Wójt gminy Batorz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Transkrypt

Wójt gminy Batorz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
Wójt gminy Batorz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
nieruchomości stanowiącej byłą bazę „Spółdzielni Kółek Rolniczych” położoną
na skraju wsi Batorz Pierwszy, powiat Janów Lubelski składającej się z działek:
1. oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1665/2
2. oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 564/1
o łącznej powierzchni 5201m².
Działki położone są obok siebie tworząc jedną działkę gospodarczą,
dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Janowie Lubelskim
prowadzi Księgę Wieczystą Nr 38892 stanowiących własność Gminy Batorz.
Nieruchomość zabudowana jest następującymi obiektami:
- budynek administracyjno-warsztatowy,
- budynek magazynowo-garażowy,
- budynek „magazyn smarów i oleju”,
- budynek portierni.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży usytuowana jest w pobliżu centrum
administracyjno-usługowo-handlowego, przy drodze utwardzonej relacji BatorzKraśnik, w terenie płaskim w kształcie prostokąta.
Do nieruchomości doprowadzone są urządzenia komunalne: droga utwardzona,
energia elektryczna, woda (wodociąg wiejski), kanalizacja (szambo), telefon.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Batorz teren ten
przeznaczony jest pod usługi tj. bazę składowo-magazynową z możliwością budowy
nowych obiektów i oznaczony jest symbolem 1-16-Ps.
Cena wywoławcza nieruchomości według wyceny biegłego wynosi: 106.065,00 zł
(słownie: sto sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Postąpienie minimalne 1.100,00 zł.
Wadium 4.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy
Batorz – sala konferencyjna o godzinie 12:00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium i okazanie
Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.
Wadium można wpłacić gotówką na rachunek bankowy Gminy Batorz
w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział Batorz
Nr 24871711102008800038380002 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 kwietnia 2006 r do godziny 14:00.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę
i wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zastrzega się, że
wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu który
zaoferował najwyższą cenę nabycia i wygrał przetarg nie dokona wpłaty pozostałej
należności lub uchyli się od zawarcia aktu notarialnego w terminie wyznaczonym
przez sprzedającego.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu
zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w ciągu 3 dni
od daty przetargu.
Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Batorz od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16;00, lub telefonicznie pod
numerem telefonu (015) 87 45 134. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami
jest Zastępca Wójta Pan Roman Smyl.

Podobne dokumenty