g01 SRO

Transkrypt

g01 SRO
W dzisiejszym wydaniu polecamy:
Policjantki skarżą RCMP
strona 2
Rośnie liczba alergików
strona 3
Kalemba nowym ministrem
rolnictwa
strona 9
Tylko oszczędzanie pomoże
strona 13
Siatkarze przegrali z Bułgarią
strona 19
UWAGA! LETNIA SUPERPROPOZYCJA GAZETY!!!
Zaistniejesz latem, a OWOCE zbierzesz już jesienią! W cenie jednej - trzy reklamy!
Kontakt z nami: 416-900-0997
Dzwoń natychmiast: 416 900-0997 lub wyślij maila: [email protected],com
•obowiązują pewne ograniczenia
WYGRAJ Lexusa IS250 *3
Kanadyjski szpital powstanie w Żywcu
Żywiec Kanadyjska firma InterHealth wystąpiła do starostwa w
Żywcu o wydanie pozwolenia na
budowę nowego szpitala w tym
mieście - podał powiat żywiecki.
Placówka będzie pierwszym w
Polsce obiektem medycznym,
zrealizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Szpital ma zostać otwarty w
2015 roku.
Członek zarządu InterHealth
Canada Nasser Massoud powiedział, że firma wraz ze starostwem zabiegają o domknięcie
finansowania realizacji inwestycji.
"Trwają zaawansowane rozmowy z bankami, z których kilka
jest zainteresowanych udzieleniem kredytu na inwestycję. Prowadzimy także negocjacje z potencjalnymi dawcami pożyczki
hybrydowej oraz partnerami kapitałowymi.
Mamy nadzieję, że w ciągu
Gazeta
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
najbliższych tygodni rozmowy
zakończą się konkretnymi ofertami ze strony nie jednego, ale
kilku partnerów finansowych" wyjaśnił.
Wicestarosta Andrzej Kalata
powiedział, że w przygotowaniach do realizacji inwestycji
uczestniczy także powiat, który
ma między innymi doprowadzić
media do działki.
Starostwo rozstrzygnęło przetarg na wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej i zawarło umowę
w sprawie tymczasowego przyłącza energetycznego. Trwa procedura związana z uzbrojeniem
działki w gaz. Powstaje projekt
poszerzenia drogi dojazdowej do
szpitala.
Powiat żywiecki jest krajowym pionierem w dziedzinie realizacji inwestycji w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego.
gazeta
Toronto - Ontario 91 (324) Rok III
środa - czwartek 1 - 2 sierpnia 2012
95 centów (HST included)
O godzinie 17.00 zawyją syreny
Pierwsze strzały w powstaniu padły na Żoliborzu
Warszawa 1 sierpnia o godz. 17
dźwięk syren na Mazowszu upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego - zarządzenie w tej
sprawie do prezydentów i burmistrzów miast w regionie skierował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Wojewoda zwrócił się do samorządów o wywieszenie tego dnia flag narodowych
na urzędach oraz w miejscach
publicznych - poinformował PAP
w poniedziełek Tomasz Pietrasieński z oddziału prasowego
wojewody mazowieckiego. Syreny mają zawyć w 44 miastach na
Mazowszu. "Włącza się je w sytu- Apel poległych odbył się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu KrasińPaweł Supernak PAP
acjach wyjątkowego zagrożenia. skich, 31 sierpnia w przeddzień 68. rocznicy wybuchu powstania
Minimum raz w roku powinno przeprowadzeniu treningu samo- kanałami przenosili informacje.
więcej na stronie 12 być sprawdzane ich działanie. Po rządy złożą do wojewody raport
Bontemps przypomniał, że
ze sprawności systemu" - dodał Żoliborz był dzielnicą Warszawy
Pietrasieński w komunikacie.
z tradycjami społecznymi, co
Obchody 68. rocznicy wybu- sprawiło, że w odizolowanej od
chu Powstania Warszawskiego reszty miasta dzielnicy powstało
rozpoczęły się w poniedziałek. Z powstańcze państwo ze sprawprzedstawicielami organizacji nie funkcjonującą administracją
powstańczych i kombatanckich państwową i cywilną, nazwane
spotkali się prezydent Bronisław Rzeczpospolitą Żoliborską. PrzyKomorowski i prezydent Warsza- pomniał także, iż w Powstaniu na
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Żoliborzu pod dowództwem
Apelem poległych i złożeniem "Żywiciela" walczyło ok. 3 tys.
wieńców pod pomnikiem Żołnie- osób, 1,1 tys. z nich poległo, a 1,5
rzy "Żywiciela" na stołecznym tys. trafiło do niewoli. Zdzisław
Żoliborzu uczczono we wtorek Sierpiński, żołnierz 226. plutonu
68. rocznicę wybuchu Powstania 9. Kompanii Dywersji Bojowej
Warszawskiego. Pierwsze strza- "Żniwiarz", który oddał pierwsze
ły w powstaniu padły właśnie na strzały w Powstaniu WarszawMitt Romney z żoną Ann złożyli kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. To- Żoliborzu, jeszcze przed godziną skim, walczył pod pseudonimem
warzyszyła im prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Rafał Guz PAP "W".
Marek Świda. Po wojnie, od 1945
Wyraził nadzieję, że tak jak
polskiej Solidarności, ale także
"Spotykamy się w miejscu roku przez ponad 50 lat był reto, że przystąpiliśmy do Sojuszu do tej pory Polska była sojuszni- upamiętniającym pierwszy bój daktorem "Życia Warszawy", kryPółnocnoatlantyckiego za prezy- kiem Stanów Zjednoczonych w Powstania Warszawskiego. tykiem muzycznym, współprapotrzebie, tak i Stany Zjednoczo- Pierwsze strzały powstania pa- cownikiem radia i telewizji. Zmarł
dentury Billa Clintona.
Sikorski relacjonował, że pod- ne będą naszym.
dły właśnie na Żoliborzu, 1 sierp- w 2004 roku.
Po spotkaniu z Sikorskim nia 1944 roku, około godziny
czas spotkania wymienili z RomWe wtorek pod pomnikiem
neyem poglądy na sprawy glo- wspólnie z prezydent Warszawy 13.30, przed godziną »W«" - przy- zgromadzili się kombatanci ze
balne, a także dotyczące naszego Hanną Gronkiewicz-Waltz Rom- pomniał podczas wtorkowej uro- Stowarzyszenia Żołnierzy Armii
ney złożył wieniec pod Grobem czystości prezes Stowarzyszenia Krajowej "Żywiciel", przybyły takregionu.
"Nasza rozmowa potwierdzi- Nieznanego Żołnierza. Wysłu- Żołnierzy Armii Krajowej "Żywi- że poczty sztandarowe organizała, że wszędzie tam, gdzie ludzie chał historii tego miejsca, zoba- ciel" Stanisław Bontemps.
cji kombatanckich, harcerze i
walczą o wolność, Polska i Ame- czył urny z prochami żołnierzy 1 sierpnia 1944 roku ok. godz. mieszkańcy Żoliborza. Po uroryka myślą podobnie. To, że czu- m.in. z Katynia. Romney powie- 13.30 na ul. Krasińskiego żołnie- czystości pod pomnikiem Żołniejemy wartości do »szpiku kości« dział, że jest dla niego zaszczy- rze AK, którzy przenosili broń na rzy "Żywiciela", delegacje przejest tym, co nas odróżnia na are- tem być w tym miejscu. Wpisał miejsce koncentracji jednego z szły na ul. Suzina, gdzie upamiętnie międzynarodowej" - oświad- się też do księgi pamiątkowej.
oddziałów, natknęli się na patrol niono żołnierzy Organizacji Wojwięcej na stronie 8 niemiecki. Wtedy z broni żołnie- skowej Polskiej Partii Socjaliczył minister.
rza Armii Krajowej Zdzisława stycznej z batalionu im. JarosłaSierpińskiego padły strzały, któ- wa Dąbrowskiego, którzy polegli
re rozpoczęły wymianę ognia. 1 sierpnia 1944 roku.
Warszawa W wieku 92 lat zmar- jego mistrza, zarówno jeśli cho- Niemcy ściągnęli posiłki ze ŚródPowstanie Warszawskie zała w Warszawie prof. Anna Su- dzi o profesjonalne kompetencje mieścia, a do walk przyłączyły kończyło się na Żoliborzu 30
cheni-Grabowska, wybitny histo- jak i głębokie osobiste zaangażo- się kolejne powstańcze oddziały. września. Mieczysław Niedzielryk czasów nowożytnych, człon- wanie w działania dla Polski.
Na linii Dworca Gdańskiego ski "Żywiciel", mimo ran, nie
kini PAN.
Od sierpnia 1980 r. prof. Su- Niemcy odcięli Żoliborz od Śród- chciał poddawać dzielnicy, podByła autorką fundamental- cheni była aktywną działaczką mieścia. Na Żoliborzu walczyli porządkował się jednak rozkanych prac na temat dziejów par- NSZZ "Solidarność". W stanie wo- powstańcy ze zgrupowań "Żaglo- zom dowódcy powstania gen.
lamentaryzmu I Rzeczypospoli- jennym współtworzyła Studium wiec", "Żbik", "Żmija", "Żniwiarz", Tadeusza Komorowskiego "Botej, licznych książek i publikacji Kultury Chrześcijańskiej. Była "Żubr" i "Żyrafa" pod dowódz- ra". Po wojnie "Żywiciel" trafił do
o tematyce historycznej. Wycho- m.in. współzałożycielką Katolic- twem płk. Mieczysława Niedziel- USA, gdzie pracował jako robotwała wielu wybitnych history- kiego Stowarzyszenia Wycho- skiego "Żywiciela", działała tak- nik. Zmarł 18 maja 1980 roku w
ków, którzy widzieli w niej swo- wawców.
że służba sanitarna, a harcerze Chicago w wieku 83 lat.
Romney dziękuje Polakom za odwagę i wspieranie USA
Warszawa Chciałbym wyrazić
głęboką wdzięczność za waszą
wolę walki, sojusz i przyjaźń w
czasach kryzysu i podczas konfliktu militarnego - mówił prawdopodobny kandydat Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w USA Mitt Romney
po spotkaniu z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.
"Chciałbym wyrazić wdzięczność polskiemu rządowi i Polakom za odwagę waszych mężczyzn i kobiet wspierających
walkę o wolność w Iraku i Afganistanie. Wiem, że to kosztowało
wiele istnień ludzkich" - powiedział Romney, który we wtorek
rano od spotkania z szefem polskiego MSZ rozpoczął warszawską część swej wizyty w Polsce.
Zwracał uwagę, że historia sojuszu Polski i USA jest długa.
"Nasza przyjaźń trwa wieki i jest
zbudowana na naszych wspólnych wartościach i wolności" podkreślił. Romney mówił, że
zbliżamy się do świata, który
wydaje się zmierzać do wolności
i pokoju. "Będziemy wspólnie
kontynuować pracę, by być przykładem dobrobytu ekonomicznego, wolności politycznych i osobistych" - oświadczył.
Amerykański polityk komplementował piękno Polski; wyrażał też wdzięczność za głębokie
poświęcenie naszego kraju dla
wolności przez wiele lat naszej
historii.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślał, że
Polska utrzymuje doskonałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi niezależnie od tego, która z
partii akurat rządzi.
Jak zaznaczył, wspominamy
sympatię Ronalda Reagana dla
Publikujemy 3 razy w tygodniu
Zmarła prof. Anna Sucheni-Grabowska

Podobne dokumenty