WyŜsza Szkoła Zarządzania ul. Rząsawska 40 42

Transkrypt

WyŜsza Szkoła Zarządzania ul. Rząsawska 40 42
........................................................
miejscowość, data
WyŜsza Szkoła Zarządzania
ul. Rząsawska 40
42-209 Częstochowa
OŚWIADCZENIE
Ja, niŜej podpisana/y oświadczam, iŜ posiadam
wolne miejsce pracy dla / wstępnie zdiagnozowane zapotrzebowanie na nauczyciela
następującego przedmiotu zawodowego/przedmiotów zawodowych*:
…………………………………………… ……........................................................................
nauczanego/ych w ramach zawodu: …………………………………………………………….
i wyraŜam chęć zatrudnienia Pani / Pana ....................................................................................,
legitymującej/ego się dowodem osobistym seria i nr...............................................................
po ukończeniu przez nią/niego studiów podyplomowych w zakresie przygotowania
pedagogicznego, w przypadku, gdy do tego czasu wolne miejsce nie zostanie obsadzone.
..........................................................................
................................................................
pieczęć szkoły
pieczęć imienna i podpis Dyrektora szkoły
* niewłaściwe skreślić
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
WyŜsza Szkoła Zarządzania
ul. Rząsawska 40
42-209 Częstochowa
wersja 03/08-15

Podobne dokumenty