Piotr Całbecki

Transkrypt

Piotr Całbecki
Toruń, dn. 10 marca 2014 r.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Piotr Całbecki
GM-V.616.1.9.2014
według rozdzielnika
Szanowni Państwo
W związku z ogłoszeniem VII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje
pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”, zwracam się do Państwa z prośbą
o rozpropagowanie idei konkursu.
Konkurs ma na celu podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych w naszym
regionie oraz wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty
trzeciego sektora w województwie. Jego ideą jest dotarcie do małych organizacji,
opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane
także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”.
Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego.
Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego
w 2013 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2013 r., wykazane w sprawozdaniu
finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.
Termin składania wniosków upływa z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
W sprawie konkursu można kontaktować się z pracownikami Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka, pod nr tel. 56 62-18-403,
56 62-18-371 oraz pod adresem mailowym [email protected]
Otrzymują:
- Prezydenci miast, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Podobne dokumenty