Pobierz artykuł

Transkrypt

Pobierz artykuł
INFORMACJE
Perspektywiczne
spotkania dla
architektów
nie rozwoju osobistego, technik
Perspektywa – pod taką nazwą
balance w życiu architekta”, na któ-
rusza cykl inspirujących spotkań dla
rym będzie można dowiedzieć się,
architektów i dizajnerów organizo-
jak czerpać ze swojego potencjału,
wanych pod egidą firmy Häfele. Bę-
rozpoznawać mocne strony, a zmia-
dzie to okazja do wymiany doświad-
ny wykorzystywać jako szansę na
czeń i nawiązania wartościowych
rozwój. Z kolei Rafał Osiński z firmy
kontaktów. Pierwsze spotkanie
Häfele opowie o szczegółach,
odbędzie się 28 października w In-
które mają znaczenie w projekcie
stytucie Wzornictwa Przemysło-
architektonicznym. Kolejne spo-
wego w Warszawie. Wezmą w nim
tkania dla architektów i designerów
udział m.in. architekci z najważ-
odbędą się w Poznaniu, Łodzi,
komunikacyjnych i przywództwa.
Przeprowadzi szkolenie „Work-life
Na kongresie
o wykładzinach
podłogowe do obiektów użyteczno-
niejszych stołecznych pracowni.
Katowicach, Krakowie, Trójmieście
ści publicznej – szanse i zagrożenia
Gościem specjalnym będzie Jacek
i we Wrocławiu.
W dniach 16-17 października w hote-
w procesie inwestycji i remontów”.
Rozenek, specjalista w dziedzi-
> www.perspektywaspotkania.pl
lu Courtyard Mariott Warsaw Airport
Prelegentem była Agata Woźniak,
odbył się ogólnopolski kongres dla
specjalista ds. techniczno-han-
zarządców nieruchomości i kie-
dlowych i product manager marki
rowników biur. Tematyka imprezy
nora® systems. Natomiast na swoim
skupiona była m.in. na dużych inwe-
stoisku firma Coniveo prezentowała
stycjach budowlanych. Uczestnicy
nowy produkt w ofercie – panele
mogli wysłuchać prelekcji i wziąć
winylowe LVT Tajima Corso, które są
udział w panelach warsztatowych
idealnym rozwiązaniem do miejsc
i dyskusyjnych prowadzonych przez
o dużym natężeniu ruchu. Kongres
ekspertów z branży. Firma Coniveo,
cieszył się sporym zainteresowa-
jako jeden z trzech partnerów
niem branży facility i zebrał ok. 300
strategicznych, przygotowała
uczestników.
wykład zatytułowany „Wykładziny
> www.coniveo.pl
Warsztaty
z naturalnego kamienia
„Nowy Kamieniarz”. Celem szko-
niu w dniach 26-29 listopada
i zagranicznych specjalistów z za-
lenia będzie zaprezentowanie
2014 roku.
kresu kreatywnego wykorzystania
„Warsztat młodego projektanta:
możliwości jakie daje wykorzy-
kamień” to projekt szkoleniowy
Projekt adresowany jest
kamienia w projektach architekto-
stanie kamienia naturalnego
przede wszystkim do studentów
nicznych. Ponadto studenci odbędą
skierowany do młodych archi-
w budownictwie, architekturze
projektowania i architektury
konsultacje z wystawcami targów
tektów. Organizują go Między-
i dekoratorstwie. Odbędzie się
wnętrz, którzy podczas dwóch dni
Stone dotyczące struktury kamie-
narodowe Targi Poznańskie we
ono podczas targów branży
(27 i 28 listopada) uczestniczyć
nia i różnych technik jego obróbki.
współpracy z redakcją magazynu
kamieniarskiej Stone w Pozna-
będą m.in. w wykładach polskich
Następnie, na podstawie zdobytej
wiedzy, przygotują projekt kamiennego elementu w jednej z dwóch,
wybranych przez siebie, kategorii:
blat lub open. Nadzór merytoryczny
nad pracami projektowymi prowadzić będą nauczyciele akademiccy,
specjaliści z zakresu kamieniarstwa oraz dziennikarze „Nowego
Kamieniarza”. Spośród prac, jury
konkursu wybierze najlepsze projekty w każdej kategorii.
„Warsztat młodego projektanta: kamień” odbywać się będzie
bezpośrednio na terenie ekspozycji
targów Stone – w tym celu zbudowana zostanie sala wykładowa
i stanowiska robocze do realizacji
prac konkursowych.
> www.stone.mtp.pl
014
Z:A _#40

Podobne dokumenty