Obszary tematyczne do egzaminu dyplomowego dla studentów

Transkrypt

Obszary tematyczne do egzaminu dyplomowego dla studentów
Obszary tematyczne do egzaminu dyplomowego
dla studentów kierunku Zarządzanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Zarządzanie - istota i funkcje.
Przedsiębiorca, kierownik.
Istota i style przywództwa.
Organizacje gospodarcze, organizacje typu non profit - cechy i formy.
Misja, tożsamość i kultura organizacji.
Proces decyzyjny - istota, przebieg.
Istota, cele i zasady zarządzania projektem..
Ewolucja podejścia do zarządzania ludźmi w organizacji.
Modele zarządzania ludźmi w organizacji.
Istota systemu motywacyjnego w organizacji.
Piramida potrzeb Maslowa i teoria Alderfera.
Teoria wzmocnienia Skinnera. Teoria oczekiwań Vrooma
Istota i rola marketingu.
Istota i rola badań marketingowych.
Rynkowe strategie marketingowe.
Logistyka w działalności organizacji.
Cele i założenia łańcucha logistycznego.
Istota, podstawowe aspekty i uwarunkowania przedsiębiorczości.
Teoria przedsiębiorczości J. Schumpetera, I. Kirznera, F. Knighta.
Cechy przedsiębiorcy.
Innowacje jako źródło przedsiębiorczości i konkurencyjności.
Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowanie gospodarki.
Rynek, popyt, podaż. Konkurencja.
Teorie i modele zachowań konsumenckich.
Rynek pracy, zatrudnienie, kapitał ludzki.
Bezrobocie – klasyfikacja, przyczyny, skutki. Narzędzia przeciwdziałania bezrobociu.
Pieniądz i polityka pieniężna.
Rodzaje i funkcje podatków.
Rynki i instytucje finansowe.
Przychody i koszty działalności gospodarczej. Rodzaje (klasyfikacje) kosztów.
Finanse przedsiębiorstwa.
Finansowanie działalności gospodarczej.
Rola i założenia biznesplanu.
Komunikacja w organizacji.
Metody analizy otoczenia organizacji.
Menedżer skuteczny. Menadżer etyczny.
Prawo pracy. Kodeks pracy.
Stres – źródła i sposoby przeciwdziałania.

Podobne dokumenty