CO TO JEST MEDIACJA

Transkrypt

CO TO JEST MEDIACJA
CO TO JE ST MEDIAC JA
Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca
na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej.
W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego,
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora.
Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje
interesów ani ofiary, ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest
wspieranie
przebiegu
negocjacji,
łagodzenie
powstającego
napięcia
i pomoc w wypracowaniu porozumienia.
Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może
nastąpić
wyłącznie
z
inicjatywy
lub
za
zgodą
pokrzywdzonego
i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie
i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.
Mediacja jest wskazana, gdy:

między stronami istnieje łączący je stosunek (bliski, stały kontakt),

zdarzenie będące powodem konfliktu ma charakter jednostkowy,

konflikt istnieje od niedługiego czasu,

strony zdają sobie sprawę, że brak porozumienia może doprowadzić
do niepożądanego rozwiązania
Możliwość kierowania spraw karnych na drogę postępowania
mediacyjnego mają:

w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i Policja,

w
postępowaniu
sądowym
(przed
wydaniem
i wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) – sąd.
wyroku)

Podobne dokumenty