INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Transkrypt

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
27-06-2008 r.
Znak sprawy 161-08/IZ/42/B/PN
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
b) REGON: 070493318
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
43-300, Bielsko-Biała, śląskie,
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
Grażyńskiego 10,
e) Internet: http//www.mzd.home.pl
e-mail: [email protected]
f) numer kierunkowy 033
tel. 497-96-36 do 39
faks: 497-96-35
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
PRZEBUDOWĘ ULICY KOLISTEJ W BIELSKU-BIAŁEJ,
na odcinku od KM 0+970 do KM 1+501,14 – Etap I
3)Informacja o wykonawcach którzy wzięli udział w postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
Liczba złożonych ofert: 1
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
„DROGI i MOSTY” Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Biała, ul. Ks.J. Londzina 115
– liczba uzyskanych punktów – 100.
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania – 0.
Uzasadnienie wykluczenia: -
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.
Uzasadnienie odrzucenia : -
4) Wybrano następującą ofertę:
a) Firma/nazwa:
„DROGI i MOSTY” Sp. z o.o.
b) kod, miejscowość, województwo: 43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie
c) ulica, nr domu, nr lokalu: Ks.J. Londzina 115,
d) Internet :
e-mail
e) numer kierunkowy 033
tel. 812-32-68
faks:
5) Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wykonawca, który złożył ofertę nie podlega wykluczeniu.
Wybrana oferta jest ważna, zgodna ze SIWZ i ustawą i nie podlega odrzuceniu.
Maria Górkiewicz
(podpis osoby sporządzającej)
DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Waluś
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

Podobne dokumenty