUZ`SdaiWdSUZelaeaikUZ EfS
dS\Ĺe[ŅS]fki[laiSļţdaVai[e]a
]a^Sde][W\WV`S]`[WaYdS`[UlS\Ĺ
e[Ņfk^]aVadaiWdlkefˆielaea
ikUZ Da] fW_g _aŷ`S Tka
a`[UZgekelWļbdlka]Sl\[b[Wdi
elWYa4[UkU^W8[^_8Wef[hS^ @[W
_[Sal`SUlW`[S`S\S][_daiW
dlW]faţţ_[YS 5ZaVl[aafaŷW
TklWTdSļi\WV`k__[W\eUg^g
Vl[]fˆdlk]aUZS\ĹdaiWdkba]S
lSļ[_`S\^WbelWdaiWdaiWX[^_k
S^W fWŷ ebdlŅf dˆŷ`W _aVW^W
[ielkef]aUali[ĹlS`WldaiWdS
_[baV]SŷVĹbaefSU[Ĺik_[W
`[S9dk`[e FHP;FKIJA7:EABK8K
5la`]ai[WIWD[VWielkef]a
daT[Ĺiebˆ^`[W BaVdˆŷg\ĹfdW`g
\ĹefSdfg\ĹilSiaVSUZ 4kiS
ŷWebafk]S_ke[Ņ`S[_bdWlSUZ
[ebŅVlS_kiebˆ^`[WUlSebalSda
<EJ$7B;AI7D:;H=HOD?I
MWhipWmW`[ij
c_Wij[c"majŒhoc
Y^Y_WXocpeijWĿ
dWijW[
<EJ$C7H9?D8E:P?9>EMIA?
:bW[a_foM[H_Z[hem[hjed_[`[ij^eXXo"jobaefemWŹd[mopmWd_[
iWdaik_[ Z[efad[S_[ _ˆi[
3^W]eS`VWd @[W\WefSfiaVaĹUlkļVaYdg
bk 9W`WdS^`[W\WefWţ_klS_
]`[ŅfĹW][bĹ[VabgelUlS_kfk^]a
aeaTk]fˆdWba^WU[[ÆiWŶ_[W
`Se[WT[WaVbai[WVl[S^`aţļ¹]faţ
laTWU`kUZUla`]ˆiIWD[VW
fg_SUlk9dk`[e ĶWTkl`S_[
\WŶVl[ļfdlWTSbabdaefg \WŶVl[ļ 3^W`[WdSlifkYaV`[g'"]_
gţ_[WUZ IkefSdUlklWd]`Ĺļ
`SebWU\S^`ĹSb^[]SU\Ņ[i[VSļUlk
]faţ\WefS]fki`k_]a^SdlW_[[^W
][^a_Wfdˆiba]a`g\W <S_S_
`Seia[_]a`U[W(fke ]_[fa
iUS^W`[W\WefXW`a_W`S^`kik
`[]baVS\WV^Sbdlk]SVg <WŷW^[]faţ`[W\WŶVl[fa`[W_S
Ya i Ydgb[W [ fa aTai[Ĺlg\W
ielkef][UZ 4Wlik\Ĺf]g AVUlS
egVaUlSegYdgbSadYS`[lg\W\WV
<S]ikY^ĹVSIWD[VWaVbaV
elWi][1IlWelk_da]gW][bS
e]gb[SSe[ŅYˆi`[W`SikU[WUl
]SUZ[bdlkgUlS`[g`aikUZSVWb
fˆi]a^SdefiSVa\SlVkiYdgb[W Ifk_eWla`[W\Wef[`SUlW\ 7`Wd
Y[SlaefSSe]gb[a`S`S]elfSfa
iS`[g fWS_ UadW»g IW D[VW
DSU[`YUlk^[\WŷVŷĹUkUZelkTU[W\
]a^Sdlk]fˆdlkefSdfg\Ĺi_[SdŅ
_aŷ^[iaţU[ilSiaVSUZ[dWbdW
lW`fg\Ĺ`S`[UZIWD[VW 4Wll_[S`balaefSa\WV`S]
`SgUlS`[W[ibdaiSVlS`[WVa\Sl
Vkbaelae[WbSŘ AVbaUlĹf]g
Vl[WiUlk`kTkkg`SeebWU\S^`[W
fdS]faiS`W ?aYkTWlaTSiik
TdSļe[Ņl`S_[`SfdW`[`Y[_[Wļ
bWi`aţļŷW\S]abSV`Ĺle[Ulk
TŅVĹ_[Sk\S][ţVWXW]fbdaT^W
_klWebdlŅfW_fa`[WlaefS`ĹeS
_W[]faţ[_lSielWba_aŷW Fa
fdaUZŅfS]\S]Tkţ_[SSbWdea`S^
`WYafdW`WdS]fˆdkTŅVl[W5[Sek
efaiSbaVl[W^[e[ŅlFaTĹi[WVlĹ
[lidˆU[giSYŅ`STŅVkUlkfa
i\WŶVl[WUlkefda\g\S][`Se[WT[W
iaŷkSţik\Sţ`[S3^W]eS`VWd
9dk`[e @SdSl[WYdgbS`[W_SŷSV`W\
Xad_S^`W\efdg]fgdk`[W\WefŷSV
`ĹaX[U\S^`ĹadYS`[lSU\ĹUlkefa
iSdlkelW`[W_ Bˆ][Ua`[Wba
T[WdS_kabSfUla`]aie][UZ Ielkef]aVl[SS`SlSeSVl[W`a`
bdaX[flUlkefW\bSe\[]aŘUlk
3^W]eS`VWd9dk`[e
Z014013735BV
'(
Wajomd_[
9PM7HJ;A"'F7ĸ:P?;HD?A7(&'+
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
8be][haWDWjWb_WB_][dpWkZemWZd_W"Ź[ceŹdWfe]eZp_Ŀjh[demWd_[_ifňZpWd_[YpWikpcWbkja_cZp_[Ya_[c
9^Y[ipXoĿWajomdļcWcļ5
8_[]W`hWp[cp[ime`ļfeY_[Y^ļ
8?;=7D?;
:kŹWD$_cWWD$#j[Zm_[
fWd_[feaWpk`ļ"Ź[X_[]Wd_[
pZp_[Ya_[cmmŒpak`[ij
ceŹb_m[$PeXWYpY_["`Wai_ň
fhpo]ejemWĿZejWa_Y^
h[d_d]Œm_$$$mZhe]ň
7b[aiWdZhWFeZ]ŒhiaW
aa 6gŷ[email protected] [email protected]^[S>[YW`lS
]aUZS\ĹUSebadf_S_S[Sgfad]S
T^aYSdg`i[fZ_g_ b^[email protected] fa\W\daUl`SUˆd][email protected][S]fˆdS
gUlWef`[UlkiWielkef][UZfdW`[`
YSUZ[lSiaVSUZi]fˆdkUZT[W
dlWgVl[S_S_S BS`[ @SfS^[S lS]aUZSS e[Ņ
iebadU[W\gŷ\S]ae[WV_[a^Wf`[S
Vl[WiUlk`]S][WVkTdSfba]SlS
\W\`SUlk_ba^WYSebd[`f FWdSl
_Seiˆ\g^gT[a`klWefSiebadfˆi
[lSielWYVkYVl[Wţik\WŷVŷSlS
T[WdSlWeaTĹTgfkVaT[WYS`[S
[fdW`g\W =[WVklSelSiU[ĹŷŅ`SiWfbdlWl
_kţ^\W\`[WbdlWelaŷW_aYSTk
`[WT[WYSļlWeia[_Vl[WU][W_
UZaļielkeUkVaa]aS\W\faaVdS
VlS^[ @[W lSUlŅS aUlki[ţU[W
aVdSlg LS`[_idˆU[SVafdW`[`
Yˆi_ge[SSaVUlW]Sļ][^]Sfk
YaV`[ @SbaUlĹf]g`[W_Se[ŅUa
eb[Welkļ_ˆi[bS`[@SfS^[S Ba
VW\dlWiS_fWŷŷW_Sa]fˆdS_S
_Sfdke]Sib[WdielW\XSl[W_S
U[WdlkŘefiSW`WdY[Ĺ Ba^WUS_
bdlWUlW]SļlS^WUS`WbdlWl^W]S
dlk(fkYaV`[baaYgbabadaVl[W
`SfgdS^`k_ BdlkUWeSde][_U[Ņ
U[ga]dWefW`e[ŅikVgŷS 6ab[W
daifWVk_aŷ`SdalbaUlĹļeba
]a\`Wļi[UlW`[S IbdlkbSV]g
T[WYS`[S TŅVl[W fa fdgUZf ^gT
idŅUl_SdelaT[WY FWl]aT[Wf
]fˆdWfdW`aiSkbdlWVU[ĹŷĹl`S
\ĹVaTdlWeia\WU[Sa[TŅVĹiefS
`[WikUlgļ`SUa\WefSļ[`S[^W
_aYĹeaT[Wbalia^[ļ L]a^W[_S
_a_]fˆdWVab[WdalSUlk`S\Ĺ
eia\ĹbdlkYaVŅlWebadfW_ba^W
US_`SbaUlĹfW]_SaXadeai`W
ļi[UlW`[SiVa_gVaVS\W 8;PFH;[email protected]?
Dˆi`[WiSŷ`kbdlkiebˆ^`kUZ
T[WYSUZlVl[WU][W_e[WVlĹUk_
iiˆl]g\WeffWŷWfSbdalia\geS
_WYa_S^gUZS 3TkT[WYS`[WTkaTWlb[WUl
`W`S^WŷkbaUlW]SļSŷVl[WU]a
TŅVl[WeS_aVl[W^`[We[SVSafS]
ŷW_aŷWfaTkļelˆefkS^Wdˆi`[W
VaTdlWˆe_k_[We[ĹUlSl`SUlS
bS`[@SfS^[S AVdSVlS_iki[W
dS`[WbdWe\[`SVl[WU]g[ieba_S
YS`[WYa`Sbdlk]SVbdlWleSVlS
`[W[baVb[WdS`[WbaVgel]S_[ @S\lVdai[W\TŅVl[WU[Wdb^[i[Wba
MYpWi_[X_[]kZp_[Yaej[ŹcWifehe\hW`Zo
#maeŚYkY_ļ]b[pc_[d_Wi_ňahW`eXhWp
UlW]SļSŷVl[WU]aeS_aabS`g\W
fŅg_[W\Ņf`aţļSifWVkbalaefS
\W`S_fk^]aikTˆdiˆl]ST[WYa
iWYa[lS_[S`SebSUWdˆi`SbdlW
T[Wŷ][ 4[WYS`[W_aŷ`SdalbaUlĹļ
VgŷaiUlWţ`[W\S^WbaViSdg`
][W_ŷWlSabSfdlk_ke[Ņi_a
VW^iˆl]SVa]fˆdWYa_aŷ`S
ib[Ĺļ`ae[VW]aeS_aUZaVaiW <Weffa_aŷ^[iWUZaļ`[WfWefa
3gfad]ST^aYSDg`I[fZ?g_
efS`aiUlaaVdSVlSfWŷT[WYS`[W
l]^SekUl`ĹUlfWda]aaiĹiWde\Ĺ
iˆl]S =gb[W`[Wiˆl]SVaT[W
YS`[SVabaVefSiS FWbdlWl`S
Ula`WVa\aYY[`Yg_S\ĹlWefSi
UWUZ]fˆdWebdSi[S\ĹŷWfdW`[`Y
\Wef lSdˆi`a TWlb[WUl`k \S]
[bdlk\W_`k FW_SfikTadgiˆl
]S\WefTSdVlaelWda][S^W`S\iSŷ
`[W\elWeĹ,fdlkVgŷW]aSifk_
bdlWV`[Welfki`W^gTlabU\ĹlST
b_YpXW ^a]aiS`[SVaVSf]aikZS_g^WU
dŅUl`k elWda]S TgV]S ]fˆdS
UZda`[bdlWVi[SfdW_[eaŘUW_
lSlikUlS\Va\aYYWdˆiaXWdaiS
`WeĹ\WelUlW_ae][f[Wdk[Xa^[WbdlW
U[iVWelUlaiWbSeW]`S`SVYSd
efW]V^SVaVSf]aiW\aUZda`k'
bg`]faiWbSekik^[UlST[WYSUl
fheY$jh[d_d]Œm ]S fhp[ZFŒcWhWjed[c
9Vk_S_k\gŷaVbai[WV`[
FhWia_cDWjWb_WB_][dpW ebdlŅfVaT[WYS`[SfdlWTSfWŷ
pheX_Wp[ime`ļYŒhaļ bdlkYafaiSļ_SWYabSeSŷWdS DWZ_ļ"i_[ZpļYļmmŒpak$ 4dl_[bdlWdSŷS\ĹUaS^WikefSd
UlkbS_[ŅfSļa][^]gbaVefSia
ikUZdlWUlSUZ FabdlWVWielkef
iSS_fW\abU\[ @SV[SgdaVl[Se[Ņ ][_aVbai[WV`[WgTdS`]aYVk`b ie[Wdb`[gSiebˆ^`WfdW`[`Y[ T[WYS_kVaţļelkT]aS`SViadlW
dalbaUlŅkţ_ki[ae`Ĺabai[S \WefUZaV`aVl[WU]abai[``a
VST^aYWd]S @SbaUlĹfW]T[WYS _[WļdŅ]Si[Ul][ S_TSdVlaSeW]gdSUk\`[Wfk^]a
LSlikUlS\gT[WdS__SĹÆ`S
badˆi`kUZbSd]aikUZţU[Wŷ UWTg^]Ņ¹^gTlST[WdS_\W\Vaiˆl
]SUZ FWdSllVSdlS\Ĺe[Ņ`S_dˆi ]ST^glŅUlkUZgef]Ņ`SYaiŅ `[Wŷ bdlWT[Wŷ][ ba ^We[W Ulk IgbS^`WV`[lST[WdS_lWeaTĹ
ilVgŷI[ek_SS\S]]SŷVW U[W`]ĹVgŷĹTS_TgeaiĹb[W
Vl[WU]agi[W^T[SikTa\W ^gel]Ņ]fˆdSaVT[\SeaŘUW[VS\W
/&
<EJ$D7J7B?7B?=;DP7
JH;D?D=FEFEHE:P?;
FWd_DWjWb_WkmWŹW"Ź[X_[]Wd_[pDWZ_ļ`[ij
Y_[aWmip[d_ŹabWioYpd[ifWY[ho
_[kUZˆVik\Sţ`[SbS`[@SfS
^[S 6dgYĹiSŷ`ĹdlWUlĹeĹS]UW
ead[S`[WlTŅV`WV^SVl[WU]SfS]
`SbdSiVŅ`[Wdˆŷ`[Ĺe[Ņa`WaV
efS`VSdVaiWYaÆ`[WlTŅV`[]S¹
lST[WdS`WYa`SebSUWd F7C?ĉ[email protected]>
AefSf`[ĹdlWUlĹa]fˆdW\iSdfabS
_[ŅfSļ\WefUaţUlk_Vl[WU]ae[Ņ
lS\_[W\Wţ^[aY^ĹVS`[W]dS\aTdS
lˆi fa V^S `[WYa lTkf _Sa Ielkef]alS^WŷkaVgbaVaTSŘ
[fW_bWdS_W`fg_S^gel]S I`S
elk_bdlkbSV]g_S_klWeaTĹ
]a_b^WfbadŅUl`kUZlSTSiW]
idSl[WYVkTk_SSUZU[SSbdlWV
iUlWţ`[Wike]S][iSļliˆl]S
_ˆi[T^aYWd]S 4[WYS`[Wliˆl][W__SfWŷ
eia\WiSVk <WV`ĹliSŷ`[W\
elkUZ\WefTdS]US]ai[fW\]a`fda
^[`SVekfgSU\ĹTa`[YVk`[Wi[Wel
\S]lSUZaiSe[ŅFia\WVl[WU]a I_a_W`U[WYVk_SlkVl[WŘ
^gTbabdaefg`[WUZUW_ge[Ņe[W
Vl[WļUlkT[WYSļfdW`[`YbdlW\Vl[W
`S_]aa`aeS 6aUZaVl[fWŷU[ŅŷSdiˆl]S
[Vl[WU]SUaVS\W_[`[_g_$"]Y
VabUZS`[S 4dl_[YdaŶ`[WS^W
idlWUlki[efaţU[fS]`[W\Wef¶
iˆl][T[WYaiWbdaiSVlĹe[Ņ^W]
]a[eĹbdlkefaeaiS`WVaba]a`k
iS`[SVgŷWYa][^a_WfdSŷggeba
]S\SSgfad]ST^aYS BS`[@SfS^[S
lSbWi`[SŷWdlW]a_ĹiSVŅ]fˆ
dĹ\WefU[ŅŷSdiˆl]S[Vl[WU]S
_aŷ`SbdlW]gļilS^WfŅ 6l[Ņ][
fW_g`SelfdW`[`YefS\We[ŅTSd
Vl[W\WXW]fki`k[[`fW`eki`k @[W
_ge[_ke[ŅfWŷaTSi[SļŷWiUlS
e[WT[WYg`SVWb`[W_k`SiˆlW]
^gTlSUl`Ĺ`S_e[ŅbaU[ļVa`[W BdaVgUW`U[VaTdkUZiˆl]ˆi
T[WYaikUZ[`Sfal`S^WŶ^[ebaeˆT
lSbWi`[S 6gŷ[email protected] [[email protected] \WV`S]`[W
fk^]aiebˆ^`[WfdW`g\Ĺ @[WVSi
`aikefSdfaiSkdSlW_iBˆ
_SdSfa`[WBdSe][_[g]aŘUlkk
YalUS][W_`[Wlk_ik`[][W_ 6WUkl\Saiebˆ^`k_efSdU[WTk
SVaţļeba`fS`[Ul`SV^SfWYa`[W
bdlkYafaikiSS_e[Ņfkbaia
baVbˆ_SdSfa` 8S]fŷWik_S
dlkS_eaT[Wiebˆ^`Wba]a`S`[W
fWYaVkefS`egVgŷaiUlWţ`[W\S^W
efi[WdVl[S_ŷWebdˆTg\ŅVab[W
dalSda] FaV^SfWYaŷWbdS]fkUl
`[W+"fdW`[`YˆiT[WYaikUZ
daT[[email protected][Ĺ[fk_eS_k_
_ˆ\b^S`fdW`[`YaikaVT[WYS
_aU`aaVfS][WYafkbaiWYa
baVbˆ_SdSfa`abai[SVSbS`[
@SfS^[S LSTdSSi[ŅUlWeaTĹlWefSi
dWlWdiaikUZgTdS`W]lSbSeb[
U[SV^Se[WT[W[_SW\fdlkdaVlS
\WbdlW]ĹeW]VaUZdgbS`[STS`S
`kTgWUl][[bdlWdˆŷ`WlSTSi][ @SfdSe[W_S_S[Uˆd]Sebaf
]Ske[Ņli[W^a_Sbalkfki`k_[
dWS]U\S_[ 4kk_aVW_S_k
l]fˆdk_[T[WYS_a] ]iSVdS`e
b^af]g\ĹUaebadU[W 4kSefSdelS
bS`[`SbdlkefS`]gSgfaTgea
ik_]fˆdSYaţ`a_`[WVab[`
YaiSS,A<WlgfS_\WefVl[WU[Ĺf
]aFaiebS`[SW]dlkUlSS @S\_[^W\ieba_[`S_ViˆUZda
iWdlkefˆi ]fˆdlk baVĹŷS^[
ilVgŷfdSek[Vab[`YaiS^[_`[W
`S`[W\TaVS\ŷWUlfWdkdSlk 4k^[
fS] W`fgl\SefkUl`[ \S]Tkţ_k
l`S^[e[ŅaVVSi`S[lS]SŷVk_
dSlW_YVkfk^]a_`[WikbSfdlk
^[]dlkUlW^[,?S_S_S_aU
6gŷ[email protected] [[email protected] V^STWlb[W
UlWŘefiSikefSdfaiSk`SeS
_k_]aŘUg ;UZT[WYilTgVlS
lS[`fWdWeaiS`[W[baVl[i 5lŅţļ
aeˆT_[SSdˆŷ`WbkfS`[SafS]Ĺ
Xad_ŅT[WYS`[SUlŅţļŷkUlkSba
iaVlW`[S IVdgY[W\baai[WT[W
YgYVkl_ŅUlW`[W[gbS_aU`[W\
VSiSke[ŅiWl`S][`S\UlŅef
elk_]a_W`fSdlW_TkkeaiS
lSlVdaţU[i][Wdg`][email protected][[,FWŷ
Tk_UZU[SfS]eaT[Wba^WŷWļ
abai[SVS T^aYWd]S @S _WfŅ
bdlkT[WYkbaViˆUZYaVl[`SUZ
[fdlk`Sefg_[`gfSUZ ZeļYp
M=ehpem_[jh[d_d]_cWc
fhemWZp_7b[aiWdZhWJWXW#
aW$?d\ehcWY`[dW\WdfW][0
7Yj_lCecdW<WY[Xeeak$

Podobne dokumenty