katalog veritasu 2006

Transkrypt

katalog veritasu 2006
Lato z ksià˝kà
Polish-English Bookshop
VERITAS
Katalog nowoÊci 2006
Zapraszamy do ksi´garni
Ksi´garnia otwarta jest w godz. 9.00 – 18.00 od poniedzia∏ku do piàtku
Jak do nas dojechaç?
z Hammersmith – autobus 266, z Shepherd’s Bush – autobusy 207, 607,
z Ealingu – autobusy 207, 607
najbli˝sza stacja metra – Stamford Brook na District Line
Veritas Foundation Publication Centre
63 Jeddo Road, London W12 9EE,tel: 020-8749 4957, fax: 020-8749 4965
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
Religia, duchowoÊç, filozofia
Ksi´garnia Veritas
Religia, duchowoÊç, filozofia
Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego
Modlitewniki
Abba Pater - zawiera teksty Mszy Êw., modlitw, nabo˝eƒstw i pieÊni równolegle w j´zyku polskim i angielskim, twarda oprawa, stron 490, wydanie
zwyk∏e, cena £7.50
Z Jezusem przez ˝ycie - modlitwnik dla m∏odych, str.
336, cena £3.90
JeÊli chcesz, mo˝esz mnie uzdrowiç. Modlitewnik
chorego - ks. Tadeusz Ry∏ko, str. 156, cena £4.90
Ksi´ga modlitw - Hymny, litanie, nowenny na ca∏y
rok, najpi´kniejsze koronki, modlitwy wstawiennicze, wezwania do Êwi´tych patronów, rozwa˝ania
tajemnic ró˝aƒcowych, rozwa˝ania stacji Drogi
Krzy˝owej, twarda oprawa, str. 352, cena £10.90
Wyk∏ad wiary KoÊcio∏a i nauki katolickiej, poÊwiadczonych przez Pismo Âwi´te, Tradycj´ apostolskà i w ich Êwietle rozumianych, str. 750, cena £14.50
Kompendium Katechizmu
KoÊcio∏a Katolickiego
Kompendium zwi´êle obejmuje wszystkie istotne
i podstawowe elementy wiary KoÊcio∏a, mo˝e stanowiç vademecum, które pozwoli osobom wierzàcym i niewierzàcym objàç jednym rzutem oka ca∏à panoram´ wiary katolickiej, twarda oprawa, str.
240, cena £6.90
Sobór Watykaƒski II
Cuda maryjne
M. Pabis, H. Bejda
W ksià˝ce zaprezentowane sà Êwiadectwa ∏ask – nadzwyczajnych uzdrowieƒ cielesnych i duchowych otrzymanych przez wiernych za poÊrednictwem Maryi, a wyproszonych poprzez
modlitw´ przed Jej wizerunkami w polskich sanktuariach, str. 182, cena £5.80
Czego chrzeÊcijanie nie wiedzà
o chrzeÊcijaƒstwie?
Jan Andrzej K∏oczowski OP
W KoÊciele jest miejsce dla ludzi grzesznych; jest
miejsce dla tych, którzy – wydawaç by si´ mog∏o –
nie mogà si´ w nim znaleêç, str. 74, cena £4.40
Modlitewnik dla kobiet - twarda oprawa, str. 210, cena £7.40
Konstytucja Dogmatyczna o KoÊciele
Z serii “Dokumenty KoÊcio∏a”, str. 80, cena £2.00
Zawsze si´ módlcie - ks. Krzysztof Mas∏yk, modlitwy
wstawiennicze w ró˝nych intencjach, str. 88, cena £4.80
Brewiarz dla Êwieckich
Abp Bruno Forte
Liturgiczna modlitwa dnia: jutrznia, nieszpory, kompleta, twarda oprawa, str. 510, cena £6.50
Dlaczego powinniÊmy uczestniczyç w coniedzielnej
Eucharystii? Dlaczego ksiàdz powinien codziennie
odprawiaç Msz´?, str. 72, cena £2.80
Z Bogiem na czacie. Modlitewnik dla m∏odych - Wojciech J´drzejewski, str. 102, cena £2.60
Prawo KoÊcio∏a na co dzieƒ – odpusty
Pismo Âwi´te
Biblia Tysiàclecia - twarda oprawa, du˝y format: cena
£17.50, ma∏y format: cena £12.90
Pismo Âwi´te Stary i Nowy Testament - Biblia poznaƒska, ma∏y format: cena £15.00; du˝y format:
cena £18.00
Pismo Âwi´te Starego i Nowego Testamentu. Biblia rodzinna - opr. ks. bp Kazimierz Romaniuk, z osobistym b∏ogos∏awieƒstwem Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II, limitowane wydanie z kronikà rodzinnà
oraz ilustracjami Wielkich Mistrzów, cena £25.00
Pismo Âwi´te Nowego Testamentu i Psalmy - ma∏y
format, mi´kka oprawa, str. 386, cena £4.90
Pismo Âwi´te Nowego Testamentu - twarda oprawa,
str. 510, cena £5.00
Nowy Testament. Biblia w zarysie - na podstawie Biblii
Tysiàclecia, twarda oprawa, str. 366, cena £4.00
Atlas biblijny - Simon Jenkins, podr´czny przewodnik
po biblijnych wydarzeniach, str. 128, cena £5.90
Biblia dla dzieci - twarda oprawa, cena £9.90
The New Jerusalem Bible - wersja angielska, twarda
oprawa, str. 1450, cena £14.95
Litanie
Ponad 100 litanii, du˝y format, twarda oprawa, str.
538, cena £6.00
Modlitwy do Ducha Âwi´tego
Nota doktrynalna o niektórych aspektach
dzia∏alnoÊci i post´powania katolików
w ˝yciu politycznym
2
Podstawowe informacje na temat odpustu: jego historia, rodzaje, znaczenie dla ka˝dego z nas oraz
sposoby uzyskiwania tej ∏aski, str. 82, cena £2.40
Aby to si´ nie sta∏o!
John M. Haffert
Autor, opierajàc si´ na objawieniach
Matki Bo˝ej w Fatimie i Akita, pragnie
uczuliç nas na powag´ sytuacji i ca∏kiem realne zagro˝enia, które wiszà nad
ludzkoÊcià, str. 130, cena £2.90
Anatomia sekty
Ks. Andrzej Zwoliƒski
Sekty i nowe ruchy religijne budujà swojà popularnoÊç na l´ku wspó∏czesnego cz∏owieka przed Prawdà. Odpowiednia wiedza jest fundamentalnym czynnikiem budujàcym postaw´ cz∏owieka wobec propagowanych nowoÊci, str. 310, cena £6.30
Anio∏owie i ich misja
Jean Danielou
Jan Pawe∏ II
Karol. Cz∏owiek, który zosta∏
Papie˝em - film DVD, wersja
d˝wi´kowa angielska i polska,
cena £15.99
Jan Pawe∏ II Wielki. Z potrzeby serca - ks. Jan-Jerzy
Górny, album, twarda oprawa, str. 318, cena
£14.00
Jan Pawe∏ II. Pos∏aniec mi∏oÊci - str. 184, cena £3.50
Jan Pawe∏ II. Papie˝ nieÊmiertelny - Biografia i testament
- Tad Szulc, biografia, uzupe∏niona o testament oraz
kalendarium pontyfikatu, str. 560, cena £6.00
Jan Pawe∏ II - Marek Skwarnicki, z serii „A to Polska
w∏aÊnie”, str. 166, cena £5.00
Pami´ç i to˝samoÊç - Jan Pawe∏ II, osobiste
rozwa˝ania, cena £6.90
Âpiewnik papieski - ulubione pieÊni i piosenki Jana
Paw∏a II, str. 342, cena £4.00
Âwiadek Krzy˝a - Grzegorz Ga∏àzka, rozwa˝ania Drogi
Krzy˝owej z fotografiami Grzegorza Ga∏àzki,
album, str. 80, cena £8.90
Poszczególne rozdzia∏y ksià˝ki to kolejne etapy zbawienia, a tak˝e opis pewnych aspektów praktyki
chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia ze zwróceniem uwagi na
wszechobecnoÊç anio∏ów, twarda oprawa, str. 166,
cena £8.00
Zmieni∏ oblicze Êwiata - Gian Franco Svidercoschi, str.
210, cena £4.00
Bóg w moim ˝yciu
Memory & Identity - John Paul II, reflecting on the
most challenging issues and events ofourtimes,
Pope John Paul II reveals his personal thoughts in
a truly historic document, hardback, 198 pp.,
price £12.99
Willi Lambert SJ
Poszukiwanie i odkrywanie Bo˝ej obecnoÊci, str. 80,
cena £2.80
Str. 64, cena £1.00
str. 26, cena £1.80
Liturgia godzin
Codzienna modlitwa ludu Bo˝ego, wydanie skrócone, str. 1784, cena £12.90
Dlaczego uczestniczymy w niedzielnej
Mszy Êwi´tej
ChrzeÊcijanin zm´czony?
Paolo Curtaz
Rozmowa proboszcza górskiej parafii z doros∏ym
cz∏owiekiem, który chce byç chrzeÊcijaninem – na
powa˝nie, str. 124, cena £4.80
Rise, Let Us be on Our Way - John Paul II, continuation of memoires and reflections started in “Gift
and Mystery”, hardback, 228 pp., price £10.99
Stories of Karol. The Unknown Life of John Paul II - Gian
Franco Svidercoschi, the story of the future pontiff
from a new perspective, chronicling his life up to his
election to the Papacy, 150 pp., price £7.99
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
Do Sakramentu Ma∏˝eƒstwa
przez chrzeÊcijaƒskie
narzeczeƒstwo
Str. 126, cena £2.50
Elementarz ksi´dza ˚yciƒskiego
dla biskupa i Êwieckiego
Poradnik o tym, jak zrozumieç sens wyzwaƒ i zagro˝eƒ, jakie stawia przed nami czas wielkich przemian,
jak korzystaç z daru wolnoÊci, jak znaleêç swoje
miejsce w realiach zjednoczonej i demokratycznej
Europy, twarda oprawa, str. 146, cena £6.00
Elementarz Êwi´tego Franciszka
Dla wszystkich, którzy mieszkajà na ca∏ym Êwiecie,
twarda oprawa, str. 100, cena £4.00
Eucharystia
Jej miejsce i rola w ˝yciu chrzeÊcijanina
Ks. Bogus∏aw Nadolski
Ksià˝ka stanowi spojrzenie na liturgi´ w perspektywie twórczej roli, jakà odgrywa ona w kszta∏towaniu
cz∏owieka, str. 98, cena £3.50
Fatima
Religia, duchowoÊç, filozofia
Co nale˝y wiedzieç
o Kodzie Leonarda da Vinci
Kod Ewangelii
Ben Witherington III
Autor konfrontuje twierdzenia zawarte w „Kodzie Leonarda da Vinci”
z kompetencjà badacza Nowego Testamentu, prostym j´zykiem, zabiera nas w podró˝ do pierwszych wieków chrzeÊcijaƒstwa i opowiada o tym, czego mo˝emy naprawd´ dowiedzieç si´ o Jezusie, Marii
Magdalenie, Ewangeliach kanonicznych i ich gnostyckich rywalkach, str. 242, cena £6.30
Najwi´ksze tajemnice
Kodu da Vinci
Amy Welborn
Amerykaƒski historyk KoÊcio∏a
prostuje fa∏szywe twierdzenia zawarte w g∏oÊnym filmie „Kod da
Vinci”, opartym na ksià˝ce Dana Browna, str. 98,
cena £3.50
W.T. Walsh
Ksià˝ka oparta jest na wspomnieniach
z rozmowy autora z siostrà ¸ucjà (Marià Bolesnà), jednà z trójki dzieci, którym objawi∏a si´ Matka Bo˝a, str. 250,
cena £3.90
KoÊció∏, narkotyki i narkomania
Podr´cznik duszpasterski, str. 232, cena £5.00
Kto mi ∏zy powróci?
Objawienie w la Salette
Maria Winowska
Literacki reporta˝ z podró˝y autorki do
La Salette, krótka historia objawienia,
str. 110, cena £3.00
Kwiatki Êwi´tego Franciszka
Teksty, które wesz∏y do kanonu Êredniowiecznej literatury i sta∏y si´ inspiracjà dla wielu artystów: poetów, malarzy i muzyków, str. 126, cena £3.50
Modlitwa kontemplacyjna
Thomas Merton
Modlitwa kontemplacyjna jest upodobaniem sobie
pustyni, pustki, ubóstwa. Gdy cz∏owiek zaczà∏ ju˝
poznawaç sens kontemplacji, intuicyjnie i spontanicznie poszukuje ciemnoÊci, nieznanej Êcie˝ki ogo∏ocenia, którà przedk∏ada ponad ka˝dà innà drog´,
str. 164, cena £6.00
Modlitwa to dobre lekarstwo
Larry Dossey
Modlitwa, leki, zabiegi chirurgiczne sà na równi b∏ogos∏awieƒstwem, ∏askà i darem. Dlaczego nie mielibyÊmy korzystaç z nich wszystkich z szacunkiem
i wdzi´cznoÊcià?, str. 210, cena £3.90
Katechizm do bierzmowania
Catechism for Confirmation
opr. ks. Ryszard Juszczak
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla
m∏odzie˝y polskiego pochodzenia, tekst polski
i angielski, str. 120, cena £7.50
tel: 020-8749 4957
Modlitwa zniech´conego
Bp Jan Szkodoƒ, wst´p abp Stanis∏aw Dziwisz
Odpowiedzi na pytania wielu ludzi, którzy przytaczajà ró˝ne przyczyny zniech´cenia, rozczarowania,
a nawet zgorszenia. Te „zwierzenia zniech´conego”
biskup Jan wyjaÊnia, ∏agodzi, oÊwietla spojrzeniem
wiary, by ostatecznie zaproponowaç modlitw´ w tej
intencji, do∏àczona p∏yta CD, str. 212, cena £5.90
Modlitwy do Êwi´tych Patronów Polski
Ksià˝ka zawiera nowenny, litanie i inne modlitwy do
wybranych Êwi´tych Polski, str. 96, cena £3.80
Mistyczne miasto Bo˝e
Maria z Agredy
Mistyczne objawienia Âwiàtobliwej
Marii od Jezusa, zawierajàce obszerny opis ˝ywota NajÊwi´tszej Maryi
Panny, str. 340, cena £6.00.
Moje prze˝ycia z Duszami CzyÊçcowymi
Maria Simma
Cierpienia czyÊçcowe sà prawdà, o której poucza
nas KoÊció∏, zaÊ pomaganie duszom na te cierpienia
skazanym jest nie mniejszym obowiàzkiem wierzàcych, ni˝ uczynki mi∏osierdzia wobec ˝yjàcych, 64
str., cena £3.90
Najs∏awniejsze proroctwa
i przepowiednie dla Polski
Wizje i objawienia mistyków i Êwi´tych
dotyczàce losów Polski, przepowiednie
fatimskie i ich zwiàzki z Polskà, najpopularniejsze przepowiednie jasnowidzów i m´drców, zapowiedzi wielkiego
zwyci´stwa przez Maryj´ i in., str. 198, cena £4.00
NaÊladowanie NajÊwi´tszego
Serca Jezusowego
Pierre Jean Arnoudt SJ
Nabo˝eƒstwo do NajÊwi´tszego Serca
Jezusowego jest na wskroÊ chrzeÊcijaƒskie i najstarsze ze wszystkich, str.
352, cena £5.60
Ojciec Pio i matka Teresa
W oczach wspó∏pracujàcego z nimi lekarza
Francesco di Raimondo
Ksià˝ka opowiada wy∏àcznie o wydarzeniach, odczuciach czy rozmowach, które by∏y udzia∏em autora, str. 146, cena £5.90
Oni byli poza cia∏em
Dowody ˝ycia po Êmierci
Ks. Giovanni Martinetti
Autor, filozof i teolog, towarzyszy nam
w odkrywaniu otaczajàcego nas niewidzialnego Êwiata o wymiarze innym
od naszego. Przypadki bilokacji, cuda
i zdarzenia paranormalne przedstawia j´zykiem prostym i zrozumia∏ym, 248 str., cena £6.00.
O naÊladowaniu NajÊwi´tszej Maryi Panny
Ks. Aleksander Derouville
Maryjna literatura ascetyczna, str. 328, cena £2.50
Prawdziwe oblicze Ojca Pio
Maria Winowska
Literacki reporta˝ z podró˝y autorki do
San Giovanni Rotondo, gdzie ˝y∏ i aposto∏owa∏ Êwiàtobliwy kapucyn, od 1918
r. stygmatyk, str. 230, cena £5.00
Poradnik ˝ycia religijnego
Ks. Ryszard Ukleja
Adresowany do tych, którzy mimo ró˝nych trudnoÊci szczerze poszukujà prawdy, pragnà umocniç si´
w wierze oraz dochowaç wiernoÊci Chrystusowi
i KoÊcio∏owi w swym codziennym ˝yciu, str. 280,
cena £4.00
Przygotujcie si´ na Wielki Ucisk
i na Er´ Pokoju
John Leary
Bez nawrócenia ludzkoÊci zapowiedziana apokaliptyczna wizja Êw. Jana stanie si´ nieodwracalnà rzeczywistoÊcià, ale zwiastuje ona równie˝ nowà wiosn´ KoÊcio∏a, str. 114, cena £4.20
Raport o stanie wiary
Rozmowa Vittorio Messori’ego przeprowadzona w 1984 r. z ks. kardyna∏em Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki i Wiary – obecnym papie˝em Benedyktem XVI, str.
222, cena £4.00
Rekolekcje dla ka˝dego
Abo Bruno Forte
Pomoc w prze˝yciu kilku chwil na modlitwie, str. 84,
cena £2.80
Rita
Âwi´ta od spraw trudnych i beznadziejnych
Jo Lemoine
Ksià˝ka opisuje ˝ycie Êw. Rity na tle Êredniowiecznych obyczajów ówczesnych W∏och, cena £3.50
Tajemnica Krzy˝a
kard. Basil Hume
Dlaczego zdarzajà si´ tragedie? Dlaczego niewinni muszà cierpieç? Dlaczego ˝ycie tak wielu z nas jest naznaczone bólem i smutkiem? str. 112, cena £4.50
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
3
Ksià˝ki kucharskie
Ksi´garnia Veritas
S∏awne proroctwa, objawienia,
przepowiednie dla Polski
i Êwiata na XXI wiek
W trosce o umi∏owanie Eucharystii
Âwi´ta Faustyna
Zbigniew Przybylak
Zgromadzone tu zosta∏y wszystkie najbardziej znane
przepowiednie dotyczàce Êwiata oraz losów Polski,
zarówno te najdawniejsze, sprzed stuleci, jak i te najbardziej popularne w ostatnich latach..., str. 248, cena £5.60
Tajemnica ˝ycia wiecznego
100 dowodów na ˝ycie pozagrobowe
ks. bp dr Zbigniew Kraszewski
Wydanie II, poszerzone o kolejne przyk∏ady i rozwa˝ania eschatologiczne,
174 str., cena £4.00
Tajemnica szcz´Êcia
Rozwa˝ania religijne, 15 modlitw Êw. Brygidy, dodatkowy modlitewnik, str. 96, cena £1.00
Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego
Dlaczego warto zyskiwaç odpusty?
Ksià˝ka zawiera jasne odpowiedzi na pytania, które
nurtujà wielu z nas, str. 186, cena £5.00
W czym sens?
Odpowiedzi na ˝yciowe pytania
Norman Warren
Pi´knie ilustrowana ksià˝eczka, ma∏y
format, twarda oprawa, str. 56, cena
£3.90
Dzienniczek. Mi∏osierdzie Bo˝e w
duszy mojej – ma∏y format, str.
728, specjalna okazja:
cena tylko £3.00!
Âwi´ta Faustyna - ks. Andrzej Witko, z serii “Wielcy
ludzie KoÊcio∏a”, str. 98, cena £3.50
Siostra Faustyna. Szafarka Mi∏osierdzia Bo˝ego - ks.
Franciszek Cegie∏ka, str. 292, cena £4.50
Âwi´ta Siostra Faustyna. Szafarka Bo˝ego Mi∏osier dzia - Grzegorz Ga∏àzka, album, str. 80, cena
£7.50
Polska w wizjach Êw. Siostry Faustyny - ks. Artur
Jan Krà˝ek, str. 38, cena £2.80
Saint Sister Faustina. Her Life and Mission - Maria Tarnawska, fragments of The Diary, lifestory of Sister
Faustina and interviews with her contemporaries,
friends and relatives, 464 pages, price £7.50
The Diary - The Diary of Saint Sister Faustina, black
and white photos, 698 pages, price £9.00
Z Biblià przez ˝ycie
Wybrane fragmenty z Biblii do cz´stego czytania i
rozwa˝ania w poÊpiechu codziennego ˝ycia, ma∏y
format, str. 254, cena £4.90
W blasku Chrystusa i cieniu szatana
Egzorcyzmy dawniej i dziÊ, str. 212, cena £4.50
Ks. Edward Staniek
Zaproszenie do g∏´bszego przemyÊlenia tajemnicy
Eucharystii, a tym samym do opanowania umiej´tnoÊci czynnego uczestnictwa w Wieczernikowej
Uczcie, str. 146, cena £3.90
Widz´ moje dziecko we Ênie
Karin Struck
Ta ksià˝ka to Êwiadectwo, wobec
którego nie mo˝na pozostaç
oboj´tnym. Znana niemiecka pisarka
odwa˝y∏a si´ powiedzieç prawd´ o
piekle swojej aborcji i zap∏aci∏a za to
wysokà cen´, str. 286, cena £9.90
Znaki z nieba
Stefan Budzyƒski6
ks. Ryszard Ukleja
P∏aczàce posàgi i obrazy, znaki czasu
dane w Polsce, ∏aski i cuda za wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi
Panny, str. 88, cena £4.00
Z Bo˝ego Mi∏osierdzia
Kult i wstawiennictwo Êwi´tych
Paƒskich
ks. Ryszard Ukleja SDB
Ksià˝ka zawiera Êwiadectwa ∏ask Bo˝ych, otrzymanych za wstawiennictwem Êwi´tych: Êw. Faustyny, Êw. Józefa, Êw. Ojca Pio oraz b∏ogos∏awionych wyniesionych na o∏tarze przez Jana Paw∏a II podczas wizyty
w Polsce w 2002 r., str. 286, cena £5.60
Ksià˝ki kucharskie, medycyna naturalna, poradniki
KULINARIA
Encyklopedia gotowania
Ka˝da ksià˝ka w twardej oprawie,
w cenie £3.90
Drugie dania – Barbara Adamczewka
Przystawki – Renata Pacer
Pyry, ziemniaki, kartofle - Halina Jachowska
Surówki i sa∏atki – Renata Pacer
Zupy – Hanna Szymanderska
Z kuchennej pó∏eczki
Ka˝da ksià˝eczka w twardej oprawie, bogato
ilustrowana zdj´ciami potraw
120 wypieków – cena £4.50
Kuchnia niskot∏uszczowa – cena £4.50
Kuchnia wegetariaƒska – cena £4.50
Kuchnia ˝ydowska – cena £4.50
Potrawy z ziemniaków – cena £4.50
Zupy – cena £4.90
4
Polish
Cookery Books
Encyclopaedia of Polish Cuisine - Hanna
Szymanderska, splendid compendium
of information about Polish cooking in past times
and today, also contains many long-forgotten and
regional recipes from various parts of Poland including some from the old Polish eastern border regions,
2400 traditional and modern recipes, hardback,
1146 pp., price £35.00
Polish Cooking - over 50 recipes for the most popular
and traditional Polish dishes, beautifully illustrated,
hardback,112 pp., price £7.50
The Polish Kitchen - Mary Piniƒska, a treasury of Polish
cooking ancient and modern. It is enlivened with
personal anegdotes and spiced with a wealth of customs and folk traditiuons, 216 pp., price £12.99
Polish Cooking - over 1000 recipes, easy to understand
instructions, traditional Polish cakes and pastries,
old Polish dishes, traditional Polish and Easter dishes, the best of Kresy cuisine, the best game dishes,
old Polish fruit wines and liquors, hardback, 690
pp., price £14.90
Kuchnia polska
Kuuchnia polska - Marzenna Kasprzycka, ponad 1000 oryginalnych, przyst´pnych przepisów,
równie˝ kresowych, twarda oprawa, kolorowe zdj´cia, str. 720, cena £15.00
Kuchnia polska dla ka˝dego - przepisy kuchni polskiej, str. 158, cena £4.00
Kuchnia domowa Macieja Kuronia - przepisy z klasyki
kuchni polskiej i Êwiatowej, str. 400, cena £9.90
Kuchnia polska - przepisy na najbardziej znane i lubiane polskie potrawy, mi´kka oprawa, pi´kne kolorowe fotografie potraw, str. 112, cena £5.00
Kuchnia polska. 1001 przepisów - Ewa Aszkiewicz,
sprawdzone przepisy tradycyjnej i nowoczesnej
kuchni polskiej, bogato ilustrowana, str. 528, cena £18.00
Kuchnia polska. Przepisy dawne i nowe - ponad 800
podstawowych przepisów, mnóstwo rad, wskazówek i podpowiedzi, ilustracje, str. 492, cena
£18.00
Kuchnia polska. Ksià˝ka kucharska Zofii Zawistowskiej - str. 544, cena £10.00
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
Ksià˝ki kucharskie, poradniki, medycyna naturalna
200 obiadów
Przysmaki z warzyw
Bàdê zdrów!
El˝bieta Kiewnarska
Alicja Marchwieƒska-Fuks
Naturalne metody samoleczenia
Kompletne menu z przepisami poszczególnych daƒ, przekàsek i deserów, zdrowych i ∏atwych do wykonania, twarda oprawa, str. 144, cena
£6.00
Ponad 100 przepisów na dania, w których podstawowym sk∏adnikiem sà warzywa, wiele przepisów
nadaje si´ dla wegetarian, str. 120, cena £2.50
2000 najlepszych przepisów
z kuchni polskiej i Êwiatowej
red. Jana Frolikova
Ksià˝ka prezentuje przede wszystkim
przepisy kuchni europejskiej, pochodzàce z domowych archiwów, od
przyjació∏ i znajomych, twarda oprawa, kolorowe
zdj´cia, str. 288, cena £11.00
Desery Êwiata
Praktyczne porady przygotowania ró˝nych rodzajów ciast, ciasteczek, lodów, kremów, deserów z owoców
i wiele innych ciekawych i pomocnych
informacji, 1000 pi´knych kolorowych
fotografii do ka˝dego deseru, str. 500,
cena £9.90
Ciasta na ró˝ne okazje
Alicja Marchwieƒska-Fuks
Prawie 100 przepisów na zarówno s∏odkie jak i s∏one, wykwintne jak i najprostsze wypieki, str. 152, cena £2.50
Wykwintne ciasta i desery
na polskim stole
Najwi´ksza, ilustrowana 1000 fotografii, ksi´ga deserów z ca∏ego Êwiata od
bardzo prostych do najbardziej wyszukanych, które zadowolà nawet najwi´kszych smakoszy, str. 438, cena £9.90
Domowe pierogi
Barbara Jakimowicz-Klein
Niezmiernie bogaty zbiór przepisów na pierogi z ca∏ego Êwiata, str. 220, cena £ 3.50
Grzyby i warzywa
w kuchni polskiej
Jozef Sirek
200 przepisów na zupy, grzyby i zasma˝ane warzywa, sosy, dania g∏ówne, sa∏atki, pasty i soki z zastosowaniem grzybów i warzyw w naszej kuchni domowej,
twarda oprawa, str. 206, cena £4.00
Miód na stole
Receptury klasztorne dla duszy i cia∏a
W ksià˝ce sà zebrane i przypomniane przepisy tradycyjnej kuchni klasztornej na ka˝dà okazj´, na czas
postu i czas Êwi´towania, twarda oprawa, str. 352,
cena £8.90
Sa∏atki – 101 praktycznych porad
Podstawowe informacje o sa∏atkach, przepisy i porady, twarda oprawa, str. 72, cena £3.90
Czy ju˝ wzywaç lekarza.
Poradnik dla rodziców
Loraine M. Stern
Proste przepisy na pyszne i szybkie
sa∏atki, str. 48, cena £2.40
Tajemnice dobrej kuchni
Cia∏o i ducha ratowaç ˝ywieniem
Szybko i smacznie – sa∏atki
Reinhard Gerer
Znakomity kucharz wiedeƒski zdradza
wiele tajników decydujàcych o mistrzostwie sztuki
kulinarnej, porady uporzàdkowane sà alfabetycznie,
str. 144, cena £3.00
Wykwintne dania
na polskim stole
Przepisy najlepszych szefów restauracji europejskich, 1000 fotografii wiernie ilustrujàcych ka˝dà potraw´, twarda oprawa, str. 498, cena £9.90
Zupy Siostry Leonilli
Najskromniejsza zupa ugotowana w domu ma
o wiele wy˝sze walory od˝ywcze i smakowe od zup
przygotowanych z koncentratów i proszków, str.
104, cena £3.50
PORADNIKI,
MEDYCYNA NATURALNA
100 metod samoleczenia
w medycynie naturalnej
H. Breden, H.G. Bredens
Przyroda przez wieki by∏a najlepszym
êród∏em leków na rozmaite schorzenia
cz∏owieka i dziÊ na nowo odkrywa si´
pot´g´ naturalnych metod terapii. Ksià˝ka zawiera
blisko 100 uzupe∏niajàcych metod leczenia przynoszàcych wyniki w terapii wielu schorzeƒ, str. 342,
cena £7.80
100 receptur samoleczenia
P. Rozumowicz, B. Pilarek
roÊlinami w medycynie naturalnej
Stephanie Faber
Ksià˝ka przybli˝a wiedz´ nie tylko
o najbardziej znanych roÊlinach leczniczych, ale tak˝e o ich w∏aÊciwoÊciach zapachowych czy aromatycznych, str. 286, cena £8.70
Apteka domowa
Nowe przepisy siostry Anastazji
dr med. Petra Wenzel
Nowe przepisy potraw i ciast, propozycje zestawów
obiadowych, bezcenne porady dotyczàce przygotowania i podawania posi∏ków, twarda oprawa, str.
214, cena £8.50
Ksià˝ka przedstawia sposoby, jak samemu pozbyç
si´ drobnych dolegliwoÊci, wskazuje odpowiednie
Êrodki lecznicze, a tak˝e uczy, jak je najlepiej stosowaç, str. 256, cena £7.50
tel: 020-8749 4957
Cukrzyca. Z tym da si´ ˝yç
Zdrowa i tania dieta, str. 46, cena £3.00
Autorka - doÊwiadczony lekarz pediatra, wyjaÊnia co jest a co nie jest prawid∏owe w wyglàdzie i zachowaniu
dziecka, podaje proste Êrodki zaradcze
w sytuacji nag∏ej choroby i jasno wskazuje, czy konieczna jest pomoc lekarska, cena £4.90
360 przepisów kulinarnych
Lecznicze i od˝ywcze w∏aÊciwoÊci
miodu znane sà od epoki kamiennej,
stosowany jest on przy wielu schorzeniach. Przepisy na doskona∏e potrawy,
wypieki i napoje z wykorzystaniem miodu, str. 448,
cena £6.90
Daniel Nowotczyƒski
Âwietny przewodnik dla wszystkich pragnàcych poznaç arkana si´gajàcej pradziejów medycyny naturalnej str. 180, cena £6.00
Ewa Dàbrowska
Omówienie leczniczej g∏odówki, diety warzywno-owocowej oraz zdrowego od˝ywiania, str. 190, cena £3.80
Dieta osobowoÊci wed∏ug dr Kushnera
Robert F. Kushner, Nancy Kushner
Dzi´ki prostym psychotestom i zestawieniom mo˝na
si´ nauczyç koncentrowaç na zmianie stylu ˝ycia.
Program jest prosty i przystosowany do codziennych
realiów tak, by móc go bez problemu w∏àczyç
w swoje zabiegane ˝ycie, str. 306, cena £4.00
Diety w ró˝nych chorobach
Teresa B´tkowska,
Krystyna Ro˝nowska
Potrawy leczà albo szkodzà. Po˝ywienie bywa lekiem, ale mo˝e byç tak˝e
truciznà, zalecenia dietetyczne i przyk∏ady jad∏ospisów, str. 188, cena £6.80
Jak radziç sobie z bólem
Chris McLaughlin
Ksià˝ka prezentuje ró˝ne terapie i techniki, które mogà przynieÊç ulg´ w rozmaitych typach przewlek∏ego
bólu, gdy zawodzi medycyna konwencjonalna, m.in.:
masa˝, wodolecznictwo, hipnoterapia i in., 112 str.,
cena £4.50.
Leczenie bólu metodami naturalnymi
Bezpieczne i skuteczne metody samoleczenia
najcz´stszych dolegliwoÊci
Zwalczaj ból sposobami naturalnymi, stosujàc szybkie i skuteczne techniki, takie jak masa˝, aromaterapia, wodolecznictwo, zio∏olecznictwo, homeopatia,
joga i medytacja, du˝y format, kolorowe zdj´cia i ilustracje, str. 160, cena £7.90
Leczenie bólów migrenowych
Klaus Sttrackharn
Autor ksià˝ki podaje oryginalny model
rozwoju i powstawania tej choroby
oparty na badaniach naukowych
i praktyce klinicznej, str. 174, cena
£5.90
Kiedy jestem p∏odna, a kiedy nie
Alina Lichtarowicz
Ksià˝eczka przedstawia trzy niezale˝ne metody okreÊlania dni, kiedy kobieta jest i nie jest p∏odna, str. 48,
cena £2.50
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
5
Poradniki, medycyna naturalna / rozmaitoÊci ksià˝kowe
Ksi´garnia Veritas
Lekarz domowy naturalny
dla Paƒ i Panów po pi´çdziesiàtce
Witaminowa rewolucja
doktora Jansona
Na imi´ mam mi∏oÊç
Andrzej Szymaƒski
Michael Janson
Wybór cytatów, aforyzmów, myÊli,
twarda oprawa, str. 240, cena £5.00
Naturalne leczenie dolegliwoÊci i chorób wieku dojrza∏ego z uwzgl´dnieniem leczenia homeopatycznego. Szczegó∏owy, przyst´pny opis objawów chorobowych oraz terapii i zabiegów leczniczych, str. 182,
cena £4.40
Moja figura zale˝y ode mnie
Doskona∏y poradnik dla osób wierzàcych w moc witamin i sk∏adników mineralnych, a tak˝e niezastàpiona pomoc dla wszystkich pragnàcych wiedzieç, które
z suplementów sà dla nich najodpowiedniejsze, str.
254, cena £3.90
Amanda Taylor, Andy Collins
Witaminy w walce z rakiem
Poradnik ujawnia sekrety projektantów mody u∏atwiajàce maskowanie
niedoskona∏oÊci figury, str. 148, cena
£3.90
Zapobieganie i leczenie
Moja uroda w moich r´kach
Amanda Taylor, Andy Collins
Poradnik prezentuje wiele ró˝norodnych sposobów piel´gnacji i upi´kszania kobiecego cia∏a, str. 146, cena
£3.90
Dr K.N. Prasad, K.Che Prasad
Zawarte w niektórych produktach
˝ywnoÊciowych i preparatach mikrosk∏adniki, majà szanse odegraç prze∏omowà rol´ w walce z rakiem oraz innymi schorzeniami, str. 174, cena £4.90
Zio∏a lecznicze
101 praktycznych porad ekspertów w przyst´pnej
formie, twarda oprawa, str. 72, cena £4.90
O czym mówià analizy lekarskie
Poradnik dla pacjentów
Andrzej Szymaƒski
Autor stara si´ prze∏o˝yç na codzienny j´zyk wszystkie wskaêniki i wartoÊci podstawowych analiz laboratoryjnych, str. 76, cena £3.90
Poradnik zdrowia poÊwi´cony trzem wielkim dzia∏om
medycyny naturalnej: sokoterapii, miodolecznictwu
oraz wodolecznictwu, str.90, cena £3.50
Poradnik dietetyczny
Prawid∏owa dieta
receptà na zdrowie
Jaros∏aw Maciej Zawadzki
Ksià˝ka w sposób przyst´pny prezentuje typy nazwisk, a unikatowe zestawienia pozwalajà stwierdziç,
które miejsca w rankingu popularnoÊci zajmuje konkretne nazwisko, twarda oprawa, str. 304, cena £4.50
ABC przyrody Polski
Bernard Jensen
Opis praktycznego programu zdrowego ˝ywienia gwarantujàcego pe∏ne zaspokojenie potrzeb pokarmowych organizmu, str. 144, cena £3.00
Przywracaç zdrowie ˝ywieniem
Ewa Dàbrowska
Cz´Êç ksià˝ki “Cia∏o i ducha ratowaç
˝ywieniem” dotyczàca oczyszczania
organizmu dietà warzywno-owocowà,
str. 112, cena £2.00.
Tysiàce sekretów
Êwiata roÊlin i zwierzàt
Kieszonkowy
przewodnik
wprowadza w Êwiat dziwów
przyrody, znajdowanych zarówno wÊród mikroskopijnych
fragmentów roÊlin, jak i tajemniczych stworzeƒ g∏´bokomorskich, twarda oprawa, str. 170, cena £3.00
Atlas grzybów
Minikompendium niezb´dne w lesie, opisuje 250 gatunków, ich budow´, wyst´powanie, zró˝nicowanie,
wartoÊç spo˝ywczà, str. 192, cena £3.50
Stare i nowe sposoby na choroby
Poradnik zdrowia
Ksià˝eczka omawia stare i nowe sposoby na pozbycie si´ ró˝nych dolegliwoÊci, koncentrujàc uwag´
przede wszystkim na niekonwencjonalnych metodach leczenia, str. 106, cena £3.00
Taƒczàc nad przepaÊcià
Moja walka z rakiem
Boles∏àw Lutos∏awski
O wieloletnich zmaganiach z rakiem,
zakoƒczonych pe∏nym wyzdrowieniem, opowiada przejmujàco Boles∏aw Lutos∏awski. Przes∏anie ksià˝ki
jest optymistyczne. Niesie ona nadziej´ chorym,
dotkni´tym tà tak cz´stà i groênà chorobà, str. 130,
cena £4.80
Na wszystko jest rada
Ewa Aszkiewicz
Vademecum pani domu – przepisy na ró˝nego rodzaju domowe przypad∏oÊci i katastrofy str. 74, cena £3.00
Paƒstwa Êwiata
Minikompendium zawiera charakterystyk´ wszystkich paƒstw Êwiata: mapy, flagi, podstawowe informacje, takie jak powierzchnia, dane fizycznogoegraficzne, liczba ludnoÊci, ustrój,
g∏ówne miasta, gospodarka oraz wa˝ne wydarzenia polityczne, str. 248, cena £3.50
Polska – atlas turystyczny
Opisy atrakcji turystycznych, polecane obiekty
szczególnie atrakcyjne, festiwale, imprezy cykliczne,
miasta z planem, opisem i ilustracjami, najpi´kniejsze trasy rowerowe w Polsce, cena £3.90
Skàd si´ biorà s∏owa
Katarzyna K∏osiƒska
1000 najpopularniejszych
nazwisk w Polsce
O sokach, miodzie i wodzie
w domowej terapii
6
ROZMAITOÂCI KSIÑ˚KOWE
Zbigniew Trzaskowski
J´zyk polski w pigu∏ce
Alina Lutkiewicz-Dmitruk
Ma∏y format, cena £3.60, cena £3.00
Linux dla ka˝dego
Kompletny przewodnik bardzo poczàtkujàcego u˝ytkownika, wydanie specjalne z programem Mandrakelinux 10 na p∏ycie CD-ROM, str. 128, cena £2.00
Zbiór felietonów. Autorka w przyst´pny i zabawny
sposób wyjaÊnia pochodzenie s∏ów i zwiàzków frazeologicznych, a tak˝e zmiany, jakie w ciàgu wieków
zachodzi∏y w ich formach i znaczeniach, twarda
oprawa, str. 286, cena £9.90
SMS na ka˝dà okazj´
700 tekstów okolicznoÊciowych krótkich i d∏u˝szych,
rymowanych lub nie, które powinniÊmy mieç pod r´kà aby móc znajomym wys∏aç zgrabny i odpowiedni
do okazji SMS, str. 174, cena £3.90
Sudoku
¸amig∏ówki z rozwiàzaniami, str. 320,
cena £3.90
Wp∏yw imienia na ˝ycie
Pierre Le Rouzic
Âwiatowy bestseller, który ukaza∏ si´
w milionowych nak∏adach. Teoria, wed∏ug której imi´
mo˝e mieç wp∏yw na osobowoÊç i charakter cz∏owieka, twarda oprawa, str. 336, cena £5.00
Skarbiec imion polskich
Twarda oprawa, str. 240, cena £7.00
Zielnik Êwi´towaƒ polskich
A. Zadro˝yƒska, K. Braun
Ksià˝ka, opowiadajàc o kalendarzu najwa˝niejszych
Êwi´towaƒ polskich – dawnych i dzisiejszych – ods∏ania nie tylko ich niezniszczalny sens i bogactwo,
ale i ubóstwo Êwiàtecznej wspó∏czesnoÊci, 366 str.,
cena £4.00.
@bc u˝ytkownika komputera
Aleksander Bremer,
Miros∏aw S∏awik
Kompendium wiedzy informatycznej
dla ka˝dego, do∏àczona p∏yta z multimedialnym kursem technologii informacyjnej, str. 424, cena £8.90
Vademecum dla rodziców
Ka˝da ksià˝eczka w cenie £2.90
* Pierwsze 100 dni z dzieckiem
* 100 sposobów na niejadka
* 100 rad dla rodziców ma∏ego alergika
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Ksià˝ki dla dzieci i m∏odzie˝y
Veritas Bookshop
Ksià˝ki dla dzieci i m∏odzie˝y
ABC. Alfabet religijny
Krzy˝ówki tematyczne dla dzieci
Przeciwieƒstwa
Zestaw 24 barwnych plansz z podstawowymi has∏ami zwiàzanymi z religijnym wychowaniem dziecka, kolorowanki, przewodnik oraz karty do gry,
cena £9.90
Katarzyna Walkowska
Ksià˝eczka dla najm∏odszych ∏àczàca, zabaw´ z naukà pierwszych poj´ç i s∏ów, które ukryte sà
w okienkach, grube kartki, cena £5.40
Str. 106, cena £4.00
KubuÊ Puchatek
A.A. Milne
Str. 114, cena £3.30
Stefek Burczymucha
i inne wiersze
Modlitwy dzieci na cztery pory roku
Legendy o Êwi´tych
Maria Konopnicka
B. Budzi∏o, P. Ko∏odziejski
KilkanaÊcie legend o najbardziej znanych i kochanych Êwi´tych, twarda oprawa, str. 72, cena £6.00
Zbiór najpi´kniejszych utworów skierowanych do dzieci, str. 76, cena £1.50
Twarda oprawa, str. 64, cena £4.90
Moja pierwsza ksià˝eczka
Legendy polskie
Tajemniczy Ogród
Pamiàtkowy album na chrzest dziecka, cena £6.50
Wybór najciekawszych polskich podaƒ i legend, str.
88, cena £1.50
Frances Hodgson Burnett
Moje pierwsze modlitwy
Wspania∏e modlitwy dla najm∏odszych dzieci, twarda oprawa, str.
152, cena £7.60
Ró˝aniec dla dzieci
Rozwa˝ania dla dzieci, cena £2.00
Skarbnica zabaw na lekcje religii
Dla przedszkoli, szkó∏ i wspólnot
parafialnych
Kerstin Kuppig
Zbiór pomys∏ów na atrakcyjne przekazywanie treÊci religijnych dzieciom
w wieku mi´dzy piàtym a czternastym
rokiem ˝ycia, str. 214, cena £6.60
Lessie wróç!
Eric Knight
Wielcy pisarze polscy
PowieÊç, twarda oprawa, str. 150, cena £3.50
Albumowe wydanie prezentujàce sylwetki 76 autorów, którzy odegrali znaczàcà rol´ w historii literatury polskiej, twarda oprawa, str. 78, cena £5.00
Lokomotywa / Locomotive
Julian Tuwim
W krainie baÊni
“Lokomotywa”, “Rzepka”, “Ptasie radio” - najpi´kniejsze, niezapomniane wiersze Juliana Tuwima w j´zyku polskim i angielskim, str. 42, cena £3.90
Ma∏a ksi´˝niczka
Frances Burnett
PowieÊç, twarda oprawa, str. 156, cena £2.50
Ma∏y Lord
ZdrowaÊ Maryjo
Frances Hodgson Burnett
Rozk∏adana ksià˝eczka z grubymi kartkami z tekstem
modlitwy, cena £2.00
OpowieÊç o ch∏opcu, który niespodziewanie zostaje
dziedzicem wielkiego majàtku dziadka, twarda oprawa, str. 176, cena £3.50
250 ciekawostek o zwierzàtkach
Z serii „Moja pierwsza biblioteczka”, pi´knie ilustrowana ksià˝eczka przedstawiajàca zwierz´ta Êwiata,
twarda oprawa, str. 250, cena £6.00
Ma∏y ksià˝´
Antoine de Saint-Exupery
str. 94, cena £3.50
OpowieÊci z Narnii
Atlas zwierzàt
C.S. Lewis
Ilustrowany przewodnik po Êwiecie zwierzàt, grube
kartki, cena £5.90
Narnia to pe∏na uroku i niezwyk∏ych tajemnic kraina, którà czwórka m∏odych
ludzi próbuje uratowaç przed si∏ami
w∏adców z∏a, 7 tomów, cena £19.99
BaÊnie polskie
Wybór 6 baÊni polskich, str. 44, cena £1.90
Chory kotek i inne wiersze
Ostatni Mohikanin
Stanis∏aw Jachowicz
Ponad 40 utworów – ciekawych, pouczajàcych, zabawnych, str. 60, cena
£1.50
Historia ˝ó∏tej ci˝emki
Antonina Domaƒska
PowieÊç historyczna dla dzieci, str. 150, cena £1.50
Co babcia i dziadek Êpiewali, kiedy byli mali
Âpiewnik z nutami i p∏ytà CD, cena £7.50
Ivanhoe
Walter Scott
James Fenimore Cooper
PowieÊç przygodowa, str. 270, cena £2.50
Polskie bajki dobranocki
Wyspa skarbów
Robert Louis Stevenson
PowieÊç przygodowa, twarda oprawa,
str. 256, cena £4.00
W królestwie baÊni
Kolorowo ilustrowany wybór najpi´kniejszych baÊni, str. 240, cena £6.50
Z∏oty dzban
BaÊnie, podania i legendy polskie, twarda oprawa,
str. 208, cena £9.90
Z Wawelskiego Wzgórza
Z serii „Legendy polskie”, str. 16, cena £2.40
Rozk∏adane ksià˝eczki z grubymi kartkami
Ka˝da w cenie £1.50
Owoce
Warzywa
Zwierz´ta domowe
Zwierz´ta leÊne
Polyanna
Eleanor H. Porter
Urocza powieÊç nie tylko dla najm∏odszych, twarda oprawa, str.176, cena
£3.00
Przygody Hucka
Mark Twain
PowieÊç przygodowa dla m∏odzie˝y, twarda oprawa,
str. 190, cena £3.50
Królowie i Êwi´ci
Przypadki Robinsona Kruzoe
tel: 020-8749 4957
Królewna Ânie˝ka, Czerwony Kapturek, Paluszek,
Âpiàca królewna, twarda oprawa, du˝y format, cena £3.90
Cena £1.00
PowieÊç przygodowa, twarda oprawa, str. 156, cena
£2.50
Z serii „Legendy polskie”, str. 16, cena £2.40
OpowieÊç o prawdziwej przyjaêni, prawdziwej dobroci i wielkiej tajemnicy, str. 224, cena £3.00
Daniel Defoe
Ulubione bajki
Ali Baba i czterdziestu rozbójników
Dzwonnik z Notre Dame
Ma∏e kobietki
PiotruÊ Pan
Robin Hood
Du˝y format, twarda oprawa, str. 60,
ka˝da ksià˝ka w cenie £3.00
PowieÊç, str. 190, cena £2.00
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
7
Ksià˝ki dla dzieci i m∏odzie˝y
Ksi´garnia Veritas
Uczmy si´ w szkole i w domu
Mam 3 latka - cena £4.00
Mam 4 latka - cena £4.50
Mam 5 latek - cena £4.00
English for Six-Year Olds
Lidia Malczewska
2 zeszyty z çwiczeniami, cena ka˝dego £1.90
English in Puzzles
A. Berestowska, A. Sumera
Zbiór çwiczeƒ j´zykowych majàcych atrakcyjnà form´ krzy˝ówek,
wirówek, logogryfów i innych rozrywek umys∏owych oraz poradnik dla
nauczyciela samouka z rozwiàzaniami, cena £5.00
Mój pierwszy s∏owniczek / My Wordbook
Bajkowe postacie wprowadzajà w Êwiat s∏ów u˝ywanych na co dzieƒ w domu i w szkole, 500 hase∏, twarda oprawa, str. 60, cena £4.00
Piosenka Tee / Tee’s Song
Linda Socha Jaworski
Bajka dwuj´zyczna o przygodach
reniferki Tee, twarda oprawa, str. 48,
cena £2.50
Teczki sk∏adajà si´ z czterech zeszytów: wiosennego, letniego, jesiennego i zimowego, zawierajàcych zabawy plastyczne prowokujàce do samodzielnego myÊlenia, çwiczenia wyrabiajàce spostrzegawczoÊç, pierwsze próby poznawania liter,
liczenie i porównywanie - dodtosowane do wieku
dziecka, cena £4.00
Zeszyty edukacyjne dla dzieci
w wieku 5-6 lat
Ka˝dy w cenie £1.00
Ju˝ czytam mamo! – Uczymy si´ czytaç
i kolorujemy
Ju˝ pisz´ mamo! – Nauka pisowni literek
¸amig∏ówki dla najm∏odszych
Toy Toy Land
Angielski dla dzieci
Dla dzieci od 4 lat, nauka przez gr´ i zabaw´, oryginalna bajka muzyczna, p∏yta CD, cena £3.00
Ksià˝eczki zawierajàce çwiczenia, które rozwijajà
zr´cznoÊç manualnà dziecka; nauka kreÊlenia linii
i rysowania prostych figur, 2 zeszyty, ka˝dy w cenie £1.20
Kolorowanki dla najm∏odszych
z naklejkami
Uczniowski s∏ownik
angielsko-polski
Z indeksem polsko-angielskim
4 zeszyty, ka˝dy w cenie £1.00
Prof. Tadeusz Piotrowski
Dla m∏odych u˝ytkowników, którzy
rozpoczynajà lub kontynuujà nauk´
j´zyka angielskiego, str. 264, cena £8.90
Sam ucz´ si´ angielskiego
Angielski krok po kroku, seria edukacyjna dla dzieci, cena £3.00
Moja pierwsza czytanka
Poziom 1 – od 5 do 6 lat
Czerwony kapturek
JaÊ i pnàcze fasoli
Kot w butach
Pi´kna i bestia
PiotruÊ i wilk
Zajàc i wilk
Poziom 2 – od 6 do 7 lat
Aladyn
Ksi´ga d˝ungli
PiotruÊ Pan
S∏oniàtko
Trzy ma∏e Êwinki
Ka˝da ksià˝eczka w cenie £1.50
8
˚ubr ˝u∏ ˝uchwà ˝urawin´...
Danuta Ludwiczak
Zbiór wierszyków naszpikowanych ortograficznymi wyzwaniami, mogàcych pos∏u˝yç za krótkie
dyktanda i pomoc w utrwalaniu zasad pisowni
trudnych wyrazów, str. 56, cena £3.80
Atlas historyczny
Szko∏a podstawowa
Ka˝da strona atlasu sk∏ada si´ z mapy i tekstu wprowadzajàcego w temat, którego tytu∏ otwiera stron´,
str. 72, cena £5.00
Elementarz
Marian Falski
Twarda oprawa, str. 160, cena £7.50
Ilustrowane dzieje
Polski od Popiela
do wspó∏czesnoÊci
Napisana prostym j´zykiem historia Polski, str. 192, cena
£4.50
Mój pierwszy s∏owniczek
do j´zyka angielskiego
Ilustrowany s∏owniczek dla dzieci, twarda oprawa,
str. 94, cena £7.50
Obrazkowy s∏ownik
ortograficzny dla dzieci
S∏ownik dla dzieci w wieku 6-9 lat,
b´dàcy niezastàpionà pomocà
w nauce polskiej ortografii, twarda
oprawa, 144, cena £4.00
S∏ownik j´zyka polskiego
opr. Ewa Rudnicka
Najbardziej przyjazny dla dzieci
s∏ownik j´zyka polskiego, zawiera
przyst´pne definicje s∏ów, trudne
ortograficznie formy wyrazów, przyk∏ady zdaƒ z u˝yciem danego wyrazu, wzory odmian wyrazów a tak˝e praktyczny dodatek gramatyczny, str. 264, cena £6.50
Legendy polskie w trzech wersjach j´zykowych
Legenda o Z∏otej Kaczce / The Legend of the Golden Duck / Die Legende von Goldene Ente – cena £3.90
Legenda o Smoku Wawelskim / The Legend of the Wawel Dragon / Legende vom Wawel-Drachen – cena £3.90
Legenda o hejnale krakowskim / The Legend of the Bugler of Cracow / Die Legende von Krakauer Trompetensignal – cena £3.90
Legenda o Popielu i myszach / The Legend of Popiel and the Mice / Die Legende von Popiel und den Mausen –
cena £3.90
Legenda o dwóch braciach i dwóch wie˝ach / The Legend of Two Brothers and Two Towers / Die Legenede
uber zwei Bruder and zwei Turme – cena £3.90
Lech, Czech i Rus / Lech, Czech and Rus / Lech, Czech und Rus – twarda oprawa, cena £3.90
Pan Twardowski / Mister Twardowski / Herr Twardowski – twarda oprawa, cena £3.90
Legenda o Dzielnej Wandzie / The Legend of Brave Wanda / Die Legend von der tapferen Wanda – cena £3.90
Legenda o G∏owach Wawelskich / The Legend of the Wawel Heads / Die Sage von den Wawelkopfen – cena
£3.90
Legenda o Krakowskich Go∏´biach / The Legend of the Pigeons of Cracow / Die Legende von den Krakauer Tauben – cena £3.90
Uczta u Wierzynka / A Feast at Wierzynek’s / Gastmahl bei Wierzynek – cena £3.90
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
PowieÊci, opowiadania
PowieÊci, opowiadania, nowele, poezja
Australijka w Londynie
Gra Geralda
Kathy Lette
Stephen King
Dla m∏odej Australijki pierwsze wyjÊcie na miasto z nowonarodzonym
dzieckiem nieoczekiwanie zamienia
si´ w koszmar. Zatrzymana za rzekomà kradzie˝ w Harrodsie, trafia na oddzia∏ kobiecy londyƒskiego aresztu.., cena £4.50
Anio∏ Stró˝
Nicholas Sparks
Str. 462, cena £4.90
Mroczny tunel
Mistrzowsko napisany horror psychologiczny, ukazujàcy kobiet´ w sytuacji
ekstremalnej. Chcàc ratowaç ˝ycie,
musi pokonaç strach i wznieÊç si´ na
szczyty swojej odwagi, cena £4.50
Gra luster
Nora Roberts
PowieÊç psychologiczna, str. 254, cena £3.50
Kobieta honoru
Cieƒ nad Babilonem
David Mason
B∏yskotliwa, trzymajàca w napi´ciu,
Êwietnie napisana powieÊç sensacyjna, której g∏ównym wàtkiem jest zamach na twierdz´ Saddama, str.
336, cena £3.00
Cz∏owiek z Sankt Petersburga
Ken Follett
Rok 1914, Londyn. M∏ody anarchista planuje zamach na ksi´cia Or∏owa – wys∏annika cara. Czy uda
si´ go powstrzymaç?, str. 400, cena £4.50
Sveva Casati Modignani
PowieÊç sensacyjna, str. 306, cena £3.90
Kocie oko
Margaret Atwood
Autorka, laureatka Nagrody Bookera,
z niezwyk∏à wnikliwoÊcià odmalowuje
okrucieƒstwo i bezwzgl´dnoÊç Êwiata
dzieci i jego rujnujàcy wp∏yw na psychik´ ofiar. Pokazuje, jakie pi´tno wywiera przesz∏oÊç..., str. 408, cena £3.50
Komu bije dzwon
åpun
Ernst Hemingway
Melvin Burgess
Najs∏ynniejsza powieÊç Hemingwaya wykorzystujàca obserwacje i doÊwiadczenia pisarza wyniesione
z pobytu w ogarni´tej wojnà domowà Hiszpanii, zosta∏a uznana za jedno z najdojrzalszych dzie∏ batalistycznych i za jednà z najÊwietniejszych powieÊci
mi∏osnych XX wieku, str. 630, cena £4.90
Przeznaczona dla dorastajàcej m∏odzie˝y, kontrowersyjna i szokujàca powieÊç, która zdoby∏a w 1997 r.
najbardziej presti˝owe brytyjskie nagrody literackie
przyznawane w kategorii literatury m∏odzie˝owej, str.
288, cena £4.50
Diabe∏ ubiera si´ u Prady
Lauren Weisberger
M∏oda dziewczyna w Nowym Jorku
i jej szefowa z „piek∏a rodem”... ˚ywa,
inteligentna i dowcipna narracja natychmiast wciàga czytelnika w Êwiat,
gdzie chodzi si´ wy∏àcznie na wysokich obcasach, str. 448, cena £5.00
Dr Jekyll i pan Hyde i inne opowiadania
Robert Louis Stevenson
Twarda oprawa, str. 184, cena £4.00
Duma i uprzedzenie
Ksi´˝yc i anio∏
Gina B. Nahai
Niezwyk∏a, przenikni´ta duchem Wschodu liryczna
opowieÊç o zakazanej mi∏oÊci i przeznaczeniu, str.
336, cena £3.50
Manekin
Stanis∏àw Dejczer
Parodia powieÊci sensacyjno-przygodowych, napisana dynamicznie, z zegarmistrzowskà precyzjà i poczuciem
humoru najlepszego gatunku, str. 376,
cena £3.00
Jane Austen
Monsun
Historia Elisabeth Bennet i pana Darcy’ego to historia przezwyci´˝enia dumy i uprzedzeƒ obojga bohaterów, ich
dojrzewania do porozumienia i szczerej mi∏oÊci, str. 382, cena £4.50
Wilbur Smith
Gold jak z∏oto
Joseph Heller
PowieÊç, która w niezwykle zabawny i inteligentny
sposób wyÊmiewa waszyngtoƒski establishment
i ludzi zajmujàcych si´ politykà, str. 462, cena £5.00
Desperacja
Stephen King
Górnicze miasteczko Desperacja, po∏o˝one w odludnej cz´Êci Nevady, staje si´ miejscem niezwyk∏ych,
przera˝ajàcych wydarzeƒ, str. 542, cena £5.00
tel: 020-8749 4957
PowieÊç przygodowo-historyczna, której akcja rozgrywa si´ w Afryce XVII wieku, str. 670, cena £5.50
Zakrzyczeç diab∏a
Wilbur Smith
PowieÊç przygodowo-historyczna o Afryce, str. 334,
cena £5.00
Niebezpieczna gra
Jack Higgins
Sean Dillon, by∏y bojownik IRA i zawodowy morderca w s∏u˝bie brytyjskich
s∏u˝b specjalnych, staje wobec najtrudniejszego zadania – zapobiec zabójstwu, które mo˝e wstrzàsnàç Êwiatem, str. 272,
cena £3.50
Ross Macdonald
Robert Branch, Êcigany prze FBI i nazistowskich
zabójców, musi udowodniç swojà niewinnoÊç,
str. 270, cena £5.60
Âmiertelny wróg
Ross Macdonald
PowieÊç detektywistyczna mistrza precyzyjnie
skonstruowanej intrygi, str. 270, cena £5.60
Na zawsze razem
Beatrice Small
PowieÊç, str. 462, cena £4.00
Niebezpieczne spotkanie
Ernst Junger
Nostalgiczny krymina∏, którego akcja dzieje si´ w Pary˝u u schy∏ku ubieg∏ego wieku, w Êrodowisku arystokratyczno-dyplomatycznym, twarda oprawa, str.
172, cena £3.50
Niebezpieczne zwiàzki
Pierre Choderlos de Laclos
Panoramiczny obraz ˝ycia i obyczajowoÊci osiemnastowiecznej arystokracji francuskiej, na którego tle rozgrywa si´ dramat nami´tnoÊci, na poczàtku jeszcze nie zapowiadajàcy tragicznego rozwoju wypadków..., str. 376, cena £4.50
Noce w Rodanthe
Nicholas Sparks
Trzy lata po rozwodzie z m´˝em, Adrienne przyje˝d˝a
na tydzieƒ do Rodanthe i jej Êwiat przewraca si´ do
góry nogami..., str. 208, cena £3.00
Nostalgia anio∏a
Alice Sebold
B∏yskotliwa, wzbudzajàca ogromne emocje powieÊç
o ˝yciu i Êmierci, radoÊci i smutku, przebaczeniu
i zemÊcie, a tak˝e mi∏oÊci, gojeniu duszy i zapominaniu, str. 366, cena £5.00
Notting Hill
PowieÊç oparta na scenariuszu do filmu z Julià Roberts i Hugh Grantem, cena £3.90
Paragraf 23
Joseph Heller
To nie pomy∏ka! ”Paragraf 23” to zupe∏nie nowa ksià˝ka – wybór opowiadaƒ, które autor s∏ynnego „Paragrafu
22” napisa∏ w latach 1940-1960,
a które nigdy przedtem nie by∏y wydane w formie ksià˝kowej, str. 352, cena £5.90
P´tla
Erica Spindler
Thriller, str. 480, cena £4.50
W milczeniu
Erica Spindler
Mro˝àca krew w ˝y∏ach opowieÊç o zbrodni,
zdradzie i zgubnej lojalnoÊci, str. 480, cena £4.80
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
9
PowieÊci, nowele, poezja
Ksi´garnia Veritas
PowieÊci
Erle Stanley Gardnera
* Sprawa lodowatych d∏oni
* Sprawa pi´knej ˝ebraczki
W u∏amku sekundy
Zwyci´zcy
Alex Kava
Pawe∏ Zuchniewicz
Mro˝àcy krew w ˝y∏ach bezlitosny
portret podatnej na manipulacje ludzkiej psychiki. Prowokacyjne, odwa˝ne spojrzenie na istot´ dobra i z∏a
obecnych w ka˝dym z nas, str. 510,
Bestseller. OpowieÊç o tym, jak Jan
Pawe∏ II odmieni∏ ˝ycie dwojga m∏odych ma∏˝onków - Agaty i Piotra, 156
str., cena £3.90.
cena £4.90
Ka˝da w cenie £3.00
Wszystko, tylko nie...
Polowanie
Peter Mayle
Christopher Reich
Bohater powieÊci, aby zapobiec finansowej katastrofie, decyduje si´ na
podj´cie niemal wszystkiego, z wyjàtkiem... oferty matrymonialnej, str.
238, cena £4.00
PowieÊç sensacyjna. PoÊcig za zbieg∏ym z obozu jenieckiego esesmanem, jak si´ okazuje, nie uciekajàcego, lecz spe∏niajàcego misj´,
której cel pozostaje dla Amerykanów
tajemnicà..., str. 334, cena £4.00
Psy wojny
Frederick Forsyth
Prezes brytyjskiego koncernu górniczego wynajmuje
najemników, którzy majà zorganizowaç przewrót polityczny w afrykaƒskiej republice, gdzie odkryto z∏o˝a
platyny warte 10 miliardów dolarów. Ale do walki
o takie pieniàdze wkraczajà równie˝ i inni..., str. 334,
cena £4.00
Sekret
Kat Martin
PowieÊç z serii „Mi∏oÊç i sensacja”, str. 330, cena
£4.00
Stan zagro˝enia
Andy McNab
Thriller polityczno-szpiegowski, str. 432, cena £4.00
Serce na temblaku
Katarzyna Grochola
Judyta prze˝ywa cudowne chwile
u boku m´˝czyzny. Kocha, a zarazem
wcià˝ broni swojej niezale˝noÊci. Czy
powtórzy si´ dobrze znany scenariusz: najpierw Êlub, a potem serce na
temblaku?, str. 302, cena £6.90
Frederick Forsyth
Pi´ç pasjonujàcych opowiadaƒ sensacyjnych: tytu∏owy „Weteran”, a tak˝e
„Cud”, „Obywatel”, „Dzie∏o sztuki”
i „Szepczàcy wiatr”, str. 398, cena
£4.50
Wiatr nie potrafi czytaç
Richard Mason
Bardzo nastrojowa i malownicza powieÊç o mi∏oÊci
i wojnie, str. 352, cena £5.00
Wichrowe wzgórza
Emily Bronte
OpowieÊç o wielkiej niszczàcej sile nami´tnoÊci: panna z dobrego domu kocha odwzajemnionà mi∏oÊcià biednego znajd´. Nie mo˝e go jednak poÊlubiç, gdy˝ na przeszkodzie stajà konwenanse, co wywo∏uje lawin´ zdarzeƒ doprowadzajàcà wszystkich bohaterów do nieszcz´Êcia i stajàcà
si´ przyczynà rodzinnej tragedii, str. 328, cena £4.00
Za linià frontu
W.E.B. Griffin
Upowa˝nienie do szcz´Êcia
Katarzyna Grochola
Nawet, gdy szcz´Êcie staje a naszym
progu, nie zawsze potrafimy je dostrzec. Czasem zapominamy, co w ˝yciu jest naprawd´ wa˝ne..., str. 262,
cena £4.90
Ja, kabareciarz
Marian Hemar od Lwowa do Londynu
Dzieje grupy oficerów i ˝o∏nierzy piechoty morskiej
podczas wojny na Pacyfiku, twarda oprawa, str. 432,
cena £4.00
Ksià˝ki z du˝ym drukiem
Ks. Dariusz Kuwaczka
Wiersze, str. 48, cena £3.00
Dla Matki - Antologia
Wybór poematów, wierszy, lirycznych drobiazgów wszystko o matce, wszystko dla matki. str. 310,
cena £4.00
Klasyka literatury
Ch∏opi – W.S. Reymont, twarda oprawa, cena £6.00
Dzieci – Boles∏aw Prus, twarda oprawa, cena £4.50
Dzieje grzechu – Stefan ˚eromski, twarda oprawa,
cena £5.00
Faraon - B. Prus, luksusowe wydanie, cena £13.50
Kariera Nikodema Dyzmy – T. Do∏´ga-Mostowicz,
twarda oprawa, cena £4.00
Kobieta trzydziestoletnia – H. de Balzac, twarda
oprawa, cena £3.90
Król MaciuÊ Pierwszy – Janusz Korczak, twarda
oprawa, str. 368, cena £4.00
Krzy˝acy - H. Sienkieiwcz, str. 434, cena £6.90
Lalka – Boles∏aw Prus, 2 tomy, cena £8.00
Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa, twarda oprawa,
str. 512, cena £5.00
Niemcy – Leon Kruczkowski, str. 110, cena £3.50
Magnat – M. Rodziewiczówna, cena £4.00
PrzedwioÊnie - S. ˚eromski, str. 332, cena £3.50
Ptasi goÊciniec - H. Anderska, cena £4.00
Przemin´∏o z wiatrem – Margaret Mitchell, 3 tomy,
cena £9.90
Pustelnia parmeƒska – Stendhal, 2 tomy, cena £6.00
Z∏ota wolnoÊç - Z. Kossak-Szczucka, cena £4.00
PowieÊci Danielle Steel
Kalejdoskop
Str. 350, cena £4.50
Wrzesieƒ 1939 – maj 1945
Mi∏oÊç silniejsza ni˝ Êmierç
twarda oprawa, str. 544, cena £12.90
Idàc...
Obrachunek z dni minionych
Komediantka – W. St. Reymont, cena £4.00
Dwie królowe - J.I. Kraszewski, cena £4.00
Dziewcz´ta z Nowolipek – P. Gojawiczyƒska, £4.00
Poezje zebrane
Marian Hemar
Opr. Andrzej Krzysztof Kunert
Aforyzmy, rady i przestrogi dla narzeczonych, teksty
zawiadomieƒ i zaproszeƒ na Êlub, porady w co si´
ubraç do Êlubu i in., ˝yczenia dla nowo˝eƒców, uczta
weselna, 120 str., cena £2.00.
Nowele i opowiadania – Boles∏aw Prus, lektura
z opracowaniem, str. 200, cena £2.00
Ojciec Goriot – H. de Balzac, twarda oprawa, cena
£3.00
Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz, cena £3.00
Dewajtis - Z. Kossak-Szczucka, cena £4.00
Szalona – J.I. Kraszewski, cena £4.00
Anna Mieszkowska
Kronikarskie zapis lat t∏ustych i chudych,
dobrych i z∏ych, szcz´Êliwych i uchodêczych
Mariana Hemara, poety, artysty s∏owa i teatru,
kompozytora, wielkiego mistrza polskiego
kabaretu, twarda oprawa, str. 390, cena £17.50
10
Weteran
Âluby
opr. Anna Draganek
Quo Vadis – H. Sienkiewicz, mi´kka oprawa, cena
£300; twarda oprawa, cena £6.00
Roemo i Julia – William Shakespeare, twarda oprawa, str. 152, cena £3.90
Stara baʃ – J.I. Kraszewski, cena £4.00
Str. 320, cena £4.50
Syzyfowe prace - S. ˚eromski, str. 240, cena £4.00
Tr´dowata – H. Mniszkówna, 2 tomy, cena £4.00
Âlub
W pustyni i w puszczy – H. Sienkiewicz, cena £5.00
Str. 392, cena £4.50
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
Historia, wspomnienia, polityka
Historia, wspomnienia, polityka
Anatomia linczu
I Bóg o nas zapomnia∏
Sprawa Ojca Konrada Hejmo
Andrzej Kalinin
Peter Raina
Niezwyk∏e, dramatyczne, napisane pi´knym kresowym j´zykiem Êwiadectwo losów Polaków pod sowieckà okupacjà, str. 232, cena £6.00
Rzetelne i bezstronne opracowanie, którego trzon
stanowià dokumenty znajdujàce si´ w zasobach archiwalnych IPN, str. 408, cena £9.90
Aparat Bezpieczeƒstwa wobec emigracji
politycznej i Polonii
red. Ryszard Terlecki
Ksià˝ka przedstawia najwa˝niejsze operacje tajnych
s∏u˝b skierowane przeciwko opiniotwórczym Êrodowiskom Polaków na Zachodzie, a tak˝e polityk´ wobec repatriantów z Zachodu, twarda oprawa, str.
370, cena £9.00
Bo˝e igrzysko. Historia Polski
Norman Davies
Wydanie poszerzone do roku 2000. Najlepsze dost´pne wprowadzenie do zagmatwanej historii Polski, którà w dodatku czyta si´ znakomicie dzi´ki niezwykle obrazowemu stylowi autora, trafnemu wyborowi êróde∏ historycznych i ogromnemu poczuciu
humoru, twarda oprawa, str. 1230, cena £35.00
Czarne krzy˝e nad Polskà
Stanis∏aw Skalski
Wspomnienia, twarda oprawa, str. 170, cena £8.90
Chronologia historii Polski
Marek Borucki
Zawiera najwa˝niejsze wydarzenia z historii Polski,
wraz z krótkim ich opisem, od czasów najdawniejszych, do 2003 roku w∏àcznie, str. 224, cena £4.90
DoczekaliÊmy Niepodleg∏ej
Z dziejów powojennej emigracji
polskiej
Maria Pestkowska
Ksià˝ka dotyczy powojennych dziejów polskiego uchodêstwa, a˝ do
chwili przekazania przez prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego insygniów w∏adzy Lechowi Wa∏´sie, twarda oprawa, czarno-bia∏e fotografie,
str. 288, cena £12.00
Historia Polski
Najnowsze, pe∏ne i niezb´dne kompendium wiedzy
o dziejach Polski na tle dziejów Europy, z suplementem „Historia w datach”, mapy, ilustracje, tablice genealogiczne, plany bitew etc., twarda oprawa, str.
432, cena £8.90
Historia szlachty polskiej i litewskiej
Poczàtki herbów sà ÊciÊle zwiàzane z rycerstwem i
jego obyczajami, ale z biegiem czasu wi´kszoÊç znaków herbowych stopniowo ulega∏a ewolucji - ze znaków rozpoznawczych w kierunku herbów rodowych,
twarda oprawa, str. 142, cena £7.50
Historia szlachty Rzeczypospolitej
Andrzej Brzezina Winiarski
Herbarz szlachecki obejmujàcy ponad 1400 wizerunków i oko∏o 18 tys. nazwisk rodów szlacheckich,
twarda oprawa, str. 190, cena £7.90
tel: 020-8749 4957
Ilustrowana encyklopedia historii Polski
Pomaga przyswoiç, uporzàdkowaç i utrwaliç wiedz´
historycznà dotyczàcà Polski, rzetelnie i przyst´pnie
opracowane has∏a, ponad 400 kolorowych zdj´ç
i ilustracji oraz dok∏adne mapy, twarda oprawa, str.
240, cena £11.90
Katyƒ
Stalinowska masakra
i tryumf prawdy
Allen Paul
Doskona∏a analiza masakry w Katyniu, a jednoczeÊnie do g∏´bi przejmujàce Êwiadectwo si∏y ducha ofiar tej
zbrodni i ostatecznego tryumfu prawdy, twarda oprawa, str. 400, cena £14.90
Najwi´ksze spiski w historii
Sprawa honoru
Dywizjon 303 KoÊciuszkowski
Zapomniani bohaterowie
II wojny Êwiatowej
Lynne Olson, Stanley Cloud
Bestseller. Fascynujàca opowieÊç
o m´stwie jednostek i politycznej zdradzie, której
dopuÊci∏y si´ Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
wobec Polski, mi´kka oprawa, str. 486, cena
£8.90, wersja angielska cena £7.99
Polsko-brytyjska wspó∏praca
wywiadowcza podczas
II wojny Êwiatowej
Tom I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej
Komisji Historycznej
Red. Tadeusz Dubicki,
Daria Na∏´cz, Tessa Stirling
Twarda oprawa, str. 612, cena £29.90 (pozycja dost´pna równie˝ w j´zyku angielskim w cenie £55.00)
Jonathan Vankin, John Whalen
Ryszard Kaczorowski
Ksià˝ka ujawnia najbardziej zaskakujàce i niezwyk∏e
teorie spiskowe XX wieku, zwiàzane z autentycznymi
lub wymyÊlonymi spiskami, zmowami i zamachami,
str. 160, cena £6.00
Dziewi´ç wieczorów
z prezydentem
Kresowe osadnictwo
wojskowe 1920-1945
Janina Stobniak-Smogorzewska
Historia osadnictwa wojskowego na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, twarda oprawa, str. 420, cena
£12.00
O s∏u˝bach specjalnych
w brytyjskim parlamencie
Sebastian Michalak
Dzieje parlamentarnej kontroli s∏u˝b specjalnych
w Wielkiej Brytanii (1909-1994), str. 304, cena £9.90
Polonia w Wielkiej Brytanii 1918-1939
Krzysztof Tarka
Pierwsza monografia dziejów Polonii w Wielkiej Brytanii w okresie mi´dzywojennym, str. 144, cena £7.00
Polski Londyn
Rafa∏ Habielski
Z serii „A to Polska w∏aÊnie” Polski
Londyn to nie tylko Polacy, którzy po
wojnie zdecydowali si´ nie wracaç do
kraju. To tak˝e stworzone przez nich
instytucje, czasopisma, ksià˝ki, teatry, sklepy i restauracje, str. 264, cena £4.00
Polskie oddzia∏y specjalne w II wojnie
Êwiatowej
Grzegorz Korczyƒski
Unikalna ksià˝ka skrupulatnie przedstawia dzieje oddzia∏ów specjalnych tworzonych we wszystkich formacjach polskich II wojny Êwiatowej oraz nietypowe
wydarzenia i akcje, str. 190, cena £8.40
Adam Czes∏aw Dobroƒski
Album poÊwi´cony Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, wydany
w 80. rocznic´ jego urodzin, twarda
oprawa, cena £11.90
Zagro˝enia informacyjne
a bezpieczeƒstwo paƒstwa polskiego
Piotr Bàczek
W ksià˝ce ukazane sà zale˝noÊci pomi´dzy informacjà a bezpieczeƒstwem oraz analiza potencjalnych
zagro˝eƒ dla Polski, a tak˝e istniejàcy system ochrony informacji i jego luki, str. 284, cena £11.50
Z kim i przeciw komu walczyli
nacjonaliÊci ukraiƒscy
w latach II wojny Êwiatowej?
Witalij Mas∏owÊkyj
Fundamentalna praca, ukazujaca
w szerokim kontekÊcie historycznym,
dzia∏alnoÊç ukraiƒskich nacjonalistów w okresie II
wojny Êwiatowej na po∏udniowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, w Ma∏opolsce wschodniej
i na Wo∏yniu, str. 326, cena £10.90
˚o∏nierze genera∏a Maczka
opr. Zbigniew Mieczkowski
Pierwsza Polska Dywizja Pancerna gen.
Maczka by∏a w dziejach or´˝a polskiego
formacjà niezwyk∏à. Na jej wyjàtkowy
charakter z∏o˝y∏o si´ wiele czynników:
osiàgni´cia militarne z okresu II wojny
Êwiatowej oraz trwa∏a wdzi´cznoÊç i respekt, jaki posiadajà do dziÊ “maczkowcy” w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców wyzwolonych ziem, twarda oprawa, du˝y format,
str. 320, cena £30.0
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
11
English & Polish Dictionaries and Textbooks
Ksi´garnia Veritas
English & Polish Dictionaries and Textbooks
Uczmy si´
angielskiego!
S∏owniki
polsko-angielskie
Angielsko-polski s∏ownik idiomów
Angielski
Trening b∏yskawiczny - gramatyka
100 çwiczeƒ z kluczem, objaÊnienia trudnych zagadnieƒ, szybka i efektywna nauka, str. 144, cena £4.00
Angielski w cztery tygodnie
Nowoczesny kurs j´zyka angielskiego
dla poczàtkujàcych, komplet: ksià˝ka,
i kaseta magnetofonowa i p∏yty CD,
cena £8.90
Ponad 7 tys. wyra˝eƒ i zwrotów idiomatycznych u˝ywanych we wspó∏czesnej brytyjskiej angielszczyênie, cena £4.00
Kurs Êredniozaawansowany
Kurs j´zyka angielskiego dla kontynuujàcych nauk´,
28 lekcji, kurs sk∏ada si´ z podr´cznika oraz p∏yty
CD, cena £9.90
Angielski w pigu∏ce
... jak dobrze pisaç i mówiç po angielsku
Praktyczna i przyst´pna ksià˝ka, zawierajàca niezb´dne informacje z zakresu gramatyki, ortografii,
stylu, interpunkcji, sztuki pisania i prezentacji, str. 90,
cena £3.50
B∏yskawiczny kurs
j´zyka angielskiego
Kurs sk∏adajàcy sie z 30 lekcji, pozwoli poznaç regu∏y j´zyka angielskiego
oraz podstawowe s∏ownictwo, komplet
ksià˝ki, kasety i p∏yty CD, cena £8.90
S∏ownik zawiera ponad 45 tys. hase∏,
szczegó∏owy opis najwa˝niejszego
s∏ownictwa i frazeologii wspó∏czesnego j´zyka angielskiego i polskiego,
czytelnà transkrypcj´ fonetycznà hase∏ angielskich,
twarda oprawa, str. 966, cena £11.90
Angielsko-polski
tematyczny s∏ownik pomocnik
S∏ownik angielsko-polski, polsko-angielski
Do prac pisemnych, konwersacji, do dyskusji
Ponad 50 wspó∏czesnych kategorii tematycznych,
aktualne s∏ownictwo, str. 236, cena £2.00
S∏ownik zawiera 40 tys. hase∏ i ponad 80 tys. znaczeƒ, zwroty z ró˝nych dziedzin nauki i techniki oraz
nazwy geograficzne, 688 str., cena £6.90
Collins Polish Dictionary
Angielski w cztery tygodnie
Praktyczny s∏ownik Collinsa
angielsko-polski,
polsko-angielski
Polish-English, English-Polish
Nowoczesny s∏ownik, zawiera 80 tys.
hase∏ i ponad 120 tys. znaczeƒ, tysiàce
idiomów i zwrotów, wspó∏czesne s∏ownictwo, 2 tomy, 1100 str., przejrzysty
czytelny druk, cena £30.00, specjalna
oferta: £25.00!
Kieszonkowy s∏ownik angielsko-polski
Zawiera ponad 40 tys. hase∏, str. 246, cena £2.00
Ma∏y s∏ownik techniczny
angielsko-polski,
polsko-angielski
S∏ownik zawiera ok. 20 tys. hase∏
w ka˝dej cz´Êci, podstawowe terminy
naukowe i techniczne, wybrane zwroty i wyra˝enia u∏atwiajàce t∏umaczenie tekstów technicznych, str. 500, cena £14.50
Emil Mizgalski
S∏owa, które znasz
Praktyczny s∏ownik
angielsko-polski z çwiczeniami
S∏ownik zawiera s∏owa, które brzmià
podobnie w j´zykach polskim i angielskim, podzielone one sà na grupy tematyczne oraz zbiór çwiczeƒ, które
pomogà stosowaç poznane s∏ownictwo w praktyce,
str. 230, cena £6.50
S∏ownik angielsko-polski, polsko-angielski
S∏ownik zawiera prawie 200 tys. wyrazów, ∏atwe do
zrozumienia definicje, wspó∏czesne s∏ownictwo, tysiàce przyk∏adów, cena £13.99
S∏ownik angielsko-polski i polsko-angielski
Jan J. Ka∏u˝a
Praktyczny, nowoczesny s∏ownik zawierajàcy ponad
100 tys. s∏ów i znaczeƒ, sylabicznà wymow´ dla Polaków, najbardziej potrzebne zwroty, s∏ownik idiomów, terminologi´ naukowà, str. 684, cena £5.00
Business English
Nowy s∏ownik polsko-angielski
Rozmowy, korespondencja, negocjacje
Znakomita pomoc w opanowaniu s∏ownictwa biznesu i marketingu w j´zyku angielskim i klucz do sukcesu zawodowego, krótki s∏ownik, twarda oprawa,
str. 582, cena £15.90
A. Luberda-Kowal, A. Paluchowska
S∏ownik angielsko-polski, polsko-angielski
S∏ownik zawiera 60 tys. wyrazów has∏owych, zwrotów i znaczeƒ, wspó∏czesne s∏ownictwo brytyjskie
i amerykaƒskie, ∏atwy zapis wymowy angielskiej, krótki kurs gramatyki angielskiej, str. 750, cena £8.00
S∏owniczek zawiera ok. 16 tys. hase∏ i zwrotów ze
s∏ownictwa ogólnego oraz terminy z wielu dziedzin
˝ycia, ma∏y format, str. 558, cena £3.50
Pocket Maxi s∏ownik
English in Puzzles
polsko-angielski, angielsko-polski
A. Berestowska, A. Sumera
Komplet: zbiór çwiczeƒ j´zykowych majàcych atrakcyjnà form´ krzy˝ówek, wirówek, logogryfów itp.
oraz przydatny s∏owniczek oraz “A Guide to English
in Puzzles. Crosswords in Language Learning and
Teaching” - poradnik dla nauczyciela i samouka, 90
str., cena £4.00
Ortografia angielska
S∏ownik trudnych wyrazów. Regu∏y i wyjàtki
Znakomity poradnik dla ka˝dego, kto chce poprawnie
pisaç po angielsku, str. 226, cena £3.90
Samouczek
j´zyka angielskiego
Podr´cznik do samodzielnej nauki j´zyka angielskiego na podstawowym
poziomie, niezb´dnym do porozumiewania si´ w codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach ˝yciowych, komplet ksià˝ki i 2 p∏yt CD, cena £7.50
12
S∏ownik zawiera ok. 60 tys. wyrazów
i zwrotów wspó∏czesnego j´zyka angielskiego w odmianie brytyjskiej
i amerykaƒskiej, prezentuje tak˝e przyk∏ady u˝ycia konstrukcji gramatycznych, sta∏ych zwiàzków wyrazowych oraz idiomów,
cena £6.00
Popularny s∏ownik
angielsko-polski, polsko-angielski
S∏ownik zawiera 40 tys. jednostek leksykalnych, s∏ownictwo przydatne na
co dzieƒ i w podró˝y, cena £5.00
Podr´czny s∏ownik medyczny
angielsko-polski, polsko-angielski
P. i P. S∏omski
S∏ownik angielsko-polski, polsko-angielski wspó∏czesnych terminów medycznych, str. 1088, twarda
oprawa, cena £31.00
S∏ownik Compact Plus
polsko-angielski (Chambers)
Najbardziej aktualne êród∏o wiedzy
o wspó∏czesnym j´zyku angielskim,
zawiera precyzyjnie opracowane s∏ownictwo, przyk∏ady konstrukcji gramatycznych, zwroty idiomatyczne i wskazówki u∏atwiajàce t∏umaczenie, prezentuje najnowsze
s∏ownictwo handlowe, ekonomiczne i informatyczne,
cena £10.00
S∏ownik terminologii
prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski
S∏ownik zawiera ok. 70 tys. wyrazów, terminów
i wyra˝eƒ u˝ywanych w prawie, ekonomii i handlu,
cena £29.90
S∏ownik prawniczy polsko-angielski
Jerzy Pieƒkos
S∏ownik zawiera ok. 25 tys. hase∏, zwrotów i wyra˝eƒ
z zakresu terminologii prawniczej i prawnej, twarda
oprawa, str. 494, cena £29.00
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
S∏ownik budowlany angielsko-polski
S∏ownik budowlany polsko-angielski
ka˝dy w cenie £9.90
S∏ownik naukowo-techniczny angielskopolski / English-Polish Dictionary
of Science and Technology
S∏ownik zawiera ok. 135 tys. terminów i skrótów,
wyst´pujàcych w fachowej literaturze angielskiej, 20
tys. nowych hase∏ i uzupe∏nieƒ z ró˝nych dziedzin
nauki i techniki, cena £34.90
S∏ownik angielsko-polski,
polsko-angielski z gramatykà
S∏ownik zawiera bogaty i ró˝norodny
wybór hase∏ ze wspó∏czesnego j´zyka,
cz´Êç gramatyczna zwi´êle i przyst´pnie objaÊnia regu∏y rzàdzàce j´zykiem,
964 str., cena £14.90.
Wielki s∏ownik
angielsko-polski, polsko-angielski
Jan Stanis∏awski
Ponad 150 tys. hase∏ z transkrypcjà fonetycznà, informacje gramatyczne i stylistyczne, bogata frazeologia i terminologia z ró˝nych dziedzin wiedzy,
skróty i nazwy geograficzne, 4 tomy, cena £84.00
Let’s Learn Polish!
Wielki s∏ownik PWN-Oxford
angielsko-polski,
polsko-angielski
Najwi´kszy s∏ownik zawierajàcy ponad
500 tys. angielskich jednostek leksykalnych zaczerpni´tych ze wszystkich
odmian j´zyka, 2 tomy, ka˝y tom w
cenie £65.00
301 Polish Verbs
English & Polish Dictionaries and Textbooks
CzeÊç, jak si´ masz?
A Polish Language Textbook for
Beginners
Komunikacyjny podr´cznik j´zyka polskiego dla poczàtkujàcych. W lekcjach znajdujà si´ teksty ze s∏owniczkiem, tablice leksykalne, komentarz gramatyczny
i komunikacyjny w j´z. angielskim, podr´cznik i p∏yta CD, nowe wydanie, price £19.90
Czas na czasownik
Piotr Garncarek
A collection of exercises on conjunction, syntax,
aspect, and semantic of verbs which constitute the
nucleus of Polish sentences and have always been
a challenge to students learning Polish as a foreign
language, 224 pp., price £12.00
Eastern European Phrasebook
12 languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Estonian,
Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian
Russian, Slovenian and Ukrainian. This handy phrasebook is packed with over 350 phrases, 400 pp.,
price £4.99
Polish in 4 weeks
A basic, intensive course in Polish designed for beginners which can also be
used for revising basic grammar and
vocabulary, also includes short cultural notes which introduce some
aspects of Polish traditions and customs, a set of textbook, CD and CD-ROM, new edition, price £12.90
Polish. An Essential Grammar
Dana Bielec
An accessible, up-to-date Polish grammar for English speakers, clearly explains genders, noun types,
cases and case requirements of prepositions. 294
pp., price £17.99
Polish Phrasebook
286 pp., price £4.99
Klara Janecki
Fully conjugated Polish verbs in all tenses in an easy
to learn format, verbs formation with illustrative sentences, general information verbs of motion and reflexive verbs, verb indexes plus puzzle, Polish proverbs and self-tests, 420 pp., price £9.99
Dana Bielec
The book presents concise explanations of grammar,
with related exercises, to build confidence in using
the modern language. Ideal introduction to the structures and expressions most widely used in spoken
and written Polish, 230 pp., price £17.99
Colloquial Polish
The Complete Course for Beginners
Boles∏aw W. Mazur
The new edition of the best-selling Polish course for
beginners, offers a step-by-step approach to the language as it is spoken and written today. Features include: lively dialogues, exercises with full answer
key, grammar notes, Polish-English, English-Polish
word lists, 320 pp., price £11.99
tel: 020-8749 4957
A - Zetka. Eencyklopedia PWN
Aktualne i szybko dost´pne informacje z ka˝dej dziedziny ˝ycia, 35 tys. hase∏, kolorowe zdj´cia, mapy
i tabele, str. 1024, cena £24.90
Popularna encyklopedia Collinsa
Encyklopedia popularna prezentuje w systematycznym uk∏adzie oko∏o 10 tys. hase∏ z podstawowych
dziedzin wspó∏czesnej nauki, oko∏o 200 map i diagramów, twarda oprawa, str. 1042, cena £14.50
S∏ownik frazeologiczny
Mateusz Dobrowolski
S∏ownik zawiera ok. 4 tys. hase∏, proste i przyst´pne definicje z przyk∏adami u˝ycia, twarda oprawa,
str. 256, cena £4.50
Domowy popularny s∏ownik j´zyka polskiego
opr. prof Bogus∏aw Dunaj
S∏ownik zawiera najcz´Êciej u˝ywane wyrazy i zwroty
wspó∏czesnej polszczyzny, najpopularniejsze zwiàzki
frazeologiczne, istotne wskazówki poprawnoÊciowe
oraz przyst´pne definicje, str. 765, cena £8.50
S∏ownik synonimów w pigu∏ce
A. Kietliƒska, E. Rogucka
Ma∏y, kieszonkowy format, str. 550, cena £2.00
S∏ownik synonimów i antonimów
B. Gajewska, M. Pawlus
S∏ownik sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza to
cz´Êç s∏ownikowa, którà stanowi 977 hase∏ g∏ównych zawierajàcych grupy swoich synonimów oraz
odpowiadajàce im grupy antonimów, a cz´Êç druga
to indeks wszystkich hase∏, str. 506, cena £6.00
S∏ownik tematyczny j´zyka polskiego
Cz∏owiek w krainie s∏ów
M. E. Polaƒski Kita
Jedyny na rynku s∏ownik tematyczny skoncentrowany na cz∏owieku, opisujàcy istot´ ludzkà w jej fizycznym, psychicznym i biologicznym wymiarze; zawiera 15 tys. hase∏ zgromadzonych w 20 polach tematycznych, 448 str., cena £9.90.
S∏ownik ojczyzny polszczyzny
Jan Miodek
Basic Polish
A Grammar and a Workbook
S∏owniki i encyklopedie
W∏adys∏aw Miodunka
Zaczynam mówiç po polsku - Janusz Kucharczyk,
podr´cznik w przyst´pnej formie prezentuje
s∏ownictwo potrzebne na co dzieƒ. W jasny
sposób podaje materia∏ gramatyczny, komplet
ksià˝ki i 2 p∏yt CD, cena £19.90
Ju˝ mówi´ po polsku - Janusz Kucharczyk, podr´cznik
przeznaczony dla osób, które opanowa∏y ju˝ podstawowe s∏ownictwo i zasady gramatyczne j´z.
polskiego, przygotowuje do samodzielnego czytania i rozumienia tekstów, komplet: ksià˝ka i 2 kasety lub 2 p∏yty CD (do wyboru), cena £19.90
Ten, ta, to. åwiczenia gramatyczne nie tylko dla cu dzoziemców - Jolanta Lechowicz, Joanna Podsiad∏y, zbiór çwiczeƒ przeznaczonych dla rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka polskiego, str. 230, cena £13.00
S∏ownik zawiera wnikliwe komentarze odautorskie,
przytacza wymow´, odmian´ i etymologi´ przesz∏o
2000 wyrazów, t∏umaczy przyczyny powstawania
b∏´dów, omawia zagadnienia gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, objaÊnia wyrazy sprawiajàce
k∏opot, twarda oprawa, str. 812, cena £9.90
S∏ownik ortograficzny z zasadami gramatyki
Wojciech Dutka, Beata Gajewska, Anna Willman
Cz´Êç s∏ownikowa zawiera ok. 27 tys. s∏ów, których
pisownia mo˝e sprawiaç trudnoÊci, poprzedza jà
wst´p autorów, w którym przybli˝one zosta∏y zasady
pisowni polskiej, twarda oprawa, str. 600, cena £5.00
S∏ownik poprawnej polszczyzny PWN
Nowoczesny i wiarygodny przewodnik po dobrej
polszczyênie zawiera ponad 12 tys. hase∏, komentarze normatywne, dwie normy j´zykowe – wzorcowà i potocznà, osobny blok hase∏ problemowych, cena £8.90
email: [email protected]
www.veritas-london.co.uk
13
Books in English
Ksi´garnia Veritas
Books in English
Some books are available as special orders only – please allow up to 4 weeks for delivery. Prices are correct at the time of printing.
The Abandoned Legion
BOOKS
BY NORMAN DAVIES
Rising’44
the Battle for Warsaw
A brilliant narrative of one of the most dramatic
and largely sidelined in other history books episodes of 20th century history, hardback: price
£25.00, paperback: price £9.99
White Eagle, Red Star The Polish-Soviet
War
A Study of the Background
and Process of the Post-War
Dissolution of Polish Forces
in the West
Michael Hope
The book introduces the process by
which the Polish exiled authorities were first
betrayed to accommodate the USSR, 252 pp.,
price £7.50
Polish Deportees
in the Soviet Union
1919-1920 and “the Miracle of the Vistula”
310 pp., price £12.50
Origins of Post-War Settlement
in Great Britain
Heart of Europe
The Past in Poland’s Present
Author’s evocative account reveals Poland as
the heart of Europe in more than the geographical sense, 484 pp., price £11.99
Microcosm
Michael Hope
New edition. Detailing the less
well-known pattern of Soviet brutality and threat inflicted on the Polish nation and
its people during the Second World War, 80 pp.,
price £4.99
Portrait of a Central European City
Norman Davies and Roger Moorhouse
In order to present a portrait of Central Europe,
the authors have made a case study of one of its
most colourful cities – Wroc∏aw, 586 pp., price
£12.50
Europe. A History
“No history of Europe in the English language
has been so even-handed in its treatment of east
and west” (T.L.S.), 1360 pp., price £16.00
God’s Playground. A History of Poland
New edition. enlarged and revised, 2 volumes,
price £36.00
Christine
SOE Agent & Churchill’s Favourite Spy
Madeleine Masson
Christine Grenville (Skarbek) was one
of the most successful woman agents
of the WW2. The book reconstructs
the shattered portrait of this mysterious figure, 320 pp., price £8.99
Gulag
A History of the Soviet Camps
Anne Applebaum
The Gulag is Russia’s forgotten holocaust. Here, for the first time, is the full,
moving story of its countless victims;
how they lived, laboured, suffered –
and survived, 610 pp., price £8.99
Matthew Parker
The monastery at Monte Cassino is a
potent symbol. of human sacrifice
almost beyond imagination, paperback, 456 pp., price £7.99
Picturesque Poland
A. and W. Biliƒski
A beautiful album with carefully selected photographs taken in Poland, price £5.00
Poland
James A. Michener
A documentary novel in which three Polish families
live out their destinies in the sweeping span of eight
centuries, 618 pp., price £7.99
The Pianist
W∏adys∏aw Szpilman
The extraordinary story of one man’s survival in Warsaw, 220 pp., price £7.99, DVD: price £9.99
A History of Poland
Poland
Anita J. Pra˝mowska
Eyewitness Travel Guide
Photographs, illustrations, maps, cutaways and
floorplans of all the major sights, walks, scenic
routes and thematic tours. Where to eat, where to
stay and how to get around, 384 pp., price £15.99
Pra˝mowska explains the roots of Polish Christianity
and accounts for its tenacity in a state which, throughout the centuries, spanned the civilisations of the
West and East, 242 pp., price £14.99
Intelligence Co-operation Between Poland
and Great Britain During World War II
The Report of the Anglo-Polish Historical
Committee
Ed. T. Stirling, D. Na∏´cz, T. Dubicki
Forwarded by Tony Blair and Marek Belka
Identifies and evaluates surviving historical records
and shows the extent of the contribution made by
Polish intelligence to the Allied victory, hardback,
588 pp., price £55.00
Joe’s War
My Father Decoded
Annette Kobak
Memoir of the author’s search for her
father’s secret life during and after the
Second World War. Also reveals the
shocking history of what the Allies did
and didn’t do including the betrayal of the Poles at the
end of the war, paperback, 420 pp., price £7.99
Keeping the Faith
Poland Insight Guide
Local writers and stunning photography
provide a good background reader, an
on-the-spot companion and a souvenir
of your visit, 314 pp., price £16.99
Poland. The Rough Guide
Mark Salter
This is the most comprehensive guide to the country;
reviews of restaurants and accommodation, coverage of the countryside, practical tips on hiking and
transport, 670 pp., price £14.99
The Poles in Britain 1940 – 2000
From Betrayal to Assimilation
ed. Peter D. Stachura
A challenging and important description and analysis
of the development of the Polish community in the UK
from the WW2 until the end of the twentieth century.
The difficulties confronting the Poles in creating a new
life in an unfamiliar and not particularly welcoming
country after 1945, 112 pp., price £20.99
The Polish Community in Great Britain
T. Smith & M. Winslow
The Holocaust Industry
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering
Norman G. Finkelstein
In a controversial new study, the author moves from
an interrogation of the place the Holocaust has come
to occupy in American culture to a disturbing examination of recent Holocaust compensation agreements,
150 pp., price £8.00
14
Monte Cassino
The Story of the Hardest-Fought
Battle of World War Two
Historical photographs taken all over the world illustrate the extraordinary stories that tell how and
why Polish people came to this country, 128 pp.,
131 photographs, price £9.95
Museums in Poland. Guidebook
Maria So∏tysiak, Katarzyna Wierzbicka
An alphabetic guide with opening hours and contact
numbers, 328 pp., price £4.00
For Your Freedom and Ours
The KoÊciuszko Squadron
The Forgotten Heroes of WW2
Lynne Olson, Stanley Cloud
The story of how the Polish RAF
fighter pilots helped win the Battle
of Britain yet, lost the war has often
been briefly reffered to in histories of WW2. But it
has never, until now, been fully told, hardback –
price £20.00, paperback – price £7.99
Zamówienia pocztowe, telefoniczne i przez email
Veritas Foundation, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Veritas Bookshop
Books in English
Homeland
The Soldiers of General Maczek
in World War II
Polish Aces of World War 2
R. Gretzyngier, W. Matusiak
ed. Zbigniew Mieczkowski
Bears witness to the fortunes and acknowledges the
gratitude and friendship the soldiers of 1st Polish Armoured Division experienced in the towns and villages liberated by the Division, hardback, 280 pp +
photographs, price £30.00
Stolen Childhood
Poland – Culture Smart!
Illuminating insights into Polish culture
and society; essential information to
ensure that you arrive at your destination aware of basic manners, common
courtesies and sensitive issues, 168
pp., price £6.95
Poles in Defence of Britain
Robert Gretzyngier
A chronology of Polish day and night
fighter operations between July 1940
- June 1941. In-depth biographical
data, many unpublished photographs
from private collections, hardback,
290 pp., price £20.00, paperback: price £12.99
A Saga of Polish War Children
Audley House
and SOE’s Polish Section
Ian Valentine
Audley House in Essex – or Station 43
as it was known during the WW2 –
was used as the principal training
school for SOE’s Polish Section between 1942 and
1944. Christened “Cichociemni” or “the silent and
unseen”, Polish agents at Audley End undertook
a series of arduous training courses in all aspects of
guerrilla warfare before being parachuted into occupied Europe, hardback, 210 pp., price £18.99
King Matt the First
Lucjan Królikowski
380,000 Polish children and their families were rounded up by Stalin’s
orders in 1939 and deported into
Asiatic Russia. Lucjan Królikowski, a
young seminarian also deported there, shared and
witnessed their suffering, 296 pp., price £18.99
Janusz Korczak
One of the greatest classics, it is a
fable that offers a fierce, truthful picture
of children struggling to make sense of
grown-up nonsense, price £6.99
Madame
Those Who Trespass Against Us
Antoni Libera
One Woman’s War Against the Nazis
In a novel, part detective story, part romance, in Communist-dominated Warsaw a self absorbed Polish teenager pursues intellectual maturity – and the woman of
his dreams: his French teacher - the mysterious “Madame”, 438 pp., price £7.99
Countess Karolina Lankoroƒska
Preface by Norman Davies
tr. by Noel Clark
Station 43
In 1946, on the eve of the harshest winter for a hundred years, servicemen are pouring home from the
war to Britain beset by stringent food and fuel shortages, and desperate housing crisis. Anxieties are heightened by the unexpected arrival of the soldiers of the
Second Polish Corps, whose refusal to go back to Poland is regarded with impatience and suspicion, hardback: price £16.99, paperback: price £6.99
Karolina Lanckoronska was an aristocrat and art historian who was arrested by the Germans in 1942, imprisoned and later
sentenced to death. Placed in the notorious
Ravensbruck concentration camp for women, she
remained defiantly resilient, loyal to Poland and committed to her fellow prisoners. Her magnetic personality and superb story-telling makes this a powerful
narrative of an extraordinary story of courage and
will, 340 pp., price £14.99
Solaris
Stanis∏aw Lem
A masterpiece by Polish author Stanislaw Lem: a psychological drama set
in space which is both a gripping page-turner and a profound exploration
of the potential of the science fiction
genre, 214 pp., price £6.99
The History of Polish Literature
In the Garden of Memory
Czes∏aw Mi∏osz
A Family Memoir
The book presents the chronicle of a fertile literature
long neglected by the English speaking world, 584
pp., price £14.95
Joanna Olczak-Roniker
354 pp., price £8.99
I
Pilots of the Polish Air Force saw action
from the first day of WW 2 until the final victory in Europe. Almost 60 Polish
pilots achieved ace status with the RAF,
many pictures and drawings, 96 pp.,
price £12.99
Claire Francis
Formularz zamówienia
Veritas Polish-English Bookshop
63 Jeddo Road, London W12 9EE, tel: 020-8749 4957, fax: 020-8749 4965
email: [email protected], www.veritas-london.co.uk
Imi´ i nazwisko:........................................................................................................................................................................
Adres:........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Prosz´ o przys∏anie:
* Zamawiam prenumerat´ Gazety Niedzielnej:
pó∏rocznà
rocznà
* Kupon ksià˝kowy (Gift Voucher) o wartoÊci £............
* ................................................................................................................................................................................................
* ................................................................................................................................................................................................
* ................................................................................................................................................................................................
*................................................................................................................................................................................................
* ................................................................................................................................................................................................
Na odwrocie formularza szczegó∏y p∏atnoÊci
Prices are correct at the time of printing.
PTO
Prenumerata „Gazety Niedzielnej”
najlepszym prezentem dla Twoich bliskich
NAJSTARSZY I JEDYNY KATOLICKI TYGODNIK
DLA POLAKÓW W WIELKIEJ BRYTANII I NA ÂWIECIE
Wydawany przez Veritas Foundation Publication Center w Londynie od 1949 r.
Prenumerata: pó∏roczna £22, roczna £42.00, £55.00 (€85) Europa, U.S. $110.00 U.S.A.
Nowy Londyn
Kalendarze
na rok 2007:
Kalendarz Êcienny z wizerunkami
Papie˝a Benedykta XVI – cena £3.00
Kalendarz Êcienny Maryjny – cena
£3.00
Kalendarz Êcienny z wizerunkami
Papie˝a Jana Paw∏a II – cena £1.50
Kalendarz dzieci´cy – cena £1.50
Kalendarzyki kieszonkowe – cena £2.50
Ksià˝ki
antykwaryczne
Miasto i jego sztuka publiczna
Halina Taborska
Ksià˝ka zrodzi∏a si´ z fascynacji
dzisiejszym rozwojem miast, a tak˝e
z pragnienia, aby ich mieszkaƒcy i
goÊcie zechcieli poÊwi´ciç wi´cej
uwagi estetycznym walorom przestzreni publicznych i dzie∏om sztuki, str. 142, cena £9.99
***
Specjalne
zamówienia
Drogi Kliencie,
je˝eli nie znalaz∏eÊ
w naszym katalogu
ksià˝ki, której szukasz,
podaj jej tytu∏, autora
i wydawc´, a my
postaramy si´ jà dla
Ciebie sprowadziç!
Doskona∏y prezent!
dla rodziny i przyjació∏
na ka˝dà okazj´
Kartki z ˝yczeniami
Kupony ksià˝kowe
na imieniny i urodziny,
kondolencje,
zaproszenia na Êluby, I Komuni´
Przy zamówieniu prosimy
o podanie wartoÊci kuponu
pakowane indywidualnie w foli´ karnety,
cena £0.80
Kupony ksià˝kowe mogà byç wykorzystane tylko
w Ksi´garni Veritas
U
Formularz zamówienia
Veritas Polish-English Bookshop
63 Jeddo Road, London W12 9EE, tel: 020-8749 4957, fax: 020-8749 4965,
email: [email protected], www.veritas-london.co.uk
Prosimy o dodanie 20% wartoÊci zamówienia na koszty przesy∏ki pocztowej (ale nie wi´cej ni˝ £5.00)
Total of your order:
Postage:
Total to pay:
£.........
£.........
£.........
* I enclose a cheque/Postal Order payable to Veritas for £..........
* I wish to pay by VISA
MASTERCARD
MAESTRO
(issue no ........., start date:
month
year )
Card no.
Expiry date:
Date:..............................
month
year
Signature:............................................................

Podobne dokumenty