NASZE GIMNAZJUM WCZORAJ…I DZIŚ Punkt wyjścia

Transkrypt

NASZE GIMNAZJUM WCZORAJ…I DZIŚ Punkt wyjścia
NASZE GIMNAZJUM WCZORAJ…I DZIŚ
Punkt wyjścia
Obiekt:
Budynek gimnazjum (obecnie Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie),
pochodzący z roku 1901, interesujący nas nie tylko jako budowla, ale miejsce szczególne:
tu się uczymy, spotykamy z przyjaciółmi. W tym gmachu, stojącym przy ul. Długiej (obecnie
Sienkiewicza) mieściła się śeńska Szkoła Wydziałowa im. cesarza-króla Franciszka Józefa I,
a następnie seminarium nauczycielskie i Ŝeńska szkoła powszechna.
Problematyka:
- historia gimnazjum (zwłaszcza okres poprzedzający wybuch II wojny światowej),
- zasady i zwyczaje panujące w dawnej szkole,
- nazwanie relacji względem obiektu, próba nadania mu osobistego charakteru (wymiaru).
Cele
•
•
•
Merytoryczne:
- poznanie Ŝycia szkolnego dawnych gimnazjalistów,
- refleksje kaŜdego ucznia nad własnym okresem gimnazjalnym,
- poznawanie gier i zabaw dawnych uczniów (jak spędzali czas),
- stworzenie TABLICY PAMIĄTKOWEJ dla naszych rówieśników z przeszłości,
- wykonanie pracy ukazującej nasze Ŝycie szkolne i nasze zainteresowania.
Plastyczne
- kształtowanie wyobraźni,
- poznawanie techniki kolaŜu i asamblaŜu.
Wychowawcze
- integracja dzieci (uczniów) z róŜnych klas,
- lekcja patriotyzmu, szacunku dla szkoły,
- przypomnienie postaci naszego absolwenta Karola Wojtyły.
Realizacja
Pomysł warsztatów zrodził się pod wpływem lektury zadań domowych
gimnazjalistów z 1939 roku, zebranych pod tytułem „Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów
wadowickiego gimnazjum i liceum” i zredagowanych przez M. Witkowskiego i P. Wyrobca.
KsiąŜka ta została wydana przez Wadowickie Centrum Kultury.
W warsztatach brała udział 7-osobowa grupa uczniów z klas II i III gimnazjum.
1. CZYTANIE FRAGMENTÓW KSIĄśKI
Zapiski upamiętniają przeŜycia uczniów i ich rodzin z początków okupacji (wrzesieńpaździernik 1939r.). Opisane wydarzenia, słownictwo i piękne pismo (widoczne
na fotografiach) zaciekawiły naszych uczniów. Zainteresowali się okresem międzywojennym
w dziejach szkoły.
Po lekturze pojawiły się pytania:
- jak ubierali się dawni gimnazjaliści?
- czy uczyli się tych samych przedmiotów co obecnie?
- ile osób liczyły klasy?
- jakie dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań odbywały się w dawnej szkole?
2. SPOTKANIE Z HISTORYKIEM W MUZEUM MIEJSKIM
Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania wybraliśmy się na spotkanie z panem Marcinem
Witkowskim do Muzeum Miejskiego. Pan Witkowski przybliŜył nam atmosferę czasów
przedwojennych i oprowadził po wystawie „Wadowice w czasach Karola Wojtyły”.
Ekspozycja prezentowała zdjęcia i pamiątki z przedwojennych Wadowic. Uczniom
szczególnie spodobały się: wystrój domu mieszkalnego i wyposaŜenie klasy lekcyjnej
tamtego okresu.
3. SZUKANIE INFORMACJI W KRONIKACH SZKOLNYCH
W najstarszej kronice szkolnej z 1912r. znaleźliśmy zdjęcia i opisy, które dostarczyły
nam informacji o wyglądzie i wyposaŜeniu sal lekcyjnych, ilości uczniów w klasach, ubiorze
gimnazjalistów. Przy okazji uczniowie przejrzeli kroniki z lat późniejszych (70-90-tych)
i odkryli ciekawe wpisy i zdjęcia dotyczące ich rodziców i znajomych. Wywołało to Ŝywe
emocje.
4. POSZUKIWANIE KORZENI
Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum w większości są podpisane
przez autorów. Nazwiska niektórych są obecnie popularne w naszej szkole. W związku z tym
poszukiwaliśmy informacji o pokrewieństwie łączącym tamtą młodzieŜ z dzisiejszymi
uczniami. Okazało się, Ŝe jeden z autorów jest wujkiem nauczyciela naszego gimnazjum.
5. NAWIĄZANIE RELACJI (ĆWICZENIE „Ja i mój przodek”)
W celu nawiązania więzi z dawnymi gimnazjalistami przeprowadziliśmy ćwiczenie
„Ja i mój przodek”. Niektórzy uczniowie przynieśli zdjęcia swoich pradziadków, inni
anegdoty o swoich dalekich krewnych. Wszyscy zastanawiali się, co ich łączy, a co dzieli
z wybranym krewnym: wygląd, zainteresowania, temperament, cechy charakteru. Uczniowie
wyobraŜali sobie siebie w strojach i fryzurach przedwojennych. Dyskutowali na temat
zachowania, sposobu bycia dawnych gimnazjalistów. Dziewczęta przebierały się
i fotografowały w strojach przypominających modę lat 30-40-tych.
6. WYBÓR TECHNIKI PLASTYCZNEJ
MłodzieŜ postanowiła stworzyć „ponadczasową” prezentację gimnazjum. Chciała
upamiętnić najdawniejszych uczniów szkoły i zaprezentować współczesnych gimnazjalistów.
Uczniowie wybrali technikę kolaŜu i asamblaŜu. AsamblaŜe oglądali i analizowali
na przykładach dzieł Władysława Hasiora i Tadeusza Kantora.
7. REALIZACJA PRACY PLASTYCZNEJ
Grupa warsztatowa licząca tylko 7 osób postanowiła zrobić jedną wspólną pracę.
Poszczególne elementy pracy uczniowie wykonali indywidualnie w domu. Następnie
w pracowni plastycznej skomponowali całość. Spotkania plastyczne przebiegały
w atmosferze sporów, dyskusji, wymiany poglądów i pomysłów, zmian kompozycyjnych.
Czas pracy:
- Muzeum Miejskie w Wadowicach (1h)
- biblioteka i sala multimedialna (4h)
- fotografowanie na terenie szkoły (2h)
- działania w pracowni plastycznej (6h)
Podsumowanie
Wysłałyśmy scenariusz dotyczący kapliczki pod wezwaniem św. Teresy. Zmieniłyśmy
jednak temat warsztatów na prośbę uczniów, którzy zainspirowani ksiąŜką „Wrzesień 1939.
Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum” zainteresowali się historią
swojego gimnazjum. Skupiliśmy się na Ŝyciu naszych rówieśników z okresu przedwojennego.
Odkryliśmy teŜ pewne wątki dotyczące funkcjonowania naszej szkoły w późniejszych
czasach i zamierzamy zająć się nimi w następnym projekcie. Naszą pracę plastyczną i zebrane
materiały historyczne chcemy zaprezentować uczniom klas I na sesji inaugurującej nowy rok
szkolny.
Komentarze uczniów
Warsztaty wywarły na mnie bardzo miłe wraŜenie. Po raz pierwszy brałam udział
w zajęciach. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o mojej rodzinie. Niektóre zdjęcia
i świadectwa są moich dziadków.
Lena
Przebranie się i wcielenie w postać historyczną pomogło mi lepiej zrozumieć uczucia
uczniów w okresie wojennym. Gdy zobaczyłam tę fotografię nie poznałam siebie.
Kinga
Umieściłem lustro w naszej pracy, aby kaŜdy widz mógł na chwilę znaleźć się
w tamtych czasach.
Kamil