HISTORIA RODZINY GLONKÓW XIX wiek Najstarszy zapis

Komentarze

Transkrypt

HISTORIA RODZINY GLONKÓW XIX wiek Najstarszy zapis
HISTORIA RODZINY GLONKÓW XIX wiek
Najstarszy zapis wymieniający nazwisko Glonek w księgach metrykalnych, znalazłem w Indeksie
urodzonych (Index Baptisatorum sygn. 28) w parafii Kowal z 3 listopada 1682 roku, dotyczący
urodzenia Marcina Glonka. Kolejny odnalazłem w Księdze Zaślubionych (Liber Copulatorum) z
1763 roku w parafii Sumin przynależnej geograficznie i administracyjnie do Ziemi dobrzyńskiej.
Akt ten informuje o zawartym 13 lutego, małżeństwie między Marcinem Glonkiem a Marianną
Lewandowską z Sumina.
Sądząc po braku dalszych zapisów dotyczących urodzeń dzieci z tego związku na terenie parafii
sumińskiej i kikolskiej, można wnioskować, że Marcin i Marianna zamieszkali po ślubie w miejscu
pochodzenia pana młodego. Gdzie i jaki związek mieli oni z Glonkami z Kujaw nie wiem.
Nie ma także w pełni udokumentowanych informacji o Krzysztofie i Mariannie, o najstarszych
ustalonych już przodkach rodziny Glonków na Kujawach (z Grabkowa). Brakuje dokumentów
źródłowych w postaci aktów urodzenia Krzysztofa i Marianny, ślubu i zgonów. Ustalenia oparte są
na treściach zawartych w aktach metrykalnych potomstwa. Ich dziećmi byli synowie Kacper
(*1762), Franciszek (*1770), Antoni (*1772), Michał (*1779) oraz córki, Agnieszka (*1783) i
Marianna (*1786).
Szkoda, że osiemnastowieczne księgi metrykalne w większości nie zachowały się i w wielu
przypadkach jesteśmy zdani na domysły i przypuszczenia co do faktów z życia naszych przodków.
Potomek pierwszy – Kacper, urodził się prawdopodobnie w Śmiłowicach, żył i mieszkał razem z
rodzicami, pracował w gospodarstwie ojca jako parobek. Trudno ustalić czy ożenił się jeszcze za
życia rodziców, czy po ich śmierci jako gospodarz na przejętej ojcowiźnie. Jego żoną była Urszula
nieznanego nazwiska, mieli na pewno troje dzieci, Macieja (1799-1909), Antoniego (1800-1878) i
Antoninę (1804-1818). Kacper zmarł w Śmiłowicach 25 stycznia 1828 roku.
Syn Kacpra – Antoni urodził się w Śmiłowicach, gdzie całe życie mieszkał i pracował na
gospodarce. Ożenił się z Agnieszką z Gabrysiaków (*1799-1843), córką Walentego i Marianny,
włościan ze Śmiłowic, mieli czworo dzieci: Mariannę (1829-1830), Prokopa (*1832), Wojciecha
(1835-1896) i Wawrzyńca (1842-1843).
Syn Antoniego – Wojciech, ożenił się z Balbiną Szmit (Szmyt), mieli aż czternaścioro potomstwa,
byli to: Stanisław (*1858), Tomasz (*1859), Marianna (*1861), Jędrzej (*1863), Szczepan (18651878), Wincenty (*1868), Michał (1870-1871), Józef (1873-?), Franciszek (1875-1876), Walenty
(*1877), Józef (1879-1879), Paweł (1882-1882), Józef (*1883) i Jan (*1886).Początkowo Wojciech
i Balbina mieszkali w Śmiłowicach a w pozostałych latach żyli na gospodarstwie w Filipkach.
Drugi – Franciszek, urodził się w parafii Śmiłowice około 1770 roku, ożenił się w 1815 roku z
Marianną Gronkowską (w jednym akcie podano błędnie nazwisko Marciniak), to z aktu ślubu
Franciszka i Marianny dowiadujemy się, że był on włościaninem, służącym za parobka w
Siemnówku, synem Krzysztofa i Marianny Glonków. Franciszek i Marianna mieli troje dzieci, wiemy
to z ich aktów chrztów, byli to synowie Kacper (*1816) i Wincenty (*1817) i córka Ludwika (*1819).
Ta informacja zawarta jest też w akcie zgonu Franciszka (+1834) gospodarza ze Smogorzewa, już
wtedy wdowca, mówiąca o dzieciach, które pozostawił, Kacpra, Wincentego i Ludwikę.
Kacper ożenił się w 1850 roku z Agnieszką Majchrowicz primo voto Dzięgielewską, która w rok
po ślubie zmarła. Drugi raz ożenił się w 1852 roku w Smogorzewie z Rozalią Kiesztańską, dzieci
jak wynika z ksiąg metrykalnych, nie mieli. Zmarł w 1868 roku w Smogorzewie.
Wincenty poślubił Agnieszkę Wielińską (Bielińską) ze Śmiłowic, z którą miał ośmioro dzieci:
Wojciecha (1847-1911), Jakuba (*1849), Franciszkę (*1851), Jadwigę (1853-1955), Pawła (18561918), Ludwika (*1858) i Jana (*1860) i Małgorzatę *1864). Mieszkali w Smogorzewie.
Trzeci – Antoni, urodził się najprawdopodobniej w Śmiłowicach, ożenił się z Magdaleną
Gabrysiak, zmarł 13 października 1812 roku w Śmiłowicach, szersza informacja o jego osobie w
dalszej części opracowania.
Czwarty – Michał, urodził się również w Śmiłowicach, poślubił Katarzynę z Bąków (Bąkowską),
mieli na pewno dwóch synów Józefa (*1818 Choceń) ożenionego 10.09. 1848 roku w Kruszynie z
1
Marianną Piątkowską i Marcina urodzonego (*28.10.1820 Krukowo), który 19 lutego 1855 roku
ożenił się w Lubrańcu z Katarzyną Podolską.
Józef i Marianna z Piątkowskich mieszkali w Koszanowie, tam urodzili się im czterej synowie:
Wawrzyniec (*1856), Szymon (*1864), Wincenty (*1969) i Jan (*1875).
Wawrzyniec ożenił się z Józefą Kwiatkowską, żyli w Jastrzębcu gdzie posiadali gospodarstwo,
mieli dziesięcioro dzieci, byli to: Jan (*1882), Marianna (*1884), Władysław (1886-1886), Michał
(*1887), Katarzyna (*1890), Władysław (1892-1966), Józef (1895-1968), Jadwiga (*1897),
Stanisław (*1889-1900) i Weronika (*1901), wszystkie dzieci urodziły się w Jastrzębcu.
Szymon ożenił się z Józefą Nowaczyk (*1872 Popowiczki), mieszkali w Kolonii Krowice gdzie
urodziło im się dwanaścioro dzieci: Stanisława *1889, Marianna *1891, Katarzyna *1895,
Franciszka 1896, Zofia * 1897, Anna * 1901, Helena 1904-1921, Jan * 1906, Weronika * 1907,
Pelagia *1909, Janina *1912 i Józef Stanisław 1914. Szymon określany jest w aktach jako
włościanin lub rolnik.
Wincenty ożenił się z Józefą Jóźwicką (*1868 Boniewo), mieszkali w Koszanowie, mieli syna
Antoniego (*1897) urodzonego w Kolonii Otmianowo.
Jan, jak zapisano w Księdze Ludności Gminy Piaski, mieszkał przy bracie w Koszanowie.
Marcin i Katarzyna z Podolskich mieli dwóch synów, o których mam wiedzę, byli to: Wincenty
(*1859 Smogorzewo) i Ignacy (*1869 Krukowo).
Piąta – Agnieszka, panna, miała syna Jana Łukasza 22.10.1813-13.11.1813 urodzonego i
zmarłego w Śmiłowicach, pod numerem trzydziestym, „w domu siostry”.
Szósta – Marianna, urodziła się w Śmiłowicach, panna miała syna Szymona *06.10.1813 także
urodzonego w Śmiłowicach, pod numerem dziewiątym, jak zapisano w akcie „w domu
rodzicielskim”. Agnieszka i Marianna przypuszczalnie też urodziły się w Śmiłowicach.
Pierwszy akt metrykalny wymieniający nazwisko Glonek odnaleziony w parafii Chodecz,
zapisany jest pod numerem 29 w księdze ślubów z roku 1800 mówi o zawartym małżeństwie
Marianny Glonkówny z Norbertem Piotrowskim.
W parafii Śmiłowice pierwszy akt metrykalny, 32/1808 z dnia 20 października 1808 roku
odnalazłem w księdze urodzeń, dotyczy on Urszuli Glonek córki Antoniego i Magdaleny. Kolejnym
był akt zgonu 23/1809 Macieja Glonka lat 9, syna Kacpra i Urszuli zmarłego 3 stycznia 1809 roku.
W roku 1812, w akcie pod numerem 26 jest zapis o śmierci Antoniego Glonka gospodarza
liczącego lat 40, męża Magdaleny, zmarłego 13 października o godzinie dziesiątej wieczorem,
zamieszkałego we wsi Śmiłowice w domu pod numerem dziesiątym. Zgon zgłaszali wdowa,
Magdalena i brat zmarłego Gaspar (Kacper) lat pięćdziesiąt. Magdalena Glonkowa po śmierci
Antoniego wyszła w 1814 roku powtórnie za mąż, za Mateusza Spryczyńskiego
Natomiast informacje odnalezione w księgach metrykalnych parafii Grabkowo o mieszkańcach
tejże parafii o nazwisku Glonek są datowane w 1838 roku. Jest to akt urodzenia numer 117 z
księgi chrztów w parafii chodeckiej, dotyczący chrztu Michała Glonka, syna Ludwika i Rozalii z
Paluszkiewiczów (Paluszków) zamieszkałych w Mstowie parafia Chodecz. Akt ten został złożony
na okoliczność ślubu Michała z Franciszką Pawłowską w 1859 roku w Grabkowie.
W księgach metrykalnych parafii Boniewo pierwszymi aktami wymieniającymi nazwisko Glonek
są akt ślubu 7/1850 Kacpra Glonka lat 34 i Agnieszki Majchrowicz primo voto Dzięgielewskiej,
wdowy lat 34 i w następnym roku akt zgonu 37/1851 tejże Agnieszki.
Także w księdze zgonów z 30 września 1854 roku, pod numerem 30, jest zapis o śmierci Jana
Glonka lat pięćdziesiąt sześć - wyrobnika - męża Anny z Urbaniaków (Urbańskich), zamieszkałych
w Lubominie i tam zmarłego dnia 28 tego miesiąca o godzinie piątej z południa. Zgon zgłaszali
Kacper Jagodziński wyrobnik lat 40 i Seweryn Gramski gospodarz lar 37, obydwaj z Lubomina.
2
Jan urodził się około 1798 roku w Śmiłowicach, ożenił się (&1828) z Anną z Urbańskich, jak
zapisano w akcie ślubu był synem Antoniego i Magdaleny Gawrysiak. W akcie zgonu podane jest,
że Jan pozostawił żonę Annę z Urbaniaków i sześcioro dzieci; Elżbietę, Anastazję i Mariannę w
Smogorzewie przy rodzicach żony oraz Mariannę, Franciszkę i Jadwigę w Lubominie przy matce.
Piszący akt zgonu organista (nomen omen) Andrzej Kokorzycki1 popełnił błąd, Jan miał dwie córki
o podobnych imionach Mariannę (*1839) i Marcjannę (*1845).
Poniżej podane jest potomstwo Antoniego i Magdaleny, o których istnieniu jest mi wiadomo:
Jan (1798 -1854) żona Anna z Urbaniaków (Urbańskich)
Jacek (1799 -1809)
Antoni (*1802) żona Katarzyna z Gabrysiaków (Gawrysiaków)
Antonia (Antonina) (1805 -1809)
Urszula (1808 - ?)
Ludwik (1811-1896) żona Rozalia z Paluszkiewiczów (1821-1869)
Jan jak podałem wyżej był synem Antoniego i Magdaleny z Urbańskich a Kacper urodzony w
1816 roku w Smogorzewie był synem Franciszka Glonka i Marianny Gronkowskiej, byli więc
bardzo bliskimi krewnymi, braćmi stryjecznymi. Ich ojcowie (Franciszek *1770 i Antoni *1772) to
rodzeni bracia, synowie Krzysztofa. Jan i Kacper pozostawili po sobie w parafii Boniewo jedyne
niewielkie ślady w postaci aktu ślubu i aktów zgonu, z których dowiadujemy się, że jeden z nich
tam mieszkał i pracował i zmarł a drugi nie zbyt szczęśliwie się ożenił.
Z księgi zmarłych parafii Grabkowo z adnotacji pod numerem 14 z dnia 6 maja 1896 roku
dowiadujemy się, że wyżej wspomniany Ludwik był synem Antoniego Glonka i Magdaleny z
Gawrysiaków, urodzony w 1811 roku w Śmiłowicach. W akcie urodzenia nr 16/1811 z 25.08
podany jest dzień urodzenia 24 sierpnia, w domu pod numerem 9.
Ludwik ożenił się w 1837 roku, mając lat dwadzieścia sześć z Rozalią z Paluszkiewiczów lat
szesnaście. Córką Andrzeja i Katarzyny z Dombrzalskich, urodzoną w 1821 roku, w Smiłach
powiat Koło. Ludwik i Rozalia mieli czternaścioro dzieci, 8 synów i 6 córek, z których przeżyło
dziewięcioro. Początkowo Ludwik i Rozalia mieszkali w Mstowie a następnie w Grabkowie.
W kilku pierwszych odnalezionych aktach urodzeń ich dzieci (1838 -1843) profesja Ludwika
określana jest jako „owczarz”2, zaś w następnych dokumentach określany jest mianem
„gospodarz” z Grabkowa. Rozalia zmarła mając lat 48, w Grabkowie 19 grudnia 1869 roku.
Ludwik zmarł mając 84 lata, jako podwójny wdowiec 3 maja 1896 o godzinie jedenastej w nocy,
w Grabkowie. Po śmierci drugiej żony Marianny Modrzejewskiej (1819-1892) mieszkał (jak podano
w akcie zgonu) razem z synem w Grabkowie, najprawdopodobniej z Wojciechem i jego żoną
Marianną z Gawrysiaków.
Dzieci Ludwika i Rozalii z Paluszkiewiczów to: Michał 1838-1913, Józef 1843-1848, Tomasz
1844-1921, Marianna *1847, Małgorzata *1850, Józefa *1852, Wojciech *1854, Antoni 18561857, Piotr *1858, Rozalia *+1860, Stanisław *+1861, Franciszka 1863-1865, Jadwiga 1863-1865,
Mateusz *1865. Wszystkie dzieci urodziły się w Grabkowie.
I. Michał Glonek *1838 +1913, urodził się 3 września 1838 roku o godzinie pierwszej po południu
w Mstowie parafia Chodecz, ochrzczony 10 tegoż miesiąca o godzinie dwunastej w południe (akt
nr. 117). Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Szachagłuchowicz i Marianna Woźnicka. Zmarł
mając siedemdziesiąt pięć lat, w 1913 roku w miejscowości Kłóbskie Budy.
1
Andrzej Mikołaj Kokorzycki s. Franciszka i Ludwiki z Lubrańca był organistą w Boniewie w latach 1852 do 1864.
Owczarz - pracownik folwarczny, zajmujący się hodowlą owiec (wypas, strzyżenie, wykoty itp.), otrzymywał większą
tak zwaną ordynarię niż ordynariusz, wyższą pensję, mieszkanie i kawałek ziemi. Miał do pomocy kilku podpasterzy
zwanych owczarczykami lub owczarkami. Owczarze byli ludźmi wolnymi pracującymi na podstawie zawartej umowy z
właścicielem folwarku. Z czasem gdy dobrze zarządzali owczarnią, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości pieniędzy,
nabywali własną ziemię i stawali się pełnoprawnymi gospodarzami, czasami nawet kilku łanowymi.
2
3
Ożenił się mając lat 21, z Franciszką Pawłowską lat szesnaście ukończone, córką Andrzeja i
Marianny z Kaniewskich, gospodarzy z Grabkowa. Ślub został zawarty w Grabkowskim kościele w
dniu 9 października 1859 roku o godzinie dwunastej w południe (akt nr. 17). Ślubu udzielił ksiądz
Xawery Czarnowski a świadkami byli Piotr Chabasiński i Jakub Nowakowski.
Michał i Franciszka mieszkali w Grabkowie, mieli ośmiu synów, byli to: Augustyn (*+1861),
Wincenty (*1863), Józef (*1865), Michał Edward (*1866+1868), Jan (*1868+1880), Michał (*1879),
Ludwik (*1884), Edward (*1887) i pięć córek: Agatę (*1870), Józefę (*1872), Elżbietę (*1874),
Franciszkę (*1877) i Salomeę (1882-1959). Cząstkowe losy tego potomstwa są następujące:
Augustyn (*+1861) zmarł mając pięć tygodni.
Wincenty (*1863), ożenił się z Wandą Gawarską, mieli troje dzieci: Wincentego (*1892), Romana
(*1894) i Wandę.
Józef (*1865), był dwa razy żonaty, po raz pierwszy z Elżbietą Czarnecką 1867-1894, z którą miał
dwóch synów Stanisława (1890-1892) i Jana (*1892), po raz drugi z Marianną (Marią) Kamińską.
Michał Edward (1866-1868).
Jan (1868-1880), zmarł mając lat dwanaście.
Michał (*1879), brak danych.
Ludwik (*1884), brak danych.
Edward (*1887), brak danych.
Agata (*1870), wyszła za mąż za Macieja Lewandowskiego.
Józefa (*1872), wyszła za mąż za Ignacego Gabrysiaka.
Elżbieta (*1874), wyszła za mąż za Andrzeja Lewandowskiego.
Franciszka (*1887), wyszła za mąż za Franciszka Leśniewskiego, mieli pięcioro dzieci: Stefanię
(*1896), Ludwikę (*1898), Wincentego (*1900), Kazimierza (*1905) i Władysława (*1909).
Salomea3 (1882-1959) wyszła za maż za Wacława Juliana Angielewskiego, wdowca (1870-1935),
mieli czworo dzieci: Eugenię (1903-1970), Bolesława Wincentego (1904-1987) Władysława (19061944) i Łucję (1910-1974).
1. Eugenia wyszła za mąż za Władysława Siedleckiego (1899-1949) mieli jedną córkę i czterech
synów: Teresę (*1931), Zbigniewa (1933-1985), Jana (1935-1965), Stanisława (1936-1986) i
Andrzeja (1938-1971). Teresa była dwa razy zamężna 1/Leszek Kulewski 2/Stanisław Wesołowski,
Zbigniew ożenił się z Danutą Denisiuk.
2. Bolesław Wincenty ożenił się z Matą Gołąb (1914-2004), mieli dwie córki: Alicję (*1935) i
Grażynę (*1946). Alicja Wyszła za mąż za Józefa Spychałę a Grażyna za Mirosława Wojciecha
Szewczyka. Alicja i Józef maję córkę Małgorzatę (*1955) i syna Jacka (*1960), Grażyna i Mirosław
są rodzicami dwojga dzieci: Joanny (*1975) i Radosława (*1979).
3. Władysław ożenił się z Wacławę Chorążak (1912-2006), mieli dwie córki Marię (1939-1987) i
Annę (*1942), Maria wyszła za mąż za Michała Bieleckiego a Anna za Ludwika Buczyńskiego.
4. Łucja wyszła za mąż za Jana Moniuszko, mieli dwie córki Barbarę (*1932) i Marię (*1937).
Barbara poślubiła Edmunda Trzebińskiego.
Jak można wywnioskować z odpisu aktu urodzenia przedłożonego w parafii Grabkowo i aktu
ślubu Michała Glonka oraz z aktów urodzenia jego dzieci, był on osobą umiejącą czytać i pisać.
Sądząc po charakterze pisma swobodnie posługiwał się piórem. Niestety nie mam wiedzy jaką
szkołę ukończył i ile klas, przypuszczam, że była to szkoła parafialna w Grabkowie.
Michał po śmierci Magdaleny, ożenił się powtórnie, z Julianną Walentyną Dzieżgowską primo
voto Janys, mieli troje dzieci, Bolesławę (*1897), Mariannę (1900-1935) i Jana (1906-1955).
3
Informacje na temat Salomei Glonek i jej potomków otrzymałem od męża jej wnuczki Grażyny, Mirosława
Szewczyka. Zamieszczona została tu zasadniczo część tych danych dotycząca osób urodzonych w pierwszej połowie
XX wieku. Część populacji młodszych pokoleń rodzin Eugenii oraz Władysława zamieszkuje w Kanadzie, Niemczech i
USA.
4
1. Bolesława była dwukrotnie zamężna, po raz pierwszy z Bolesławem Olszewskim, mieli córką
Bogumiłę (*1916). Drugi raz wyszła za mąż za Leona Sowińskiego (1895-1971), w tym związku
urodziło się czworo dzieci: Józef (*1927), Kazimierz (*1929), Teresa (1930-1931) i Stanisław
(1934-1935).
2. Marianna była również dwukrotnie zamężna, po raz pierwszy wyszła za mąż za Hieronima
Niemca, mieli pięcioro dzieci: Zofię (1921-2003), Aleksandra (1922-1994), Stanisława (1924-1983),
Teresę (*1926) i Zygmunta (1927-2006). Drugi raz za Jana Zielińskiego, mieli córkę Celinę
(*1931).
3. Jan Glonek ożenił się z Czesławą Zdzianiecką (1906-1983), mieli sześcioro dzieci: Tadeusza
(*1925), Jadwigę (*1927), Halinę (*1930), Marię (*1932), Janinę (*1937) i Teresę (1946-2002).
Maria była dwukrotnie zamężna, pierwszym mężem był Marian Koziński (1932-1973), drugim
Jerzy Rokita (+1998). W pierwszym związku urodziło się dwoje dzieci: Andrzej (*1956) i Maria
(1960-1960).
Andrzej Koziński4 ożenił się z Anną Kępską (*1958), mają dwoje dzieci: Marcina (*1981) i
Magdalenę (*1986).
II. Józef *1843 +1848, urodził się 29 grudnia o godzinie czwartej rano w Grabkowie, rodzicami
chrzestnymi byli Jan Glonek i Łucja Ojczenaszka, zmarł 28 stycznia o ósmej wieczorem.
III. Tomasz Glonek *1844 +19195, urodził się 4 grudnia 1844 roku w Grabkowie koło Kowala
powiat Włocławek, o godzinie ósmej wieczorem z ojca Ludwika lat 32 gospodarza z Grabkowa i
matki Rozalii z Paluszkiewiczów lat 22 mającej. Ochrzczony został dnia 9 grudnia o godzinie
osiemnastej, rodzicami chrzestnymi byli Paweł Modrzejewski gospodarz z Grabkowa i Agnieszka
Twardowska.
Nic nie wiem na temat dzieciństwa i młodości Tomasza, gdzie się uczył, jakie posiadł
wykształcenie i gdzie pracował. Prawdopodobnie w młodości pomagał w gospodarstwie ojca. Z
informacji odnalezionej w pracach historycznych dotyczących parafii Grabkowo wynika, że od 1823
roku w Grabkowie funkcjonowała szkółka parafialna, przypuszczalnie tam też rozpoczął swoją
edukację.
Z aktu urodzenia jego pierwszego dziecka we wrześniu 1865 roku, córki Franciszki wynika, że był
osobą piśmienną. Adnotację w księdze urodzeń podpisał osobiście, a z charakteru pisma widać,
że pisanie nie sprawiało mu większej trudności.
Tomasz ożenił się 26 czerwca 1864 roku w Grabkowie, mając lat dziewiętnaście i pół z Józefą z
Szadkowskich, siedemnastoletnią panną (*1846.12.05). Córką nieżyjącego Antoniego i Józefy z
Wapniarskich, gospodarzy z Grabkowa.
Do czasu ślubu był „parobkiem”, co zapisane jest w akcie ślubu, natomiast już w roku 1865, w
akcie urodzenia wyżej wspomnianej córki Franciszki, określony jest mianem „gospodarz z
Grabkowa”. Prawdopodobnie gospodarował na niedużym gospodarstwie otrzymanym w posagu
przez żonę (jej ojciec już nie żył) w Grabkowie, wielkości jednej włóki (równoważne 30 morgom
czyli inaczej mówiąc 15 ha), był znany w okolicy jako gospodarny i bardzo uczciwy człowiek.
Tomasz i Józefa mieli dwanaścioro dzieci, z których przeżyło siedmioro: Michał, Jan, Maria,
Agata, Matylda, Leon i Stanisława, oraz wychowanicę Anastazję, która była podobno córką
parobka pracującego u Glonków.
4
Informacje o Michale Glonku i jego zstępnych oraz ich koligacjach uzyskałem w znaczącej części od Andrzeja
Kozińskiego prawnuka Michała mieszkającego we Włocławku.
5
Daty urodzeń w niektórych przypadkach bywają przybliżone, są one wynikiem obliczeń z podanych lat życia osób
występujących w aktach. Niestety często podawany był wiek niezgodny z prawdą (zaniżany), dotyczy to szczególnie
lat w aktach małżeństwa.
5
Tomasz jak już wspomniałem bardzo dobrze radził sobie w gospodarstwie, w roku 1867 był
sołtysem i starszym dozoru parafialnego w Grabkowie. Był osobą głęboko wierzącą i cieszył się
bardzo dużym zaufaniem u okolicznych gospodarzy.
Mimo zaborów wielu gospodarzom polskim dobrze się powodziło i mieli zgromadzone dość duże
jak na one czasy oszczędności w gotówce, często w złotych rublach. Również Tomasz zgromadził
pewien kapitał.
Za rosyjskich czasów, chociaż były banki i kasa przy gminie gdzie można było przechowywać
swoje oszczędności, jednak ani banki a także kasa nie dawała procentów od wkładów a za
przechowanie pieniędzy trzeba było ponosić opłaty.
Pieniędzy w kasie z czasem nie przybywało a przeciwnie ubywało. Dlatego też bogatsi gospodarze
woleli przechowywać pieniądze u zaufanych i uczciwych ludzi bez procentów ale z gwarancją że
przy odbiorze nie będzie ich mniej.
Prawdopodobnie na tej zasadzie zaczęli przynosić pieniądze na przechowanie do, znanego z
uczciwości, Tomasza Glonka.
Po pewnym czasie nie wiadomo czy sam, czy za czyjąś radą by pieniądze nie leżały bezczynnie,
Tomasz postanowił wykorzystać w uczciwy sposób składane u niego ruble. Zdecydował
zainwestować pieniądze i powiększyć gospodarstwo. Oczywiście z gwarancją ich zwrotu w całości
właścicielom w razie potrzeby.
Z przekazu usłyszanego od mojego ojca, Tomasz sprzedał gospodarstwo, posiadaną 1 włókę
(ok. 17 ha)6 w Grabkowie, na której gospodarował, a kupił trzy włóki (ok. 50 ha) tak zwaną
resztówkę majątku Dąbrówka Folwarczna.
Jak ustaliłem na podstawie akt hipotecznych dóbr ziemskich Dąbrówka, Tomasz Glonek kupił od
Adolfa Albrechta (transakcja miała miejsce 17/29 marca 1881 roku w kancelarii notariusza Hipolita
Truszkowskiego w Warszawie przy ulicy Miodowej nr. 493), Dąbrówkę litera A i B (zwaną też
Folwarczną lub Folwarkową) o znacznie większym areale niż wspomniane trzy włóki. W księdze
hipotecznej wielkość ta określona jest na 239 mórg i 149 prętów nowopolskiej miary. Taka też
wielkość podana jest w obmiarze z 28 maja/10 czerwca 1902 roku, to jest krótko po tym czasie
(5/18 lutego 1902 roku) gdy Tomasz Glonek sprzedał Dąbrówkę A i B, Janowi Majewskiemu, od
którego majątek w 1911 roku odkupił Józef Adolf Makowski za 35 000 rubli. Następnie od roku
1918 właścicielem był Stanisław Piaszczyński (+1938). Dąbrówka litera A i B została oszacowana
na 91 400 marek. Od 1930 r., dzierżawcami Dąbrówki był Jan Gniazda a po nim od 1937 r. jego
syn Tomasz Gniazda.7 Wielkość ta, 239 mórg występuje aż do końca okresu międzywojennego.
Wracając do Tomasza Glonka, na tak dużym gospodarstwie obowiązkiem było już mieć stałego
pracownika tak zwanego „ordynariusza”8 z rodziną i co najmniej jednego lub kilku zatrudnionych
też na stałe parobków.9 Oczywiście Tomasz takowych pracowników posiadał.
Właściciela dużej części folwarku (majątku) to znaczy kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa
tytułowano już „panie dziedzicu”. W akcie chrztu jego syna Leona z 10 kwietnia 1883 roku znajduje
się zapis o profesji ojca „dziedzic z Dąbrówki”. Dzieci jego wychowywane były inaczej niż
chłopskie. Przede wszystkim nie pracowały w gospodarstwie, czyli jak to wówczas mówiono „w
pole nie chodziły”, uczyły się. Szkół podstawowych jak to dziś rozumiemy w małych
6
Włóka chełmińska = 30 mórg ~17,955 ha; Włóka nowopolska (od 1819 roku) + 30 mórg ~ 16,79616 ha.
Źródła: APW, Księgi i akta hipoteczne sądów Włocławek, Dobra ziemskie Dąbrówka, sygn. KH 82/120, oraz
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce – Kujawy wschodnie, t. I cz. 4 /Dąbrówka zespół dworski/.
8
Ordynariusz - stały pracownik rolny w dużych gospodarstwach, który miał zapewnione mieszkanie dla niego i jego
rodziny, utrzymywać mu krowę pozwolić chować świnie, dawać co roku ziemię pod kartofle, którą musiał obsadzać
żniwach tzw., „ordynarię”, to znaczy dostawał pewną ilość żyta, pszenicy lub jęczmienia. Ordynariuszom własnymi
sadzeniakami. Ordynariusz za pracę otrzymywał wynagrodzenie w gotówce kwartalnie a raz do roku po pracującym w
dobrze zarządzanych majątkach, jeżeli byli pracowici i oszczędni a mieli również gospodarne żony, bardzo często
powodziło się lepiej niż innym gospodarzom posiadającym własną ziemię.
9
Parobek - musiał być zawsze kawalerem (nie rzadko aż do śmierci), dostawał wynagrodzenie miesięczne, był na
kuchni właściciela, prano mu bieliznę a sypiał przeważnie w stajni.
7
6
miejscowościach nie było. W Grabkowie była jedynie szkoła elementarna trzy oddziałowa z
nauczycielem pochodzenia rosyjskiego.
Dlatego Tomasz Glonek dzieci po podstawowym okresie nauki posyłał na lekcje do prywatnych
nauczycieli czy też polskiej szkoły w pobliskiej, bo oddalonej tylko około cztery kilometry
miejscowości Kowal.
Upadek gospodarstwa jak by można wnioskować z opowiadania mojego ojca Władysława
nastąpił po wystąpieniu syna Leona z seminarium duchownego, Tomasz załamał się psychicznie,
wierzyciele dowiedziawszy się o tym w obawie o swoje pieniądze zażądali zwrotu i zaczęli je od
niego równocześnie odbierać. Tym samym Tomasz Glonek został zmuszony do sprzedaży
gospodarstwa żeby móc oddać deponentom pieniądze, które nie tylko przechowywał, ale również
nimi obracał. Sprzedał Dąbrówkę Janowi Majewskiemu za 27 400 rubli
Zapis w Księdze Wieczystej Dóbr Ziemskich Dąbrówka lit. A i B, wymieniony jako właściciel
Томашъ Людовиковичь Глëнекъ (powinno być Глонекъ), szacunkowa wart., Руб. 28.000.
Tomasz po sprzedaży majątku i notarialnym rozliczeniu obciążeń hipotecznych otrzymał od Jana
Majewskiego 8 tysięcy 791 rubli i 86 kopiejek w gotówce. Z tej kwoty oddał pieniądze tym, którzy je
u niego przechowywali. Prawdopodobnie nawet niektórzy go oszukali, korzystając z jego depresji,
bo żądali więcej niż dali (podobno nie było żadnych kwitów czy notatek, wszystko było załatwiane
na tzw. „gębę”). Pozostałe pieniądze (ile?) podzielił między dzieci, a niewielką część zostawił sobie
i dał ją na pożyczkę dziedzicowi Grabkowa, którą już po pierwszej wojnie odebrał mąż córki
Tomasza - Matyldy, Józef Nikodem Kokorzycki. Prawdopodobnie było to kilkaset rubli.
Na zakończenie tego wątku przytoczę anegdotę związaną z wystąpieniem Tomasza z seminarium.
Podobno, gdy Tomasz dowiedział się, że jego syn Leon wystąpił z seminarium i chce się żenić,
bardzo to przeżył. Tomasz, jako że był bardzo wierzący poszedł do kościoła się pomodlić. Kościół
w tym czasie był zamknięty, ale że robiono akurat remont dachu i przy bocznej nawie stało
wysokie rusztowanie, Tomasz po nim przez dach wszedł do Kościoła. Mieszkańcy Grabkowa
zobaczywszy go na dachu kościoła, uznali to za widomy objaw i potwierdzenie, że Tomasz
zwariował, czyli jak to potocznie mówiono dostał „świra”. I natychmiast zaczęli odbierać
zdeponowane u niego pieniądze.
7
Zapis w K. W. dotyczący gruntów Dąbrówki A i B, 239 mórg i 149 prętów, 29 maja 1902 roku.
Tomasz Glonek zmarł 29 sierpnia 1919 roku, mając 75 lat, w miejscowości Lisica gmina
Skrzany k/Gostynina w gospodarstwie Andrzeja i Anastazji (wychowanicy) małżonków
Malinowskich, pochowany został na cmentarzu w Grabkowie, napisy na pomniku nagrobnym w
chwili obecnej są już całkowicie nieczytelne.
Żona Tomasza, Józefa Glonek z Szatkowskich, córka Antoniego Szatkowskiego10 i Józefy z
domu Wąpniarska, zmarła 2 grudnia 1932 roku mając 82 lata w Lubrańcu gdzie po śmierci męża
Tomasza mieszkała u swojej córki Matyldy i Józefa Nikodema Kokorzyckich, zgodnie z jej
życzeniem pochowana na cmentarzu w Lubrańcu.
10
W akcie urodzenia Józefy jest podane nazwisko ojca Szatkowski, natomiast w akcie ślubu z Tomaszem nazwisko jej
ojca brzmi Szadkowski. Również w akcie zgonu Józefa jako panieńskie nazwisko ma zapisane, z Szatkowskich.
8
DZIECI TOMASZA I JÓZEFY Z SZADKOWSKICH, GLONKÓW
1. Franciszka *1865 +1869
2. Michał *1867 +1918, urodził się w Grabkowie dnia 25 września o godzinie jedenastej,
ochrzczony o osiemnastej, rodzicami chrzestnymi byli Michał Pawłowski i Małgorzata Ogińska.
Michał wykształcił się i został dependentem (sekretarzem rejenta) we Włocławku. Jego
pracodawcą był bardzo znany i zasłużony prawnik (adwokat, notariusz) Władysław Nowca11.
Michał Glonek ożenił się z panną Cecylią Bojakowską (*15.05.1874) z Kowala, mieli siedmioro
dzieci (6 córek i syna) kolejno: Irenę, Sabinę, Eugenię, Natalię, Helenę, Stanisława i Wacławę.
W roku 1898 rejent Nowca przeprowadził się z Włocławka do Dobrzynia12 nad Wisłą tam również
pracował i zamieszkał Michał z rodziną. W 1914 roku powrócił do Włocławka, gdzie w wieku lat
pięćdziesięciu zmarł na gruźlicę (+1918).
Potomkowie Michała i Cecylii a także następne pokolenia mieszkają w różnych regionach kraju i
poza granicami, między innymi w Anglii i w Stanach Zjednoczonych.
Kolejne dwa pokolenia Michała i Cecylii przedstawiam poniżej:
Maria Irena (1897-1973) urodziła się we Włocławku, wyszła za mąż za Czesława Habasińskiego
(1896-1982), z tego związku urodziło się czworo dzieci:
Ryszard (*1923), Henryk (*1925), Janusz (*1927) i Krystyna (*1930).
Czesław Habasiński z Grabkowa korzystając, jako legionista Piłsudskiego, z akcji nadawania
ziemi na Kresach Wschodnich osiedlił się w latach 20-tych XX w. w Prozorokach, w ówczesnym
powiecie dziśnieńskim, województwa wileńskiego. Po inwazji sowieckiej we wrześniu 1939 r. został
z rodziną (żoną i czworgiem nieletnich dzieci) aresztowany i w ramach represji politycznej
deportowany na Syberię w okolice Archangielska (miasta archaniołów) do gułagu, obozu
przymusowej pracy w tajdze. Opuścił Związek Sowiecki z rodziną, jako amnestionowany do armii
polskiej tworzonej w ramach międzynarodowych porozumień sojuszniczych przez gen. Andersa i
poprzez Kazachstan, Persję dotarł z synami Ryszardem i Henrykiem do Egiptu. Natomiast żona
Irena z najmłodszym synem Januszem i córką Krystyną zostali ewakuowani do Tanganiki prowincji Konga w środkowej Afryce, gdzie przebywali do czasu zakończenia wojny.
Czesław Habasiński i syn Ryszard przeszli szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim gen. Andersa, w
tym Monte Cassino, Ankonę i Bolonię a syn Henryk uczestniczył w walkach 1 Dywizji Pancernej
gen. Maczka w Normandii w bitwie pod Falaise i w Holandii o Bredę.
Po wojnie, nie mogąc wrócić na tereny opuszczone do Ojczyzny, bo tu już był w nowych
granicach Związek Sowiecki, osiedlił się z rodziną w Anglii, gdzie w międzyczasie najmłodszy syn
Janusz ukończył szkołę lotniczą i związał się z RAF-em (Royal Air Force - siły powietrzne Wielkiej
Brytanii).
Sabina Jadwiga (*1898) urodziła się w Dobrzyniu nad Wisłą, miała za męża Jana Glonka
(*1892), swojego dalszego kuzyna (syna Józefa i Franciszki Czarneckiej), mieli czworo dzieci:
Danutę, Irenę, Teresę i Henryka.
Eugenia (1899-1991) urodziła się w Dobrzyniu nad Wisłą, poślubiła Bolesława Borowicza (18971958), mieli dwoje dzieci: Jadwigę Krystynę (*1925) i Wiesława Stanisława (*1929), oboje nie
założyli rodzin.
Natalia (*1901) urodziła się w Dobrzyniu nad Wisłą, wyszła za mąż za Stefana Busse.
Helena (*1903) urodziła się w Dobrzyniu nad Wisłą, była niezamężna.
Stanisław (1905-1966) urodził się w Dobrzyniu nad Wisłą, ożenił się ze Stanisławą Święcką
(*1911), mieli dwóch synów Wojciecha (1940-2009) i Jerzego (*1941).
Wacława Stefania urodziła się 30 sierpnia 1907 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, była zamężna z
Janem Olewniczakiem.
11
Władysław Nowca (ur. 16.05.1846 w Warszawie, zm. 10.03.1924 we Włocławku) – notariusz, działacz społeczny,
dyrektor szkoły. Za wybitne zasługi dla Włocławka otrzymał godność honorowego obywatela miasta. Zmarł nagle w
1924 r. Był odznaczony Orderem Polonia Restituta. W 1961 r. Miejska Rada Narodowa uczciła jego pamięć, nadając
jednej z ulic w dzielnicy południowej Włocławka jego nazwisko.
12
Od 01.08.1989 roku, kancelaria notariusza Władysława Nowcy została przeniesiona do Dobrzynia. W latach 18981914 w rzeczywistości prowadził ją Michał Glonek.
9
Kolejni potomkowie, o których posiadam niepełną zresztą wiedzę są to, szesnaścioro prawnuków
i dziesięcioro praprawnuków Michała i Cecylii.
3. Jan *1870 +1920, urodził się w Grabkowie 17 stycznia o godzinie dziewiątej wieczorem. Gdy
dorósł gospodarował razem z ojcem Tomaszem w Dąbrówce. Jan ożenił się z panną Dorendówną
córką właściciela majątku Przywieczerzynek. Mieli troje dzieci Aurelię Bogumiłę *1907, Izabelę
Jadwigę i Lucjana *1910.
Po sprzedaży gospodarstwa pracował jako rządca po majątkach. Ostatnim majątkiem w którym
pracował był duży majątek Staroźreby koło Płocka.
W majątku tym w czasie wojny z Rosją 1920 roku został aresztowany, wraz z gorzelanym z tego
majątku, przez bolszewików i rozstrzelany na rynku w Mławie.
Jan pozostawił rodzinę bez środków do życia. Jedna z córek została zakonnicą a druga podobno
kobietą lekkich obyczajów w Warszawie.
Syn Lucjan w pewnym okresie miał kiosk z gazetami we Włocławku (kosz z wikliny). Jednak nie
powodziło mu się dobrze, później stał się kloszardem, sypiał na stacji w wagonach odstawionych
na bocznicy. Miał bardzo często do czynienia z policją.
4. Władysław *1872 +1873
5. Marianna *1874, nazywana Marią, urodziła się w Grabkowie 6 września rano, rodzicami
chrzestnymi byli Michał Glonek i Marianna Szatkowska. Maria jeszcze w czasach, gdy ojciec
Tomasz miał Dąbrówkę wyszła za mąż za Michała Modrzejewskiego, gospodarza z Grabkowa.
Jednak nie będąc przyzwyczajona do ciężkiej pracy na roli nie mogła temu podołać, dlatego też
sprzedali gospodarstwo i otworzyli, czy też kupili już istniejącą restaurację w Włocławku przy ulicy
Przedmiejskiej 12.
Niestety zbankrutowali, wkrótce po tym fakcie wyprowadzili się do Lublina i słuch po nich zaginął.
6. Agata *1877 +1916, urodziła się 1 lutego w Grabkowie o godzinie piątej po południu.
Wyszła za mąż za Władysława Dorendę, mieli pięcioro dzieci: Marię, Henryka, Romana, Leona i
Władysławę zamężną z Leopoldem Pawłowskim.
W ty samym czasie ojciec Władysława Dorendy miał gospodarstwo w Przywieczerzynku, też trzy
włóki, resztówkę większego majątku.
Agata zachorowała na raka piersi, zmarła w majątku Chudzewo koło Dobrzynia.
7. Stanisława Domicella *1881, urodziła się 5 kwietnia w Grabkowie o godzinie piątej po południu.
Stanisława wyszła za mąż za Stanisława Widerę, fryzjera z Częstochowy, tam też mieszkali gdzie
jej mąż prowadził zakład przy ulicy Aleja 16. Mieli córkę i syna Henryka też fryzjera, który w okresie
międzywojennym mieszkał i pracował w Gdyni. Córka wyszła za mąż i mieszkała w Warszawie,
rok po urodzeniu dziecka, w czasie wojny zmarła.
8. Matylda Józefa *1882 +1936, urodziła się w 188213 roku w Grabkowie, nie odnalazłem aktu
urodzenia, w tym okresie (1881/1882) Glonkowie zmieniali miejsce zamieszkania. Ok. 1900 r.,
wyszła za mąż za Józefa Nikodema Kokorzyckiego z Lubrańca, sekretarza gminy. Dzieci
własnych nie mieli, wzięli na wychowanie Władysława (*1909), syna jej młodszego brata Leona i
Bronisławy Markowskiej, którego Józef Nikodem po śmierci Matyldy usynowił. Zmarła 17 kwietnia
1936 roku.
9. Leon *1883 +1934, urodził się 10 kwietnia w Dąbrówce Folwarcznej, o godzinie jedenastej rano,
rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Kotas i Marianna Szadkowska.
Z opowiadania mojego ojca, Leon po ukończeniu szkoły powszechnej i prawdopodobnie
gimnazjum we Włocławku, wstąpił do Seminarium Duchownego14 we Włocławku. Miał zostać
13
Data i miejsce urodzenia ustalone na podstawie aktu zgonu (+1936) w którym zapisano, że miała w chwili śmierci 53
lata, z odejmowania wynika rok 1883, jednak w tym roku 10 kwietnia urodził się jej brat Leon. Prawdopodobnie miała
nieukończone jeszcze 54 lata, co przy niewielkim błędzie daje rok 1882.
14
Zdarzenie to miało miejsce w roku 1901.
10
zgodnie z wolą rodziców księdzem, niestety zakochał się i przed święceniami (w 1903 roku bo w
wykazie alumnów z roku 1904 już go nie ma) wystąpił z seminarium.
Poniżej przedstawiony jest wykaz alumnów Seminarium Diecezji Włocławskiej w 1903 roku,
zawierający nazwiska i daty urodzenia, wszystkich alumnów na wszystkich rocznikach.
Informacja zawarta w tym dokumencie, że Leon Glonek jeszcze w 1903 roku jest alumnem
drugiego roku włocławskiego seminarium, jest prawdziwa i niezaprzeczalna. Znaczy to, że
wystąpienie Leona z seminarium nie mogło być powodem sprzedaży Dąbrówki w lutym 1902 roku,
na rok przed opuszczeniem przez niego murów seminarium.
Wynika z tego, że powodem musiało być coś innego równie ważnego dla rodziny Glonków a
przede wszystkim dla Tomasza, coś co skłoniło go do podjęcia tak brzemiennej w skutki decyzji.
Tomasz z szanowanego i zasobnego na owe czasy właściciela ziemskiego stał się w krótkim
czasie małoznaczącym „rentierem” przygarniętym w ostatnich latach życia przez swoją
wychowanicę Anastazję, zamężną z Andrzejem Malinowskim. Może to była jednak choroba, którą
chciano ukryć przed otoczeniem, tworząc legendę o uczuciach seminarzysty i załamaniu jego ojca.
Niejasną i do dziś nierozwiązaną jest sprawa osobnego pochówku Tomasza i jego żony Józefy z
Szatkowskich. Tomasz został pochowany w Grabkowie a Józefa w Lubrańcu.
Przytoczę związaną z seminarium anegdotę, którą poznałem dzięki Wiesławowi Borowiczowi z
Katowic, będącym prawnukiem Tomasza Glonka. Anegdotę opowiedzianą przez babcię Wiesława
Cecylię z Bojakowskich Glonkową, bratową Leona, przybliżającą nam osobę Leona Glonka.
Kiedyś zarządzono w trybie regulaminowym dla alumnów czy kleryków seminarium duchownego w
Włocławku wymianę słomy w siennikach. Akcja odbywała się na dziedzińcu budynku i w tych
okolicznościach doszło do przemycenia do sypialni właśnie w sienniku jakiejś sprzyjającej temu zdarzeniu
11
panny. Sprawa naturalnie ujawniła się (dziś powiedzielibyśmy, że się „rypła”) i winni zostali w atmosferze
skandalu obyczajowego relegowani z seminarium, w tym Leon Glonek.
Anegdota ta opowiadana dziesiątki lat temu nie miała w interpretacji mojej babki piętna oskarżenia, nikogo
nie dyskredytowała, wskazywała raczej na brak powołania kapłańskiego sprawców a w szczególności na ich
wielką kawalerską fantazję. Odnośnie Leona komentowano wówczas, że miał romansowy charakter i był
obdarzony fantazją a to oceniam jako walory.
Jak widać z powyższego sprawa bardzo wielkiego uczucia Leona i faktów, które towarzyszyły
opuszczeniu seminarium są nie do końca klarowne. Podobno chciał się ożenić z Bronisławą,
chyba córką rzeźnika z Kowala tego nie jestem pewien. Jednak rodzice Leona sprzeciwiali się
bardzo temu ożenkowi a szczególnie jego ojciec Tomasz, który nakłaniał Leona (jeśli już chciał się
żenić) do ożenku z inną dziewczyną, prawdopodobnie z córką kowala z Grabkowa.
Leon, jak mi wiadomo z opowiadań mojego ojca, nie podporządkował się żądaniom czy też tylko
sugestiom ojca (tego nie wiem) i obstawał za ożenkiem ze starszą o dwa lata Bronisławą
Markowską *(1881). Swoim postępkiem podobno doprowadził ojca Tomasza do choroby nerwowej
i upadku dobrze prosperującego gospodarstwa w Dąbrówce Folwarcznej.
Być może Bronisława, wraz z Leonem, zamieszkała w Częstochowie, gdzie pracowała jako
służąca. Natomiast według słów mojego ojca, Leon z Bronisławą wyprowadzili się razem do
Częstochowy, i tam zawarli związek małżeński. Synem z tego związku był Władysław. Jednak
dokumenty tego nie potwierdzają, wręcz przeciwnie, w akcie chrztu Władysława zapisano, że jest
dzieckiem panieńskim: „...Bronisławy Markowskiej niezamężnej, służącej, mającej lat 28...”
Opowieść mojego ojca nie wytrzymuje konfrontacji z faktami, przecież Władysław urodził się w
1909 roku, to jest prawie sześć lat po wystąpieniu Leona z seminarium, miał on więc wiele czasu
na to by ożenić się z Bronisławą. Oboje w 1909 roku mieli już po dwadzieścia parę lat, Leon 26, a
Bronisława 28, byli wystarczająco dorośli by podejmować ważne dla obojga decyzje.
Według relacji mojego ojca, ponieważ Leon znał łacinę, której uczył się we włocławskim
seminarium zaczął pracować w Częstochowie w aptece.
Podobno Bronisława po 2 latach od urodzenia dziecka zmarła na gruźlicę, Leon ożenił się z Anną
Urbanik, nazywaną w rodzinie potocznie „Andzia aktoreczka”. Przypuszczalnie po ślubie Leon
wyprowadził się do Warszawy, gdzie około 1925 roku założyli z żoną sklep (mydlarnię) przy ulicy
Smolnej 19 na Powiślu15, którą prowadziła Anna. Leon natomiast pracował, w którejś z
warszawskich aptek. W akcie zgonu jako zawód podany jest „aptekarz”. Mieli, jak mi opowiadał
ojciec, skromne jednopokojowe mieszkanie na zapleczu sklepu. Leon i Anna byli bezdzietni.
Władysława Markowskiego po śmierci jego matki Bronisławy wzięli na wychowanie Kokorzyccy z
Lubrańca. Kokorzycka Matylda z domu Glonek siostra Leona i jej mąż Józef Nikodem, który był
urzędnikiem magistrackim (sekretarzem).
Matylda Kokorzycka z domu Glonek, córka Tomasza i Józefy zmarła 17 kwietnia 1936 roku,
pochowana została na cmentarzu w Lubrańcu.
Bardzo ciekawym jest związany z tym fakt, którego nie jestem w stanie wyjaśnić, dopiero po
śmierci żony Matyldy, Józef Nikodem adoptował Władysława. Akt adopcyjny Co/144/36 sądu we
Włocławku, to jest po około dwudziestu pięciu latach od wzięcia na wychowanie. Do dokumentów
dotarłem już po śmierci mojego ojca. Co było powodem, że nie został wcześniej usynowiony?
Leon ze swoim synem Władysławem spotykał się kilkakrotnie, między innymi na pogrzebie matki
Leona, Józefy Glonek z domu Szatkowskiej, w Lubrańcu 1932 roku, u Malinowskich w Wąbrzeźnie
i kilka razy Władysław odwiedzał ojca będąc na prawie rocznym kursie Wszechnicy Polskiej w
Warszawie. Kursie zorganizowanym dla pracowników samorządowych, w okresie
międzywojennym przypuszczalnie około 1930 roku. Jak mi wiadomo wzajemne ich stosunki nie
15
Mydlarnia w latach 1925-37 mieściła się przy Smolnej 19, w 1938/39 była pod adresem Nowogrodzka 16, w latach
1939/40 pod adresem Mokotowska 32. W następnych latach niemieckie książki adresowe i telefoniczne Warszawy nie
wymieniają Anny Glonek i jej sklepu.
12
były zbyt czułe i rodzicielskie. Władysław nie zwracał się do Leona per ojciec czy tez tato a była to
raczej forma bezosobowa. Dlaczego?
Leon chorował na wrzody żołądka, leczył się sam popularnym domowym sposobem zażywając
sodkę. W końcu nabawił się raka i zmarł w szpitalu św. Ducha w Warszawie o godzinie piętnastej
dnia 1 maja 1934 roku. Anna po śmierci męża nadal prowadziła sklep co najmniej do 1940 roku.
Władysław Kokorzycki żonę Leona Annę spotkał po raz ostatni w czasie drugiej wojny światowej
w Warszawie. W mieszkaniu panny Widerówny, siostrzenicy Leona, córki Stanisławy Glonek i
Stanisława Widery.
10. Bronisława Marianna *1885 +1891, urodziła się 2 lutego o godzinie dwudziestej, miała
czworo rodziców chrzestnych Piotra Dulskiego i Zofię Chabasińską oraz drugą parę Michała
Kryskę i Józefę Szadkowską (babkę - matkę jej ojca). Zmarła mając sześć lat, pierwszego czerwca
o godzinie osiemnastej.
11. Czesław *1886 +1888, urodził się 30 czerwca o godzinie jedenastej w nocy, rodzicami
chrzestnymi byli Wojciech Glonek i Józefa Szadkowska. Zmarł 26 września o godzinie drugiej po
południu.
12. Piotr *1887 +1891, 9 czerwca o godzinie o dziewiątej rano, „…zmarł Piotr Glonek lat cztery
urodzony w Dąbrówce Folwarcznej…”, „…syn Tomasza i jego żony Józefy urodzonej
Szadkowskiej małżonków Glonek właścicieli Dąbrówki Folwarcznej.”.
Aktu chrztu nie odnalazłem posiadam tylko dane z aktu zgonu.
Anastazja – wychowanica – wyszła za mąż za Andrzeja Malinowskiego, byli bezdzietni. W ich
domu w miejscowości Lisica koło Gostynina spędził ostatnie dni swego życia Tomasz Glonek.
IV. Marianna *1847, urodziła się w Grabkowie 1 sierpnia o godzinie piątej po południu, ochrzczona
7 sierpnia, rodzicami chrzestnymi byli Marcin Glonek i Marianna Ozdowska.
V. Małgorzata *1850, urodziła się 24 maja w Grabkowie o godzinie pierwszej po południu,
ochrzczona 26 maja. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Dulski i Jadwiga Szadkowska.
Wyszła za mąż 8 lipca 1866 roku mając lat szesnaście, za Michała Pawłowskiego lat 19, mieli
syna Wincentego urodzonego 22 stycznia 1882 roku, którego rodzicami chrzestnymi byli Wojciech
Glonek i Katarzyna Pawłowska.
VI. Józefa *1852, urodziła się 17 marca w Grabkowie o godzinie drugiej po południu.
VII. Wojciech *1854, urodził się 19 kwietnia w Grabkowie o godzinie czwartej rano, ochrzczony 20
tego samego miesiąca o dziewiątej rano, rodzicami chrzestnymi byli Piotr Habasiński i Marianna
Pawłowska.
Wojciech ożenił się z Marianną z Gawrysiaków, (*1864 +1921) mieli jedenaścioro dzieci: Kacpra
(1882-1882), Małgorzatę (1883-), Jana (1884-), Walentego (1886-1886), Zofię (1887-1888), Annę
(1889-1894), Zofię (1890-1972), Eustachiusza (1891-1891), Aleksandra (1893-1893), Konstantego
(1894-1894), Rocha (1895-).
VIII. Antoni *1856 +1857, urodził się w Grabkowie 1 czerwca o godzinie dziesiątej wieczorem,
zmarł o dziesiątej rano 5 października. Przyczyna zgonu nie została podana.
IX. Piotr *1858, urodził się w Grabkowie 9 czerwca o godzinie trzeciej rano, ochrzczony siódmego
tego samego miesiąca. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Paluszkiewicz i Marianna Glonek.
X. Rozalia *1860 +1860, zapis 37 z dnia 21 sierpnia określa ją jako „…dziecię płci żeńskiej
nieżywo w Grabkowie urodzone wczoraj o godzinie dwunastej w południe…”.
XI. Stanisław *1861 +1861, w księdze zgonów pod nr 26 z dnia 17 listopada zapisano „…wczoraj
o godzinie czwartej z rana urodziło się dziecko nieżywo, imieniem Stanisław…”
13
XII. Franciszka *1863 +1865, 4 października o godzinie szóstej rano urodziły się bliźnięta,
pierwszego dziecka rodzicami chrzestnymi byli Józef Woźniak i Marianna Pułaska
XIII. Jadwiga *1863 +1865, drugiego rodzicami chrzestnymi byli Mateusz Zdanowski i Marianna
Snopkowska
XIV. Mateusz *1865, urodził się 2 września o godzinie jedenastej rano, rodzicami chrzestnymi byli
Andrzej Pawłowski i Łucja Błaszczyk.
14
GLONKOWIE – EMIGRACJA DO AMERYKI
Rodziny Glonków, tak jak wielu polskich rodzin szczególnie w drugiej połowie dziewiętnastego i
początku dwudziestego wieku, nie ominęła fala emigracji „za chlebem” do Ameryki.
Emigracja Polaków do Ameryki była notowana sporadycznie już w XVIII wieku16, jej Intensywność
wzrastała w następnych latach, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku wraz z upadkami powstań
narodowych i wprowadzanych restrykcjach przez zaborców wobec jej faktycznych lub
domniemanych uczestników i ich rodzin. Największa fala emigracji Polaków do Ameryki miała
miejsce (jak podaje Wikipedia) w latach 1899 do 1931, głównie osiedlali się w stanach Nowej Anglii
i stanie Illinois. Największymi skupiskami Polaków w Stanach są miasta: Chicago, Denver i Detroit.
Jednym z pierwszych Glonków, potomków Krzysztofa i Marianny, który wyjechał do Ameryki był
Ludwik, syn Wincentego i Agnieszki Wielińskiej urodzony w 1858 w Smogorzewie. Będąc już w
Ameryce ożenił się w Detroit, 6 lutego 1893 z Marią (Mary) Szczepańska (*1860). Z tego związku
urodziło się troje dzieci, Jan *1893, Władysław *1897 i Zofia *1901.
Następnymi Glonkami przecierającymi szlak do nowego i lepszego świata byli potomkowie
Wojciecha i Marianny z Bruzdów, Helena *1872 i Mieczysław Józef *1879 urodzeni oboje w
Smogorzewie. Trzecim z rodzeństwa był Aleksander *1891 urodzony w Zakrzewie, więcej o nim na
końcu strony. O Helenie nie posiadam żadnych informacji poza tym, że wyemigrowała do Stanów.
Mieczysław ożenił się jeszcze w kraju z Marianną Wasilewską (*1881), i wyjechał do Ameryki sam
a około 1914 roku sprowadził żonę wraz z trzema córkami, Heleną *1903, Anną *1905 i Lucyną
*1907. W Toledo gdzie zamieszkali urodziła im się czwarta córka Marianna *1916.
Na początku dwudziestego wieku wyemigrowali następni Glonkowie, a byli nimi bracia Józef
*1883 i Jan *1886 urodzeni w Filipkach, synowie Wojciecha i Balbiny Szmit.
Józef ożenił się w 1906 roku w Cook, Illinois, z Teklą Marszewską, mieli sześcioro dzieci, Marię
Paulę, Zofię, Józefa, Luizę, Bolesława i Jerzego.
Jan poślubił w 1910 roku Annę Marcinkowską (*1890 Kowale), ślub miał miejsce też w Cook,
Illinois. Jan i Anna mieli trzy córki, Irenę *1910 i bliźniaczki *1912 Dorotę i Sarę.
Kolejnym rodzeństwem, które wyjechało do Ameryki około 1910 roku, byli Elżbieta, urodzona w
1874 roku, (zamężna od 1897 roku za Andrzeja Lewandowskiego *1867) i Edward urodzony 1887
roku (ożenił się z Ewą Januszewicz *1887). Elżbieta i Edward byli dziećmi Michała Glonka i
Franciszki Pawłowskiej, oboje urodzili się Kłóbskich Budach.
Andrzej i Elżbieta z Glonków Lewandowscy miel troje dzieci Rozalię *1911 i blźniaczki Sewerynę
i Zofię urodzone w 1913 roku. Mieszkali w miejscowości Cook w stanie Illinois.
Edward o czym mi wiadomo miał syna Edwarda Henryka urodzonego w 1912 w Cook, Illinois.
Na początku XX wieku wyemigrowało do Stanów, trzech braci Glonków z Jastrzębca, byli to: w
1902 roku Jan *1882, w 1913 roku Józef *1895 i Michał *1887, synowie Wawrzyńca i Józefy
Kwiatkowskiej.
Jan ożenił się z Małgorzatą Roehrich *1886, mieli pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki.
Mieszkali według spisu z 1920 roku w Steubenville Ward 3, Jefferson, Ohio a w 1930 roku
miejscem ich zamieszkania było miejscowość Ewing, w hrabstwie Mercer, w stanie New Jersey.
Józef poślubił Annę Katarzynę Cywinski, mieli dziesięcioro dzieci, czterech synów i sześć córek,
Józef i Anna mieszkali w Trenton, hrabstwo Mercer stan New Jersey.
Michał ożenił się z Marcelą (Marcjanną) nieznanego nazwiska, ślub miał miejsce w Pennsylvanii,
około 1918 roku, tam też mieszkali, w tym związku urodziło się pięcioro dzieci, dwóch synów
najstarszy i najmłodszy oraz trzy córki.
W 1914 roku do Ameryki wyemigrował Aleksander Glonek urodzony w 1891 roku w Zakrzewie,
syn Wojciecha i Marianny z Bruzdów, ożenił się z Salomeą Kamińską (1901-1981). Mieszkali w
Toledo, hrabstwo Lucas, w stanie Ohio, tam też zmarł w 1964 roku. W 1940 roku mieli pięcioro
dzieci, Cecylię *1918, Chestera *1920, Dorotę Barbarę *1922, Luizę *1927 i *Ryszarda 1932.
16
Pierwsza grupa polskich kolonistów przybyła do Ameryki w 1608 roku, na brytyjskim statku "Mary and Margaret" .
Była to grupa polskich rzemieślników, specjalistów produkcji mydła, potażu i szkła.
15
Potomkowie Krzysztofa Glonka i Marianny
Pokolenie Nr. 1
1. KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR) ślub MARIANNA.
Dzieci
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KRZYSZTOF (PROGENITOR) i MARIANNA to:
I.
KACPER2 GLONEK, ur. 1762; zm. 25-01-1828, Śmiłowice.
II.
FRANCISZEK GLONEK, ur. 1770, Śmiłowice; zm. 20-02-1834, Smogorzewo.
III.
ANTONI GLONEK, ur. 1772; zm. 13-10-1812, Śmiłowice.
IV.
MICHAŁ GLONEK, ur. 1779, Śmiłowice.
V.
AGNIESZKA GLONEK, ur. 1783, Śmiłowice.
VI.
MARIANNA GLONEK, ur. 1786, Śmiłowice.
Pokolenie Nr. 2
2. KACPER2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1762, i zm. 25-01-1828 w
Śmiłowice. ślub URSZULA, córka ADAM i ZOFIA.
ur.. 1769, i zm. 07-10-1830 w Śmiłowice.
Dzieci KACPER GLONEK i URSZULA to:
I.
MACIEJ3 GLONEK, ur. 1799, Śmiłowice; zm. 03-01-1809, Śmiłowice.
8.
II.
ANTONI GLONEK, ur. 1800, Śmiłowice; zm. 05-08-1878, Śmiłowice.
III.
ANTONINA GLONEK, ur. 1804, Śmiłowice; zm. 12-04-1818, Śmiłowice.
3. FRANCISZEK2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1770 w Śmiłowice, i zm. 2002-1834 w Smogorzewo. ślub MARIANNA GRONKOWSKA 14-02-1815 w Zgłowiączka. ur.. 1768 w par.
Izbica, i zm. 14-04-1828 w Śmiłowice.
Dzieci FRANCISZEK GLONEK i MARIANNA GRONKOWSKA to:
I.
KACPER3 GLONEK, ur. 01-01-1816, Smogorzewo; zm. 02-08-1868, Smogorzewo; m. (1)
AGNIESZKA MAJCHROWICZ PV DZIĘGIELEWSKA, 28-11-1850, Boniewo; ur. 1816; zm. 1851, Lubomin;
m. (2) ROZALIA KIESZTAŃSKA, 1852, Smogorzewo; ur. 1813, Smogorzewo; zm. 08-08-1868,
Smogorzewo.
9.
II.
WINCENTY GLONEK, ur. 08-07-1817, Smogorzewo.
III.
LUDWIKA GLONEK, ur. 14-08-1819, Smogorzewo.
4. ANTONI2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1772, i zm. 13-10-1812 w
Śmiłowice. ślub MAGDALENA GABRYSIAK (GAWRYSIAK) 1796, córka GABRYEL GAWRYSIAK i
MARIANNA. ur.. 07-05-1775 w Śmiłowice.
Dzieci ANTONI GLONEK i MAGDALENA (GAWRYSIAK) to:
10.
I.
JAN3 GLONEK, ur. 1798, Śmiłowice; zm. 28-09-1854, Lubomin.
II.
JACEK GLONEK, ur. 1799, Śmiłowice; zm. 17-12-1809, Śmiłowice.
11.
III.
ANTONI GLONEK, ur. 1802, Śmiłowice.
IV.
ANTONINA GLONEK, ur. 1805, Śmiłowice; zm. 26-12-1809, Śmiłowice.
V.
URSZULA GLONEK, ur. 19-10-1808, Śmiłowice.
12.
VI.
LUDWIK GLONEK, ur. 24-08-1811, Śmiłowice; zm. 03-05-1896, Grabkowo.
5. MICHAŁ2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1779 w Śmiłowice. ślub
KATARZYNA Z BĄKÓW. ur.. 1785.
Dzieci MICHAŁ GLONEK i KATARZYNA BĄKÓW to:
13.
I.
JÓZEF3 GLONEK, ur. 1818, Choceń.
14.
II.
MARCIN GLONEK, ur. 28-10-1820, Krukowo.
6. AGNIESZKA2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1783 w Śmiłowice.
16
Dziecko AGNIESZKA GLONEK to:
I.
JAN ŁUKASZ3 GLONEK, ur. 22-10-1813, Śmiłowice; zm. 13-11-1813, Śmiłowice.
7. MARIANNA2 GLONEK (KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1786 w Śmiłowice.
Dziecko MARIANNA GLONEK to:
I.
SZYMON3 GLONEK, ur. 06-10-1813, Śmiłowice.
Pokolenie Nr. 3
8. ANTONI3 GLONEK (KACPER2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1800 w Śmiłowice, i zm.
05-08-1878 w Śmiłowice. ślub AGNIESZKA GABRYSIAK 1822 w Smiłowice, córka WALENTY
GABRYSIAK i MARIANNA. ur.. 1799, i zm. 09-03-1843 w Śmiłowice.
Dzieci ANTONI GLONEK i AGNIESZKA GABRYSIAK to:
I.
MARIANNA4 GLONEK, ur. 23-11-1829, Śmiłowice; zm. 19-05-1930, Śmiłowice.
II.
PROKOP GLONEK, ur. 29-06-1832, Śmiłowice.
15.
III.
WOJCIECH GLONEK, ur. 29-03-1835, Śmiłowice; zm. 02-08-1896, Filipki.
IV.
WAWRZYNIEC GLONEK, ur. 07-08-1842, Śmiłowice; zm. 19-07-1843, Śmiłowice.
9. WINCENTY3 GLONEK (FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 08-07-1817 w
Smogorzewo. ślub AGNIESZKA BIELIŃSKA (WIELIŃSKA).
1911 w Smogorzewo.
ur.. 11-01-1819 w Śmiłowice, i zm. 08-04-
Dzieci WINCENTY GLONEK i AGNIESZKA (WIELIŃSKA) to:
16.
I.
WOJCIECH4 GLONEK, ur. 20-04-1847, Smogorzewo; zm. 31-10-1911, Smogorzewo.
II.
JAKUB GLONEK, ur. 03-07-1849, Smogorzewo.
III.
FRANCISZKA GLONEK, ur. 14-02-1851, Smogorzewo.
IV.
JADWIGA GLONEK, ur. 1853; zm. 10-10-1955, Smogorzewo.
17.
V.
PAWEŁ GLONEK, ur. 19-03-1856, Smogorzewo; zm. 20-01-1918, Rzadka Wola.
18.
VI.
LUDWIK (LOUIS) GLONEK, ur. 28-08-1858, Smogorzewo.
VII.
JAN GLONEK, ur. 07-12-1860, Smogorzewo.
VIII.
MAŁGORZATA GLONEK, ur. 1864, Smogorzewo; m. JAN FAJCZAK, 05-11-1883,
Smogorzewo; ur. 31-05-1859, Higiniewo.
10. JAN3 GLONEK (ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1798 w Śmiłowice, i zm.
28-09-1854 w Lubomin. ślub ANNA URBAŃSKA 29-09-1828 w Zgłowiączka.
zm. 24-01-1872 w Smogorzewo.
ur.. 1815 w Smogorzewo, i
Dzieci JAN GLONEK i ANNA URBAŃSKA to:
I.
ELŻBIETA4 GLONEK, ur. Śmiłowice.
II.
ANASTAZJA GLONEK, ur. Śmiłowice.
III.
MARIANNA GLONEK, ur. 24-12-1839, Śmiłowice.
IV.
PIOTR GLONEK, ur. 23-05-1842, Śmiłowice; zm. 19-09-1853, Smogorzewo.
V.
MARCJANNA GLONEK, ur. 01-08-1845, Brzezie.
VII.
FRANCISZEK GLONEK, ur. 1850, Brzezie; zm. 15-02-1864, Wola Sosnowej.
VII.
KATARZYNA GLONEK, ur. 1850; zm. 1853, Smogorzewo.
VIII.
JADWIGA GLONEK.
11. ANTONI3 GLONEK (ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1802 w Śmiłowice.
ślub (1) KATARZYNA GABRYSIAK. ur.. 1801 w Śmiłowice, i zm. 1842 w Śmiłowice. ślub (2)
PETRONELA CIECHULSKA 1843 w Smiłowice. ur.. 1807, i zm. 11-02-1857 w Śmiłowice.
Dziecko ANTONI GLONEK i KATARZYNA GABRYSIAK to:
I.
MARIANNA4 GLONEK, ur. 28-03-1827, Śmiłowice.
17
12. LUDWIK3 GLONEK (ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 24-08-1811 w
Śmiłowice, i zm. 03-05-1896 w Grabkowo. ślub (1) ROZALIA PALUSZKIEWICZ, córka ANDRZEJ
PALUSZKIEWICZ i KATARZYNA DOMRZALSKA. ur.. 1821 w Śmieły k/Koła, i zm. 19-12-1869 w
Grabkowo. ślub (2) MARIANNA MODRZEJEWSKA 1870, córka TOMASZ MODRZEJEWSKI i BALBINA ?.
ur.. 1819 w Hulanka, i zm. 28-10-1892 w Grabkowo.
Dzieci LUDWIK GLONEK i ROZALIA PALUSZKIEWICZ to:
19.
I.
MICHAŁ4 GLONEK, ur. 03-09-1838, Mstowo; zm. 25-05-1913, Kłóbskie Budy.
II.
JÓZEF GLONEK, ur. 29-12-1843, Grabkowo; zm. 28-01-1848, Grabkowo.
20.
III.
TOMASZ GLONEK, ur. 04-12-1844, Grabkowo; zm. 1921, Lisica par. Gostynin.
IV.
MARIANNA GLONEK, ur. 01-08-1847, Grabkowo.
21.
V.
MAŁGORZATA GLONEK, ur. 24-05-1850, Grabkowo.
VI.
JÓZEFA GLONEK, ur. 17-03-1852, Grabkowo.
22.
VII.
WOJCIECH GLONEK, ur. 09-04-1854, Grabkowo.
VIII.
ANTONI GLONEK, ur. 01-06-1856, Grabkowo; zm. 05-10-1857, Grabkowo.
IX.
PIOTR GLONEK, ur. 19-06-1858, Grabkowo.
X.
ROZALIA GLONEK, ur. 20-08-1860, Grabkowo; zm. 20-08-1860, Grabkowo.
XI.
STANISŁAW GLONEK, ur. 17-11-1861, Grabkowo; zm. 17-11-1861, Grabkowo.
XII.
FRANCISZKA GLONEK, ur. 04-10-1863, Grabkowo; zm. 12-08-1865, Grabkowo.
XIII.
JADWIGA GLONEK, ur. 04-10-1863, Grabkowo; zm. 24-08-1865, Grabkowo.
XIV.
MATEUSZ GLONEK, ur. 22-09-1865, Grabkowo.
13. JÓZEF3 GLONEK (MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1818 w Choceń. ślub
MARIANNA PIĄTKOWSKA 10-09-1848 w Kruszyn.
Dzieci
23.
24.
25.
JÓZEF GLONEK i MARIANNA PIĄTKOWSKA to:
I.
WAWRZYNIEC4 GLONEK, ur. 1856, Koszanowo; zm. 1900, Jastrzębiec.
II.
SZYMON GLONEK, ur. 20-10-1864, Koszanowo.
III.
WINCENTY GLONEK, ur. 27-03-1869, Koszanowo.
IV.
JAN GLONEK, ur. 22-07-1875, Koszanowo.
14. MARCIN3 GLONEK (MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 28-10-1820 w
Krukowo. ślub KATARZYNA PODOLSKA 19-02-1855 w Lubraniec. ur.. 1835 w Smogorzewo.
Dzieci MARCIN GLONEK i KATARZYNA PODOLSKA to:
I.
WINCENTY4 GLONEK, ur. 12-01-1859, Smogorzewo.
II.
IGNACY GLONEK, ur. 1869, Krukowo; m. MAŁGORZATA BUDZISZEWSKA, 14-02-1898,
Zgłowiączka; ur. 1879, Kolonia Łódź.
Pokolenie Nr. 4
15. WOJCIECH4 GLONEK (ANTONI3, KACPER2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 29-031835 w Śmiłowice, i zm. 02-08-1896 w Filipki. ślub BALBINA SZMIT (SZMYT). ur.. 1839 w Śmiłowice.
Dzieci WOJCIECH GLONEK i BALBINA (SZMYT) to:
I.
STANISŁAW5 GLONEK, ur. 1858, Śmiłowice Kolonia.
II.
TOMASZ GLONEK, ur. 1859, Śmiłowice Cegielnia.
III.
MARIANNA GLONEK, ur. 05-10-1861, Filipki; m. WALENTY BRUDNOWSKI, 1878,
Smiłowice; ur. 1852, Olszowo.
IV.
JĘDRZEJ GLONEK, ur. 20-11-1863, Filipki; zm. 1877, Petersburg.
V.
SZCZEPAN GLONEK, ur. 21-12-1865, Filipki; zm. 05-10-1878, Filipki.
26.
Vi.
WINCENTY GLONEK, ur. 1868, Filipki.
VII.
MICHAŁ GLONEK, ur. 21-08-1870, Filipki; zm. 31-10-1871, Filipki.
VIII.
JÓZEF GLONEK, ur. 24-01-1873, Filipki; zm. Unknown.
IX.
FRANCISZEK GLONEK, ur. 14-01-1875, Filipki; zm. 02-06-1876, Filipki.
X.
WALENTY GLONEK, ur. 28-01-1877, Filipki.
XI.
JÓZEF GLONEK, ur. 15-01-1879, Filipki; zm. 08-04-1879, Filipki.
XII.
PAWEŁ GLONEK, ur. 14-06-1882, Filipki; zm. 22-10-1882, Filipki.
27.
XIII.
JÓZEF GLONEK, ur. 25-10-1883, Filipki.
28.
XIV.
JAN GLONEK, ur. 1886, Filipki.
18
16. WOJCIECH4 GLONEK (WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
20-04-1847 w Smogorzewo, i zm. 31-10-1911 w Smogorzewo. ślub MARCJANNA Z BRUZDÓW
(BRUZDZIŃSKA). ur.. 20-05-1849 w Śmiłowice, i zm. 30-10-1926 w Smogorzewo.
Dzieci WOJCIECH GLONEK i MARCJANNA (BRUZDZIŃSKA) to:
29.
I.
FRANCISZEK5 GLONEK, ur. 06-12-1870.
II.
HELENA GLONEK, EMIGR-USA, ur. 27-06-1872, Smogorzewo.
III.
MARIANNA GLONEK, ur. 23-03-1874.
30.
IV.
IGNACY GLONEK, ur. 22-12-1875, Smogorzewo.
V.
PELAGIA GLONEK, ur. 1877, Smogorzewo; zm. 02-02-1879, Smogorzewo.
31.
VI.
MIECZYSŁAW JÓZEF GLONEK, ur. 06-12-1879, Smogorzewo; zm. 02-12-1929, Toledo,
Lukas, Ohio, USA.
VII.
WŁADYSŁAWA GLONEK, ur. 04-07-1881.
32.
VIII.
STANISŁAW GLONEK, ur. 12-04-1883, Smogorzewo.
IX.
JAN GLONEK, ur. 16-05-1886, Smogorzewo; zm. 26-11-1921, Dymiec; m. ANIELA
KACZOROWSKA; ur. 21-04-1894.
33.
X.
JAKUB GLONEK, ur. 06-07-1889, Adolfin gm Sędzin.
34.
XI.
ALEKSANDER GLONEK, ur. 25-01-1891, Zakrzewo; zm. 27-04-1964, Toledo, Ohio, USA.
17. PAWEŁ4 GLONEK (WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1903-1856 w Smogorzewo, i zm. 20-01-1918 w Rzadka Wola. ślub JULIANNA LEWANDOWSKA.
w Zaborowo, i zm. 25-03-1937 w Rzadka Wola.
ur.. 1857
Dzieci PAWEŁ GLONEK i JULIANNA LEWANDOWSKA to:
35.
I.
STANISŁAW5 GLONEK, ur. 01-10-1883, Prusy.
II.
ANTONINA GLONEK, ur. 1885; zm. 27-04-1967, Rzadka Wola.
36.
III.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 22-07-1899, Rzadka Wola; zm. 29-09-1979, Rzadka Wola.
18. LUDWIK (LOUIS)4 GLONEK (WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 28-08-1858 w Smogorzewo. ślub MARIA (MARY) SZCZEPAŃSKA 06-02-1893 w
Detroit, Wayne, Michigan, USA. ur.. 1860.
Dzieci LUDWIK GLONEK i MARIA SZCZEPAŃSKA to:
I.
JAN5 GLONEK, ur. 14-09-1893, Detroit, Michigan, USA; m. CECYLIA RENKEY, 06-071917, Weyne, Michigan, USA; ur. 1897.
II.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 25-10-1897, Detroit, Michigan, USA.
III.
ZOFIA GLONEK, ur. 1901, Michigan, USA; m. WALTER PIOTROWSKI, 15-02-1922; ur.
1884, Polska.
19. MICHAŁ4 GLONEK (LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 03-09-1838
w Mstowo, i zm. 25-05-1913 w Kłóbskie Budy. ślub (1) JULIANNA WALENTYNA DZIERZGOWSKA
P.V._JANYS. ur.. 04-02-1864 w Grochowalsk, i zm. 20-01-1957 w Lubraniec. ślub (2) FRANCISZKA
PAWŁOWSKA 09-11-1859 w Grabkowo, córka ANDRZEJ PAWŁOWSKI i MARIANNA KANIEWSKA. ur..
1844 w Grabkowo, i zm. 1893 w Kłóbskie Budy.
Dzieci
37.
38.
39.
MICHAŁ GLONEK i JULIANNA P.V._JANYS to:
I.
BOLESŁAWA5 GLONEK, ur. 25-10-1897, Kłóbskie Budy.
II.
MARIANNA GLONEK, ur. 01-08-1900, Kłóbskie Budy; zm. 29-07-1935, Lubraniec.
III.
JAN GLONEK, ur. 22-10-1906, Kłóbskie Budy; zm. 05-01-1955, Izbica Kuj..
Dzieci MICHAŁ GLONEK i FRANCISZKA PAWŁOWSKA to:
IV.
AUGUSTYN5 GLONEK, ur. 27-08-1861, Grabkowo; zm. 02-10-1861, Grabkowo.
40.
V.
WINCENTY GLONEK, ur. 05-04-1863, Grabkowo; zm. 1907, Włocławek.
41.
VI.
JÓZEF GLONEK, ur. 02-05-1865, Grabkowo.
VII.
MICHAŁ EDWARD GLONEK, ur. 28-09-1866, Grabkowo; zm. 29-03-1868, Grabkowo.
VIII.
JAN GLONEK, ur. 1868; zm. 1880.
IX.
AGATA GLONEK, ur. 1870, w Grabinie; m. MACIEJ LEWANDOWSKI, 1888.
19
42.
43.
44.
45.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
JÓZEFA GLONEK, ur. 1872, w Grabinie; m. IGNACY GABRYSIAK, 1891.
ELŻBIETA GLONEK, ur. 1874, Kłóbskie Budy; zm. 11-02-1917, Cook, Illinois, USA.
FRANCISZKA GLONEK, ur. 1877, Kłóbskie Budy.
MICHAŁ GLONEK, ur. 1879, Kłóbskie Budy.
SALOMEA GLONEK, ur. 1882, Kłóbskie Budy; zm. 1959, Włocławek.
LUDWIK GLONEK, ur. 1884, Kłóbskie Budy.
EDWARD GLONEK, ur. 1887, Kłóbskie Budy, emigr-USA.
20. TOMASZ4 GLONEK (LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 04-121844 w Grabkowo, i zm. 1921 w Lisica par. Gostynin. ślub JÓZEFA MARIA SZATKOWSKA 26-06-1864 w
Grabkowo, córka ANTONI SZATKOWSKI i JÓZEFA WALPNIARSKA. ur.. 07-12-1846 w Grabkowo, i zm.
02-12-1932 w Lubraniec.
Dzieci TOMASZ GLONEK i JÓZEFA SZATKOWSKA to:
I.
FRANCISZKA5 GLONEK, ur. 25-09-1865, Grabkowo; zm. 18-03-1869, Grabkowo.
46.
II.
MICHAŁ GLONEK, ur. 25-09-1867, Grabkowo; zm. 29-10-1918, Włocławek.
47.
III.
JAN GLONEK, ur. 16-01-1870, Grabkowo; zm. 1920, Mława.
IV.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 21-09-1872, Grabkowo; zm. 11-06-1873, Grabkowo.
V.
MARIANNA GLONEK, ur. 05-09-1874, Grabkowo; m. MICHAŁ MODRZEJEWSKI.
48.
VI.
AGATA GLONEK, ur. 31-01-1877, Grabkowo; zm. 1916, Chudzewo.
49.
VII.
STANISŁAWA DOMICELLA GLONEK, ur. 05-04-1881, Grabkowo.
50.
VIII.
MATYLDA JÓZEFA GLONEK, ur. 1882, Grabkowo; zm. 17-04-1936, Lubraniec.
51.
IX.
LEON GLONEK, ur. 10-04-1883, Dąbrówka Folwarczna; zm. 01-05-1934, Warszawa.
X.
BRONISŁAWA MARIANNA GLONEK, ur. 05-02-1885; zm. 01-06-1891.
XI.
CZESŁAW GLONEK, ur. 30-06-1886; zm. 26-09-1888.
XII.
PIOTR GLONEK, ur. 1887, Dąbrówka; zm. 09-06-1891, Dąbrówka.
21. MAŁGORZATA4 GLONEK (LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 2405-1850 w Grabkowo. ślub MICHAŁ PAWŁOWSKI 08-07-1866 w Grabkowo, son ANDRZEJ PAWŁOWSKI
i MARIANNA KANIEWSKA. ur.. 1847 w Grabkowo.
Dziecko MAŁGORZATA GLONEK i MICHAŁ PAWŁOWSKI to:
I.
WINCENTY5 PAWŁOWSKI, ur. 22-01-1882.
22. WOJCIECH4 GLONEK (LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 09-041854 w Grabkowo. ślub MARIANNA GABRYSIAK 24-01-1881 w Smogorzewo.
Smogorzewo, i zm. 30-03-1921.
ur.. 19-06-1863 w
Dzieci WOJCIECH GLONEK i MARIANNA GABRYSIAK to:
I.
KACPER5 GLONEK, ur. 04-01-1882, Grabkowo; zm. 22-08-1882, Grabkowo.
II.
MAŁGORZATA GLONEK, ur. 22-06-1883, Grabkowo; zm. 15-06-1915, Grabkowo.
III.
JAN GLONEK, ur. 20-10-1884, Grabkowo.
IV.
WALENTY GLONEK, ur. 11-02-1886, Grabkowo; zm. 04-09-1886, Grabkowo.
V.
ZOFIA GLONEK, ur. 17-05-1887, Grabkowo; zm. 20-04-1888, Grabkowo.
VI.
ANNA GLONEK, ur. 13-01-1889, Grabkowo; zm. 05-10-1894, Grabkowo.
VII.
ZOFIA GLONEK, ur. 14-05-1890, Kowal; zm. 14-01-1972, Kurowo Kolonia; m. WOJCIECH
OSMAŁEK, 24-05-1910, Grabkowo.
VIII.
EUSTACHIUSZ GLONEK, ur. 19-09-1891, Grabkowo; zm. 31-10-1891, Grabkowo.
IX.
ALEKSANDER GLONEK, ur. 11-12-1892, Grabkowo; zm. 11-08-1893, Grabkowo.
X.
KONSTANTY GLONEK, ur. 12-04-1894, Grabkowo; zm. 28-04-1894, Grabkowo.
XI.
ROCH GLONEK, ur. 18-04-1895, Grabkowo; zm. 06-12-1897, Grabkowo.
XII.
MARIANNA GLONEK, ur. 20-01-1897, Grabkowo; zm. 03-07-1897, Grabkowo.
XIII.
ZYGMUNT GLONEK, ur. 07-07-1898, Grabkowo; zm. 11-05-1899, Grabkowo.
52.
XIV.
CZESŁAW LUDWIK GLONEK, ur. 12-08-1899, Grabkowo.
XV.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 27-08-1901, Grabkowo; m. JANINA MACIEJEWSKA; ur. 16-071904.
20
23. WAWRZYNIEC4 GLONEK (JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1856
w Koszanowo, i zm. 1900 w Jastrzębiec. ślub JÓZEFA KWIATKOWSKA. ur.. 1862, i zm. 1907 w Kol.
Otmianowo.
Dzieci WAWRZYNIEC GLONEK i JÓZEFA KWIATKOWSKA to:
53.
I.
JAN5 GLONEK, ur. 04-12-1882, Jastrzębiec; zm. USA.
II.
MARIANNA GLONEK, ur. 1884, Jastrzębiec.
III.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 1886, Jastrzębiec; zm. 1886, Jastrzębiec.
54.
IV.
MICHAŁ GLONEK, ur. 06-08-1887, Jastrzębiec; zm. 1956, Pennsylvania, USA.
V.
KATARZYNA GLONEK, ur. 1890, Jastrzębiec; m. WINCENTY CHABASIŃSKI, 1906,
Boniewo.
55.
VI.
WŁADYSŁAW GLONEK, ur. 1892, Jastrzębiec; zm. 25-04-1966, Jastrzębiec.
56.
VII.
JÓZEF GLONEK, ur. 04-12-1895, Jastrzębiec; zm. 11-07-1968, USA.
VIII.
JADWIGA GLONEK, ur. 1897, Jastrzębiec.
IX.
STANISŁAW GLONEK, ur. 1899, Jastrzębiec; zm. 1900, Jastrzębiec.
X.
WERONIKA GLONEK, ur. 1901, Jastrzębiec; m. JAN MAZURKIEWICZ, 1922, Boniewo.
24. SZYMON4 GLONEK (JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 20-10-1864
w Koszanowo. ślub JÓZEFA NOWACZYK.
ur.. 28-02-1872 w Popowiczki.
Dzieci SZYMON GLONEK i JÓZEFA NOWACZYK to:
I.
STANISŁAWA5 GLONEK, ur. 22-11-1889, Krowice.
II.
MARIANNA GLONEK, ur. 13-09-1891, Krowice.
III.
KATARZYNA GLONEK, ur. 15-10-1895, Krowice.
IV.
FRANCISZKA GLONEK, ur. 18-12-1896, Krowice; m. STANISŁAW RZADKOWOLSKI, 2905-1922, Wayne, Michigan, USA.
V.
ZOFIA GLONEK, ur. 1897, Krowice.
VI.
ANNA GLONEK, ur. 07-11-1901, Krowice.
VII.
HELENA GLONEK, ur. 1904, Krowice; zm. 12-02-1921, Kolonia Krowice.
VIII.
JAN GLONEK, ur. 1906, Krowice.
IX.
WERONIKA GLONEK, ur. 1907, Krowice; zm. 23-02-1911.
X.
PELAGIA GLONEK, ur. 20-09-1909, Krowice.
XI.
JANINA GLONEK, ur. 16-03-1912, Krowice.
XII.
JÓZEF STANISŁAW GLONEK, ur. 28-07-1914, Krowice.
25. WINCENTY4 GLONEK (JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 27-031869 w Koszanowo. ślub JÓZEFA JÓŹWICKA.
ur.. 07-02-1868 w Boniewo.
Dziecko WINCENTY GLONEK i JÓZEFA JÓŹWICKA to:
I.
ANTONI5 GLONEK, ur. 13-01-1897, Kolonia Otmianowo.
Pokolenie Nr. 5
26. WINCENTY5 GLONEK (WOJCIECH4, ANTONI3, KACPER2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 1868 w Filipki. ślub MARIANNA ZIÓŁKOWSKA.
ur.. 1875.
Dziecko WINCENTY GLONEK i MARIANNA ZIÓŁKOWSKA to:
I.
STANISŁAWA6 GLONEK, ur. 15-01-1893, Filipki; zm. 08-12-1979, Włocławek.
27. JÓZEF5 GLONEK (WOJCIECH4, ANTONI3, KACPER2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 25-10-1883 w Filipki. ślub TEKLA (TILY) MARSZEWSKA 02-01-1906 w Cook, Illinois, USA.
Dzieci JÓZEF GLONEK i TEKLA MARSZEWSKA to:
I.
MARIA PAULA6 GLONEK, ur. Cook, Illinois, US.
II.
ZOFIA GLONEK, ur. 1908, Cook, Illinois, US.
III.
JÓZEF GLONEK, ur. 1907, Cook, Illinois, US.
IV.
LUISA GLONEK, ur. 1910, Cook, Illinois, US.
V.
BOŁESŁAW GLONEK, ur. 01-08-1913, Cook, Illinois, US.
VI.
JERZY (GEORGE) GLONEK, ur. 04-07-1916, Chicago, US.
21
28. JAN5 GLONEK (WOJCIECH4, ANTONI3, KACPER2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
1886 w Filipki. ślub ANNA MARCINKOWSKA 12-01-1910 w Cook, Illinois, USA. ur.. 1890 w Kowale.
Dzieci JAN GLONEK i ANNA MARCINKOWSKA to:
I.
IRENA6 GLONEK, ur. 19-10-1910, Chicago, US; zm. 21-07-1912, Chicago, US.
II.
DOROTA GLONEK, ur. 30-03-1912; zm. 08-09-1992, Michigan, US; m. STEVEN KENNY.
III.
SARA (SARAH) GLONEK, ur. 30-03-1912.
29. FRANCISZEK5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 06-12-1870. ślub STANISŁAWA ŚWIĄTKOWSKA (ŚWIĄTKIEWICZ). ur.. 15-091879.
Dzieci FRANCISZEK GLONEK i STANISŁAWA (ŚWIĄTKIEWICZ) to:
I.
ANNA6 GLONEK, ur. 25-07-1897, Lubomin.
II.
BRONISŁAWA GLONEK, ur. 25-09-1899, Helenowo; zm. 14-12-1899, Kolonia Sułkowo.
III.
JÓZEF GLONEK, ur. 02-07-1900, Otmianowo.
IV.
STANISŁAW GLONEK, ur. 09-04-1903, Sułkówek.
V.
MARIANNA GLONEK, ur. 18-06-1907, Sułkówek.
VI.
TADEUSZ GLONEK, ur. 07-10-1917.
VII.
STEFANIA REGINA GLONEK, ur. 13-01-1909, Szostkowo.
VIII.
CZESŁAW GLONEK, ur. 16-04-1911, Smogorzewo.
IX.
WALERIA GLONEK, ur. 11-10-1913, Smogorzewo.
30. IGNACY5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 22-12-1875 w Smogorzewo. ślub KATARZYNA STANISŁAWA PAWLAK.
10-1879 w Kąkowa Wola.
ur.. 29-
Dzieci IGNACY GLONEK i KATARZYNA PAWLAK to:
I.
WŁADYSŁAWA6 GLONEK, ur. 12-09-1904, Witowo.
II.
STEFAN GLONEK, ur. 10-04-1907, Kamieniec.
III.
ROMAN GLONEK, ur. 1909.
IV.
STANISŁAW GLONEK, ur. 22-04-1910, Bądkowo.
V.
TADEUSZ GLONEK, ur. 06-04-1912, Sędzin.
VI.
HELENA GLONEK, ur. 06-06-1913, Wola.
31. MIECZYSŁAW JÓZEF5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 06-12-1879 w Smogorzewo, i zm. 02-12-1929 w Toledo, Lukas, Ohio,
USA. ślub MARIANNA WASILEWSKA. ur.. 22-02-1881.
Dzieci MIECZYSŁAW GLONEK i MARIANNA WASILEWSKA to:
I.
HELENA6 GLONEK, ur. 20-11-1903, Kisnówek.
II.
LENA (ANNA) GLONEK, ur. 13-04-1905, Nagórz.
III.
LUCYNA GLONEK, ur. 12-04-1907, Nagórz.
IV.
MARIANNA GLONEK, ur. 11-08-1916, Toledo, Ohio, US; zm. 13-08-1916, Toledo, Ohio,
US.
32. STANISŁAW5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 12-04-1883 w Smogorzewo. ślub ROZALIA GAWRYSIAK. ur.. 22-03-1884 w
Jaranówek.
Dzieci STANISŁAW GLONEK i ROZALIA GAWRYSIAK to:
I.
PELAGIA6 GLONEK, ur. 08-02-1909, Piołunowo.
II.
KLARA GLONEK, ur. 12-02-1911.
III.
EWA GLONEK, ur. 02-07-1913.
22
33. JAKUB5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 06-07-1889 w Adolfin gm Sędzin. ślub LEONA WIELIŃSKA. ur.. 09-04-1886 w
Lubieniec gm Chodecz.
Dziecko JAKUB GLONEK i LEONA WIELIŃSKA to:
I.
GABRIELA6 GLONEK, ur. 18-03-1916, Ruszkowo.
34. ALEKSANDER5 GLONEK (WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 25-01-1891 w Zakrzewo, i zm. 27-04-1964 w Toledo, Ohio, USA. ślub SALOMEA
KAMIŃSKA. ur.. 1901, i zm. 1981.
Dzieci ALEKSANDER GLONEK i SALOMEA KAMIŃSKA to:
I.
CECYLIA6 GLONEK, ur. 1918, Ohio, US.
57.
II.
CHESTER GLONEK, ur. 1919, Ohio, US.
58.
III.
DOROTA BARBARA GLONEK, ur. 1922; zm. 2006, Latrobe, PA, US.
IV.
LUIZA GLONEK, ur. 1927.
V.
RYSZARD GLONEK, ur. 1932.
35. STANISŁAW5 GLONEK (PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 01-10-1883 w Prusy. ślub WERONIKA MARIANNA PUCHALSKA PV
MROCZKOWSKA. ur.. 04-02-1878 w Sarnowo.
Dzieci STANISŁAW GLONEK i WERONIKA MROCZKOWSKA to:
I.
JÓZEF6 GLONEK, ur. 08-03-1913, Sarnowo.
II.
MARIANNA GLONEK, ur. 11-03-1918, Sarnowo.
36. WŁADYSŁAW5 GLONEK (PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 22-07-1899 w Rzadka Wola, i zm. 29-09-1979 w Rzadka Wola. ślub HELENA
KUCIŃSKA. ur.. 1899, i zm. 03-05-1984 w Rzadka Wola.
Dzieci WŁADYSŁAW GLONEK i HELENA KUCIŃSKA to:
I.
HENRYK6 GLONEK, ur. 1931, Rzadka Wola; zm. 25-05-2001, Rzadka Wola; m.
UNKNOWN.
II.
AURELIA GLONEK, ur. 1929, Rzadka Wola.
59.
III.
STANISŁAW GLONEK, ur. 06-11-1932, Rzadka Wola.
IV.
EDWARD GLONEK, ur. 1939, Rzadka Wola; zm. 18-07-2011, Beszyn.
37. BOLESŁAWA5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 25-10-1897 w Kłóbskie Budy. ślub (1) BOLESŁAW OLSZEWSKI.
LEON SOWIŃSKI. ur.. 1895, i zm. 20-04-1971 w Lubraniec.
ur.. 1891, i zm. 1922. ślub (2)
Dziecko BOLESŁAWA GLONEK i BOLESŁAW OLSZEWSKI to:
I.
BOGUMIŁA6 OLSZEWSKA, ur. 1916, Nowa Wieś k/Dobiegniewa; zm. 20-01-1953,
Lubraniec.
Dzieci BOLESŁAWA GLONEK i LEON SOWIŃSKI to:
II.
JÓZEF6 SOWIŃSKI, ur. 1927.
III.
KAZIMIERZ SOWIŃSKI, ur. 1929.
IV.
TERESA SOWIŃSKA, ur. 01-07-1930; zm. 28-11-1931.
V.
STANISŁAW SOWIŃSKI, ur. 11-05-1934; zm. 28-11-1935.
38. MARIANNA5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 01-08-1900 w Kłóbskie Budy, i zm. 29-07-1935 w Lubraniec. ślub (1) HIERONIM NIEMIEC.
08-1891 w Kukawki, i zm. 29-07-1928 w Mursk. ślub (2) JAN ZIELIŃSKI.
ur.. 12-
Dzieci MARIANNA GLONEK i HIERONIM NIEMIEC to:
23
I.
II.
III.
IV.
KULIGOWSKI.
V.
ZOFIA6 NIEMIEC, ur. 14-02-1921, Mursk; zm. 14-10-2003, Kraków; m. ? KLIMOWSKI.
ALEKSANDER NIEMIEC, ur. 24-11-1922, Mursk; zm. 24-06-1994, Warszawa.
STANISŁAWA NIEMIEC, ur. 29-11-1924, Mursk; zm. 15-12-1983, Lubraniec.
TERESA NIEMIEC, ur. 07-04-1926, Mursk; m. (1) ? PASIECZNIKOWSKI; m. (2) ?
ZYGMUNT NIEMIEC, ur. 06-06-1927, Mursk; zm. 06-06-2006, Gdańsk.
Dziecko MARIANNA GLONEK i JAN ZIELIŃSKI to:
XII.
CELINA6 ZIELIŃSKA, ur. 05-06-1931.
39. JAN5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 2210-1906 w Kłóbskie Budy, i zm. 05-01-1955 w Izbica Kuj.. ślub CZESŁAWA ZDZIENICKA (ZDZIENNICKA)
11-10-1925 w Wistka Szlachecka. ur.. 10-05-1906 w Wikaryjka k/Włocławka, i zm. 07-02-1983 w Izbica
Kuj..
Dzieci JAN GLONEK i CZESŁAWA (ZDZIENNICKA) to:
I.
TADEUSZ6 GLONEK, ur. 22-08-1925.
II.
JADWIGA GLONEK, ur. 28-08-1927; m. BRONISŁAW KOZERSKI; ur. 02-09-1921; zm. 1702-2006, Lubraniec.
III.
HALINA GLONEK, ur. 13-06-1930, Piaski-Lubraniec; m. HENRYK KŁOSOWSKI; ur. 1926,
Miechowo k/Izbicy; zm. 10-05-1991, Babiak.
60.
IV.
MARIA GLONEK, ur. 20-12-1932, Izbica Kuj..
V.
JANINA GLONEK, ur. 21-06-1937; m. HELIODOR MUSIAŁ; ur. 22-08-1931, Szczkowo
k/Izbicy; zm. 05-09-2009, Izbica Kuj..
VI.
TERESA GLONEK, ur. 03-05-1946, Izbica Kuj.; zm. 11-07-2002, Kolo; m. JAN (WIESŁAW)
ŁOPATKA; ur. 28-12-1946, Koło.
40. WINCENTY5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 05-04-1863 w Grabkowo, i zm. 1907 w Włocławek. ślub WANDA GAWARSKA. ur.. 1873 w Stubniska.
Dzieci WINCENTY GLONEK i WANDA GAWARSKA to:
I.
WINCENTY EDWARD6 GLONEK, ur. 1892.
II.
ROMAN JÓZEF GLONEK, ur. 1894.
III.
WANDA STANISŁAWA GLONEK.
41. JÓZEF5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
02-05-1865 w Grabkowo. ślub (1) ELŻBIETA CZARNECKA, córka ANDRZEJ CZARNECKI i MARIANNA
KANIEWSKA. ur.. 06-07-1867 w Kłodawa, i zm. 24-10-1894. ślub (2) MARIANNA KAMIŃSKA.
Dzieci JÓZEF GLONEK i ELŻBIETA CZARNECKA to:
I.
STANISŁAW FRANCISZEK6 GLONEK, ur. 07-12-1890; zm. 1892.
II.
JAN GLONEK, ur. 16-05-1892, Kolonia Łódź; zm. 1947; m. SABINA GLONEK C. MICHAŁA I
CECYLII BOJAKOWSKIEJ; ur. 19-09-1898, Dobrzyń n/Wisłą.
42. ELŻBIETA5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 1874 w Kłóbskie Budy, i zm. 11-02-1917 w Cook, Illinois, USA. ślub ANDRZEJ LEWANDOWSKI 1897.
ur.. 1867 w Polska, emigr-USA.
Dzieci ELŻBIETA GLONEK i ANDRZEJ LEWANDOWSKI to:
I.
ROZALIA6 LEWANDOWSKI, ur. 05-07-1911, Chicago, US; zm. 29-01-1917, Cook, Illinois,
US.
II.
SEWERYNA LEWANDOWSKI, ur. 14-05-1913, Cook, Illinois, US.
III.
ZOFIA LEWANDOWSKI, ur. 14-05-1913, Chicago, US; zm. 20-09-1913, Chicago, US.
43. FRANCISZKA5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 1877 w Kłóbskie Budy. ślub FRANCISZEK LEŚNIEWSKI 1895.
24
Dzieci FRANCISZKA GLONEK i FRANCISZEK LEŚNIEWSKI to:
I.
STEFANIA6 LEŚNIEWSKA, ur. 1896, Warszawa.
II.
LUDWIKA LEŚNIEWSKA, ur. 1898, Warszawa.
III.
WINCENTY LEŚNIEWSKI, ur. 1900, Warszawa.
IV.
KAZIMIERZ LEŚNIEWSKI, ur. 20-08-1905, Warszawa.
V.
WŁADYSŁAW LEŚNIEWSKI, ur. 24-03-1909, Warszawa.
44. SALOMEA5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 1882 w Kłóbskie Budy, i zm. 1959 w Włocławek. ślub WACŁAW JULIAN ANGIELEWSKI.
zm. 1935.
Dzieci
61.
62.
63.
64.
65.
ur.. 1870, i
SALOMEA GLONEK i WACŁAW ANGIELEWSKI to:
I.
ROMUALD6 ANGIELEWSKI, ur. 1899; zm. 1949.
II.
EUGENIA ANGIELEWSKA, ur. 1903; zm. 1970.
III.
BOLESŁAW WINCENTY ANGIELEWSKI, ur. 1904; zm. 1987.
IV.
WŁADYSŁAW ANGIELEWSKI, ur. 1906; zm. 1944.
V.
ŁUCJA ANGIELEWSKA, ur. 1910; zm. 1974.
45. EDWARD5 GLONEK (MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
1887 w Kłóbskie Budy, emigr-USA. ślub EWA JANUSZEWICZ. ur.. 1887.
Dziecko EDWARD GLONEK i EWA JANUSZEWICZ to:
I.
EDWARD HENRYK6 GLONEK, ur. 01-01-1912, Cook, Illinois, USA.
46. MICHAŁ5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
25-09-1867 w Grabkowo, i zm. 29-10-1918 w Włocławek. ślub CECYLIA BOJAKOWSKA 1896 w Kowal.
ur.. 15-05-1874 w Kowal, i zm. 1963 w Skarżysko-Kamienna.
Dzieci
66.
67.
68.
MICHAŁ GLONEK i CECYLIA BOJAKOWSKA to:
I.
MARIA IRENA6 GLONEK, ur. 14-01-1897, Włocławek; zm. 04-12-1973, Reading, Anglia.
II.
SABINA JADWIGA GLONEK, ur. 16-09-1898, Dobrzyń n/W; zm. 1949, Warszawa.
III.
EUGENIA GLONEK, ur. 30-09-1899, Dobrzyń n/W; zm. 13-09-1990, Katowice.
IV.
NATALIA GLONEK, ur. 27-07-1901, Dobrzyń n/W; zm. 1974, Skarżysko Kam.; m. STEFAN
BUSSE; zm. 1961, Skarżysko Kam..
V.
HELENA GLONEK, ur. 16-05-1903, Dobrzyń n/W; zm. 1970, Włocławek.
69.
VI.
STANISŁAW GLONEK, ur. 20-09-1905, Dobrzyń n/W; zm. 1966, Warszawa.
VII.
WACŁAWA STEFANIA GLONEK, ur. 30-08-1907, Dobrzyń n/W; zm. Warszawa; m. JAN
OLEWNICZAK.
47. JAN5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1601-1870 w Grabkowo, i zm. 1920 w Mława. ślub ELEONORA DORENDA. ur.. 13-09-1877 w Słone gm
Pikutkowo.
Dzieci JAN GLONEK i ELEONORA DORENDA to:
I.
AURELIA BOGUMIŁA6 GLONEK, ur. 18-04-1907, Przywieczerzyn.
II.
IZABELA JADWIGA GLONEK.
III.
LUCJAN GLONEK, ur. 19-08-1910, Płomiany.
48. AGATA5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
31-01-1877 w Grabkowo, i zm. 1916 w Chudzewo. ślub WŁADYSŁAW DORENDA, son JAN
PRZYWIECZERZYNKA i BRAK DANYCH.
Dzieci AGATA GLONEK i WŁADYSŁAW DORENDA to:
70.
I.
MARIA6 DORENDA.
II.
HENRYK DORENDA.
III.
ROMAN DORENDA.
71.
IV.
LEONARD MARCELI DORENDA, ur. 16-01-1907, Przywieczerzynek; zm. 08-02-1980,
Bydgoszcz.
25
72.
V.
WŁADYSŁAWA DORENDA, ur. 1914; zm. 2002.
49. STANISŁAWA DOMICELLA5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 05-04-1881 w Grabkowo. ślub STANISŁAW ANTONI WIDERA.
Dzieci STANISŁAWA GLONEK i STANISŁAW WIDERA to:
I.
CÓRKA6 WIDERA.
II.
HENRYK WIDERA.
50. MATYLDA JÓZEFA5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 1882 w Grabkowo, i zm. 17-04-1936 w Lubraniec. ślub JÓZEF NIKODEM
KOKORZYCKI. ur.. 26-02-1882 w Lubraniec, i zm. 29-09-1952 w Lubraniec.
Dziecko MATYLDA GLONEK i JÓZEF KOKORZYCKI to:
I.
WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6 KOKORZYCKI, ur. 01-07-1909, Częstochowa; zm. 16-042005, Ciechocinek.
51. LEON5 GLONEK (TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
10-04-1883 w Dąbrówka Folwarczna, i zm. 01-05-1934 w Warszawa. met (1) BRONISŁAWA
MARKOWSKA. ur.. 1881, i zm. 1912 w Częstochowa. ślub (2) ANNA URBANIK. zm. w Warszawa.
Dziecko LEON GLONEK i BRONISŁAWA MARKOWSKA to:
73.
I.
WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6 KOKORZYCKI, ur. 01-07-1909, Częstochowa; zm. 16-042005, Ciechocinek.
52. CZESŁAW LUDWIK5 GLONEK (WOJCIECH4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 12-08-1899 w Grabkowo. ślub BRONISŁAWA MACIEJEWSKA.
ur.. 02-12-1902.
Dzieci CZESŁAW GLONEK i BRONISŁAWA MACIEJEWSKA to:
I.
LUCJAN6 GLONEK, ur. 17-12-1923, Grabkowo.
II.
HALINA MARIA GLONEK, ur. 15-07-1925, Grabkowo.
III.
WANDA FELIKSA GLONEK, ur. 15-07-1925, Grabkowo.
IV.
ALFREDA BRONISŁAWA GLONEK, ur. 02-09-1926, Grabkowo.
53. JAN5 GLONEK (WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
04-12-1882 w Jastrzębiec, i zm. w USA. ślub MAŁGORZATA ROEHRICH.
ur.. 1886, i zm. w USA.
Dzieci JAN GLONEK i MAŁGORZATA ROEHRICH to:
I.
WALTER FRANK6 GLONEK, ur. 27-06-1914, USA; zm. 13-01-1988, USA; m. MARGARET
ROEHRICH; ur. 1909; zm. 1989.
II.
JOANNA GLONEK, ur. 1917, Ohio USA; m. PIOTR RYNKIEWICZ; ur. 1912, Massachusetts
USA.
III.
FRANK GLONEK, ur. 1919, USA; zm. 1975, USA.
IV.
JÓZEF GLONEK, ur. 1921, New Jersey USA.
V.
ELŻBIETA GLONEK, ur. 1923, New Jersey USA.
54. MICHAŁ5 GLONEK (WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 06-08-1887 w Jastrzębiec, i zm. 1956 w Pennsylvania, USA. ślub MARCELA.
Pennsylvania, USA, i zm. 1985 w Pennsylvania, USA.
ur.. 01-10-1895 w
Dzieci MICHAŁ GLONEK i MARCELA to:
I.
RAYMOND6 GLONEK, ur. 06-08-1919, Pennsylvania, USA; zm. 18-03-1988, Pennsylvania,
USA.
II.
ADELA GLONEK, ur. 1921, Pennsylvania USA.
III.
KLARA GLONEK, ur. 1922, Pennsylvania USA.
IV.
IRENA GLONEK, ur. 1923, Pennsylvania USA.
26
V.
HARRY GLONEK, ur. 1927, Pennsylvania USA.
55. WŁADYSŁAW5 GLONEK (WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 1892 w Jastrzębiec, i zm. 25-04-1966 w Jastrzębiec. ślub ANIELA. zm. w
Jastrzębiec.
Dziecko WŁADYSŁAW GLONEK i ANIELA to:
74.
I.
HENRYK6 GLONEK, ur. Jastrzębiec.
56. JÓZEF5 GLONEK (WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 04-12-1895 w Jastrzębiec, i zm. 11-07-1968 w USA. ślub ANNA KATARZYNA CIVINSKI.
zm. 1969 w USA.
ur.. 1899, i
Dzieci JÓZEF GLONEK i ANNA CIVINSKI to:
75.
I.
ALFONS S6 GLONEK, ur. 21-07-1918, Trenton, USA; zm. 27-04-1994, Trenton, USA.
II.
EDWARD GLONEK, ur. 1922, USA.
III.
LOTTIE A GLONEK, ur. 19-05-1923, Trenton, USA; zm. 29-05-1984, Trenton, USA; m. ROY
W HIERSCHE; ur. 1923, USA; zm. 1989, USA.
IV.
ELAINE L GLONEK, ur. 05-11-1926, New Jersey, USA; zm. 01-08-1989, Trenton, USA; m.
UNKNOWN SWAIN; ur. 1924.
76.
V.
LAWRENCE JOSEPH GLONEK, ur. 03-05-1928, USA; zm. 14-01-2004, USA.
77.
VI.
LEONA PAULINA GLONEK, ur. 28-11-1930, USA; zm. 24-12-1983, USA.
VII.
MARY EDNA GLONEK, ur. 11-01-1933, USA; zm. 14-07-2006, USA; m. KENNETH
FURMIDGE, 13-02-1986, Clark, Nevada, USA; ur. 1912, USA; zm. 1993, USA.
VIII.
JOANNA GLONEK, ur. 1935, USA.
78.
IX.
JEROME EDWARD GLONEK, ur. 16-12-1937, USA; zm. 21-02-1989, USA.
X.
CÓRKA GLONEK, ur. USA.
Pokolenie Nr. 6
57. CHESTER6 GLONEK (ALEKSANDER5, WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1919 w Ohio, US. ślub MARY WYSKIEL. ur.. w Ohio US.
Dziecko CHESTER GLONEK i MARY WYSKIEL to:
I.
JOANNA7 GLONEK.
58. DOROTA BARBARA6 GLONEK (ALEKSANDER5, WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1922, i zm. 2006 w Latrobe, PA, US. ślub ROBERT
FAHRINGER. ur.. 1922, i zm. 2004 w Toledo, Ohio, US.
Dzieci DOROTA GLONEK i ROBERT FAHRINGER to:
I.
SYN7 FAHRINGER.
II.
CÓRKA FAHRINGER.
79.
III.
JANICA ANNA FAHRINGER, ur. 1950; zm. 2007.
59. STANISŁAW6 GLONEK (WŁADYSŁAW5, PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 06-11-1932 w Rzadka Wola. ślub BARBARA KOŁOWSKA.
Dzieci
80.
81.
82.
83.
ur.. 1939.
STANISŁAW GLONEK i BARBARA KOŁOWSKA to:
I.
WITOLD7 GLONEK, ur. 15-01-1964, Lubraniec.
II.
LIDIA GLONEK, ur. 1965, Lubraniec.
III.
TERESA GLONEK, ur. 1967, Włocławek.
IV.
HALINA GLONEK, ur. 1972, Wloclawek.
27
60. MARIA6 GLONEK (JAN5, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR))
ur.. 20-12-1932 w Izbica Kuj.. ślub (1) MARIAN KOZIŃSKI. ur.. 02-10-1932 w Włocławek, i zm. 23-061973 w Włocławek. ślub (2) JERZY ROKITA. zm. 30-12-1998.
Dzieci MARIA GLONEK i MARIAN KOZIŃSKI to:
84.
I.
ANDRZEJ7 KOZIŃSKI, ur. 03-12-1956, Włocławek.
II.
MARIA KOZIŃSKA, ur. 08-10-1960, Włocławek; zm. 08-10-1960, Włocławek.
61. ROMUALD6 ANGIELEWSKI (SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1899, i zm. 1949. ślub JANINA SZYMAŃSKA. ur.. 1891, i zm. 1978.
Dziecko ROMUALD ANGIELEWSKI i JANINA SZYMAŃSKA to:
I.
RYSZARD7 ANGIELEWSKI, ur. 1931.
62. EUGENIA6 ANGIELEWSKA (SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1903, i zm. 1970. ślub WŁADYSŁAW SIEDLECKI. ur.. 1899, i zm.
1949.
Dzieci EUGENIA ANGIELEWSKA i WŁADYSŁAW SIEDLECKI to:
I.
TERESA7 SIEDLECKA, ur. 1931.
II.
ZBIGNIEW SIEDLECKI, ur. 1933.
III.
JAN SIEDLECKI, ur. 1935.
IV.
STANISŁAW SIEDLECKI, ur. 1936.
V.
ANDRZEJ SIEDLECKI, ur. 1938.
63. BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI (SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1904, i zm. 1987. ślub MARTA GOŁĄB. ur.. 1914, i zm.
2004.
Dzieci BOLESŁAW ANGIELEWSKI i MARTA GOŁĄB to:
85.
I.
ALICJA7 ANGIELEWSKA, ur. 1935.
86.
II.
GRAŻYNA ANGIELEWSKA, ur. 1946.
64. WŁADYSŁAW6 ANGIELEWSKI (SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1906, i zm. 1944. ślub WACŁAWA CHORĄŻAK.
ur.. 1916, i zm. 2006.
Dzieci WŁADYSŁAW ANGIELEWSKI i WACŁAWA CHORĄŻAK to:
I.
MARIA7 ANGIELEWSKA, ur. 1939.
II.
ANNA ANGIELEWSKA, ur. 1942.
65. ŁUCJA6 ANGIELEWSKA (SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1910, i zm. 1974. ślub JAN MONIUSZKO.
ur.. 1904, i zm. 1981.
Dzieci ŁUCJA ANGIELEWSKA i JAN MONIUSZKO to:
I.
BARBARA7 MONIUSZKO, ur. 1932.
II.
MARIA MONIUSZKO, ur. 1937.
66. MARIA IRENA6 GLONEK (MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 14-01-1897 w Włocławek, i zm. 04-12-1973 w Reading, Anglia. ślub CZESŁAW
HABASIŃSKI. ur.. 19-03-1896 w Grabkowo, i zm. 20-01-1982 w Reading, Anglia.
Dzieci MARIA GLONEK i CZESŁAW HABASIŃSKI to:
87.
I.
RYSZARD7 HABASIŃSKI, ur. 27-09-1923, ProzorokI; zm. 03-06-1996, Reading, Anglia.
II.
HENRYK HABASIŃSKI, ur. 25-06-1926, ProzorokI, emigr-Niemcy; zm. 20-11-2001,
Lachendorf-Niemcy, Aglia; m. ALMA; ur. 10-01-1925, Niemcy; zm. 30-10-2009, Lachendorf.
28
More About ALMA:
Burial: Reading Anglia
88.
89.
III.
IV.
JANUSZ HABASIŃSKI, ur. 1925, ProzorokI; zm. 14-08-2003, Reading, Anglia.
KRYSTYNA HABASIŃSKA, ur. 04-02-1930, Prozoroki.
67. SABINA JADWIGA6 GLONEK (MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 16-09-1898 w Dobrzyń n/W, i zm. 1949 w Warszawa. ślub JAN GLONEK S. JÓZEFA
I FRANCISZKI CZARNECKIEJ. ur.. 16-05-1892 w Kolonia Łódź, i zm. 1947.
Dzieci
90.
91.
92.
SABINA GLONEK i JAN CZARNECKIEJ to:
I.
DANUTA7 GLONEK, ur. 1922, Włocławek.
II.
IRENA GLONEK, ur. 1927, Włocławek; zm. 1995, Jaworzno.
III.
TERESA GLONEK, ur. 1939; zm. 1971.
IV.
HENRYK GLONEK.
68. EUGENIA6 GLONEK (MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 30-09-1899 w Dobrzyń n/W, i zm. 13-09-1990 w Katowice. ślub BOLESŁAW
BOROWICZ, son JAN BOROWICZ i MARIANNA GOŹDZIALSKICH. ur.. 24-02-1896 w Kowal, i zm. 0802-1958 w Lublin.
Dzieci EUGENIA GLONEK i BOLESŁAW BOROWICZ to:
I.
JADWIGA KRYSTYNA7 BOROWICZ, ur. 30-04-1925, Grabkowo; zm. 2013, Katowice.
II.
WIESŁAW STANISŁAW BOROWICZ, ur. 31-07-1929, Grabkowo.
69. STANISŁAW6 GLONEK (MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 20-09-1905 w Dobrzyń n/W, i zm. 1966 w Warszawa. ślub STANISŁAWA ŚWIĘCKA.
ur.. 1911.
Dzieci STANISŁAW GLONEK i STANISŁAWA ŚWIĘCKA to:
93.
I.
WOJCIECH7 GLONEK, ur. 1940, Warszawa; zm. 2009, Warszawa.
94.
II.
JERZY GLONEK, ur. 1941.
70. MARIA6 DORENDA (AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ślub ? BRUDNICKI.
Dziecko MARIA DORENDA i ? BRUDNICKI to:
95.
I.
SYN7 BRUDNICKI.
71. LEONARD MARCELI6 DORENDA (AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 16-01-1907 w Przywieczerzynek, i zm. 08-02-1980 w
Bydgoszcz. ślub GERTRUDA SMENTEK. ur.. 05-03-1913 w Huls, i zm. 30-04-1984 w Włocławek.
Dzieci
96.
97.
98.
99.
LEONARD DORENDA i GERTRUDA SMENTEK to:
I.
WŁADYSŁAW7 DORENDA, ur. 26-06-1936, Leszno.
II.
JANUSZ DORENDA, ur. 04-02-1938, Leszno; zm. 26-03-2012, Ciechocinek.
III.
URSZULA DORENDA, ur. 11-08-1939, Leszno.
IV.
JERZY DORENDA, ur. 01-02-1951, Bydgoszcz.
72. WŁADYSŁAWA6 DORENDA (AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1914, i zm. 2002. ślub LEOPOLD PAWŁOWSKI.
Dzieci
100.
101.
102.
WŁADYSŁAWA DORENDA i LEOPOLD PAWŁOWSKI to:
I.
DANUTA7 PAWŁOWSKA, ur. 1939, Włochy k/Warszawy.
II.
ANDRZEJ PAWŁOWSKI.
III.
WOJCIECH PAWŁOWSKI.
29
73. WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6 KOKORZYCKI (LEON5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 01-07-1909 w Częstochowa, i zm. 16-04-2005 w
Ciechocinek. ślub IRENA HALINA KARCZEWSKA 10-04-1944 w Warszawa. ur.. 08-06-1924 w Ławy, i
zm. 02-06-1992 w Zabrze.
Dzieci WŁADYSŁAW KOKORZYCKI i IRENA KARCZEWSKA to:
103.
I.
JERZY WŁODZIMIERZ7 KOKORZYCKI, ur. 08-01-1946, Ławy.
104.
II.
ANDRZEJ STANISŁAW KOKORZYCKI, ur. 08-05-1947, Ławy.
74. HENRYK6 GLONEK (WŁADYSŁAW5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. w Jastrzębiec. ślub SEWERYNA (BARBARA).
Dziecko HENRYK GLONEK i SEWERYNA (BARBARA) to:
105.
I.
MAREK7 GLONEK.
75. ALFONS S6 GLONEK (JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 21-07-1918 w Trenton, USA, i zm. 27-04-1994 w Trenton, USA. ślub PRYWATNY.
Dzieci ALFONS GLONEK i PRYWATNY to:
I.
CÓRKA7 GLONEK.
II.
SYN GLONEK.
III.
CÓRKA GLONEK.
76. LAWRENCE JOSEPH6 GLONEK (JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 03-05-1928 w USA, i zm. 14-01-2004 w USA. ślub VELMA LOISE
HAMMAC 02-08-1947. ur.. 1930 w USA, i zm. 2004 w USA.
Dzieci LAWRENCE GLONEK i VELMA HAMMAC to:
I.
LEWRENCE J7 GLONEK, ur. 1948; zm. 1982.
II.
CÓRKA GLONEK.
III.
CÓRKA GLONEK.
IV.
CÓRKA GLONEK.
77. LEONA PAULINA6 GLONEK (JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 28-11-1930 w USA, i zm. 24-12-1983 w USA. ślub DAVID STANTON
WIRGHT 21-12-1950 w Waynesville, USA. ur.. 1924 w USA, i zm. 2009 w USA.
Dzieci LEONA GLONEK i DAVID WIRGHT to:
I.
CÓRKA7 WIRGHT.
106.
II.
SYN WIRGHT.
III.
SYN WIRGHT.
IV.
CÓRKA WIRGHT.
78. JEROME EDWARD6 GLONEK (JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 16-12-1937 w USA, i zm. 21-02-1989 w USA. ślub ELIZABETH CIER.
ur.. 1935, i zm. 2000.
Dzieci JEROME GLONEK i ELIZABETH CIER to:
I.
SYN7 GLONEK.
II.
CÓRKA GLONEK.
III.
CÓRKA GLONEK.
Pokolenie Nr. 7
30
79. JANICA ANNA7 FAHRINGER (DOROTA BARBARA6 GLONEK, ALEKSANDER5, WOJCIECH4,
WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1950, i zm. 2007. ślub ?
BRUSH.
Dziecko JANICA FAHRINGER i ? BRUSH to:
107.
I.
CÓRKA8 BRUSH.
80. WITOLD7 GLONEK (STANISŁAW6, WŁADYSŁAW5, PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 15-01-1964 w Lubraniec. ślub GRAŻYNA WIETRZYCKA.
ur.. 09-12-1963.
Dzieci WITOLD GLONEK i GRAŻYNA WIETRZYCKA to:
I.
MAGDALENA8 GLONEK, ur. 1989, Wloclawek.
II.
KONRAD GLONEK, ur. 1992, Wloclawek.
81. LIDIA7 GLONEK (STANISŁAW6, WŁADYSŁAW5, PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1965 w Lubraniec. ślub JÓZEF MARKUS. ur.. 1954.
Dzieci LIDIA GLONEK i JÓZEF MARKUS to:
I.
CHRISTIAN8 MARKUS, ur. 2003, Köln.
II.
SARAH MARKUS, ur. 2004, Köln.
82. TERESA7 GLONEK (STANISŁAW6, WŁADYSŁAW5, PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1967 w Włocławek. ślub MAREK GOŁĘBIOWSKI.
1963.
ur..
Dzieci TERESA GLONEK i MAREK GOŁĘBIOWSKI to:
I.
KAMIL8 GOŁĘBIOWSKI, ur. 1996, Wloclawek.
II.
ROKSANA GOŁĘBIOWSKI, ur. 2001, Wloclawek.
83. HALINA7 GLONEK (STANISŁAW6, WŁADYSŁAW5, PAWEŁ4, WINCENTY3, FRANCISZEK2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1972 w Wloclawek. ślub PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI.
1964.
ur..
Dziecko HALINA GLONEK i PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI to:
I.
JAKUB8 GOŁĘBIOWSKI, ur. 2008.
84. ANDRZEJ7 KOZIŃSKI (MARIA6 GLONEK, JAN5, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 03-12-1956 w Włocławek. ślub ANNA KĘPSKA. ur.. 11-10-1958 w
Włocławek.
Dzieci ANDRZEJ KOZIŃSKI i ANNA KĘPSKA to:
I.
MARCIN8 KOZIŃSKI, ur. 07-09-1981, Włocławek.
II.
MAGDALENA KOZIŃSKA, ur. 21-01-1986, Lipno.
85. ALICJA7 ANGIELEWSKA (BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI, SALOMEA5 GLONEK,
MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1935. ślub JÓZEF
SPYCHAŁA.
Dzieci ALICJA ANGIELEWSKA i JÓZEF SPYCHAŁA to:
108.
I.
MAŁGORZATA8 SPYCHAŁA, ur. 1955.
109.
II.
JACEK SPYCHAŁA, ur. 1960.
31
86. GRAŻYNA7 ANGIELEWSKA (BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI, SALOMEA5 GLONEK,
MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1946. ślub MIROSŁAW
WOJCIECH SZEWCZYK.
Dzieci GRAŻYNA ANGIELEWSKA i MIROSŁAW SZEWCZYK to:
110.
I.
JOANNA8 SZEWCZYK, ur. 1975.
II.
RADOSŁAW SZEWCZYK, ur. 1979; m. PAULINA NOWAK.
87. RYSZARD7 HABASIŃSKI (MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 27-09-1923 w ProzorokI, i zm. 03-06-1996 w Reading,
Anglia. ślub ANNE. ur.. 10-04-1939 w Anglia.
Dzieci RYSZARD HABASIŃSKI i ANNE to:
111.
I.
MIRANDA8 HABASIŃSKI, ur. 20-07-1959, Anglia.
112.
II.
ROBERT HABASIŃSKI, ur. 19-01-1962, Anglia.
88. JANUSZ7 HABASIŃSKI (MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1925 w ProzorokI, i zm. 14-08-2003 w Reading, Anglia.
ślub WANDA BALDIN. ur.. 15-08-1926 w Polska.
Dzieci JANUSZ HABASIŃSKI i WANDA BALDIN to:
113.
I.
BARBARA8 HABASIŃSKI, ur. 22-09-1955, Anglia.
114.
II.
KRZYSZTOF HABASIŃSKI, ur. 26-11-1958, Reading, Anglia, emigr-USA.
89. KRYSTYNA7 HABASIŃSKA (MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 04-02-1930 w Prozoroki. ślub MIECZYSŁAW LIBERDA.
ur.. 24-01-1924 w Polska, i zm. 30-01-2000 w Reading, Anglia.
Dzieci KRYSTYNA HABASIŃSKA i MIECZYSŁAW LIBERDA to:
115.
I.
WIESŁAW8 LIBERDA, ur. 27-01-1953, Reading.
116.
II.
LESZEK LIBERDA, ur. 10-05-1955, Reading.
90. DANUTA7 GLONEK (SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1922 w Włocławek. ślub JÓZEF PIASECKI.
Dzieci DANUTA GLONEK i JÓZEF PIASECKI to:
I.
GRZEGORZ8 PIASECKI, ur. 1947.
117.
II.
ELŻBIETA PIASECKA, ur. 1952.
91. IRENA7 GLONEK (SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1927 w Włocławek, i zm. 1995 w Jaworzno. ślub ROMAN DRABIK. ur..
1931, i zm. 2004 w Jaworzno.
Dzieci IRENA GLONEK i ROMAN DRABIK to:
118.
I.
WOJCIECH8 DRABIK, ur. 1958, Jaworzno; zm. 2008, Chorwacja .
119.
II.
AGNIESZKA DRABIK, ur. 1959, Jaworzno.
92. TERESA7 GLONEK (SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1939, i zm. 1971. ślub ZYGMUNT BIEŃKOWSKI.
Dzieci TERESA GLONEK i ZYGMUNT BIEŃKOWSKI to:
I.
IWONA8 BIEŃKOWSKA, ur. 1961; zm. 1968.
II.
IRENA BIEŃKOWSKA, ur. 1966.
32
93. WOJCIECH7 GLONEK (STANISŁAW6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1940 w Warszawa, i zm. 2009 w Warszawa. ślub (1) ELŻBIETA. ślub
(2) WIESLAWA PRZYBYSZ.
Dziecko WOJCIECH GLONEK i ELŻBIETA to:
I.
ANDRZEJ8 GLONEK, ur. 1964, Warszawa.
Dziecko WOJCIECH GLONEK i WIESLAWA PRZYBYSZ to:
II.
KATARZYNA8 GLONEK, ur. 1970, Warszawa.
94. JERZY7 GLONEK (STANISŁAW6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1941. ślub (1) BARBARA BRZOZOWSKA. ślub (2) RENATA MARIA
PIWARSKA P.V. MICHAŁOWSKA. ur.. 1947 w Legnica, i zm. 2008 w Warszawa.
Dziecko JERZY GLONEK i BARBARA BRZOZOWSKA to:
I.
PIOTR8 GLONEK, ur. 06-06-1977, Warszawa.
Dziecko JERZY GLONEK i RENATA MICHAŁOWSKA to:
II.
ANNA8 GLONEK, ur. 06-02-1988, Warszawa.
95. SYN7 BRUDNICKI (MARIA6 DORENDA, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub BRAK DANYCH.
Dziecko SYN BRUDNICKI i BRAK DANYCH to:
I.
SYN8 BRUDNICKI.
96. WŁADYSŁAW7 DORENDA (LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 26-06-1936 w Leszno. ślub KRYSTYNA
RUBENBAUER. ur.. 15-08-1938 w Łuck.
Dzieci
120.
121.
122.
WŁADYSŁAW DORENDA i KRYSTYNA RUBENBAUER to:
I.
JULIUSZ8 DORENDA, ur. 23-03-1966.
II.
GRZEGORZ DORENDA, ur. 23-03-1966.
III.
EDYTA DORENDA, ur. 28-11-1969.
97. JANUSZ7 DORENDA (LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 04-02-1938 w Leszno, i zm. 26-03-2012 w Ciechocinek.
ślub ALICJA BIEŃKOWSKA. ur.. 28-06-1939 w Szczepanki.
Dzieci JANUSZ DORENDA i ALICJA BIEŃKOWSKA to:
123.
I.
EWA8 DORENDA, ur. 25-07-1959, Lipno.
II.
JADWIGA DORENDA, ur. 11-04-1961, Lipno; m. PIOTR KAWECKI; ur. 12-10-1959; zm. 2105-1997, Wrocław.
124.
III.
WOJCIECH DORENDA, ur. 30-03-1965, Włocławek; zm. 21-08-2011, Ciechocinek.
98. URSZULA7 DORENDA (LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 11-08-1939 w Leszno. ślub MIECZYSŁAW PACZUSKI.
ur.. 16-02-1929 w Annowo.
Dzieci URSZULA DORENDA i MIECZYSŁAW PACZUSKI to:
I.
MAŁGORZATA8 PACZUSKA, ur. 19-03-1962, Żary; m. KAROL LEWANDOWSKI; ur. 19-091962, Włocławek.
II.
MAREK PACZUSKI, ur. 14-10-1964, Sulechów.
III.
WIKTORIA PACZUSKA, ur. Warszawa.
33
99. JERZY7 DORENDA (LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 01-02-1951 w Bydgoszcz. ślub DOROTA TRAP. ur.. 0207-1955 w Kraków.
Dzieci JERZY DORENDA i DOROTA TRAP to:
I.
DOMINIK8 DORENDA, ur. 29-05-1979, Kraków.
II.
NATALIA DORENDA, ur. 19-08-1981, Kraków; m. TOMASZ KUŚMIERCZYK; ur. 04-111980, Kraków.
100. DANUTA7 PAWŁOWSKA (WŁADYSŁAWA6 DORENDA, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1939 w Włochy k/Warszawy. ślub KRZYSZTOF
NOWICKI. ur.. 06-03-1940, i zm. 30-03-1997.
Dziecko DANUTA PAWŁOWSKA i KRZYSZTOF NOWICKI to:
I.
MACIEJ8 NOWICKI, ur. 1976, Bydgoszcz.
101. ANDRZEJ7 PAWŁOWSKI (WŁADYSŁAWA6 DORENDA, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub BRAK DANYCH.
Dziecko ANDRZEJ PAWŁOWSKI i BRAK DANYCH to:
I.
PIOTR8 PAWŁOWSKI, ur. 23-04-1982, Bydgoszcz.
102. WOJCIECH7 PAWŁOWSKI (WŁADYSŁAWA6 DORENDA, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub MARIA SKRZESZEWSKA.
Dziecko WOJCIECH PAWŁOWSKI i MARIA SKRZESZEWSKA to:
I.
MARCIN8 PAWŁOWSKI, ur. 17-08-1973, Bydgoszcz.
103. JERZY WŁODZIMIERZ7 KOKORZYCKI (WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6, LEON5 GLONEK,
TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 08-01-1946 w Ławy. ślub
IWONA MARIA CZARNIAK 28-07-1973 w Włocławek, córka JÓZEF CZARNIAK i JANINA BALIŃSKA. ur..
1949 w Kowal.
Dziecko JERZY KOKORZYCKI i IWONA CZARNIAK to:
125.
I.
RAFAŁ JAKUB8 KOKORZYCKI, ur. 13-03-1976, Toruń.
104. ANDRZEJ STANISŁAW7 KOKORZYCKI (WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6, LEON5 GLONEK,
TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 08-05-1947 w Ławy. ślub
MARIA ANTONINA KAMIŃSKA 04-07-1970 w Wągrowiec/Łekno. ur.. 08-03-1949 w Łekno.
Dzieci ANDRZEJ KOKORZYCKI i MARIA KAMIŃSKA to:
126.
I.
JOANNA BARBARA8 KOKORZYCKA, ur. 04-12-1970, Toruń.
127.
II.
HANNA TERESA KOKORZYCKA, ur. 09-11-1972, Toruń.
105. MAREK7 GLONEK (HENRYK6, WŁADYSŁAW5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2, KRZYSZTOF
GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub KAROLINA ŁĄCZKOWSKA.
Dzieci MAREK GLONEK i KAROLINA ŁĄCZKOWSKA to:
I.
JAKUB8 GLONEK.
II.
KAMIL GLONEK.
106. SYN7 WIRGHT (LEONA PAULINA6 GLONEK, JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3, MICHAŁ2,
KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub ELIZBETH HOLT. ur.. 1961, i zm. 2002.
34
Dzieci SYN WIRGHT i ELIZBETH HOLT to:
128.
I.
CÓRKA8 WIRGHT.
II.
CÓRKA WIRGHT.
Pokolenie Nr. 8
107. CÓRKA8 BRUSH (JANICA ANNA7 FAHRINGER, DOROTA BARBARA6 GLONEK, ALEKSANDER5,
WOJCIECH4, WINCENTY3, FRANCISZEK2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub UNKNOWN.
Dziecko CÓRKA BRUSH i UNKNOWN to:
I.
CÓRKA9 ?.
108. MAŁGORZATA8 SPYCHAŁA (ALICJA7 ANGIELEWSKA, BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI,
SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
1955. ślub ADAM ŚWITOŃ.
Dzieci MAŁGORZATA SPYCHAŁA i ADAM ŚWITOŃ to:
I.
EWELINA9 ŚWITOŃ, ur. 1977.
II.
MACIEJ ŚWITOŃ, ur. 1990.
109. JACEK8 SPYCHAŁA (ALICJA7 ANGIELEWSKA, BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI,
SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
1960. ślub ANNA.
Dziecko JACEK SPYCHAŁA i ANNA to:
I.
MAGDALENA9 SPYCHAŁA, ur. 1988.
110. JOANNA8 SZEWCZYK (GRAŻYNA7 ANGIELEWSKA, BOLESŁAW WINCENTY6 ANGIELEWSKI,
SALOMEA5 GLONEK, MICHAŁ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur..
1975.
Dziecko JOANNA SZEWCZYK to:
I.
KSAWERY9 CHOROŚ, ur. 2002.
111. MIRANDA8 HABASIŃSKI (RYSZARD7, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 20-07-1959 w Anglia. ślub RICHARD MILNES.
ur.. 05-12-1952 w Anglia.
Dzieci MIRANDA HABASIŃSKI i RICHARD MILNES to:
I.
OLIVIER9 MILNES, ur. 07-08-1988, Anglia.
II.
NICHOLAS MILNES, ur. 13-08-1991, Anglia.
112. ROBERT8 HABASIŃSKI (RYSZARD7, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 19-01-1962 w Anglia. ślub SHERRY.
08-1963 w Anglia.
ur.. 19-
Dzieci ROBERT HABASIŃSKI i SHERRY to:
I.
ADAM9 HABASIŃSKI, ur. 13-06-1989.
II.
CHARLIE HABASIŃSKI.
113. BARBARA8 HABASIŃSKI (JANUSZ7, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 22-09-1955 w Anglia. ślub DAVID LLOYD. ur..
16-06-1950 w Anglia.
Dzieci BARBARA HABASIŃSKI i DAVID LLOYD to:
35
I.
II.
ALEXANDRA9 LLOYD, ur. 25-01-1988, Reading.
TEODOR LLOYD, ur. 15-01-1992, Reading.
114. KRZYSZTOF8 HABASIŃSKI (JANUSZ7, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 26-11-1958 w Reading, Anglia, emigrUSA. ślub LISA. ur.. 09-06-1963 w USA.
Dzieci KRZYSZTOF HABASIŃSKI i LISA to:
I.
KIMBERLY9 HABASIŃSKI, ur. 16-01-1991, USA.
II.
CHRISTIAN HABASIŃSKI, ur. 26-03-1994, USA.
III.
STEPHANIE HABASIŃSKI, ur. 21-03-1998, USA.
115. WIESŁAW8 LIBERDA (KRYSTYNA7 HABASIŃSKA, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5,
TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 27-01-1953 w Reading.
ślub PAMELA. ur.. 04-06-1954 w Anglia.
Dzieci WIESŁAW LIBERDA i PAMELA to:
I.
STEPHEN9 LIBERDA, ur. 17-03-1976, Reading.
II.
LUKE LIBERDA, ur. 20-09-1981, Reading.
116. LESZEK8 LIBERDA (KRYSTYNA7 HABASIŃSKA, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 10-05-1955 w Reading. ślub LYNDA.
ur.. 24-02-1955 w Anglia.
Dzieci LESZEK LIBERDA i LYNDA to:
129.
I.
CORINNE9 LIBERDA, ur. 23-04-1972, Reading.
130.
II.
LOUISE LIBERDA, ur. 17-07-1978, Reading.
III.
REBECCA LIBERDA, ur. 27-01-1990, Reading.
117. ELŻBIETA8 PIASECKA (DANUTA7 GLONEK, SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1952. ślub MICHAŁ KALICIŃSKI.
ur.. 1952.
Dzieci ELŻBIETA PIASECKA i MICHAŁ KALICIŃSKI to:
I.
DOROTA9 KALICIŃSKA, ur. 1988.
II.
MAGDALENA KALICIŃSKA, ur. 1994.
118. WOJCIECH8 DRABIK (IRENA7 GLONEK, SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1958 w Jaworzno, i zm. 2008 w Chorwacja .
ślub BARBARA WASICKA. ur.. 1960.
Dziecko WOJCIECH DRABIK i BARBARA WASICKA to:
I.
JOANNA9 DRABIK, ur. 1986, Jastrzębie Zdr..
119. AGNIESZKA8 DRABIK (IRENA7 GLONEK, SABINA JADWIGA6, MICHAŁ5, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 1959 w Jaworzno. ślub PIOTR CHOWANIAK.
ur.. 1957 w Zawoja.
Dzieci AGNIESZKA DRABIK i PIOTR CHOWANIAK to:
I.
MONIKA9 CHOWANIAK, ur. 1983, Jaworzno.
II.
JUSTYNA CHOWANIAK, ur. 1986, Jaworzno.
120. JULIUSZ8 DORENDA (WŁADYSŁAW7, LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 23-03-1966. ślub AGNIESZKA
KRZYMINSKA.
36
Dzieci JULIUSZ DORENDA i AGNIESZKA KRZYMINSKA to:
I.
KATARZYNA9 DORENDA.
II.
MICHAŁ DORENDA.
121. GRZEGORZ8 DORENDA (WŁADYSŁAW7, LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 23-03-1966. ślub TERESA (ANNA)
HANKAŁO.
Dzieci GRZEGORZ DORENDA i TERESA HANKAŁO to:
I.
MONIKA9 DORENDA, ur. 1991.
II.
DOMINIKA DORENDA, ur. 1992.
III.
MARTA DORENDA, ur. 2003.
122. EDYTA8 DORENDA (WŁADYSŁAW7, LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 28-11-1969. ślub ADAM
SIEMIENAS. ur.. 1978.
Dziecko EDYTA DORENDA i ADAM SIEMIENAS to:
I.
MAGDALENA9 SIEMIENAS, ur. 1994.
123. EWA8 DORENDA (JANUSZ7, LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3,
ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 25-07-1959 w Lipno. ślub ANDRZEJ GRAJ.
ur.. 23-10-1959 w Bydgoszcz.
Dzieci EWA DORENDA i ANDRZEJ GRAJ to:
I.
AGNIESZKA9 GRAJ, ur. 06-12-1984, Bydgoszcz.
II.
MACIEJ GRAJ, ur. 16-08-1988, Bydgoszcz.
124. WOJCIECH8 DORENDA (JANUSZ7, LEONARD MARCELI6, AGATA5 GLONEK, TOMASZ4,
LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 30-03-1965 w Włocławek, i zm. 21-082011 w Ciechocinek. ślub ELWIRA ZARĘBSKA. ur.. 04-06-1966 w Ciechocinek.
Dzieci WOJCIECH DORENDA i ELWIRA ZARĘBSKA to:
I.
MAGDALENA9 DORENDA, ur. 12-06-1990, Aleksandrów Kuj..
II.
JAKUB DORENDA, ur. 03-03-1996, Aleksandrów Kuj..
III.
SZYMON DORENDA, ur. 23-08-1997, Aleksandrów Kuj..
125. RAFAŁ JAKUB8 KOKORZYCKI (JERZY WŁODZIMIERZ7, WŁADYSŁAW (MARKOWSKI)6, LEON5
GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 13-03-1976 w
Toruń. ślub ELŻBIETA ANNA WŁODARCZYK 02-08-2003 w Ciechocinek. ur.. 18-06-1977 w Kozienice.
Dziecko RAFAŁ KOKORZYCKI i ELŻBIETA WŁODARCZYK to:
I.
JAKUB JERZY9 KOKORZYCKI, ur. 01-12-2007, Warszawa.
126. JOANNA BARBARA8 KOKORZYCKA (ANDRZEJ STANISŁAW7 KOKORZYCKI, WŁADYSŁAW
(MARKOWSKI)6, LEON5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 04-12-1970 w Toruń. ślub ZBIGNIEW ANDRZEJ WOŹNIAK 20-04-1996 w
Ciechocinek. ur.. 14-03-1972 w Warszawa.
Dzieci JOANNA KOKORZYCKA i ZBIGNIEW WOŹNIAK to:
I.
MAGDALENA JOANNA9 WOŹNIAK, ur. 24-12-1996, Warszawa.
II.
JULIA MATYLDA WOŹNIAK, ur. 06-03-2004, Warszawa.
37
127. HANNA TERESA8 KOKORZYCKA (ANDRZEJ STANISŁAW7 KOKORZYCKI, WŁADYSŁAW
(MARKOWSKI)6, LEON5 GLONEK, TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1
(PROGENITOR)) ur.. 09-11-1972 w Toruń. ślub STEFAN MIERZEJEWSKI 09-08-1997 w Toruń. ur.. 1212-1968 w Inowrocław.
Dziecko HANNA KOKORZYCKA i STEFAN MIERZEJEWSKI to:
I.
DOMINIK FILIP9 MIERZEJEWSKI, ur. 06-09-2002, Toruń.
128. CÓRKA8 WIRGHT (SYN7, LEONA PAULINA6 GLONEK, JÓZEF5, WAWRZYNIEC4, JÓZEF3,
MICHAŁ2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ślub PRYWATNY.
Dzieci CÓRKA WIRGHT i PRYWATNY to:
I.
CÓRKA9.
II.
CÓRKA.
III.
SYN.
IV.
CÓRKA.
Pokolenie Nr. 9
129. CORINNE9 LIBERDA (LESZEK8, KRYSTYNA7 HABASIŃSKA, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5,
TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 23-04-1972 w Reading.
ślub MARTIN HIND. ur.. 28-01-1968 w Anglia.
Dzieci CORINNE LIBERDA i MARTIN HIND to:
I.
KYLE10 HIND, ur. 11-09-1998, Anglia.
II.
MICHAEL HIND, ur. 14-01-2005, Anglia.
III.
CHLOE HIND, ur. 06-02-2006, Anglia.
IV.
MASON HIND, ur. 27-12-2007, Anglia.
130. LOUISE9 LIBERDA (LESZEK8, KRYSTYNA7 HABASIŃSKA, MARIA IRENA6 GLONEK, MICHAŁ5,
TOMASZ4, LUDWIK3, ANTONI2, KRZYSZTOF GLONEK1 (PROGENITOR)) ur.. 17-07-1978 w Reading.
ślub GREAME MARRIOTT. ur.. 30-05-1973 w Anglia.
Dziecko LOUISE LIBERDA i GREAME MARRIOTT to:
I.
GRACIE10 MARRIOTT, ur. 22-11-2007, Anglia.
38
Akt urodzenia Michała Glonka syna Ludwika i Rozalii z Paluszkiwiczów,
Mstowo, 3 września 1838 roku.
39
Akt chrztu Tomasza Glonka syna Ludwika i Rozalii z Paluszkiewiczów,
Grabkowo 10 grudnia 1844 roku.
40
Akt chrztu Józefa Glonka syna Michała i Franciszki Pawłowskiej,
Grabkowo 6 maja 1865 roku.
41
Akt chrztu Michała Glonka syna Tomasza i Józefy z Szadkowskich, Grabkowo,
25 września 1867 roku.
42
Akt urodzenia Leona Glonka syna Tomasza i Józefy z Szadkowskich
22 Dąbrówka Folwarczna
Zdarzyło się we wsi Grabkowo dwudziestego dziewiątego marca / dziesiątego kwietnia/ tysiąc
osiemset osiemdziesiąt trzeciego roku o ósmej po południu. Stawił się Tomasz Glonek dziedzic
Dąbrówki Folwarcznej tam zamieszkały trzydzieści osiem lat mający, w obecności Antoniego
Chodorowskiego organisty dwadzieścia dwa lata i Kazimierza Szadkowskiego gospodarza
trzydzieści lat mającego, obydwu zamieszkałych w Grabkowie, i okazał nam dziecko płci męskiej
urodzonego w Dąbrówce Folwarcznej w dniu dzisiejszym o godzinie jedenastej rano przez jego
ślubną żonę Józefę urodzoną Szadkowską trzydzieści sześć lat mającą. Dziecku temu na chrzcie
świętym dokonanym w dniu dzisiejszym dano imię Leon, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek
Kotas i Marianna Szadkowska. Akt zgłaszającym i świadkom został przeczytany przez nas
zgłaszających i świadków podpisany.
Ks. M. Kwiatkowski Ad przy Grab SAGS (Administrator Grabkowskowo Prichoda
Sodierżaszczij Akty Grażdanskowo Sostojanja – administrator Grabkowskiej parafii
utrzymujący akta stanu cywilnego)
(-) A. Chodorowski
(-) K. Szadkowski
(-) Tomasz Glonek
43
Bolesława Sowińska z córką Bogusią
Olszewską i córką L. Sowińskiego Marysią.
Michał Glonek z Julianną i dziećmi 1913 r.
Franciszka Leśniewska z Glonków z mężem Franciszkiem i dziećmi.
44
Michał Glonek 1867 - 1918
Cecylia z Bojakowskich Glonek z dziećmi: od prawej z Irena, Sabina, Eugenia, Helena,
Stanisław, Wacława i Natalią, rok 1919 po śmierci Michała.
45
Irena, Eugenia, Natalia i Stanisław Glonkowie.
46
Wacława Olewniczak z Glonków i mąż Jan.
Irena, Sabina Glonek i Henryk,
Wiesław, Eugenia Borowicz i Jadwiga.
Eugenia Borowicz z Glonków 1958 r.
Jadwiga i Wiesław Borowiczowie.
47
Sabina Glonek.
Sabina z mężem Janem Glonkiem.
48
Jan Glonek.
Danuta Piasecka, córka Jana i Sabiny.
Zdjęcie rodzinne Glonków na którym są również Matylda z Mężem Józefem Kokorzyckim
i Andrzej Malinowski z żoną Anastazją.
MARTWE, 23.05.1926. Chrzciny Tereski Niemiec córki Hieronima i Marianny z Glonków,
stoją od lewej: Józef Nikodem Kokorzycki, Walentyna Dzierzgowska, Matylda Kokorzycka,
nn, Jan Glonek, Bolesława Sowińska pv Olszewska,
siedzą od lewej: Aniela Niewiadomska, nn, Maria Niemiec z córeczką Stanisławą, na ziemi
leży Hieronim Niemiec obok jego syn Olek, Zosia z Łodzi, w foteliku siedzi Zosia Niemiec.
49

Podobne dokumenty