Zapytanie Dotyczy: zamówienia publicznego na

Transkrypt

Zapytanie Dotyczy: zamówienia publicznego na
Zapytanie
Dotyczy: zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Przyłęk”.
W związku z wymaganiami zamieszczonymi w SIWZ dotyczącymi
wykazu oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt. 10.3.1 czy
Zamawiający dopuści referencje na wykonanie oświetlenia zewnętrznego
takiego jak oświetlenie parków, stadionów itp., o wartości minimum 200.000,00
zł brutto każda?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia referencji na wykonanie robót
budowlanych innych niż, określone w SIWZ.

Podobne dokumenty