Formularz zlecenia monitoringu sieci

Transkrypt

Formularz zlecenia monitoringu sieci
Grudziądz, dnia……………..
ZLECENIE
Wykonania monitoringu sieci
Dane Zleceniodawcy
Adres firmy, osoba zlecająca. ..........................................
Adres- ................................................................................
telefon kontaktowy - ..............................................................
ZLECENIE
Zlecam wykonanie przez MWiO sp. z o.o. monitoringu ( wewnętrznej,
zewnętrznej)* sieci wodociągowej wody.
zlokalizowanej:...……………………………………………………………………
………………………………………………………….....…………………………
…………………………………………………………..……………………
Jednocześnie upoważniam wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Uwaga: wykonanie usługi winno być poprzedzone konsultacją telefoniczną lub wizją
lokalną.
........................
Zleceniodawca
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty