Zasady rekrutacji do klasy mundurowej z dodatkowymi godzinami

Transkrypt

Zasady rekrutacji do klasy mundurowej z dodatkowymi godzinami
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie
Zasady rekrutacji do klasy mundurowej
z dodatkowymi godzinami
edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć sportowych
w Gimnazjum nr 51 w Krakowie
W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 51 realizowana będzie
innowacja pedagogiczna - Klasa mundurowa w Gimnazjum
„KLASA MUNDUROWA” według założeń, zacznie funkcjonować od września 2015
roku jako innowacja pedagogiczna.
Rekrutacja chłopców i dziewcząt odbywa się na zasadach ogólnych, a przyjmowani uczniowie
powinni wykazać się dobrymi ocenami zachowania i dobrym stanem zdrowia. Uczniowie tej
klasy realizują podstawę programową gimnazjum z poszerzoną ilością godzin przedmiotu
„edukacja dla bezpieczeństwa” o elementy wiedzy związanej z działalnością służb
mundurowych – szczególnie straży pożarnej z możliwością obserwacji oraz udziału
w praktycznych ćwiczeniach. Realizacja godzin wychowania fizycznego nastawiona jest na
zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej ucznia, wprowadzenie nauki pływania, podstaw
żeglarstwa i motorowodniactwa. Uczniów klasy będzie obowiązywał mundur młodzieżowych
drużyn pożarniczych.
Cele ogólne wprowadzonej innowacji, to:





rozwijanie i promowanie postaw altruistycznych, patriotycznych i pro-obronnych,
stworzenie uczniom szansy poznania specyfiki służby w straży pożarnej i innych
służbach mundurowych,
wzbudzanie zainteresowania pracą w służbach mundurowych,
rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku,
zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
Klasa będzie funkcjonować w oparciu o porozumienia zawarte z Państwową Strażą Pożarną
w Krakowie, strukturami Ochotniczej Straży Pożarnej, ZHP, Szkolnym Ośrodkiem Żeglarskim
"HORN".
Podpisane porozumienie dotyczą:
 szkoleń prowadzonych dla uczniów przez wykwalifikowanych ratowników z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 wizyt uczniów w jednostkach w celu obserwacji szkoleń i ćwiczeń operacyjnych,
 zapoznawania uczniów ze sprzętem ratowniczym,
 zajęć z zakresu przepisów przeciwpożarowych i wiedzy o pracy w
służbach
mundurowych,
 udziału w szkoleniach praktycznych.
Zajęcia edukacyjne edukacji dla bezpieczeństwa poszerzone zostaną o ćwiczenia
praktyczne i większy zakres wiedzy dotyczący pracy strażaków. Zajęcia pozalekcyjne obejmą
między innymi ćwiczenia musztry, gry terenowe oraz ćwiczenia specjalistyczne. Klasa będzie
funkcjonować w oparciu o „Regulamin Klasy Mundurowej”.
Realizując projekty edukacyjne związane z profilem klasy, uczniowie będą mieli umieszczane
stosowne wpisy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ukończenie tej klasy
będzie doskonałym przygotowaniem do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
w klasach o profilach mundurowych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie
Warunki przyjęcia do klasy mundurowej:
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas mundurowych z dodatkowymi godzinami
edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć sportowo – terenowych dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel
wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy mundurowej,
d) sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
4. Rodzicom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie
3 dni od daty ogłoszenia list.
5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
Kryteria przyjęcia do klasy mundurowej:
1.Złożenie podania o przyjęcie do klasy mundurowej w sekretariacie szkoły, wraz z ogólnie
obowiązującymi dokumentami.
2. Pisemne oświadczenie rodziców dziecka zawierające zgodę na udział we wszystkich
zajęciach i akcjach , w tym w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych i terenowych.
4. Nienaganna postawa wychowawcza (minimum ocena dobra z zachowania) oraz dobre
wyniki w nauce (średnia ocen 3,5).
Obowiązki ucznia klasy mundurowej:
1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w statucie szkoły i innych
obowiązujących w szkole regulaminów.
2. Uczeń jest zobowiązany do realizacji obowiązującej podstawy programowej w gimnazjum
poszerzonej o treści edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć sportowo – terenowych.
3. Uczeń dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego.
4. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym:
a/ czystość,
a/ staranne uczesanie (dziewczęta - włosy upięte albo krótkie, chłopcy włosy - krótkie),
b/ brak biżuterii (kolczyki, pierścionki, widoczne łańcuszki i bransoletki),
c/ naturalny wygląd (bez makijażu, paznokcie i włosy w nienaturalnej kolorystyce, brak
tatuaży).
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie
SZÓSTOKLASISTO!





KLASA MUNDUROWA czeka na CIEBIE.
ROZWINIESZ SAMODYSCYPLINĘ I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ
POZNASZ PRACĘ STRAŻAKÓW
NAUCZYSZ SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
POZNASZ ZASADY MUSZTRY I ELEMENTY DZIAŁAŃ W TERENIE
SPEŁNISZ MARZENIA