DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No.HR00004|CPR2013-07-01|FC|V004
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1.0117
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Krąg S235J2+N wg EN 10025-2:2004
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub w konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
Luxembourg
Tel:+48122932104
Fax: +48122932145
e-mail: [email protected]
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie ma
zastosowania
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 10025-1: 2004
Jednostka notyfikowana określona zgodnie z poniższą listą przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, dokonuje stałego nadzoru,
oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie +2 i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji.
Atlantique & Lorraine
Avilés
Bremen
Eisenhüttenstadt
Fos
Galati
Gent
Kraków
Ostrava
0333
0099
0045
0038
0333
0098
0036
0035
1020
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Nie ma zastosowania
9. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Tolerancje wymiarów i kształtu
Grubość
EN 10051
Płaskość na arkuszach ciętych
EN 10051
Grubość nominalna (mm)
Granica plastyczności
>
16
Wartości
≤
ReH min (MPa)
16
235
30
225
Grubość nominalna (mm)
Wytrzymałość na rozciąganie
>
Wartości
≤
Rm min (MPa)
max (MPa)
30
360
510
Grubość nominalna (mm)
>
Wydłużenie
≤
min (%)
próbki
17
A80 (%)
A80 (%)
2
2.5
18
2.5
3
19
A80 (%)
3
30
24
A 5.65√So (%)
>
>
KV2Lmin (J)
30
27 w temp. -20°C
40
>
Wartości
≤
%
40
≤ 0.35
100
Grubość nominalna (mm)
≤
Trwałość
100
EN 10025-1: 2004
Wartości
≤
Grubość nominalna (mm)
Spawalność CEV
Wartości
2
Grubość nominalna (mm)
Próba udarności
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Właściwości użytkowe
≤ 0.38
Wartości
%
C : ≤ 0.17
Mn : ≤ 1.40
P : ≤ 0.025
S : ≤ 0.025
Cu : ≤ 0.55
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Jean-Martin Van der Hoeven
Sandeep Arora
Head of Marketing & Sales CMO FCE Head of Product Marketing & Control
Luxembourg, 1st February 2014
Luxembourg, 1st February 2014