OGLOSZENIE AUTOMATY

Transkrypt

OGLOSZENIE AUTOMATY
Brzeskie Centrum Medyczne zs. w Brzegu ul. Mossora 1 ogłasza przetarg ofertowy
na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pod dwa automaty do napoi i przekąsek
i powierzchni zlokalizowanej w budynku B1 na półpiętrze pod jeden automat.
Oferenci zobowiązani są do:
1. złożenia w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się oferenta z wzorem umowy
i zobowiązanie się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych,
2. warunki uczestnictwa w przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wraz
z załącznikiem w postaci projektu umowy najmu.
3. regulamin przetargu wraz z załącznikiem dostępny jest do wglądu w siedzibie BCM
oraz na stronach internetowych: www.bcm.brzeg-powiat.pl
4. oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10.02.2017 r. do godz. 10:00
w sekretariacie głównym BCM (administracja) w dni robocze w godz. od 7.25 do
15.00.
5. otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie BCM
(administracja).
6. wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najwyższej stawki czynszu.
7. jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty w takiej samej kwocie, organizator przetargu zarządzi
przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli takie oferty.
8. organizator przetargu powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru w terminie 3 dni od daty otwarcia
ofert.
9. wybrany oferent jest obowiązany podpisać umowę w ciągu 3 dni od powiadomienia
go o wyborze jego oferty.
10. wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Agnieszka KirszChmielewska osobiście
lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 444 65 09 i adresem e-mail:
[email protected] w dni robocze w godz. od 8.25 do 15.00.
Do pobrania:
1. Regulamin pracy komisji przetargowej
2. Regulamin przetargu
3. Wzór umowy