Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów nr 77/2016 z dnia

Transkrypt

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów nr 77/2016 z dnia
l l i r l L N l lIsR Z
G M I N Y I M I A St ' \ \ 1 ! t ] C H Ó w
u 1 . I l c n r l kS
i rr r n L r c il c z a2 5
32 200 i\littlrow
ZARZĄDZENIE' NR 77l20l6
BurmistrzaGminy i MiastaMiechów
z dnia03.03.2016
r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu glosowania oraz wzoru karĘ do głosowania
w ramach Budżetuobywatelskiegodla miasta Miechowa w roku 2016
Na podstawieart' 30 ust. l i2 pkt 2 ustawyz dnia 8 marca l990 r. o samorządziegminnym(tekstjednolity
Dz. U. z 20|5 r., poz' |5|5 z póżn.zrn')oraz $ 6 załącznika
do UchwałyNr XIlI/l95120l5 Rady Miejskiej
w Miechowiez dnia l8 |istopada20l5 r. w sprawieprzyjęciaRegulaminuBudŻetuobywatelskiegodla miasta
Miechowa.zarządzamco następuje:
$l
l . o wyborzezadań do realizacjidecydu.ią
mieszkańcymiastaMiechowa w drodzegłosorvania,
którzy
ukończyli l6 lat. Głosowaniena zadaniazgłoszoneprzez mieszkańcórvi pozytywniezweryfikowane
będzieodbywaćsię w terminieod 07.03.201ór. do 25.03.2016r.
2 . GłosowaćmoŻnajednorazowo,wybierającmaksymalniedwa zadania(możnaoddaćgłosnajeden lub
dwa projekty).
3 . Głosuznajesię za niewainy:
a) w przypadku głosowaniainternetowego jeŻe|izostanąpodane błędnedane lub głosodda osoba
nieposiadaj4ca
zamełdowania
na terenięmiasta,
b) w przypadkugłosowaniado urny _ jeieli kartado głosowanianie zostataczytelniewypełniona,
oddanogłosna więce.iniŻdwa projekty|ubnie zawierapodpisugłosującego,
c) jeŻelijednaosobagłosowała
ki|karazy _ np. przez Intelnetoraz do urny,
d) jeżeliosobagłosująca
nie ukończytaw dniu głosowanialó lat.
4 . Głosort
anie odbyrta się:
a) poprzezwłożenie
kartydo głosowania'
do urny rł'ypełnionej
inter.aktywne.j
na portaluwrł'rv.wspo|decydujemy.pl.
b) poprzez rvypełnietric
karty do głosorvalria
-> ..BudŻet
zakładka..BudŻety
obyrvatelskie,'
obyrvatc|skidla rniastaMiec|rowalv 20|6I.oku...
5 . Wzól karty do głosorvania'o której mowa w pkt 4 lit. a, Stanowizałączniknr l do rriniejszego
Zatzqdzen,ia.
6 . Mieszkańcy Miechorva.którzy nie posiadajązanleldorvaniana terellie nliasta (na pobyt stałyIub
papicI.orvc'i.
czasorl'y)lrrogązagłosou,a6
11'yłącznic
rv foI.ll-lic
punktach,w godzinachotwarcianiżej
7. Głosowaniedo urn będzie prowadzonew następujących
wymienionychinstytucji/obiektów:
'
a) UrządGminy i MiastaMiechów,ul' HenrykaSienkiewicza25
b) Powiatowai MiejskaBibliotekaPublicznaw Miechowie,Plac T' Kościuszki7
c) CKiS - Budynekkytej pływalni'ul. M. Konopnickiej4
d) CKiS - BudynekDomuKultury,u|.Racławicka10
e) CKiS - MałopolskiSystemInformacjiTurystycznej(MSIT)' P[acT. KościuszkilA
$2
WykonanieZarządzeniapowierzasię KierownikowiReferatuFunduszyi MonitorowaniaStrategiiRozwoju'
$3
śżŚ.','\
Zarządzeniewchodzi w
iĘl śi
|n\ą
-1\.
Y,r)lr
.
\/o
/ -->
śY
ZałącznikNr I do Zarządzenia nr 77/20|6
BurmistrzaGminy i Miasta Miechów
z d n i a0 3 . 0 3 . 2 0 l 6r .
KARTA Do GŁosowANIA
na zadania zgloszone do Budżetu obywatelskiego dla miasta Miechowa na rok 2016
Aby prawidłowo oddać g|os należywybrać maksymalnie dw a zadaniaz poniższej|isty poprzez postawienieznaku
''X.. w ko|umnie
..Wybór'.,wpisaćczytelnieswoje imię i nazwiskooraz numerPESEL' a takżępodpisaćZawartena
karcieoświadczenie.
Zasady glosowania:
l) g'łosujący
wybiera 1 lub 2 zadania z poniższejlisty,
2) możnaty|ko raz wziąć udziałw głosowaniu.
zachodzi'co najmniejjednau poniższych
okoliczności:
Głos uznaje się za nieważny,jeśli
l) na karcie wybrano więcej niŻZ zadania'
2) mieszkaniecodda więcej niżjedną kartęw g,łosowaniu
na zadania,
3) imię i nazwisko'adreszamieszkania|ubnumerPESEL wpisanena karciesą nieczytelne,
4) numer PESEL jest rriepoprawny(błędnacyfra kontrolna),
5) oświadczeniezawartena karcie nie zostałopodpisane.
Imię i nazwisko osoby głosującej(czytelnie)
Adres zamieszkania(cz1'telnie)
Nr PESEL osoby głosującej(czytelnie)
PRosIMY ZAZNACZYC,,X'' w kolumnie''Wybór'''
Lp.
Zadanie
Wybór
I
Zakup kosza najazdowego d|a Gimnazjum / Koszykówka
tr
Kwota: 21 530,00zl
.,
RewitaIizacja placu Tadeusza Kościuszkiw Miechowie
Kwota: 98 000,00zl
Popularyzacja strzelectwa sportow€ g o i sportów obronnych wśród mieszkańców miasta
Miechów oraz rozwój infrastruktury strzelecko _ obronnej
Kwota: 15 000,00zl
4
Chodnik z progiem zwalniającymprzy Szkole Podstawowejnr 2
na os, Sikorskiegow Miecbowie
Kwota: 50 000'00zł
5
Przywróćmy fontannęw rynku miechowskim
Kwota: 100000'00zł
6
Cyfryzacja i doposażenie
bibIiotekszkolnychw spIzęt
Kwota: ,l0 000'00 zł
7
Ekologiczno - edukacyjnyplac zabaw dla dzieci
Kwota: ó0 100'00z|
8
Nasza droga
Kł'ota: 100000'00zl
9
Budowa oświetlenia
kortu t€ n isowego i boiska do piłki nożnej
przy ul. Traugutta w Miechowie
Kwota: 91 000.00zl
n
n
!
!
!
D
n
tr
l0
Zbudujmy bezpieczeństwow Miechowie_ szkolenieobrony terytorialnej
Kwota: 48 000,00 zl
11
rowerowej
Modernizacja mostu na planowanej ścieżce
przy ul. Łukasińskiegow Miechowie
Kwota: 100 000,00 zl
t2
Remont ciągu pieszo-jezdnegołączącegoulicę Sienkiewicza z ulicą Podzamcze
w Miechowie
Kwota: 100 000,00zl
l4
Budowa silowni zewnętrznej
RewitaIizacja Kopca Kościuszkiprzy ul. Warszawskiej
Kn'ota: 15 000,00zl
n
!
Kwota: 24 ó00'00 zl
l5
!
n
Twórcza Chata
Kwota: 3ó 310'00zł
13
n
u
OSWIADCZENIE
oświadczam,Że jestem mieszkańcem/mieszkanką
miasta Miechowa, który/a ukończył/aw dniu
głosowanial6 lat.
głosw trakcieniniejszegogłosowania.
2 ) Oświadczam,
iŻjednokrotnieoddałem/arn
3 ) Wyrażam równocześniezgodę na przetwarzaniemoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnychdo
wdrożeniabudietu obywate|skiego
na 20l6 rok, zgodniez ustawąZ dnia 29 sierpnia199] r. o ochronie
danychosobowych(tj. Dz. U. zf0|4 r. poz.||8f zpóżn.nn.).Wiem,żepodaniedanychjestdobrowolne
oraz Że mam prawo kontroli przetwarzaniadanych, które mnie dotyczą, prawo dostępudo treściswoich
darrych i icl,r poprawiania.Administratoremdanych osobowych przetwarzanyclrw ramach budżetu
obywatelskiego
na stroniewww.wspoldecydujemy.pl.iest
FundacjaMiejsc i Ludzi Aktywnych,ul. Dolnych
lv ramachbudżetu
Młynów 716, |3-|24 Kraków. Adnrinistratoremdanyclrosobowychpfzetwarzanyc|r
jest UrządGlniny i Miasta Miechów.
rv fortrriepapierorvej
obywatelskiego
Dziękulentl, :ct ttdzial t glrłsou,aniu

Podobne dokumenty