Ząbki – Moje Miasto - Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Transkrypt

Ząbki – Moje Miasto - Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną „Ząbki – Moje Miasto”
Regulamin konkursu
na prezentację multimedialną
„Ząbki – Moje Miasto”
1. Organizatorem Konkursu „Ząbki – Moje Miasto” jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach.
Patronat nad Konkursem obejmuje Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.
2. Cele konkursu:
•
kształtowanie poczucia przynaleŜności do środowiska szkolnego, lokalnego
i regionalnego,
•
kształtowanie potrzeby utoŜsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną,
•
popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów i zabytków promujących Miasto Ząbki
3. Przebieg konkursu:
a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
b) Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point
na temat: „Ząbki – Moje Miasto".
c) W pracy powinny znaleźć się elementy promujące ciekawe i atrakcyjne miejsca,
obiekty oraz zabytki Ząbek.
d) Treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami itp. w zaleŜności od inwencji
autora.
e) Zdjęcia i rysunki zamieszczone w prezentacji wykonane są przez autora pracy.
Niedozwolone jest zamieszczanie zdjęć lub rysunków innego autorstwa.
f) Prace będą oceniane pod względem:
zawartości merytorycznej,
czytelności przekazu,
walorów estetycznych,
wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy.
g) Mile widziane oryginalne ujęcie tematu prezentacji.
h) Prace przygotowywane są indywidualnie.
i) KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić jedną pracę.
j) Czas prezentacji nie moŜe przekraczać 10 minut.
1
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną „Ząbki – Moje Miasto”
4. Składanie prac konkursowych:
a) Prace konkursowe (prezentacje) naleŜy:
złoŜyć na płycie CD/DVD (opisaną: imię, nazwisko, klasa, numer szkoły)
w sekretariacie własnej szkoły,
lub dostarczyć na płycie CD/DVD (opisaną: imię, nazwisko, klasa, numer szkoły)
do sekretariatu Szkoły Podstawowej 3, ul. Kościelna 2, 05 – 091 Ząbki,
lub wysłać na adres e-mail: [email protected] (wówczas prezentacja nie moŜe
przekraczać 10 MB). W temacie naleŜy wpisać: imię_nazwisko_klasa_numer szkoły
b) Termin nadsyłania prac 9 maja 2011r.
5. Wyłonienie najciekawszych prac konkursowych:
a) Zwycięskie prace konkursowe wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.
Decyzja komisji jest ostateczna.
b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 20 maja 2011r. na www.sp3zabki.pl oraz na
www.tpz.org.pl.
c) Najciekawsze projekty zaprezentowane zostaną na www.sp3zabki.pl oraz na
www.tpz.org.pl
d) Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
e) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu konkursu, dostępnego na www.sp3zabki.pl/konkursy.htm
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
2