Załącznik

Transkrypt

Załącznik
POD KARPACKATZBA ROLN TCZA
36-00lTtzebownisko615A; tel./fax. llTl87 L4078,lnl87.L4 077
e-mail [email protected] http://www.pir.xo.pl
PLFJU98 120
l slPJ
Trzebownisko,
dnia 03.L2.20t5r.
Krajowa Rada Izb Rolnicrych
w Warszawie
Zatzqd PodkarpackiejIzby Rolniczej w Trzebowniskuzwraca sig
z proSb4o wystqpienie z wnioskiem o znowelizowanieUstawy z dnia 3 lutego
1995roku o ochroniegrunt6w rolnych i le6nych( tj. Dz.U.22015 r. poz.909),
wprowadzajqc w art. 15 ust. 5 zapis, kt6ty obliguje w6jt6w, burmistrz6w,
prezydent6w- miast do bezwzglqdnego reagowania na nieprzestrzeganie
przepis6w o-, ochronie roSlin uprawnych przed zachwaszczeniem.
Dotychczasowyprzepis w spos6bniejednoznacznydaje takie uprawnienia w/w
i zapis tego ustqpu interpretowany jest przez organy wykonawcze gmin jako
dajqcy tylko takie prawo do wystqpienia i to w spos6b uznaniowy, a nie
bezwzglEdneprzestr ze ganiedyspozycji tego przepi su.
Na problem n\ezagospodarowanych,zachwaszczonychdzialek coraz czEsciej
zwracajq uwagQrolnicy, kt6rych dzialki uprawne polozone sq w sqsiedztwie
takich nieu2ytk6w i muszq oni ponosii stale dodatkowe koszty zwiqzane z
ochron4 swoich pol przed chwastami.Nie bez znaczeniajest r6wnie2 fakt, 2e
tego "typu nieuzytki stwarzajq powazne zagroheniepozarowe, zdecydowanie
negatywnie wptywajq na naturalne Srodowiskoi psujq walory przyrodniczokrajobraZowe.
Z powahaniem
Otrzymuj4:
1 x Adresat
txala
wrcEPuErnslARzADU
u/go,*a/
Jerzy Bator
n
--.-...
.:l:Fi
,_2.
rS+\'i'.-,,i;#iz
:F*:.;l:;\&
,ry'it,|{i! I "tjqrii::-f\r:.
.-r7-Ji!
rr ,
T,J,I't*tcrhr^,rt,'iTl
?*h
fi"r^nA4t
hr,b*,*J,*
I tlt) K"L^,a
\-.
t:g*.17f::;:
MINISTERROLI{ICTWA
I ROZWOJUWSI
Warszana,
2016- 0l - 0f
GZ.rr.}75- 12fi5
Pan
Wiktor Szmulewicz
PrezesKrajowej Rady
Izb Rolniczyclt
ul" Wspdlna 30
A0-930 lYarszawn
a
fir,n
Nr41r1o1yC
f,-.^p*7
w'zrvi4zkr,rz pismem z dnia 11 grudnia2015 roku. znak:KRIR/JM/135112015,
przy
kt6rynr zostaloprzekazanewyst4pieniePodkarpackiejIzby Rolniczej zdnia3 grudnia 20L5r.
znak: PIR/349812015/PJ
rv sprarviepodjEciainicjatywy ustawodarvczej
rv celu zmiany ustaw,v
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochroniegrunt6wrolnych i leSny,'ch
(Dz. U. 22015 r. poz.909 z
po2n.zm.) i rvproi.vadzenie
lv art. 15 ust. 5 przepisu,kt6r;,'zobliguje lv6jt6r.l,(burmistrzdw,
prezydent6rvmiast) do bezlvzglEdnego
reagolvania,w pl'zypadkunie utrzymywaniagrunt6w
roln.v*ch przez ich rvlaScicieli w dobrej kulturze rolnej - przedstaw'iamnastgpuj4ce
rvy'jaSnienia
W rozr,rmieniu
przepisuart. -l pkt. 16 rr,-rv.
ustarvyz dnia 3lutego 1995roku o ochronie
gruntOlvroluvch i ieSnych grunt,vzdegradowane- to gruntv. kt6r1'-chrolnicza lub lespa
wartoSi u2vtkorva zntalala, \\i szczeg6lnoSci
ri,-vniku pogorszenia sig rvarunk6rv
przytodniczvch albo rvskutek zmiau srodorviskaoraz dzialalnoSciprzemyslor.vej,a takZe
wadliwej dzialalnoScirolniczej. Zachrvaszczenie
grunt6w' o kt6ryrn mowa w nadestanym
piSnriePodkarpackiejlzby Rolniczejz dnia 3 gruclnia2015 r. znak: PIR/34g8/2015/PJ
jest
i.r'adlirv4dzialalnoSirolnicz4. Zaprzestaniestosowaniaprzezrolnika jakichkolwiek zabieg6wtrprawow)'ch.bezsporniebow.iernprzycz"vniasig do zapoczEtkorvania
proces6wdegradacji
grunt6"v.Iv{aj4cna urvadzervrv. sytuacje.lv zrvi4zku z'uchyleniem oborvi4zuj4cychprzed
'nvejSciemw Zycie tej ustawy' przepisrii.vdotycz4cych kontroli
obor,viqzkurolniczego
wvkorzystaniagrunt6r,r'.ustalvodawcawprowadzil przepis art. 15 ust. I omawianejustawy
kt6ry wyra2nie wskazuje,ze: LYlaicicielgruntdw stanowiqcychuzytki rolne oraz grunt6w
zrekultyu,sv,anychna cele rolne.iest obowiqzanydo przeciu,dzialaniadegradacji gleb, w tym
szczeg6lnieerozji i ruchom masowymziemi. Uzycie przez ustawodawcAsformulowania.,w
szczeg6lnoSci"nie oznaczakatalogu zamknigtego.ograniczonegowylEczniedo proces6rv
erozji i ruclr6w masowychziemi. Wadliwie prowadzonadzialalnoSirolnicza, a zwLaszcza
calkowite i dlugotrw'alezaniechaniewykonywaniajakichkolwiek zabieg6wagrotechnicznych
przezuLT,tkow'nika
grunt6wjest niew'4tplirviedziatalnoSci4
powoduj4c4degradacjggrunt6w z
winy wlaSciciela.W takirn przypadku,ma zastosow-anie
przepis arl. 15 ust. 5 w/w ustawy,
zgodniez kt6rym: IV razie u;yslrlpieniuzu,inyu,laiciciela innych.formdegradacjigr"untdu,.o
ktrirl'ch tnov'e 11'ust. I, v' lllut r6v'niez sprnt,odou'ctnej
nieprzestrzeganient
przepis|w o
ochronie roilin upruv,nychprzetl chorobumi, szkodnikami i chwastcuni,u,rjjt, tv drodze
deqtTji, nakuzu.iev'luicic'ielov'i grunltitr v'ykonanieu, okreilonym tenninie odpou,iednich
zabieg6v'. W razie niswykononiu dec:yzjitt,ri.1't
zleca v,ykonaniezastgpczetych zabieg|v, nct
koszt v,lulciciela gt'unt6w, vtykorzysluiqcdo czesLtn4)rotu kosztdw u,ykonania zastgpczego
irodki budzetu,!o.ie\4'6dzhva.
o kt6r);chmov,aut ort. 22b ust.I. Z przepisutego wynika wigc,
ze ustar,vodilvcaprzervidzial taK4 sytuacjq,w' kt6rej w6jt (burmistrz. prezydent miasta)
zabowiEzanyjest r,r.ydaidecyzjeadministracyjnq* w przypadku,gdy wyst4pily inne formy
degradacjigrunt6w riL erozjab4dz ruchy masoweziemi. Organ wydaj4cy decyzjgpow-inien
nakazacrvykonanieodpowiednichzabieg6wi okreslenieterminu ich wykonania.Od decyzji
tej wlaScicielowiprzyslugujeodu'olaniedo samorz4dowego
kolegium odwolawczego,a
decyzja ostateczna mo2e byi
zaskar2onado w.ojew6dzkiegos4du administracyjnego.
Podobnestanowiskoprzedstar.vil
Wojerv6dzkiS4dAdministracyjnyw Bydgoszczyw wyroku
z dnia 13 sierpnia2013roku. s-v''gn.
akt: II SAiBd 355/13.w kt6rym stwierdzil,Zei'Trafnie
sltriet'tlzi!1'orgun))oltrztinslmtc'ji- hrak ochronl, grurttt.tltrzed chwasfcrmijestjednq z .fornt
nakuzriwokrellon.vchw przepisie art. l5 ust.5 cy,t.
.iego dcgrctdacjii uzasaclniu,.slo.sottunie
tt.t'lcttt')t.
Zu lakc1fu'alifikac:iqprzem6tiut rnoze v, szczeg6lnoicitreic u,yzej v'skctzanego
przepistrurl. I5 ust.5 cvl. uslcnt'1',
v' k!6rvntpr4nroluje sig naruszenieprzepisdv,dot)'czqq,ch
ochronv roilin przecl chu'ctstcttni.iako.jeclen
z roclzuffu' tlegradac.iig'rmtu. Wskazatnalezy,ze
ttct moc|' cu't. I5 omav:ictnejusta\:y obov'iqzekzapobieguniadegrctclacjigruntu ciqiy na
wIa.kicieIu
gruttIu."
Dltrgotrwalezachrasz-czenie
grunt6w powodujetak2eutratq albo ograniczeniewartoSci
u2y1ko'uvej
grunt6w. W takich przypadkachdo wydania decyzji nakazuj4cej zniszczenie
chwastowrnaj4zastosow'anie
r6wnie2przepisyart. 20 r-rst:'1
i 2 oraz aft.22 ustawyo ochronie
grunt6ivrolnych i leSnycli.dotycz4cerekultl,'r,r,acji
i zagospodarow'ania
grunt6w.
Zgodnie z art. 20 ttst. 1 osobapowoduj4cautratEalbo ograniczeniewartoSciu2ytkowej
grunt6w jest obowiEzanado ich rekultywacji na wlasny koszt. Je2eliosoba powoduj4ca
degradacjg nie zostala ustalona albo grunty zostaly zdegradowanew wyniku klgski
zywiolowej. w'6wczasrekultywacji dokonuje starostaprzy wykorzystaniuSrodk6wbudzetu
wojew6dztwa, pochodzEcychz naleznoScii oplat rocznych z tytulu wyl4czenia grunt6w
rolnych z produkcji, o kt6rych mowa w aft. 22b ust. I ustawy. Decyzje w sprawie
rekultywacji i zagospodarowania
gruntow na podstawiear1.22 omawianejustawy wydaje
starosta.
Majqc na uw-adzepo\.\yzszeregulacjeprawne- w ocenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi obecnienie ma potrzebynorvelizacjiustawyo ochroniegrunt6wrolnychi leSnychw tym
zakresie.
J
- -^m zurr'ti'':s;[]5?3i;1,,|,
,
f/,.a-24r1P'
&6'thfr/
"%,brt,-e/
Zbigtiici's,f;1/::ii
(/