Konspekt lekcji zajęcia artystyczne : kwiaty z liści

Transkrypt

Konspekt lekcji zajęcia artystyczne : kwiaty z liści
Ewelina Kroczak-Hryciuk
Oława,06.11.2013
Konspekt zajęć artystycznych w klasie III Gimnazjum
Temat : Ozdoby wykonane z darów natury – kwiaty.
Założenia metodyczne:
1.Czas :

1 godzina lekcyjna
2. Cele i umiejętności:
Wiadomości
Uczeń:
 zna pojęcie: dary natury,
 potrafi wymienić jesienne dary natury,
 potrafi wykorzystać dary natury w pracy plastycznej
Umiejętności
Uczeń:







potrafi planować etapy pracy do uzyskania zamierzonego efektu,
potrafi zastosować zdobytą wiedzę w pracy plastycznej,
rozwijanie poczucia sprawstwa,
rozwój emocjonalny i intelektualny w zakresie twórczego myślenia,
rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań artystycznych,
wyrażanie ekspresji za pomocą różnych technik plastycznych,
zwiększenie wiary we własne możliwości.
3.Metody pracy:
 pogadanka,
 prezentacja multimedialna,
 zadanie plastyczne.
4. Formy pracy :
 grupowa,
 indywidualna.
5.Środki dydaktyczne
 prezentacja multimedialna
Materiały i narzędzia:
nożyczki, klej magic, nić, patyczki drewniane, jesienne dary natury ( liście klonu, liście
kukurydzy)
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Pogadanka wprowadzająca
 przedstawienie pojęcia : jesienne dary natury,
3. Przedstawienie prezentacji multimedialnej
 przypomnienie definicji : darów natury
 przedstawienie przykładowych prac wykonanych z jesiennych darów natury
4. Ćwiczenia plastyczne
Uczniowie postępują zgodnie z instrukcją przedstawioną w prezentacji i wykonują kwiaty z
liści kukurydzy oraz liści klonu. Uczniowie z wykonanych kwiatów ,komponują bukiet .
5. Ekspozycja ukończonych prac :
 zwrócenie uwagi na estetykę wykonania kwiatów oraz wspólne możliwości uczniów.
6. Ocena ukończonych prac wg kryteriów:
 wykorzystanie materiałów roślinnych
 estetyka wykonanych prac
 wykorzystanie wyobraźni twórczej
7. Podsumowanie:
 przypomnienie definicji darów natury oraz sposobów ich wykorzystania
8. Prace porządkowe.