§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem i

Transkrypt

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem i
Regulamin konkursu „Wyznaj sobie miłość”
§1
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu „Wyznaj sobie
miłość” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Instytut Przemiany Patrycja
Załug, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2016 i trwać będzie do 10 lutego
2016. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 lutego 2016 r.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca obywatelstwo polskie, która do 10 lutego 2016 r. prześle
na adres [email protected] swoją fotografię, na której uwieczni
siebie i swoje wyznanie miłości (w postaci rysunku lub słów) lub
krótkiego nagrania wideo, w którym wyzna sobie miłość (czas trwania
- maksymalnie 1 minuta).
2. Zgłoszenia nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do
końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie
mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Zgłoszenia nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części
stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych
utworów. Zgłoszeniami konkursowymi nie mogą być zdjęcia lub
nagrania wideo, które w całości były publikowane w którymkolwiek z
mediów.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że przenosi
nieodpłatnie i bezterminowo na Organizatora prawa autorskie do
nadesłanej pracy i wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego
wizerunku na wszelkich polach eksploatacji.
4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z
wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie,
spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku
zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2 uczestnik
Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§3
Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest propagowanie bezwarunkowej akceptacji
siebie i inspirowanie do tego, aby Polki pokochały siebie prawdziwą –
siebie taką jaką naprawdę są a nie swoje wyobrażenie o tym, jakie
powinny być.
3. Formą dopuszczającą Zgłoszenie do Konkursu jest zdjęcie lub
nagranie wideo trwające nie dłużej niż 1 minuta.
§4
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 10 lutego 2016 r.
na adres [email protected] pracę konkursową w postaci zdjęcia
lub nagrania wideo.
2. Nagranie wideo nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
3. Konkurs jest imienny. Dane autora przesłane w mailu powinny
zawierać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.
4. Do 11 lutego 2016. spośród nadesłanych Zgłoszeń Organizator
wyłoni trzy, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione poniżej.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 13 lutego 2016 r.
poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu
(www.codzienniepewnasiebie.pl ) oraz na Fanpage’u Codziennie
PEWNA SIEBIE na Facebooku informacji o rozstrzygnięciu Konkursu,
zawierającej publikację nagrodzonych Zgłoszeń oraz imiona i
nazwiska autorów.
6. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
nagroda I: udział w warsztacie Pokochaj siebie prawdziwą 14.02.2016
o wartości 500 pln
nagroda II: godzinna sesja coachingowa z Patrycją Załug poprzez
Skype o wartości 300 zł
2 wyróżnienia: półgodzinne sesje coachingowe z Patrycją Załug
poprzez Skype o wartości 150 zł każda
I wiele innych nagród niespodzianek.
7. Organizator ma również prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i
wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
8. Zgłoszenia, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora
Konkursu, jednak nie zostały nagrodzone, mają również szansę na
publikację.
9. Organizator może przeprowadzić dodatkowe głosowanie poza
konkursem i przyznać nagrodę społeczności Codziennie PEWNA
SIEBIE dla osoby, której praca otrzyma najwięcej polubieni na Fan
Page’u Codziennie PEWNA SIEBIE na Facebooku.
§5
Odbiór nagrody
1. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu, którego praca została
nagrodzona lub osoba przez niego notarialnie upoważniona do
odbioru nagrody. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni będzie
traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych
(wypadki losowe) Organizator Konkursu może przedłużyć termin
odbioru nagrody.
2. Nagrody zostaną wręczone najpóźniej w terminie do 14 lutego I
nagroda oraz do 13 marca 2016 r. wyróżnienia.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Decyzja Organizatora, co do wskazania laureatów Konkursu oraz
przyznania im nagród jest ostateczna.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie
Organizatora www.codzienniepewnasiebie.pl
2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora
Konkursu jest Patrycja Załug, tel. 721 761 769.
3. Przesyłając Zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że
wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża
zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma
jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Podobne dokumenty